Tsead Bruinja

фризский

Mehmet Sahin

турецкий

[leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens...] (fy)

leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens
inoar foarby ronnen of de bus misten dêr't ien
fan ús beiden yn siet of do myn suster ús mem
yn wiest en it tusken ús neat wurde mocht om't
 
der te folle jierren of in leauwe tusken ús
dreaun sa plastysk as in kontinint sil de ôfstân
wol ris west ha ik wie miskien drok dwaande mei
it útfinen fan fjoer wylst do en dyn frijer
 
oare kant de oseaan de kearsen oanstutsen
hâld ik dy al wer te stiif fêst ik wol dy net
fynknipe mar ik bin bang en bliid tagelyk dat
 
der noait mear tusken ús wêze sil as dit hielal
dêr't wy net by inoar yn komme kinne omdat
it te lyts is foar it fertriet fan twa dy't ien wurde
 
leave lit tiid ús fan inoar ôf skuorre at wy ien foar ien
deageane wy slaan werom mei brêgen fan wurden

© T.B. / Bornmeer
Из: De wizers yn it read
Leeuwarden: Bornmeer, 2000
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[yaþýyor o yanan bir evde]

yaþýyor o yanan bir evde
her fýrtýnada savrulur bir kiremit çatýdan
hava soðuk sakýrdýyor diþleri
dýþarda biri yeni trafik kurallarý düzenliyor
ilerde yaþlý bir adam bisiklet sürüyor
elbise altýnda bedene sarýlmýþ gazete kaðýdý
dýþarýya çýkar elinde çamaþýr dolu bir sepet
kara çarþaf kara yorgan kara
yastýk yüzü görür ki cayýr da yanýyor
dýþarda olmanýn bir anlamý yok
tercihtir duvarlara geri dönmek
portresinin üstünde danseden alevler
sorulmadan kapýnýn aralýðýndan düþen posta
hasýrdýr hasýrdayan kedisi deðil
sýçrýyor kucaðýna kedi
bitkisel bir okþanma arzusuyla birazda
ispirto dokuyor resim albümünün üstüne
siliyor gözlüðünün isini ve okuyor
ve okuyor ve okuyor

Translation into Turkish by Mehmet Sahin