خاک گرسنه

این خاک
گرسنه است
می ترسم
اما عشق ما محکم است

از دیدار تو چند سالی می گذرد
آدم ها در بیماری شهر چرت می زنند
و بوی سدر و کافور زنده ها را غسل می دهد
هر روز مثل یک تولد معمولی
داخل قبرها را می نگریم:
عمارتی که نه در دارد نه عشق
یعنی می شود این خانه را خراب کرد؟

نگاهی به اطراف خود بینداز
گمان می کنی آنجا که تویی
صلیب، هیچ جز دو خط متقاطع نیست؟

مرده ها استاد پرسشند و
ما ناتوان از پاسخ

با این حال باز می ترسم
این خاک
گرسنه است.

© Mohammad Hossein Abedi

The hungry earth

The earth
is hungry
I fear
but our love is strong

It passes a few years from last time we met
People are napping in sickness of the city
and smell of cedar and camphor washes the living
Everyday we look inside the graves
just like a common birth
The building with no door and no love
Is that possible to destroy it?

Look a little around yourself
Do you assume that where you are in,
the cross is nothing more than two crossing lines?

The dead are masters of question
and we are unable to answer

But I fear again
The earth
is hungry

Translated from Persian by Alireza Behnam