پنج دقيقه

در مراسمي از خيابان و هراس
وقتي هر راه بيهوده مي شود در ما
و ما پوچي راه را مي رويم
با ساعتي كه هميشه پنج دقيقه جلو

از خيابان كه مي گذريم
بوي عروسك هاي تو مي آيد
حرف هاي مادر بزرگ
چشم غره مي رود
و اضطراب صدايت:
ديشب تا صب
 ديوارو  تو خواب دوره مي كردم

: از جنگل كه مي گذري
ميان آواز كه مي روي
كنار ساحل، اسبي
رنگش كه مهم نيست
گيرم سپيد
سوار كه مي روي
اسب كوچك تر مي شود و
آواز، دور
تنها كه مي شوي
فقط ديوار
با تو همراه است

پنج دقيقه ي بعد
با پاهايي كه هميشه پنج دقيقه عقب
از خيابان كه مي گذريم
با عروسك هايي
با خياباني
با .

© Mohammad Hossein Abedi

Fünf Minuten

In einer Zeremonie aus Straße und Furcht,
wenn jeder Weg sinnlos wird in uns,
und wir den vergeblichen Weg beschreiten,
mit einer Uhr, immer um fünf Minuten voraus.

Überqueren wir die Straße,
weht der Duft deiner Puppen.
Großmutters Worte,
sie runzelt die Stirn,
und deine sorgenvolle Stimme:
Gestern nacht bin ich bis morgens
im Traum die Mauer abgeschritten

: Durchquerst du den Wald,
inmitten des Gesangs,
am Meeresufer ein Pferd,
gleich, welcher Farbe,
angenommen weiß.
Wenn du reitest,
wird das Pferd kleiner
und ferner der Gesang.
Bleibst du allein,
ist nur die Mauer
dein Begleiter

Überqueren wir die Straße
fünf Minuten später
auf Füßen, immer um fünf Minuten zurück,
mit Puppen
mit einer Straße
mit .

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani