Valentin Krustev 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: bulgare to: anglais

Original

Translation

МАГИСТРАЛА

bulgare | Ekaterina Yossifova

вода върху асфалта
блестяща локва под сухо небе
винаги на стотина метра отпред
мъничък мираж
над мъничка пустиня.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

HIGHWAY

anglais

water on the asphalt

a shining puddle beneath an arid sky

always a hundred yards ahead

a miniature mirage

above a miniature desert

Translation: Valentin Krustev

ПРОЛЕТ: КАМБАНИ

bulgare | Ekaterina Yossifova

Нищо по-игриво от
бялото яре,
нищо по-млечно, нищо по-пролетно
от ярето,
подскачащо от радост поради
самото скачане,
бодящо въздуха заради
самия въздух,
завиращо муцунка в мен
заради мен:
нехранеща, неиграеща, зъзнеща
в звънтящия предпразничен въздух, знаеща
каквото не е за знаене.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

SPRINGTIME: BELLS

anglais

Nothing more playful than

the young white goat,

nothing more milky, nothing more spring-like

than the kid

leaping with joy for the sake

of leaping,

horning the air for

air’s sake,

nuzzling against me

for the sake of me

not feeding, not playing, shivering with cold

in the ringing prefestal air, knowing  

what one would not  wish to know.

Translation: Valentin Krustev

ДЕТСТВО: СПОМЕНИ

bulgare | Ekaterina Yossifova

Спомен за пътнически влакове
Дълго пътуване
Тя е на четири, пет, шест години
Когато я питат, отговаря с доверие.
Те се смеят: каква хитруша,
ще те продаде!
Тя не хитрува
и не продава,
а те са
чужди.

По-късен, но неясен спомен за
нейни лъжи: нейна
по-съвършена действителност.
Истини в аванс.

Ясен спомен за книжки
с корави листа и картинки на цяла страница:
Дърварят е заклещил лапите на мечката
Овчарите хвърлят в реката вълка, завързан в чувал
Дядото претрепва зверовете, които са се сместили
учтиво в ръкавичката
Български приказки.
Немски приказки:
Мрачни гори
Зловредни гномове
Плашени до смърт деца

Хензел и Гретел
Иванчо и Марийка
Още скитащи
призраци
неутолени молби за сигурен свят.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

CHILDHOOD: MEMORIES

anglais

A memory of passenger trains

A long journey

She is only five, six, seven years old 

When they ask her questions, she answers with confidence.

They laugh: what a cunning girl,

she’ll sell you in a minute!

She does not use cunning

and does not sell,

and they are

alien to her.


A later, but unclear memory of

her lies: her more perfect reality.

Truth in advance.


A clear memory of books with stiff pages and large pictures

The lumberman fastens the paws of the bear

The shepherds throw the wolf into the river tied up in a sack

The old man does away with the beasts civilly squeezed in the little mitten

Bulgarian fairy tales

German fairy tales

Dark forests

Deadly gnomes

Children frightened to death


Hanzel and Gretel

Ivancho and Mariyka

Still roaming

Ghosts

Unanswered prayers for a secure world.

Translation: Valentin Krustev