فال قهوه برای ماه مهر

دوشنبه
دوشنبه های قهر تو با قامت من
ثانیه
ثانیه های قاتل
تیک
تاک
وقتی تاک را به قتل می رسانی
ما یکدیگر را از خانه بیرون می کنیم
و شراب در خاک گل می شود

بوسه
بوسه های انزجار
در دوشنبه های قاتل ماه
ماه ها به صف:
فروردین
تابستان
مهر...
... صدای گلوله
و برف ...
یک گلوله برای دوازده ماه
سال تمام می شود
و بعد، انتظار...
تو نمی آیی،
مهر، ماه دوازدهم سال می شود
و بیست و هفت مهر که می آید
تیک، بالا سر تاک است
صدای گلوله می آید و
برف...
و سال همیشه تمام

تیک
تاک
تیک
تاک
تیک.

© Mohammad Hossein Abedi

Coffee Reading for the Month of September

Monday
Mondays when you are angry with my ego
one second
murderous seconds
tick
tock.
When you become the murderer of tock,
we expel each other from the house,
and the wine turns soil to mud.

Kiss
disgusting kisses
those Mondays murdering the month.
The months in a queue:
March
Summer
September…
The sound of a bullet
and the snow…
One bullet for twelve months
the year ends
and then, the wait…
You don’t come.
September becomes the 12th month.
When the 27th day of the month arrives,
tick is above tock.
There’s the sound of a bullet
and the snow…
The year, always passé

tick
tock
tick
tock
tick.

Translated by Laetitia Nanquette and Ali Alizadeh