Tsead Bruinja

фризский

Antanas Gailius

литовский

[leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens...] (fy)

leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens
inoar foarby ronnen of de bus misten dêr't ien
fan ús beiden yn siet of do myn suster ús mem
yn wiest en it tusken ús neat wurde mocht om't
 
der te folle jierren of in leauwe tusken ús
dreaun sa plastysk as in kontinint sil de ôfstân
wol ris west ha ik wie miskien drok dwaande mei
it útfinen fan fjoer wylst do en dyn frijer
 
oare kant de oseaan de kearsen oanstutsen
hâld ik dy al wer te stiif fêst ik wol dy net
fynknipe mar ik bin bang en bliid tagelyk dat
 
der noait mear tusken ús wêze sil as dit hielal
dêr't wy net by inoar yn komme kinne omdat
it te lyts is foar it fertriet fan twa dy't ien wurde
 
leave lit tiid ús fan inoar ôf skuorre at wy ien foar ien
deageane wy slaan werom mei brêgen fan wurden

© T.B. / Bornmeer
Из: De wizers yn it read
Leeuwarden: Bornmeer, 2000
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[mylimoji niekas nežino kaip ankstesniuos gyvenimuos]

mylimoji niekas nežino kaip ankstesniuos gyvenimuos
mudu prasilenkėm gal į autobusą kuris nesuspėjom
kur kitas sėdėjo gal tu man buvai sesuo
gal motina ir nieko tarp mudviejų būt negalėjo nes metų

tarpas per didelis arba tikėjimas tvėrė
tarp mudviejų plastiškas tartum žemynas
kartais buvo atstumas kai ugnį
aš gal išradinėjau o tu ir tavo meilužis

kitapus vandenyno degiojot žvakes
jeigu ir vėl per tvirtai spaudžiu tave tai nenoriu
sutraiškyt tavęs bet man sykiu ir baugu ir džiugu kad

niekas jau mudviejų nebeatskirs tik ši visata
kur mudu negalim sutilpti greta nes ji
per maža liūdesiui vienetu tapusio dvejeto

mylimoji te laikas atplėš mudu vienas nuo kito mudviem
mirštant vienas po kito žodžių tiltais mudu kertam atgal

Vertimas: Antanas Gailius