ПЕСНЬ ОДИССЕЯ

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

© Новый ключ
Extraído de: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

Pieśń Odyseusza

Kiedy mój okręt dobije do brzegu,
Razem ze mną na brzeg zejdzie pieśń,
Wcześniej słuchało jej tylko morze,
Gdzie rywalizowała z nawoływaniem syren,
Będą w niej tylko wilgotne samogłoski,
Które tak dźwięczą w bezbarwnym przekładzie
Z języka tułaczki na język przystani:

Kocham cię ochrypłym krzykiem mew,
Skrzekiem orłów, lecących za zapachem wątroby Prometeusza,
Tysiąclicym milczeniem morskiego żółwia,
Piskiem kaszalota, który chce być rykiem,
Pantomimą, wykonaną przez macki ośmiornicy,
Przez którą wszystkie wodorosty stają dęba.

Kocham cię całym moim ciałem, które wyszło z morza,
Wszystkimi jego rzekami, dopływami Amazonki i Missisipi,
Wszystkimi pustyniami, rojącymi, że są morzami,
Słyszysz, jak ich piasek przesypuje się w moim zaschniętym gardle.

Kocham cię całym sercem, płucami i źrenicą oka,
Kocham skorupą ziemską i gwiezdnym niebem,
Spadaniem wodospadów i odmianą czasowników,
Kocham cię najazdem Hunów na Europę,
Wojną stuletnią i jarzmem tatarsko-mongolskim,
Powstaniem Spartakusa i wielką wędrówką ludów,
Słupem Aleksandra i pizańską wieżą,
Dążeniem Golfstromu, by ogrzać biegun północny.

Kocham cię literą prawa ciążenia
I wyrokiem śmierci,
Śmierci przez wieczne spadanie
W twój bezdenny Trójkąt Bermudzki.

Tłumaczenie: Zbigniew Dmitroca