ROOMS FOR TOURISTS, 1945

Quan vas entrar en la meva vida, entrares
no pas silenciosament, sinó
com en aquells imprevistos que et treuen
del conformisme. Tou, sense saber
com resistir-m’hi, vas desfer els grumolls
del meu aguant, esdevingueres l’únic
desideràtum i te’m vas ficar
a dins.
Després passàrem per diversos
avatars i una selva de troballes,
i et vas fer gran. Vas créixer, de manera
exponencial, fins a omplir l’espai
que em fixa i estendre’t pertot arreu.
Tota actuació humana resulta
dubtosa en la seva imperfecció.
Podria enumerar una llarga llista
de motius que em mogueren a un descens
en picat, però aquí ens teniu, tots dos,
aquesta nit sufocant i ociosa
i sota un cel emmantellat d’estrelles,
amb el nostre deambular distès.
La llum dels fanals i els aparadors
ens cau cal•ligrafiada al damunt
com un espargiment d’hemoglobina.
Els noctàmbuls no es tomben a seguir-nos,
ni els perdularis, ni els cotxes patrulla.
Són moments en què sembla immarcescible
la joventut i aquesta es converteix
en el gran factor de prosperitat.

© Viena
Extraído de: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Produção de áudio: institut ramon llull

ROOMS FOR TOURISTS, 1945

When you entered my life, on no account
did you enter quietly, but like
those unexpected things that exclude one
from conformism. Pliable, not knowing
how I might hold out, you dissolved the lumps
of my endurance, became the only
desideratum and got yourself
under my skin.
Then we passed through varied
avatars and a forest of found objects,
and you got bigger. You grew
exponentially till you filled the space
where I’m fixed and you spread all over.
Every human action turns out to be
dubious in its imperfection.
I could enumerate a long list
of motives that drove me to fall
headlong, but here we are, the two of us,
on this stifling, leisurely night
beneath a sky mantled with stars
as we take our perambulation.
Light from lampposts and storefronts
falls calligraphed upon us
like a sprinking of haemoglobin.
Nightwalkers don’t turn to follow us,
nor lowlifes, nor patrol cars.
These are moments when youth appears
unfading, converted
into the great factor of success.

Translated into English by Lawrence Venuti
Edward Hopper, Graywolf Press, 2009