Tsead Bruinja

фризский

Mehmet Sahin

курдский

[leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens...] (fy)

leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens
inoar foarby ronnen of de bus misten dêr't ien
fan ús beiden yn siet of do myn suster ús mem
yn wiest en it tusken ús neat wurde mocht om't
 
der te folle jierren of in leauwe tusken ús
dreaun sa plastysk as in kontinint sil de ôfstân
wol ris west ha ik wie miskien drok dwaande mei
it útfinen fan fjoer wylst do en dyn frijer
 
oare kant de oseaan de kearsen oanstutsen
hâld ik dy al wer te stiif fêst ik wol dy net
fynknipe mar ik bin bang en bliid tagelyk dat
 
der noait mear tusken ús wêze sil as dit hielal
dêr't wy net by inoar yn komme kinne omdat
it te lyts is foar it fertriet fan twa dy't ien wurde
 
leave lit tiid ús fan inoar ôf skuorre at wy ien foar ien
deageane wy slaan werom mei brêgen fan wurden

© T.B. / Bornmeer
Из: De wizers yn it read
Leeuwarden: Bornmeer, 2000
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[xwani hew te da diji disewite]

xwani hew te da diji disewite
herku talaz te kerpicek te jer
hewa sare dranen xwe decirifin
li der yek ji xwara haviye nu e trafike cedike
zilameki pir li dera han xwe li biskilet dike
rojname le cani xwe gerandiye de bin kincada
te der be sepetek tiji kinc
carsef a res organ a res rubelhgi a
res dinere ku zozan ji disewitin
li der bun ne isi isane
vegertina mawne diwaran bastire
bazdana agir li ser resma wi
namen xwe ten di kulike dirida be pirskirin
hew xwistina hesire ne a pisike
xwe cedike hemeza we
bi xastineka mistane a keski
dirjine tenak ispirto bi ser elbuma resma
is a gozliga xwe pakis dike u dixwine
u dixwine u dixwine

Translation into Kurdish by Mehmet Sahin