Maria Csollány 
Translator

on Lyrikline: 11 poems translated

from: neerlandés to: alemán

Original

Translation

WEST-VLAANDEREN

neerlandés | Hugo Claus

Dun lied donkere draad
land als een laken
dat zinkt.

Lenteland van hoeven en melk
en kinderen van wilgehout.

Koorts en zomerland wanneer de zon
haar jongen in het koren maakt.

Blonde omheining
met de doofstomme boeren bij de dode haarden
die bidden 'Dat God ons vergeve voor
wat hij ons heeft aangedaan'.

Met de vissers die op hun boten branden
met de gevlekte dieren de schuimbekkende vrouwen
die zinken.

Land, gij breekt mij aan. Mijn ogen zijn scherven.
Ik in Ithaka met gaten in mijn vel,
ik leen uw lucht in mijn woorden.
Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal.

Mijn letters zijn: West-Vlaanderen duin en polder.

Ik verdrink in u,
land. gij wordt een gong in mijn schedel en soms
later in de havens
een kinkhoorn: mei en kever. duistere lichte
aarde.

© De Bezige Bij & Hugo Claus
from: Gedichten 1948-1993
Amsterdam: De Bezige Bij, 1994
Audio production: Het Beschrijf, 2004

WESTFLANDERN

alemán

Dünnes Lied dunkler Faden

Land wie ein Laken

das niedersinkt.


Frühlingsland von Gehöften und Milch

und Kindern aus Weidenholz.


Fieber und Sommerland, wenn die Sonne

ihre Jungen in das Korn setzt.


Blonde Umzäunung

mit taubstummen Bauern an toten Herden

die beten ,Daß Gott uns vergebe

was er uns angetan'.


Mit den Fischern, die auf ihren Booten brennen,

mit den gefleckten Tieren, den wutschäumenden Frauen,

die sinken.


Land, du brichst mich an. Meine Augen sind Scherben.

Ich, in Ithaka, mit Löchern in der Haut,

ich leihe deine Luft zu meinen Worten.

Deine Sträucher, deine Linden suchen Schutz in meiner Spracht


Meine Buchstaben sind: Westflandern, Düne und Polder.


Ich ertrinke in dir,

Land, du wirst zum Gong in meinem Schädel und manchmal

später abends im Hafen

ein Kinkhorn : Mai und Käfer. dunkle leichte

Erde.

Übertragen von Maria Csollàny
Aus: Nordsüd - Gegenwartslyrik aus Flandern.
Poëziecentrum / P.E.N. Vlaanderen, Gent, 1993.

DICHTER

neerlandés | Hugo Claus

Herfst. Hoor. Geknetter. Hoor je dat zwaar geratel?
Het nadert in onze kleren, in onze haren.
Luizen van geluid. Wat is dit melaats geprevel?
Kind, het zijn de dichters buiten die klappertanden.

Hoe dichter de dichters bij hun sterven geraken
Des te grimmiger kermen zij naar de sterren.
In de ochtendmist waarin hun beelden smelten  
Bevriezen de dichters in een herkenbaar colbert.

Hoor hoe koortsig zij hun naderend vergaan verklaren  
Want hun laatste gereutel moet doorzichtig zijn,
Hun weduwen van lezers doen snikken.

'0, ons ego was te duister!' klagen zij.
'Dat vroeg de tijd, polyinterpretabel als wij!'
En kijk, zij kruipen uit de windsels van hun ziel,
De mond vol kroket en gebed om genade
Voor hun prostaat, hun plagiaat.

Ei op sterven na ontdekken de dichters plots
De bedarende mirakels van goden, aforismen,  
Aspirines, tederheden. Voor het eerst kan hun lief
Iets van haar lief met haar lippen lezen.

En voordat de dichters, loze winterappels
Daar de plukkers als ondermaats versmaad  
Uiteindelijk ook vallen in november
Willen zij voor eeuwig voor de buren verstaanbaar  
Vallen. In melkboerentaal, als ooft natuurlijk beurs.

Zij blijven bitter luisteren naar het gefrommel
Van de krant die hun naam verkeerd blijft spellen  
En zij vullen hun kruiswoordraadsels in
Vol anekdotes, angst en struikelende liefdes.

Maar te laat, te doof worden de dichters gewaar  
Dat wat duister en bot was in hun verzen
Niet lichter wordt door sleet, door de duur,
Maar dat het blijft bederven. Ondoorgrondelijk  
Blijven hun huis, hun woord, de evenaar, het azuur.  
Hun stuurse donkerte blijft gemeen als geld
En als de dood zo vluchtig.

'Maar apropos, jij zelf? Ja, jij! Vereerde jij ook niet
De splitsing, de gisting eerder dan het monument?
Zocht jij ook niet in elk motet een epitaaf?  
Wrong jij niet een embleem uit elk letsel?  
Vond jij je geblutste ik niet in elk bord zwezerik?'

- 'Jawel. Nog overeind droom ik van het letterlijke.
Zeker. Tot het einde toe die muizenissen, rozen,
Paradijzen, radijzen, voze gelijkenissen. Met  
Tot op dit papier deze lijken van letters.'

Adieu schrijven de dichters een leven lang
En vergrijzend als lavendel in november  
Blijven zij, gangreen en grap en raadsel,  
Erbarmelijk bedelen om mededogen,
Zoals ik voor de sleet op mijn oren en ogen  
Die jou beminden, beminnen.

© De Bezige Bij & Hugo Claus
from: Wreed Geluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 1999
Audio production: Het Beschrijf, 2004

DICHTER

alemán

Herbst. Horch. Knattern. Hörst du das laute Prasseln?

Es naht in unsern Kleidern, in unsern Haaren.

Läuse aus Geräusch. Was ist dies aussätzige Murmeln?

Kind, das sind die zähneklappernden Dichter draußen.


Je näher die Dichter ihrem Sterben kommen

Desto grimmiger greinen sie zu den Sternen.

Im Morgennebel, in dem ihre Bilder schmelzen

Erfrieren die Dichter in einem erkennbaren Jackett.


Horch wie fiebrig sie ihr nahendes Schwinden erklären

Denn ihr letztes Röcheln soll durchsichtig sein,

Ihre Leserwitwen zum Schluchzen bringen.


,0, unser Ego war zu düster!’ klagen sie.

,Das verlangte die Zeit, polyinterpretabel wie wir!’

Und siehe, sie kriechen aus ihren Seelenwickeln,

Den Mund voll Kroketten und Gebeten um Gnade

Für ihre Prostata, ihr Plagiat.


Und in den letzten Zügen entdecken die Dichter jäh

Die beruhigenden Mirakel der Götter, Aphorismen,

Aspirin, Zärtlichkeiten. Zum erstenmal kann ihre Liebste

Etwas von den Lippen ihres Liebsten lesen.


Und bevor die Dichter, lose Winteräpfel,

Von den Pflückern als minderwertig verschmäht

Schließlich doch im November fallen

Wollen sie auf ewig für die Nachbarn verständlich

Fallen. Im Krämerjargon, wie Obst natürlich überreif.


Sie lauschen noch immer verbittert dem Geschmier

Der Zeitung, die ihren Namen stets falsch buchstabiert

Und füllen ihre Kreuzworträtsel aus

Voll Anekdoten, Angst und stolpernder Lieben.


Aber zu spät, zu taub, wird den Dichtern klar

Daß, was düster und platt in ihren Versen war,

Durch Abnutzung, Dauer, nicht heller wird,

Sondern weiter verdirbt. Unergründlich

Bleiben ihr Haus, ihr Wort, der Breitengrad, der Azur.

Ihre sture Dunkelheit bleibt ordinär wie Geld

Und flüchtig wie der Tod.

Übertragen von Maria Csollàny
Copyright beim Übersetzer & Klett-Cotta
Aus: Hugo Claus, Gedichte, Klett-Cotta, Stuttgart 2000.

Verder

neerlandés | Ruth Lasters

Als verdergaan onmogelijk lijkt, kies dan één enkel
verdergaan, één heerlijke

hardnekkigheid, desnoods om drie uur elke nacht spuitwater
horen stukknappende bellen, een soort sterrenluisteren
in plaats van sterrenkijken. Als verdergaan onmogelijk

is, kies dan één teruggaan naar een toen dat alle ooits
die je beloofd waren plots nu werden, misschien wel naar
die ochtend dat ambitie och, wat willen groeien met

je was als grauwe schimmel door een
brood.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Weiter

alemán

Wenn Weitergehen unmöglich scheint, wähl dann ein einziges
Weitergehen, eine herrliche

Hartnäckigkeit, notfalls um drei Uhr jede Nacht Selterswasser
hören, zerplatzende Bläschen, eine Art Sternelauschen
statt  Sternegucken. Wenn Weitergehen unmöglich

ist, wähl dann ein Zurückgehen zu einem Damals wo alle Irgendwanns
die dir versprochen waren, plötzlich zu Jetzt werden, vielleicht auch zu
jenem Morgen da Ambition, ach was, ein Wachsen wollen mit

dir war wie grauer Schimmel durch ein
Brot.

Aus dem Niederländischen von Maria Csollany.

Trap

neerlandés | Ruth Lasters

Doe het voor mij dan. Vermoed een blauw bord
op een witte tafel, ergens in een huis in deze

stad. Veronderstel achter elke gevel een welbepaald
voorwerp, meubel. Vermoedens zijn

oefenverlangens. Maar weet waar precies een draaitrap
staat, om er

telkens bij ontreddering een trede of spijl uit te
stelen, hem in je kamer langzaam weer

op te bouwen. Bel me als hij af is. Iemand moet je erop
naar boven dragen, zijlings.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Treppe

alemán

Tu es für mich dann. Vermute einen blauen Teller
auf einem weißen Tisch, irgendwo in einem Haus in dieser

Stadt. Denk dir hinter jedem Giebel einen ganz bestimmten
Gegenstand, ein Möbel. Vermutungen sind

Übungen des Verlangens. Doch wisse genau, wo eine Wendeltreppe
steht, um daraus

bei jeder  Erschütterung eine Stufe, einen Gitterstab zu
stehlen, um sie in deinem Zimmer allmählich wieder

aufzubauen. Ruf mich an, wenn sie fertig ist. Jemand muss darauf zu dir
hinauf, seitwärts.

Aus dem Niederländischen von Maria Csollany.

Tafels

neerlandés | Ruth Lasters

Tafels, soms wenste ik dat ze massaal plots
omgedraaid en dat je net als ik dan dacht aan op hun rug gevallen

paarden, aan zo exact hetzelfde dat
die gedachte als een pompje

onderhuids waar we maar op te duwen hebben, zoveel exclusiever dan
met vingers elkaar –  Ik wil je aanraken die avond dat het sneeuwde

vorig jaar: onmogelijk
en mogelijk grenzen soms zo dicht aan mekaar, dat het slechts

kwestie schijnt van even opnieuw
onderhandelen.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Tische

alemán

Tische, manchmal wünschte ich, sie würden plötzlich massenhaft
umgedreht und dass du dann so wie ich dachtest an auf den Rücken gefallene

Pferde, an so genau dasselbe, dass
der Gedanke wie eine kleine Pumpe

unter der Haut, wo wir nur drauf drücken müssen, so viel exklusiver als
mit den Fingern einander – Ich will dich berühren an jenem Abend als es schneite

voriges Jahr: unmöglich
und möglich grenzen manchmal so nah aneinander, dass es nur

eine Frage scheint von baldigem erneutem
Verhandeln.

Aus dem Niederländischen von Maria Csollany.

Hap

neerlandés | Ruth Lasters

Omdat appels zo mooi stapelen wou ik er
stapelen onder je huid. Je benen, schedel, borst

vol appels, van die gele die vol vlekken en vol
builen. Slechts één rode, glanzende

volmaakte die zich tijdens het bewegen door je lijf
verplaatst. En dan te kunnen raden waar, in welke van je

ledematen hij precies verborgen zit, om telkens als ik
het juist gok hem eruit te halen, er

een hap uit nemen, nietig weliswaar maar maal oneindig maakt
onloochenbaar geschonden.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Happen

alemán

Weil Äpfel sich so schön stapeln möcht ich sie
stapeln unter deiner Haut. Beine, Schädel, Brust  

voller Apfel, von jenen gelben, voller Flecken und voller
Beulen. Nur ein einziger roter, glänzender

makelloser, der während du dich bewegst, durch deinen Körper
wandert. Und dann raten sollen, wo, in welchem deiner

Gliedmaßen er sich gerade jetzt versteckt, um dann jedes Mal wenn ich
richtig rate, ihn herauszuholen und

daraus einen Happen zu entnehmen, winzig zwar, doch unendliche viele Male
machen ihn unbestreitbar versehrt.

Aus dem Niederländischen von Maria Csollany.

Tien gedichten van de eenzaamheid IX - Na deze nacht, mijn ongeloof, het kraken

neerlandés | Hugues C. Pernath

Na deze nacht, mijn ongeloof, het kraken
Van dit voortdurend stilzwijgen, dit verbreken
Dit vereren. Deze allerlaatste poging bedwongen
Door geen woord, geen testament tegen de tijd.
In deze kamer verdroeg ik de waarschijnlijkheid,
Diegenen die alles schonden en vierend en voelend
Hun willekeur behielden tegen regel en recht.
Maar ik ben ik, en geen ander zal ik zijn
Tussen de woekerende wortels, de stralen en de waan.

Ik hoorde het kloppen van vluchtige vleugels
Over de begroeide beelden waartussen wij ontbraken,
En terwijl de regen ratelde en mijn taal je liefhad
Maakte ik me de afkeer, mijn afstand afhandig
En steeds bedwelmd, gaven geen wolken mij de aarde
En jouw leugens mij niet eens de moed van de lafaard.
Maar soms doet het glanzen van de appels pijn.

In het donker onttrokken de treden mij trapsgewijs
Aan een sterven dat mijn leven werd. Bevuild
En bekleefd met het schuim van de treurige tinten
Waarin ik ontwaakte, vulde mijn adem vreemde holten
En verzandde na de tochten die ik ondernam, na het vinden.
Ik, die als enige overlevende de vertwijfeling voelde
Die lag opgebaard, dwars door mijn voorbije dagen,
Ik ga weerloos aan dit vijfde seizoen te buiten
Want doodgaan wordt voor mij een doofheid die duurt.

from: Gedichten
Tielt/Amsterdam: Atlas, 2004
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

Nach dieser Nacht, mein Unglaube, das Knacken

alemán

Nach dieser Nacht, mein Unglaube, das Knacken
Dieses andauernden Schweigens, dieses Brechen
Dieses Verehren. Der allerletzte Versuch, durch kein Wort,
Kein Testament wider die Zeit unterdrückt.
In diesem Zimmer ertrug ich die Wahrscheinlichkeit,
Jene, die alles schändeten und feiernd und fühlend
Auf ihrer Willkür beharrten gegen Regeln und Recht.
Doch ich bin ich, und ich werde kein anderer sein
Zwischen wuchernden Wurzeln, den Strahlen und dem Wahn.

Ich hörte das Pochen von flüchtigen Flügeln
Über zugewachsenen Statuen, zwischen denen wir fehlten,
Und während der Regen prasselte und meine Sprache dich liebte
Kam mir die Abneigung, der Abstand abhanden
Und immer betäubt, schenkten keine Wolken mir die Erde
Und deine Lügen mir nicht einmal den Mut des Feiglings.
Doch manchmal tut das Glänzen der Äpfel weh.

Im Dunkel entzogen mich die Stufen schrittweise
Einem Sterben, das mein Leben wurde. Beschmutzt
Und verklebt vom Schaum trauriger Farben,
In denen ich erwachte, füllte mein Atem fremde Höhlen
Und versandete nach den Fahrten, die ich unternahm,
    nach dem Finden.
Ich, der ich als einziger Überlebender die Verzweiflung spürte
Und aufgebahrt lag, quer durch meine verflossenen Tage,
Ich überlasse mich wehrlos dieser fünften Jahreszeit,
Denn Sterben wird für mich zur Taubheit, die nicht aufhört.

Übersetzung: Maria Csollány
Aus: Noordzuid/Nordsüd, Poëziecentrum, Gent, 1993.

NL – Ester Naomi Perquin

neerlandés | renshi.eu [GR-RO-FI-SK-NL-LT-FR-GR]

De sneeuw blijft zich tonen, laten we dus oppassen
en ademen in gezamenlijke vertaling.

Laten we dus woorden die onze onder jassen trillen
terwijl we onze rondes lopen uit de mouwen schudden
en langs de stenen handen naar beneden laten vallen.

Want niemand heeft ons in de gaten. Er is een hooguit
een kind dat ze opraapt, tegen het licht houdt
en weer laat vallen; het zijn er teveel.

Ondertussen steken bloemen de kop op, draaft het paard
van Picasso met schuim om de lippen voorbij
en worden mannen door hun eigen
stropdas tot strepen gemaakt.

Niemand heeft tijd gehad om naar de lucht te kijken
waar, tussen de stormen door, een gezicht
te zien is, met vermoeide ogen.

Onze leiders willen graag op vaders lijken.

© Ester Naomi Perquin
Audio production: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Niederlande – Ester Naomi Perquin

alemán

Der Schnee zeigt sich weiterhin, lasst uns also aufpassen
und atmen in gemeinsamer Übersetzung.

Lasst uns also Wörter, die unter unseren Mänteln zittern
während wir unsere Runden drehen, aus den Ärmeln schütteln
und an steinernen Händen entlang hinabfallen.

Denn niemand beobachtet uns. Da ist höchstens
ein Kind, das sie aufhebt, gegen das Licht hält
und wieder fallen lässt; es sind zu viele.

Unterdessen strecken Blumen die Köpfe empor, trabt das Pferd
Picassos mit Schaum um die Lippen vorbei,
und werden Männer durch ihre eigene
Krawatte zu Streifen verwandelt.

Niemand hatte Zeit, um in den Himmel zu schauen,
wo, zwischen den Stürmen, ein Gesicht
zu sehen ist, mit ermüdeten Augen.

Unsere Führer möchten gerne Vätern gleichen.

Übersetzung aus dem Niederländischen von Maria Csollány

Genealogie

neerlandés | Jos De Haes

Tussen twee heuvelen van Brabant in
is de geschiedenis tot grond verteerd.
Geen steen, geen korrel of hij draagt een zin,
een hand, een hart heeft zich aan hem bezeerd.

Harten, handen, die ‘k ben en die ‘k bemin,
lijfeigenen die anders lijf begeert,
hoe lang hebt gij gewroet, om wiens gewin
zijt gij in zonde en armoe gecrepeerd!

Want uw geschiedenis ben ik… De grond
en ik zijn al wat rest in deze stond,
twee zuren die elkaar benaderen.

Zij prikken de papillen in mijn mond,
zij zetten ’t virus in mijn aderen,
o stalmeiden en dronkaards, vaderen.

from: Gedichten
Tielt/Amsterdam: Atlas, 2004
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

Genealogie

alemán

Zwischen zwei Hügeln, mitten in Brabant,
erstarrte die Geschichte zu Gestein und Erz.
Nicht ist hier ohne Sinn, kein Fels, kein Sand,
an dem sich nicht verletzte eine Hand, ein Herz.

Herzen und Hände, die ich liebe, selber bin,
Leibeigne, die nach anderen Leibern gieren,
wie lange habt ihr euch geplagt, wessen Gewinn
ließ elend und in Sünde euch krepieren?

Eure Geschichte bin jetzt ich… ich und das Land
sind alles, was verblieb zu dieser Stunde,
zwei Säuren in stets engerem Verband.

Sie reizen die Papillen mir im Munde,
impfen das Virus in die Nervenbahnen,
o Stallmägde und Säufer, meine Ahnen.

Übersetzung aus dem Niederländischen von Maria Csollány

Publikation: Noordzuid/Nordsüd, Poëziecentrum, Gent, 1993.

Eedverbond der ijdelen

neerlandés | Stefaan Van Den Bremt

1

Ze zou hém krijgen, had ze gezworen,
maar ze kreeg mij.

Wat haar in me aantrok waren woorden,
die vroege, weifelende, nog onrijpe.
Wat haar naar me toe trok was niet ik,
toen niet. (Jaren later,

toen we ons genoeg aan elkaar hadden
bezeerd en de woorden zich aan harde
feiten beurs hadden gestoten, was ik
het die zwoer dat ik haar zou krijgen.

Wat me in haar aantrok waren al die
schitterlichtjes in een oogopslag.
Wat mij naar haar toe trok was dat
ijle en opeens felle in één blik.)

Als je met het blote oog een ster
scherp wilt onderscheiden, moet je er
net naast kijken. Ik zou haar krijgen
en liet haar los.


2

Ik zou haar krijgen, wedde ik met mijn schaduw,
en liet haar los.

En ik verloor ze, verloor ze, verloor ze
bijna. Woest en leeg werd de plaats waar
zij zoek raakte, nog bijna ongeschapen
de schemerwereld waarin ze verdween.

Welke God sprak: ‘Er zij geen licht meer’?
Er was geen licht meer, en het werd nacht.
Dolende aarde zocht onder de hemel
nieuwe, in wiens schaduw gedoken maan.

Nacht laat niet naast zich kijken, daarom
zagen we hem niet. Hemellichamen stoten
elkaar van zich af. Alleen aardse aaien
elkaars tekort, strelen mekaars schimmen.

Ik zou die weddenschap winnen, ik kon niet
tegen verlies.


3

Zij liep weg met mijn schaduw. Ik greep er nog naar
en roofde de hare.

Die liet ik niet los, ik maakte haar het hof
en mijn beklag. Vroeg of laat
kwam zijzelf wel terug om haar weer op te eisen,
zou ik haar inruilen tegen haar huid
en haar en mijn bestaan.

Ik hield me flink, met een schim aan mijn zijde,
en geen mens die zag hoe ik in levenden lijve
een schaduw omhelsde, en hoe ver weg de mijne
was gelopen, tot waar er geen daglicht meer was.


4

En hoe ik heimelijk, schimmigerwijze
aan haar zijde bleef. En zij aan de mijne,
tot het haar daagde dat haar schaduw
niet zou wijken van wie zij waande
te zijn afgevallen. En hoe verder
weg zij van me was, des te dichter
sloot zich aaneen wat van elkaar
verschilde gelijk dag en nacht.

En mij schemerde het duister,
en haar duizelde het licht


5

Ik zou háár krijgen, wist ik,
zo zeker als zij het weersprak.

Zo zeker als nacht de dag weersprak,
zo zeker als een vogel de lucht.

Ik zou haar handen en haar voeten krijgen,
ik zou haar wangen en haar dijen krijgen,
ik zou haar vlugste vleugelslag krijgen,
ik zou haar trage schaamveren krijgen.

Zo zeker als taal de stilte weersprak,
zo zeker als een vis de zee.


6

Elk eedverbond wil eeuwig zijn, maar alle eden
zijn ijdel. Wij zwoeren woorden
en wij zwoeren ze af. Wij zwoeren
dwalingen en heel de wereld, wij zwoeren
gevoelens tot goden, maar alle goden
waren ijdel. Ik bezwoer
een vrouw.

Elk eedverbond wil edel zijn, maar al wat edel lijkt
is ijdel. Ik bezwoer
haar. Ik bezwoer een geest en alle
duivels. Ik bezwoer een storm met een stroom
van woorden. Zij zweeg.


7

Ze zóu hem krijgen, had ze gezworen,
maar waar was hij?

Zij zocht hem en miste haar schaduw,
zij zocht hem onder de mijne.

Zij zocht een lichaam en omhelsde een schim,
greep naar een wolk en het was een rots.

Als zij hem herkende veranderde hij.
Wat met de springvloed kwam ging bij eb.

En scheen de zon in de zee, híj was
al aan de nachtzijde van een oceaan.

Hij was een god die niet kon blijven.
Zij was een vrouw en zóu hem krijgen,

en ze kreeg mij. Ze kreeg degene
die haar niet genoeg was, ze kreeg

er een die ze niet zocht, ze vond
hem waar ik me liet vinden.

from: In een mum van taal
Tielt: Lannoo, 2002
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Eidgenossenschaft der Eitlen

alemán

1

Sie würde ihn bekommen, hatte sie geschworen,
doch sie bekam mich.

Was sie an mir anzog, waren Worte,
jene frühen, zaudernden, unreifen.
Was sie zu mir hinzog, war nicht ich,
damals nicht. (Jahre später,

als wir uns aneinander genug verletzt
und die Worte sich an harten
Tatsachen wund gestoßen hatten, war ich
es, der schwor, ich würde sie bekommen.

Was mich an ihr anzog, war all das
Irrlichtern in einem Augenaufschlag.
Was mich zu ihr hinzog, war das
Leere, plötzlich Heftige im selben Blick.)
 
Wenn du mit bloßem Auge einen Stern
scharf betrachten willst, mußt du knapp
daneben blicken. Ich würde sie bekommen
und ließ sie los.


2

Ich würde sie bekommen, wettete ich mit meinem Schatten
und ließ sie los.

Und ich verlor sie, verlor sie, verlor sie
beinahe. Öd und leer wurde der Ort, wo
sie verloren ging, noch kaum erschaffen
die Dämmerwelt, in der sie verschwand.

Welcher Gott sprach: “Es sei kein Licht mehr”?
Da war kein Licht mehr und es wurde Nacht.
Die irrende Erde suchte unterm Himmel
den neuen, in Schatten getauchten Mond.

Die Nacht läßt nicht neben sich blicken, deshalb
sahen wir sie nicht. Himmelskörper stoßen
einander ab. Nur Erdenbürger liebkosen
gegenseitig ihre Mängel, schmeicheln ihren Schatten.

Ich würde die Wette gewinnen, ich ertrug
keinen Verlust.


3

Sie lief fort mit meinem Schatten. Ich griff noch zu
und raubte den ihren.

Den ließ ich nicht los, ich machte ihm den Hof
und beschwerte mich. Früher oder später
käme sie wohl selbst zurück, ihn einzufordern,
sollte ich ihn tauschen gegen ihre Haut,
gegen ihr und mein Dasein.

Ich hielt mich tapfer, an meiner Seite ein Schemen,
und kein Mensch sah, wie ich lebendiges Leibes
einen Schatten umarmte, und wie weit fort der meine
gelaufen war, dorthin, wo es kein Tageslicht mehr gibt.


4

Und wie ich heimlich, schemenhaft,
an ihrer Seite blieb. Und sie an meiner,
bis ihr dämmerte, daß ihr Schatten
nicht weichen würde von dem, den sie glaubte
verlassen zu haben. Und je weiter
entfernt sie von mir war, desto enger
schloss sich zusammen, was
unterschiedlich war wie Tag und Nacht.

Und mir dämmerte es dunkel
und ihr schwindelte vor Licht.


5

Ich würde sie bekommen, wusste ich
so sicher, wie sie dem widersprach.

So sicher, wie Nacht dem Tag widersprach,
so sicher, wie ein Vogel der Luft.
 
Ich würde ihre Hände und Füße bekommen,
ich würde ihre Wangen und Schenkel bekommen,
ich würde ihren schnellsten Flügelschlag bekommen
ich würde ihre trägen Schamfedern bekommen.

So sicher, wie Sprache der Stille widersprach,
so sicher, wie ein Fisch dem Meer.


6

Jede Eidgenossenschaft will ewig sein, doch alle Eide
sind eitel. Wir schworen Worte
und schworen ihnen ab. Wir schworen
Irrtümer und die ganze Welt, wir schworen
Gefühle für Götter, doch alle Götter
waren eitel. Ich beschwor
eine Frau.

Jede Eidgenossenschaft will edel sein, doch was edel scheint,
ist eitel. Ich beschwor
sie. Ich beschwor einen Geist und alle
Teufel. Ich beschwor einen Sturm mit einer Flut
von Wörtern. Sie schwieg.


7

Sie würde ihn bekommen, hatte sie geschworen,
doch wo war er?

Sie suchte ihn und vermisste ihren Schatten,
sie suchte ihn unter dem meinen.

Sie suchte einen Körper und umarmte einen Schemen,
griff nach einer Wolke und es war ein Fels.

Als sie ihn erkannte, änderte er sich.
Was mit der Springflut kam, ging bei Ebbe.

Und schien die Sonne ins Meer, war er
schon an der Nachtseite des Ozeans.

Er war ein Gott, der nicht bleiben konnte.
Sie war eine Frau und sollte ihn bekommen,

doch sie bekam mich. Sie bekam den,
der ihr nicht genügte, sie bekam

einen, den sie nicht suchte, sie fand
ihn, wo ich mich finden ließ.

Aus dem Niederländischen von Maria Csollány

Aus: Straelener Manuskript 7

Economisch congres

neerlandés | Stefaan Van Den Bremt

De ingewandenlezers zijn bijeengekomen,
de koffiedikologen, wichelroedelaars,
vogelvluchtdeskundigen
en conjunctuurspellers.

Kortom: de Westerse Wijzen.

Drie dagen lang
tastten deze helderzienden
in het donker.

Na afloop zagen ze de toekomst
van de kleine en de middelgrote man
erg somber in, maar kwamen op voor
hoge slachtpremies.

De rook van de offeroven
kringelde ten hemel.

En zie: hij was hun opdrachtgevers
welgevallig.

from: In een mum van taal
Tielt: Lannoo, 2002
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Wirtschaftskonferenz

alemán

Die Eingeweideschauer haben sich versammelt,
die Kaffeesatzleser, die Wünschelrutengänger,
die Vogelflugdeuter
und Konjunkturpropheten.

Kurzum: die Weisen des Westens.

Drei Tage lang
tasteten diese Hellseher
im Dunkeln.

Als Fazit sahen sie der Zukunft
des kleinen und mittelgroßen Mannes
recht düster entgegen, sprachen sich aber
für hohe Schlachtprämien aus.

Der Rauch der Opferöfen
ringelte sich zum Himmel.

Und siehe er war ihren Auftraggebern
wohlgefällig.

Aus dem Niederländischen von Maria Csollány

Aus: Straelener Manuskript 7