Се смалуваме

Стапнуваме во нештата и веќе сме дел од нив
Ни кажале ли некогаш дека школките се ноктите на морето
дека и нашите нокти стануваат школки штом влеземе во него
дека стомакот ни е морска желка кога пливаме
дека градите ни се медузи
очите ни се мали рипки издвоени од јатото во плиткото
косите ни се претвораат во алги штом ги потопиме
кожата ни е мовта, влакненцата ни се тревите на камењата
кои се нишаат од водата како од ветер
Ушите ни се морски коњчиња, прстите пипки од октоподи
што ги нудат како специјалитет во скапите менија
Се смалуваме
како морски ѕвезди што се сушат на пристаништата
кои ќе висат некаде како украс на ѕидот
како запрена светлина, потпишан сувенир

© Nikolina Andova
Extraído de: Влезот е од другата страна
Skopje: Темплум, 2013
Produção de áudio: Haus für Poesie, 2017

We dwindle

We step into things and already we are part of them
Has anyone told us that the seashells are the fingernails of the  sea
that our fingernails become seashells once we enter in it
that our stomach is a sea turtle when we swim
that our breasts are jellyfish
our eyes are little fish separated from the shoal in theshallows
our hair turns to algae when we submerge it
our skin is moss, our hairs are the weeds on the rocks
swaying in the water like wind-blown
Our ears are little seahorses, our fingers the tentacles of the octopuses
being offered as specialty in expensive menus
We dwindle
like sea stars drying on docks
which will be hung on a wall somewhere as decorations
like stopped light, a signed souvenir 

Translated by Gorjan Kostovski, Elida Bahtijaroska and Nikolina Andova