Barbara Haveland 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: danois to: anglais

Original

Translation

DE FORELSKEDE

danois | Morten Søndergaard

Jeg vågner i et land hvor de forelskede har taget magten. Der er indført love som proklamerer at ingen længere er nødsaget til at flytte blikket og at orgasmer ikke behøver at holde op. Roser fungerer som betalingsmidler, de gale bliver tilbedt som guder og guderne anset for gale. Postvæsnet er genindført og ordene „du“ og „jeg“ er synonymer. Efter revolutionen
bliver det bestemt at de ulykkeligt forelskede skal fjernes af hensyn til de lykkeligt forelskedes sikkerhed. Da de finder frem til mig, overgiver jeg mig med det samme. Bødlen er en kvinde, og det går hurtigt. Det er vinter, og jeg har ikke mødt dig endnu.

© Morten Søndergaard
from: At holde havet tilbage med en kost
Copenhagen: Borgens Forlag, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

THE LOVERS

anglais


I awake in a land where the lovers have seized power.  They have introduced laws decreeing that no one will ever again have to look away, and that orgasms need never come to an end.  Roses function as currency, the insane are worshipped as gods, and the gods are considered insane.  The postal service has been reinstated and the words ’you’ and ’I’ are now synonymous.  After the revolution it was decided that broken-hearted lovers should be eliminated for the safety of those happy in love.  When they track me down I immediately surrender.  The executioner is a woman and it is quickly done.  It is winter and I have not met you yet.

Translation: Barbara Haveland

[Flere og flere]

danois | Morten Søndergaard

Flere og flere danskere kommer i arbejde
flere og flere danskere bliver millionærer
flere og flere danskere får børn med dannebrogsformede modermærker
flere og flere danskere udtrykker bekymring for miljøet
flere og flere danskere oplever en følelse af utilstrækkelighed
flere og flere danskere besøger Wien i bil
flere og flere danskere laver små lyde med munden
flere og flere danskere spiser også æblernes kernehuse
flere og flere danskere begår selvmord
flere og flere danskere googler deres eget navn
flere og flere danskere fødes venstrehåndede
flere og flere danskere går til poesioplæsninger
flere og flere danskere lider af vinterdepression og standser op i
          trafikken og ved ingenting
flere og flere danskere taler tysk
flere og flere danskere spiller poker
flere og flere danskere føler sig ikke længere som danskere
flere og flere danskere får lavet deres tænder af tandlæger
          syd for grænsen
flere og flere danskere slikker spejlene på offentlige toiletter
flere og flere danskere betegner sig selv som lykkelige
flere og flere danskere kører rundt på landet om natten og laver forsøg
          med køernes øjne
flere og flere danskere kan li at bevæge sig på en ekstrem langsom
          måde når de er alene.

© Morten Søndergaard
from: unveröffentlichtem Manuskript / unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

[more and more]

anglais

more and more Danes are finding work
more and more Danes are now millionaires
more and more Danes are having children with
          Dannebrog-shaped moles
more and more Danes are expressing concern for the environment
more and more Danes have a feeling of inadequacy
more and more Danes take the car to Vienna
more and more Danes make little sounds with their mouths
more and more Danes are also eating their apple cores
more and more Danes are committing suicide
more and more Danes are googling their own names
more and more Danes are born left-handed
more and more Danes are going to poetry readings
more and more Danes suffer from winter depression and stop
          short in traffic, at a loss
more and more Danes speak German
more and more Danes are playing poker
more and more Danes no longer feel Danish
more and more Danes have their teeth fixed
          south of the border
more and more Danes are licking the mirrors in public toilets
more and more Danes describe themselves as happy
more and more Danes drive round the country at night,
          experimenting on cows’ eyes
more and more Danes enjoy moving very, very slowly
          when they are alone.

Translation: Barbara Haveland

25/9 [Klar ?]

danois | Morten Søndergaard

25/9
Klar? Hvert ord er et andet ord.
Hvert sprog et andet sprog. Fra nu af hedder ansigt „sne“.
Man er ven med sine tæer. En sætning der er til at tage og føle
på. Et føl?
Mine hvide heste. Som barn spillede jeg mundharpe
og red ofte ind i solnedgange.
Jeg red. Undskyld: Jeg hed Lucky Luke. Ordenes blegansigter
vender sig mellem birkestammer.
Ansigt burde hedde ansigt.
Skridt for skridt.
Så og så mange skridt. Apostlenes heste.

© Morten Søndergaard
from: Et skridt i den rigtige retning
Copenhagen: Borgens Forlag, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

25/9 [Ready?]

anglais

25/9
Ready?  Each word is another word.
Each tongue another tongue.  From now on face is ’snow’.
One is friends with one’s toes.  A sentence to get hold of.
Hold up.  Giddy-up.
My white horses.  As a child I played the mouth organ
and regularly rode off into the sunset.
I set.  Sorry: I said, I’m Lucky Luke.  The palefaces of words
turn among the birch trunks.
Face ought to be face.
Step by step.
So and so many steps.  Shanks’s pony.

Translation Barbara Haveland

24/9 [Gulvene siger]

danois | Morten Søndergaard

24/9
Gulvene siger: Hej fødder.
Vi går og hedder noget: Kontrapunkt, bristepunkt, smeltepunkt.
Tiden afvikler sit program, den løber, den går, den står
stille:
Kroppen falder fremad i sit ettal, for alting
er skrånende, alting
er blind tillid til gulve, tillid til dig,
jeg går tilbage, skridt
for skridt, jeg sidder på toilettet i min farmors badeværelse,
et gulv af gule,
brune og blå rektangulære kakler, en måde
at falde i staver på, aflange staver af kakkelmateriale,
og der på toilettet i tankerne skære kaklerne fri
og lægge dem tilbage
i gulvet, i nye mønstre,
langt mere tilfredsstillende mønstre, i begyndelsen var
mønsteret,
den gule, brune og blå følelse mod fodsålerne,
tilfældige formuleringer, tilløb til figuration, her og der spor
af en blomst med kronblade, et ansigt, en kakerlak, en kniv
eller en skruetrækker ville kunne det,
brække dem løs, kaklerne, men det er umuligt, fødderne

acceptere alle slags gulve, alle gangbare overflader.
Vi leder efter steder at gå ud fra. Gulvet er et udgangspunkt.
Stedet er den gåendes
faste bopæl. Fornemmelsen for sted. Dette sted: Vi.
Vi lukker luften ud af stedet, som af et badedyr,
og bærer det med os.

© Morten Søndergaard
from: Et skridt i den rigtige retning
Copenhagen: Borgens Forlag, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

24/9 [The floors say]

anglais

24/9
The floors say: Hello, feet.
We go by names: counterpoint, breaking point, melting point.
Time runs its programme, it goes by, it passes, it stands
still:
The body tips forward in its figure One, for everything is
sloping, everything
comes down to blind faith in floors, faith in you,
I walk back, step
by step, I sit on the toilet in my grandmother’s bathroom, a ground of brown,
yellow and blue rectangular tiles, tiles, a way of
falling into a brown study, studying brown and yellow and blue oblongs of tile
and there in the toilet in my thoughts cut the tiles free and lay them out again
on the floor, in new patterns,
far more satisfying patterns, in the beginning was the pattern,
the brown and yellow and blue sensation on the soles of the feet,
random formulations, run-up to figuration, here and there hints
of a flower with petals, a face, a cockroach, a knife
or a screwdriver would do it,
prise them loose, the tiles, but it can’t be done, these feet
must
accept all sorts of floors, all negotiable surfaces.
We search for places.  The floor is a starting point.
The place is the walker’s
fixed abode.  A sense of place.  This place: We.
We let the air out of this place, as if from a beach toy,
and take it with us.

Translation: Barbara Haveland

23/9 [Natten er ...]

danois | Morten Søndergaard

23/9
Natten er her igen.
Nogen har lukket mig inde i kontroltårnet og smidt nøglerne
væk. Ord beder om landingstilladelse. Kom ind.
Jeg tror på ordenes sammensværgelser bag om ryggen
på syntaksen.
Der er kun at blive ved.
For fuld udblæsning. Håbe på at det går. Selv om vi ingen steder
har at gå hen. Skrive som aftenlyset der river afgrunde
op i alle farver. Et spektrum fra violet til fosforescerende grønt.
Et lys falder på de ord, som står her. Jeg går
op i bjergene med en usynlig hund og skriver et digt.

© Morten Søndergaard
from: Et skridt i den rigtige retning
Copenhagen: Borgens Forlag, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

23/9 [The night…]

anglais

23/9
The night is here again.
Someone has let me in to the control tower and thrown the keys
away.  Words request permission to land.  Come in.
I believe in the conspiracies of the words behind the back
of the syntax.
You just have to keep going.
Full throttle.  Hope it goes okay.  Even though we’ve nowhere
to go.  Write like the evening light that rips open chasms
in all the colours.  A spectrum from violet to phosphorescent green.
A light falls on the words inscribed here.  I walk
up into the mountains with an invisible dog and write a poem.

Translation: Barbara Haveland