آن پرندهء ترسان

از اين پنجرهء هزار ساله
مگر آن نگاه چند ساله ات را
كه مي ريخت به رفتار ناشي من
مي توان گم كرد؟
كدام رودخانهء عريان ، تن تو بود با قطره هاي ماه
كه مي پيچيد در كوير من؟
كدام چشمه آشيان آن پرندهء ترسان بود
و خورشيد كجا بود؟
در مسير چشمانم
چشمه ها خشك بودند و چشم ها خيس
سال هاي پوسيده از دست هامان فرو مي ريخت
… تو چه بزرگ شده بودي
ومن ميان قبر ها رودخانه را مي جستم
به من گفتي
ما شنا بلد نيستيم
ما فقط خوب گريه مي كنيم
ما فقط خوب مي ميريم
و دو چشم به زيبايي دو چشم
در من نگريست
و گريست

… من چه پير شده ام
نگاه كن!
در آسمان آن پرنده
سقوط را پر مي زند

© Mohammad Hossein Abedi

The Fearful Bird

Could I lose that old look of yours
spilling on my clumsiness
from your ancient window?
Was your body the naked river
twisting in my desert
wet with the beautiful drops?
Was the spring, a nest
for the fearful bird, and where was the sun?
In the path of my eyes
all springs were dry and all eyes moist.
Putrid years spilt from our hands.
You had grown up so fast.
I looked for the river between the graves,
you were telling me:
I don’t know how to swim
I only know how to cry
I only know how to die.
Two eyes as beautiful as two eyes
observed me
and wept.

Look
how old I’ve grown!
In the sky, the bird
flies as it falls.

Translated by Laetitia Nanquette and Ali Alizadeh