Tsead Bruinja

фризский

Marinus Pütz

немецкий

[hy is de man...] (fy)

hy is de man
dy't rinne moat
dy't rinne rinne
rinne moat
sa fol fan begearte
en readferslaving
sa blyn foar
hoe't it lân
derhinne leit ferdomme
dat er rinne moat
rinne oant er
trochsichtich wurdt
en tin as lucht
syn langstme
oplost sjocht

troch it park
by de sânbak del
troch de sânbak
it klimrek yn
dêr't er dreamt
fan woestyn
tonghagedissen
en stosân
sa tin as er
wurde wil

de man
dy't rinne moat
dy't rinne moat
rinne moat

mei syn dream
dêr't gjin stek
omhinne kin

© T.B. / Bornmeer
Из: De man dy’t rinne moat
Leeuwarden: Bornmeer, 2001
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[er ist der Mann...]

er ist der Mann
der laufen muss
der laufen laufen
laufen muss
so voller Begierde
und Neigung ins Rot
so blind davor
wie es ums Land
bestellt ist verdammt
dass er laufen muss
laufen bis er
durchsichtig wird
und dünn wie Luft
Verlangen
aufgelöst sieht

durch den Park
am Sandkasten entlang
durch den Sandkasten
ins Klettergerüst
wo er träumt
von der Wüste
Zungeneidechsen
und Staubsamen
so dünn wie er
werden will

der Mann
der laufen muss
der laufen laufen
laufen muss

mit seinem Traum
um den kein
Zaun passt

Übersetzung: Marinus Pütz