Tsead Bruinja

фризский

Tsead Bruinja

голландский

[hy is de man...] (fy)

hy is de man
dy't rinne moat
dy't rinne rinne
rinne moat
sa fol fan begearte
en readferslaving
sa blyn foar
hoe't it lân
derhinne leit ferdomme
dat er rinne moat
rinne oant er
trochsichtich wurdt
en tin as lucht
syn langstme
oplost sjocht

troch it park
by de sânbak del
troch de sânbak
it klimrek yn
dêr't er dreamt
fan woestyn
tonghagedissen
en stosân
sa tin as er
wurde wil

de man
dy't rinne moat
dy't rinne moat
rinne moat

mei syn dream
dêr't gjin stek
omhinne kin

© T.B. / Bornmeer
Из: De man dy’t rinne moat
Leeuwarden: Bornmeer, 2001
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[hij is de man...]

hij is de man
die lopen moet
die lopen lopen
lopen moet
zo vol van begeerte
en roodverslaving
zo blind voor
hoe het er met hem
voor staat verdomme
dat hij lopen moet
lopen tot hij
doorzichtig wordt
en dun als lucht
zijn verlangen
opgelost ziet
  
door het park
bij de zandbak langs
door de zandbak
het klimrek in
waar hij droomt
van woestijn
tonghagedissen
en stuifzand
zo dun als hij
worden wil
  
de man
die lopen moet
die lopen lopen
lopen moet
  
met zijn droom
waar geen hek
omheen past

vertaling: Tsead Bruinja