Сè е продупчено

Тука сè е продупчено
небото што го ѕиркаме низ леќите на телескопите
и папките на нашите канцелариски бироа
прозорчињата на кабините во бродовите кога патуваме
и масивните ѕидови во храмовите во кои се молиме

И ќебињата на тајните љубовници изгорени од цигара
се продупчени
и светот коj го гледаме низ прстените на предците
сеќавањата како тесто за колачиња кога ги обликуваме
метите во човечки облици на кои вежбаме пукање

сè, сè е продупчено
окцата на вратите затворени за питачите
земјата од растурените домови на мравките
бог што го бараме низ кружните отвори на куполите

© Nikolina Andova
Extraído de: Влезот е од другата страна
Skopje: Темплум, 2013
Produção de áudio: Haus für Poesie, 2017

Everything here is pierced

Everything here is pierced
the sky we spy through the lenses of the telescopes
and the folders on our office desks
the little windows in the ship cabins when we travel
and the massive walls in the temples in which we pray

And the blankets of the secret lovers burnt from cigarettes
are pierced
and the world we see through the rings of the ancestors
the memories like cookie-dough when we shape
the targets in humans forms on which we practice shooting

everything, everything is pierced
the spy-holes on the doors closed for beggars
the earth from the ant’s destroyed homes
god who we search through the circular openings of the domes

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova