Armin Eidherr 
Translator

on Lyrikline: 21 poems translated

from: yídish to: alemán

Original

Translation

ייִדישע ווערטער

yídish | Evgeny Kissin

פֿון דער ייִדישער שפּראַכס אומגעהײַערע אוצרות
נאָר אַ טייל גאָר אַ קליינעם באַהערש איך.
און פֿונדעסטוועגן, איז דאָרט אַן אוצר פֿאַר מיר יעדעס וואָרט…
און עס ווילט זיך מיר פֿילן זיי מיט אַלע חושים:
זיי אַרויסריידן, הערן, פֿאַרזוכן און קושן.
וויל איך, זאָלן זיי שפּילן מיט כּלערליי פֿאַרבן, קאָלירן —
ווי מאַנעס פּייסאַזש־בילדער, ווי „טײַמס־סקווער‟ אין אָוונט.
זאָלן קלינגען זיי אויך מיט פֿאַרשיידענע קלאַנגען:
ווי אַ וואַסערפֿאַל, דונער, ווי ים־כוואַליעס׳ פּליעסקען,
ווי אַ וואַלדרויש, אַ פֿויגל־ליד, גראָזשפּרינגערס׳ צירקען.
כ׳וויל, אַז זיי זאָלן זינגען מיט שטימען
פֿון קאַרוזאָ, שאַליאַפּין, פֿון שוואַרצקאָפּף און קאַלאָס.
וויל איך, שמעקן זיי זאָלן מיט אַלערליי ריחות:
ווי אַ דופֿטיקע רויז, ווי דער ים און די זאַמדן אויף באַלטישע פּליאַשזעס,
ווי „שאַנעל”, ווי בענזין, ווי פֿון היי סטויגן פֿרישע —
און ווי ער, דער געבענטשטער און הייליקער דופֿט פֿון אַן אישה…
ליבע ייִדישע ווערטער! איך וויל איר זאָלט לאַכן און וויינען,
שפּרינגען, פֿליִען, וואַלסירן,
גלאַנצן, בלישטשען און פֿינקלען,
ברענען, שטראָמען, זיך שלענגלען,
בלאָנדזשען, בענקען און הויכן…
נאָר ס׳איז אָרעם מײַן טייל פֿונעם אוצר
און מײַן קענען איז דלותדיק, וואָרעם קיין שרײַבער כ׳בין נישט.
און כ׳קאָן געבן אײַך, ייִדישע ווערטער,
נאָר מײַן ליבע…

 

© Evgeny Kissin
Audio production: Haus für Poesie / 2019

Jiddische Wörter

alemán

Von den ungeheuren Schätzen der jiddischen Sprache
beherrsche ich nur einen ganz kleinen Teil.
Und dennoch : ein Schatz ist für mich dort ein jedes Wort …
Und ich möchte alle mit all meinen Sinnen spüren:
sie aussprechen, hören, kosten und küssen.
Ich will, dass sie mit vielerlei Farben, Schattierungen leuchten –
wie Monets Landschaftsbilder, wie der Times Square am Abend.
Mögen sie auch mit verschiedenen Klängen erklingen:
wie ein Wasserfall, Donner, wie das Geklatsche von Meereswellen,
wie das Rauschen eines Waldes, ein Vogel-Lied, des Grashüpfers Zirpen.
Ich will, sie mögen singen mit Stimmen
von Caruso, Schaljapin, von Schwartzkopf und Callas.
Ich will, dass sie nach allerlei Aromen duften:
wie eine wohlriechende Rose, wie das Meer und der Sand der baltischen Strände,
wie Chanel, wie Benzin, wie frische Heuballen –
und wie er, der gesegnete, heilige Duft einer Frau …
Liebe jiddische Wörter! Ich will euch lachen sehen und weinen,
springen und fliegen und Walzer tanzen,
glänzen, strahlen und funkeln,
brennen, strömen, mäandern,
herumflanieren, sich sehnen und hauchen …
Aber mein Anteil am Schatz ist gering
und meine Kenntnisse arm, und auch ein Schriftsteller bin ich nicht …
Und alles was ich euch geben kann, ihr jiddischen Wörter,
ist nur meine Liebe …

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

ייִדיש

yídish | Evgeny Kissin

פֿלעגט קלינגען אַ מאָל מאַמע־לשון כּמעט אומעטום.
פֿון געטאָ אַרויס, האָט עס צענטערס פֿון קרוין־שטעט דערלאַנגט.
נאָך איידער ס׳איז נעלם געוואָרן אין רוסלאַנד דער תּחום,
אויף פֿינף קאָנטינענטן געשאַלט האָט זײַן זאַפֿטיקער קלאַנג.
אויף שאַנז־עליזע, פּיקאָדילי, אַרבאָט און בראָדוויי
פֿלעגט ייִדיש אין יענער צײַט אָנפֿילן הילכיק די לופֿט
מיט זײַן חן און חיות, זײַן זאַפֿטיקייט, חכמה און וויי,
מיט שטאַרקן געשמאַק פֿון זײַן טערפּקע און זיסלעכן דופֿט.
אויף פּלעצער, בולוואַרן פֿלעגט הילכן די ייִדישע שפּראַך.
מען האָט אין טעאַטערס, קאָפֿעען געהערט איר הייס קול.
אויף גרויסע אַסיפֿות געקלונגען האָט ייִדיש אַ סך.
אַפֿילו אין הויכשולן אייניקע פֿלעגט מען אַ מאָל
זיך לערנען אויף אים. און אַצינדער ס׳איז דאָ אַ מחק:
צוריק אין די געטאָס פֿון לאָנדאָן, אַנטווערפּען, ניו־יאָרק
און ירושלים, ווי אויך אין דעם קליינעם בני־ברק,
האָט אומגעקערט זיך מאַמע־לשון… אַן אמתע זאָרג
פֿאַר ייִדיש־ליבהאָבערס. אויף קליינע אַסיפֿות אַצינד
זיי זאַמלען זיך, לערנען זיך, סטאַרען זיך טאָן, וואָס מע קאָן,
כּדי ס׳זאָל פֿאַרקערעוועט ווערן דער איצטיקער ווינט,
אויב שטייט שוין באמת דער גורל פֿון ייִדיש אין קאָן.
יאָ, ווידער זאָל קלינגען די ייִדישע שפּראַך איבעראַל!
אַזוי וויל איך אויכעט, סע גלוסט מײַן נשמה אַזוי.
אין קענעדי־צענטער אויף ייִדיש איך האָב שוין געשאָלט,
און אָפּגעשאַצט האָבן עס הויך אי אַ ייִד, אי אַ גוי.
כ׳וועל טאָן עס אין קומענדיק יאָר אויך אין קאַרנעגי האָל…
נאָר ניין, ניט בלויז דאָס דאַרף מען טאָן, ניט גענוג איז דאָס אַלץ.
כ׳בין גרייט תּמיד ריידן אויף ייִדיש מיט הילכיקן קול
און שרײַען כ׳בין גרייט, ביז ס׳וועט הייזעריק ווערן מײַן האַלדז,
נאָר ס׳פֿרעגט זיך: צו וועמען?.. מיר דוכט זיך, מסתּמא איך ווער
א ביסל משוגע… נאָר ס׳העלפֿט דאָך אַ מאָל משוגעת!
ס׳איז נאָך האַלבער נאַכט, און מײַן דמיון צעהיצט זיך אַלץ מער…
מיר ווילט זיך אַרויסגיין איצט שטילינקערהייט אויף דער גאַס,
דערגיין צו דער אַרקע, זיך שטעלן דאָרט, גלײַך אונטער איר —
און אָנהייבן שרײַען אויף ייִדיש פֿון דאָרט וואָס־ניט־איז,
און שרײַען אַזוי בקול־רם אָן אַ סוף, אָן אַ שיעור,
זאָל שאַלן בײַ נאַכט מאַמע־לשון אויף גאַנצן פּאַריז!
נו, ס׳רעגנט שוין הינטערן פֿענצטער, מ׳דאַרף שלאָפֿן אַצינד…
בײַ טאָג אָבער אויך ווערט מײַן דמיון אַ מאָל גאַנץ צעהיצט.
צי וועקט זיך שוין אויף אין מיר אפֿשר אַ ביסל אַ קינד?
ס׳קאָן זײַן, אַז אַפֿילו אַזוי… נאָר כ׳בין דאָך אַן אַרטיסט!
מ׳דאַרף אײַנלאַדן אַניע און יצחקן אויף אַ שפּאַציר:
אויף שאָנז־עליזע, אויף מאַנמאַרטר און לעם נאָטר־דאַם
הויך ריידן אויף ייִדיש מיר וועלן מיט לוסט אָן אַ שיעור —
און שטראַלנדיק פּלעסקיען זיך וועט אין דער לופֿט דאָרט זײַן טעם!
וואָס נאָך? קיין רייקיאָוויק אויף עטלעכע טעג פֿלי איך באַלד —
צי האָט מען גערעדט דאָרט אויף ייִדיש בכלל ווען־ניט־איז?
כ׳געדענק אָבער, ווען כ׳בין געווען פֿינף־און־צוואָנציק יאָר אַלט,
בשעת מײַן באַזוכן איסלאַנד, אָט אַזאַ מין סורפּריז
איז דעמאָלט געשען: מ׳האָט געטאָן בײַ מיר פּלוצעם אַ פֿרעג,
צי ייִדיש איך קען! יאָ, געווען איז אַזאַ וווילע פֿרוי
אויך דאָרט, אויפֿן צפֿון, אין יענעם דערווײַטערטן עק,
וווּ אומעטיק־נידעריק זײַנען די וואָלקנס און גרוי…
איז איצטיקס מאָל אָנקלינגען באָריען וועל איך פֿון איסלאַנד:
פֿון דרויסן, פֿון אַ רעסטאָראַן אָדער גלײַך פֿונעם זאַל,
וווּ אויפֿטרעטן כ׳וועל, — אויך אין יענעם באַוואָלקנטן קאַנט
באַלויכטן די לופֿט זאָל פֿון ייִדיש דער פֿאַרביקער שטראַל!
כּל־זמן איך בין לעבעדיק, קלינגען עס וועט יאָר נאָך יאָר
די ייִדישע שפּראַך פֿון מײַן מויל! — נאָר וואָס ווײַטער וועט זײַן?..
מײַן ליבע, געבויר זשע מיר קינדערלעך זיסע אַ פּאָר -
און זאָל זייער לעבן באַלויכטן פֿון ייִדיש די שײַן,
און זאָלן זיי קענען און ליב האָבן ייִדיש אַ סך,
און זאָלן זיי נערן זיך תּמיד פֿון זײַן פֿרישן קוואַל:
מיט ייִדישע וויגלידער ווערן אַנטשלאָפֿן בײַ נאַכט
און מיט „אַ גוט מאָרגן!” באַגריסן דעם העל־רויטן שטראַל,
און שפּילן, און שטיפֿן אויף ייִדיש… און אפֿשר, ווער ווייס? —
אויך אַנדערע קינדערלעך וועלן זיך לערנען פֿון זיי
אַ ביסעלע ייִדיש — און ווידער עס וועט קלינגען הייס
אויף שאַנז־עליזע, פּיקאַדילי, אַרבאָט און בראָדוויי!
דאַן שטאַרבן כ׳וועל רויִק, ווײַל וויסן אויף זיכער איך וועל,
אַז מײַן באָבע־לשון וועט לעבן נאָך מיר זייער לאַנג.
און זאָל אויף מײַן קבֿר זײַן וואַרעם, געמיטלעך און העל,
און הילכן זאָל דאָרטן פֿון ייִדיש דער היימישער קלאַנג.

 

© Evgeny Kissin
Audio production: Haus für Poesie / 2019

Jiddisch

alemán

Einst pflegte Mame-Loschen fast überall zu erklingen.
Aus den Gettos erreichte es die Zentren der großen Metropolen.
Noch ehe in Russland der jüdische Ansiedlungsrayon verschwand,
erschallte auf fünf Kontinenten sein saftiger Klang.
Auf den Champs-Elysées, Piccadilly, Arbat und auf dem Broadway
erfüllte damals Jiddisch schallend die Lüfte
mit seiner Anmut und Lebensfreude, mit seiner Würze, Weisheit und Weh.
mit dem starken Geschmack seines herben und süßen Dufts.
Auf Plätzen und Boulevards erschallte die jiddische Sprache.
Man hörte in Theatern und Cafés ihre heiße Stimme.
Auf großen Versammlungen war viel Jiddisch zu hören.
Sogar auf einigen Hochschulen konnte man in dieser Sprache studieren.
--- Und jetzt gibt es da eine Leerstelle …
Zurückgezogen hat sich Mame-Loschen
wieder in die Gettos von London, Antwerpen, New York
und Jerusalem, wie auch in das kleine B’nei Brak …
Wahrlich Besorgnis erregend für Jiddisch-Liebhaber. Die versammeln sich
auf kleinen Meetings, lernen dort, bemühen sich zu tun, was möglich ist,
auf dass der jetzige Wind wieder in die andere Richtung weht.
wenn doch schon wirklich das Schicksal des Jiddischen besiegelt scheint.
Ja, die jiddische Sprache soll wieder überall ertönen.
Das wünsche auch ich mir, danach sehnt sich meine Seele.
Im Kennedy Center habe ich schon eine Rede auf Jiddisch gehalten,
was ein Jude und ein Christ auch laut beklatscht haben.
Im kommenden Jahr werde ich das auch in der Carnegie Hall tun …
Aber nein, nicht nur das muss man tun, das reicht alles nicht.
Ich bin dazu bereit, stets laut auf Jiddisch zu sprechen –
auch zu schreien bin ich bereit, bis mir der Hals heiser wird …
Es fragt sich nur : zu wem? … Es scheint mir, ich könnte langsam
aber sicher ein bisschen meschugge werden … Und hilft es nicht manchmal,
meschugge zu sein? --- Mitternacht ist vorüber, und meine Fantasie
erhitzt sich immer mehr …
Still möchte ich auf die Straße hinaus, zum Triumph-Bogen hin –
und grade dort, unter ihm, mich hinstellen –
und drauf los zu schreien beginnen, auf Jiddisch, von dort,
unaufhörlich, ohne Ende – mit lauter Stimme,
dass hinschallt nachts mein Mame-Loschen über ganz Paris!
Nun, es regnet schon hinter dem Fenster, Zeit jetzt, schlafen zu gehen …
Bei Tag aber wird meine Fantasie sich auch erhitzen.
Erwacht in mir vielleicht bereits etwas ein Kind?
Kann sein, dass es so ist … Aber ich bin doch ein Künstler!
Anna und Yitskhok muss man zu einem Spaziergang einladen:
Auf den Champs-Elysées, dem Montmartre, neben Notre-Dame
werden wir laut Jiddisch sprechen – voller Lust und ohne Ende –
und sein Arom wird strahlend sich dort in der Luft zersirren!
Was noch? Nach Reykljavik flieg ich in Bälde für einige Tage –
hat man dort irgendwann auf Jiddisch überhaupt einmal gesprochen?
Ich erinnere mich aber, dass einst, ich war gerade fünfundzwanzig Jahre alt,
während meines Besuchs von Island
es folgende Art von Überraschung gab: Man fragte mich unvermittelt,
ob ich Jiddisch könne! Ja, es gab auch dort so eine gute Frau,
im Norden, an jenem fernen Rand,
wo traurig-tief die Wolken sind und grau …
Und diesmal werde ich von Island aus Boris anrufen:
von draußen, von einem Restaurant oder gleich von dem Saal aus,
wo ich auftreten werde, - damit auch in jener bewölkten Erdengegend
die Luft mit dem bunten Jiddisch-Strahl beleuchtet werde!
Solange ich am Leben bin, wird die jiddische Sprache Jahr für Jahr
aus meinem Munde klingen. – Doch was wird dann geschehen? …
Meine Liebe, schenke mir ein paar süße Kinder –
und möge ihre Leben beschienen werden von Jiddisch,
und mögen sie Jiddisch gut kennen und lieben,
und mögen sie ständig sich an seiner frischen Quelle nähren,
mit jiddischen Wiegenliedern einschlafen des Nachts
und mit „A gut morgn!“ die hellroten Sonnenstrahlen begrüßen
und sich spielen und Unfug treiben auf Jiddisch … Und vielleicht, wer weiß?,
wollen auch andere Kinder von ihnen
ein bisschen Jiddisch lernen – und dann soll es wieder heiß klingen
auf den Champs-Elysées, Piccadilly, Arbat und auf dem Broadway.
Dann werde ich ruhig sterben, weil ich Gewissheit habe,
dass meine Großmuttersprache auch nach mir noch lange lebt.
Und möge es auf meinem Grabe warm sein, gemütlich und hell
und der vertraute Jiddisch-Klang von dort erschallen.

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

„אורבי עט אָרבי”

yídish | Evgeny Kissin

שטאָלץ איז מײַן גײַסט, שטרענג — מײַן געשטאַלט.
יאָרהונדערטער זיבן און דרײַסיק כ׳בין אַלט.
פֿון אור־אַלטער צײַט,
פֿון העט-ווײַטער ווײַט
קום איך אָן.

הינטער מיר זײַנען אוּר און חבֿרון,
באר-שבֿע, חרן, פּניאל און מצרים,
דער מידבר, יריחו און ירושלים.
וווּ און ווען כ׳זאָל ניט זײַן,
אין גליק, צי אין פּײַן,
אין פֿרייד, צי אין צאָרן —
כ׳לעב און אייביק כ׳וועל לעבן ממילא.
אין מײַן האַרץ ברענט כּסדר דער פֿלאַם פֿונעם דאָרן,
אין מײַן זעל זינגט די האַרפֿע פֿון דוד המלך.
ווי שומרים, מיט מיר תּמיד זײַנען
די אותיות פֿירקאַנטיקע מײַנע.
ווי אַ פֿײַערזײַל איז יעדער אות
אין דעם וועלטישן מידבר און נאַכט.
ס׳איז מײַן לעבן אַן אייביקע שלאַכט,
און מיר זיס איז מײַן ביטערער כּוס.
כ׳בין אַ ייִד,
און אין אָט דער נבֿיאישער שעה,
צי געפֿעלט דאָס אײַך, הערן, צי ניט —
איך בין דאָ!

© Evgeny Kissin
Audio production: Haus für Poesie / 2019

Urbi et orbi

alemán

Stolz ist mein Geist, streng meine Gestaltung.
Siebenunddreißig Jahrhunderte alt bin ich.
Aus uralter Zeit,
aus weitester Ferne
komme ich her.
Hinter mir sind Ur und Hebron,
Beer-Scheba, Haran, Peniel und Ägypten,
die Wüste, Jericho und Jerusalem.
Wo und wann immer ich auch bin,
in Glück oder in Leid,
in Freude oder in Wut –
da lebe ich und werde gewisslich ewig leben.
In meinem Herzen brennt ununterbrochen des Dornbuschs Flamme,
in meiner Seele singt die Harfe König Davids.
Wie Wächter stehen mir beständig
meine Quadratbuchstaben zur Seite.
Jede Letter ist wie eine Feuersäule
in der Wüste und der Nacht der Welt.
Und mein Leben ist eine ewige Schlacht,
doch süß ist mir mein bitt’rer Kelch.
Ein Jude bin ich,
und in dieser prophetischen Stunde –
ob es euch zu hören gefällt oder nicht –
bin ich hier!

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

מײַן באָבע-לשון...

yídish | Evgeny Kissin

אויסער מאָסקווע איז עס זייער גרין,
קלאָר ז׳דער הימל, און די לופֿט איז פֿריש.
אויף דער דאַטשע איז ווי בײַ שוקשין*,
אָבער פֿאָרט שלום-עליכמיש.
יאָ, עס האָט זיך מיר געפֿילט אַזוי
דאָרט אין יענער אַלטער, גוטער צײַט,
ווען אין קילן סעדל פֿרישער טוי
יעדן אין דער פֿרי האָט ווי באנײַט
אונדזער קליינעם שיינעם גאָרטן-ייִשוב —
פֿול מיט לעבן כ׳בין געווען פֿאַרכּישופֿט…

יאָרן פֿריִער מיט הצלחה האָבן
דאָרט אַליין דער זיידע מיט דער באָבען
אויפֿגעבויט פֿאַר זיך פֿון האָלץ אַ הויז,
ענלעך צו אַ מעשׂהדיקער רויז.
גיך נאָך דעם, גלײַך אונטער דאַך דעם פֿעסטן,
לעבן שילדל מיטן זיידנס נאָמען,
זײַנען שוואַלבן שוואַרצינקע געקומען
זיך באַזעצן אין די אויסגעקלעפּטע נעסטן…
און גאַנץ פּראָסט, טאָג-טעגלעך, ניט מגידיש
האָט געקלונגען אויף דער דאַטשע ייִדיש.
דווקא דאָרטן כ׳האָב געהערט אַ סך,
ווי די באָבע-זיידע פֿלעגן ריידן
זייער היימישע און ליבע שפּראַך…
אָט אַזאַ מין קליינינקער גן-עדן.
מײַנע זיידע אַהרן, באָבע רחל,
מײַנע ליבע, זכרונם-לבֿרכה,
מײַנע טײַערע, מײַן גליק און וויי —
אַך, ווי ס׳ווילט זיך האָפֿן מיר און גלייבן,
אַז אַצינד זיי זעען דאָרט, פֿון אויבן,
ווי איך שרײַב אויף ייִדיש וועגן זיי!
איך דערמאָן זיך… ס׳טוט אין האַרץ אַ ריר…
באָבע רחל בעט: „פֿאַרמאַך די טיר!‟
אָדער, אומצופֿרידענע אַ ביסל,
זאָגט: „אַ נײַע מעשׂה,‟ — מיט א זיפֿצל.
און: „עמידעם קריכט ער!‟ — אויפֿן זיידן
ברוגז זײַענדיק… למען-השם,
זײַט אויף מיר ניט ברוגז אין גן-עדן,
וואָס אַצינד דערצייל איך וועגן דעם!
יעדעס ייִדיש וואָרט, דערהערט פֿון אײַך
איז אויף אייביק אין מײַן האַרץ געבליבן,
און מיט דעם כ׳בין מזלדיק און רײַך,
און ווי אײַך, זיי אַלע טו איך ליבן,
און סײַ ליכט, סײַ גוטסקייט טו איך גאַרן,
און איך פֿיל אי ברען, אי טיפֿע רו…
כאָטש געווען אַ ליטוואַק, זיידע אַהרן,
פֿלעגט אָפֿט ער זאָגן: „זאָגט ער‟ מיט אַן „וּ‟.
כ׳האָב געפֿרעגט: „אַ טשטאָ טאַקאָיע ׳זוקטער׳?״.**
האָט ער שטיל געענטפֿערט: „גאָוואָריט‟…
און דער פּלויט ז׳געשטאַנען ניט-גערוקטער,
און געצוויטשעט פֿויגל האט אַ ליד,
און סע האָט געקלונגען אַזוי איידל
זײַן נאַיִווער, פּראָסטער, ריינער רוף …
אויף קריטיק דער באָבעס פֿלעגט דער זיידע
אָפֿט מאָל מאַכן מיט דער האַנט: „הער אוף!‟.
כ׳האָב געפֿרעגט, וואָס מיינט „ערוף‟, אַוודאי.
„פּרעקראַטי‟ — דערקלערט מ׳האָט מיר… נאָר זײַנען
גיך אַוועק די יאָרן, ווי אַ טשאַטע
פֿייגל האַרבסט-צײַט — אויך די קינדהייט מײַנע.
זיײַנען באָבע-זיידע שוין געשטאָרבן…
שפּעטער האָבן מיר פֿאַרקויפֿט די דאַטשע,
נאָר דאָס ביסל ייִדיש איז געבליבן
אין זכּרון מײַנעם און נשמה.
איז פֿאַר וואָס זשע קלינגט עס אָן אַ שיעור,
באָבע רחלס קול: „פֿאַרמאַך די טיר‟?
און עס קלינגט און רופֿט פֿון אומעטום,
און סע שפּראָצט פֿון דער ערד אַ יונגע בלום,
אײַנגעשפּאַרט דורך צײַט זי טוט זיך רײַסן —
און סע הייבט זיך אָן אַ נ ײַ ע מ ע שׂ ה…

*וואַסילי שוקשין (1929־1974) — רוסישער שרײַבער, רעזשיסאָר, אַקטיאָר

**„אַ טשטאָ טאַקאָיע ׳זוקטער׳?‟ (רוס.) — וואָס מיינט, ׳זאָגט ער׳?

© Evgeny Kissin
Audio production: Haus für Poesie / 2019

Meine Großmuttersprache

alemán

Außerhalb von Moskau ist es sehr grün.
klar ist der Himmel und die Luft ist frisch.
Auf der Datscha ist es wie in den Geschichten Schukschin’s,
und immer auch noch Scholem-Alejchemhaft.
Ja, so war mir dort zumute
in jener alten guten Zeit,
wenn im kühlen Obstgärtchen frischer Tau
an jedem Morgen uns’re kleine,
schöne Garten-Kolonie quasi neu erschaffen hat –
erfüllt mit Leben --- und ich wie verzaubert …
Jahre davor hatten, eine glückliche Fügung,
die Großeltern dort selbst
für sich aus Holz ein Haus erbaut
und es damals rosarot angemalt.
Und gleich danach sind unter dem festen Dach,
neben dem Schild mit Großvaters Namen,
schwarze Schwalben angekommen
und bezogen ihre kunstvoll fabrizierten Nester.
Und ganz simpel, alltäglich, nicht nach Predigerart
erklang auf der Datscha das Jiddisch.
Und genau dort hörte ich viel,
hörte, wie die Großeltern ihre vertraute, liebe Sprache
zu sprechen pflegten:
Es war wirklich eine Art kleines Paradies.
Mein Großvater Aron, meine Großmutter Rachel,
die mir so lieb waren, ihr Andenken zum Segen!,
die mir so teuer waren, mein Glück und mein Weh –
ach, ich möchte hoffen und glauben,
dass sie jetzt von dort oben sehen,
wie ich auf Jiddisch schreibe – über sie!
Ich erinnere mich … Wie das mein Herz berührt …
Großmutter Rachel bittet: „Farmach di Tir.
Oder wie sie etwas unzufrieden sagt:
A naje majsse … (‚Wieder so eine neue Geschichte …’)“ und dabei leise seufzt.
Und: „Überall kriecht er herum!“, wenn sie auf den
Großvater böse war … In Gottes Namen!,
seid mir nicht böse dort im Paradies,
dass ich jetzt davon erzähle …
Jedes jiddische Wort, das ich von euch gehört habe,
ist für alle Zeiten in meinem Herzen geblieben,
und ich bin dadurch beglückt und bereichert,
und ich liebe sie alle – so wie euch.
Und ich ersehne sowohl Licht als auch Güte,
und ich spüre sowohl Brennen als auch tiefe Ruhe …
Obwohl er ein Litwak war, der Großvater Aron,
pflegte er oft statt „sogt er“ „sugt er“ zu sagen.
Und ich fragte: „A schto takoje ‚sukter’? (Was bedeutet dieses ‚sukter’?)“
Hat er still geantwortet: „Gawarít (‚Er sagt’).“
… Und der Zaun stand da wie unverrückbar,
und ein Vogel zwitscherte sein Lied,
und es klang so zart und fein
sein naiver, simpler, reiner Ruf …
Auf Großmutters Kritik pflegte der Großvater
häufig eine wegwerfende Handbewegung zu machen: „Her uf!
Und ich fragte natürlich, was das „Eruf“ bedeute.
Prekrati (‚Hör auf!’)“ – hat man mir erklärt … Doch sind
die Jahre schnell verflogen – wie ein Vogelschwarm
im Herbst – und mit ihnen meine Kindheit.
Jetzt sind die Großeltern schon lange tot …
Später haben wir die Datscha verkauft …
Bloß das Bisschen Jiddisch ist mir
in meinem Gedächtnis und in meiner Seele geblieben …
Und warum denn klingt ohn’ Aufhör’
Großmutter Rachels Stimme: „Farmach di Tir.“?
Und es klingt und ruft von überall umher,
und eine junge Blume entsprießt der Erde,
bahnt sich hartnäckig ihren Weg durch die Zeit –
und es beginnt wieder so eine neue Geschichte …

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

שוך אויף צווייטער עוועניו

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

שטייט אַ שוך
פֿאַרוויסט
אויף גראַטעס
איבער פֿוילנדיקער מיסט.

אייגלעך פּוסט
פֿאַרטרויערטע
בענדלעך שוין פֿון לאַנג
נישט־אויסגעדויערטע.

צינגל הענגט
פֿאַרסאַפּעט
פֿון אַ לעבן אָן אויפֿהער

און אויף דער זויל
אַ משׂא וועגט
פֿאַרטראָגן קען נישט מער.

גייט די גייערס
שוין נישט אָן
אין טעגלעכער מהומה.

געגאַנגען,
פֿאַרגאַנגען,
אויסגעגאַנגען אַ נשמה...

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Ein Schuh auf der Second Avenue

alemán

Steht ein Schuh
zerfetzt
auf einem Gitter
über faulendem Mist.

Äuglein leer
und trauervoll,
die Bänder – schon seit langem
mürb.

Die Zunge hängt heraus –
abgespannt und schlapp
von einem Leben ohne Atempause.

Und seine Sohle
kann keinerlei Gewicht
mehr tragen.

Er geht die Vorübergeher
nichts mehr an
im täglichen Getümmel.

Gegangen,
vergangen,
und die Seele zugrunde gegangen.

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

קאָמפּיוטער־לעבן

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

אַ קוועטש, אַ דריק
און אַ קוק אויף צוריק,
ווילסטו אָפּווישן אַלץ וואָס געווען
ביז דו קומסט אויפֿן אָרט
וווּ סע דאַכט זיך, אַז דאָרט
ביסטו נאָך נישט אַרײַן אין פּלען.

און כאָטש ס׳וואָלט דאָס רובֿ
פֿון אַלף ביז תוו
אויף אייביק פֿאַרשוווּנדן פֿון אויג,
וואָלטסטו איבערוואָרטירט
און פּראָגראַמירט
אויף עפּעס אַ לעבן וואָס טויג.

נאָר ס׳איז די נאַטור
נישט קיין קלאַוויאַטור –
די שליסלען נישט צום אַנטדעקן;
איז קוועטשט עס און דריקט
ווען דו קוקסט אויף צוריק –
אַך, ווי ס׳ווילט זיך די גרײַזן פֿאַרמעקן!

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Computer-Leben

alemán

Ein Pressen, ein Drücken
und ein Blick zurück,
wenn du alles, was war, löschen willst,
bis du an den Ort gelangst,
wo es scheint, dass du dort
noch nicht in Gefangenschaft warst.

Und obwohl das meiste
von Alef bis Tov, von A bis Z
auf ewig aus dem Blick verschwände,
würdest du es neu schreiben
und programmieren
für irgendein Leben, das was taugt.

Aber es ist die Natur
keine Tastatur –
die Tasten nicht zu entdecken!
Also presst es und drückt es,
wenn du zurückblickst –
ach, wie gerne würdest du die Fehler ausmerzen!

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

אין כינע פֿאַבריצירט

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

פֿון ניו־יאָרקער
געשליפֿענע גאַסן
אַריבערגעפּעקלט
די פֿאַבריק זיך
אין קליין־שטעטלדיקער שטאָט
אויף מיזרח

וווּ מאַסן
ס׳ווייכע העמד
וואָס גלעט ‎דײַן הויט
בחינם
אויף מאַשינען אויפֿגענייט

וווּ פּראַצעוועט
יונג בלוט
פֿון באַגינען
ביז באַגינען
אין שטיקנקלעם
פֿון נויט.

ריווח־טרוימען
גרויסע גליקן
אָפּגעשיקט
אויף פֿרעמדן באָדן
שקלאַפֿנטרוימען
פֿון דאָס נײַ
פֿאַרפּאַרעט זיך
אין היץ
פֿון קנעכטזאַוואָדן.

2011

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Made in China

alemán

Von den New Yorker
Hochglanz-Straßen
wurde die Fabrik
verlegt
in ein Provinz-Städtchen
im Osten

wo Massen
das weiche Hemd
das deine Haut umschmeichelt
für nichts
auf den Maschinen nähen

wo junges Blut
schuftet
von Morgen
bis Morgen
in würgender Klemme
der Not.

Träume von Wohlstand
vom großen Glück
abgeschickt
auf fremden Boden
Sklaventräume die
wieder einmal
verdampften
in der Hitze
der Ausbeutungsbetriebe.

2011

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

די עלנטבעט

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

עלנט און פֿאַרלאָזט
סע שטייט ‎דײַן בעט אַליין.
קוים זי האַלט זיך
אין פֿאַרשטומט געוויין.

אותיות פּשוטע פֿאַרבליבן נאָר
פֿאַרקלעפּט
ריח פֿון דײַן גוף
שוין לאַנג
אַרויסגעוועפּט.

באַרויִקט דאָס געלעגער
ווען דעם פּיצל
בייזע טרוימען
זיך געשטעלט.

אײַנגעליוליעט,
אײַנגעשלאָפֿן,
אָפּגעבונען פֿון דער וועלט.

ס׳ווייעט הײַנט פֿון בעט אַרויס
אַ מוראדיקע קעלט.
זי שאַלט צו מיר,
קנאַלט צןו מיר,
באַוויינט די בעט
און שעלט.

2010

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Vereinsamtes Bett

alemán

Einsam und verlassen
steht dein Bett nun da.
Es hält sich kaum
in verstummtem Gewein.

Nur simple Lettern sind zurückgeblieben
kleben fest.
Der Geruch deines Leibes
hat sich schon lang
verflüchtigt.

Die Liegestatt beruhigte,
wenn das Kleine
böse Träume
quälten.

Eingewiegt,
eingeschlafen,
losgebunden von der Welt.

Heute weht aus dem Bett heraus
eine schreckliche Kälte.
Sie schallt mich an,
sie knallt mich an,
beweint das Bett
und schilt.

2010

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

פֿאַלשער דיאַגנאָז

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

זײַנע לעצטע טעג געציילטע
אין אַ פּינקסל פֿאַרשריבן
זײַטן אומגעציילטע

פֿון דער דריטער האַנט.
כראָניקע פֿון מומען
פֿון אונדז אַלעמען פֿאַרהוילן.

אומבאַקאַנט
מיר אָט די פֿאַקטן
אָן אַ שיעור.

ס׳האָט אַ ספּעציאַליסט
אַ דיאַגנאָז אַ פֿאַלשן
אים געשטעלט.

נאָר בײַ וועמען קען מען פּועלן
אַז פֿאַרבליבן איז אַ טעות־בילד
אויף קלינישן פּאַפּיר?

2017

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Falsche Diagnose

alemán

Seine letzten gezählten Tage
aufgezeichnet in einem Protokoll
ungezählte Seiten lang

von dritter Hand.
Chronik aller Gebrechen
verborgen vor uns allen.

Unbekannt
waren mir
all diese Fakten.

Eine falsche Diagnose
hatte ein Spezialist
ihm gestellt.

Doch an wen kann man sich wenden
wegen des fehlerhaften Bilds
das auf dem klinischen Papier verblieben ist?

2017

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

שאַנדפֿלעק

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

אוי, אַ בראָך!
דער טרויבנזאַפֿט צעגאָסן זיך!
אַזוי געוואָלט
צופֿרידן שטעלן אים
מיט פֿולן כּוס דעם
רויטן.

האָט אַ ציטער מיר געטאָן
אַ שטאָך
טראָפּנס אָפּגעפֿלאָסן
אײַנגעזאַפּט זיך
אינעם טישטעכל דעם
ווײַסן.

ביסטו דאָך אַנטרונען
ווען באַשולדיקט האָט מען דיך
און גערונען־רונען־רונען….
זענען פֿלעקן בלוט פֿאַרבליבן….

זאַט מיט יאָרן
איך צו דיר
טו אויס די האַנט אַ שטרעק
געבליבן אָבער שאַנד
פֿון טרויבנזאַפֿט
דער פֿלעק.

2017

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Schandfleck

alemán

Oh, welch Unglück!
Der Traubensaft ist ausgeschüttet!
Dabei wollte ich ihn
so sehr zufrieden stellen
mit dem rot gefüllten
Trinkglas.

Doch ein Zittern durchlief mich
ein Stoß
und Tropfen rannen runter
saugten sich ein
in das Tischtuch das
weiße.

Und du bist doch entronnen
als man dich beschuldigt hat
und geronnen-ronnen-ronnen …
Blutflecken sind verblieben …

Satt an Jahren
streck’ ich dir
die Hand entgegen
es blieb aber die Schande
vom
Traubensaftfleck.

2017

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

ברכּת־חיים

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

לייג די הענט מיר אויף דײַן קאָפּ
וועל איך דיך בענטשן, ווי אַ מאָל,
נישט מיט פֿעסט געזונטע מוסקלען
נאָר מיט נפֿש־בישׂראל.

לייג די הענט מיר אויף דײַן קאָפּ
וועל איך דיר ווײַזן וואָס איך קען
כאָטש אָטעם דריקט אַרויס־אַרײַן
מאַשינען נישט צום זען.

פֿאַרשטומט די ליפּן, פֿיס געליימט,
די לונגען אויסגעזויגן,
פֿון לײַב אַ תּל געוואָרן איז,
געבליבן מיר נאָר אויגן,

נשמה און צוויי אויערן,
נעמען אַלץ אַרײַן
אין שווײַגיק אומבאַהאָלפֿנקייט
טועם בין איך ווײַן.

אַ טראָפּן אויף די ליפּן
טיף אין אינערלעכן גוף,
שטאַרקער נאָך פֿון פֿריִער
מײַן שליחות און ‎באַרוף.

לייג די הענט מיר אויף דײַן קאָפּ, 
וועל איך דיך בענטשן, ווי אַ מאָל,
וועסטו מיט מיר דעם טאָג באַגריסן,
זאָגן שמע־ישׂראל..…

2015

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Segnung des Lebens

alemán

Leg mir die Hände auf deinen Kopf,
dann werde ich dich segnen, wie einst,
nicht mit festen gesunden Muskeln,
sondern mit jüdischer Seelenkraft.

Leg mir die Hände auf deinen Kopf,
dann werde ich dir zeigen, was ich kann,
obwohl der Atem raus- und reingedrückt wird –
und die Maschinen unsichtbar.

Verstummt sind die Lippen, die Füße gelähmt,
die Lungen kollabiert,
der Körper zerstört,
geblieben sind mir nur die Augen,

die Seele und zwei Ohren,
die nehmen alles auf
in schweigende Unbeholfenheit.
Ich koste Wein.

Ein Tropfen auf den Lippen
tief hinein in den Leib,
stärker noch als je zuvor –
meine Mission und mein Beruf.

Leg mir die Hände auf deinen Kopf,
dann werde ich dich segnen, wie einst,
du wirst mit mir den Tag begrüßen,
das Schma-Israel sprechen …

2015

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

דער באַשלוס

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath


אויף אַ שמאָלן שוועל
טוסטו שטיין
צווישן יאָ
און ניין.

טאָמער יאָ –
וועט מען זיך זען.
און אַז נישט –
בלײַבסטו אַליין.

וואַקלסטו זיך
קווענקלסט זיך
וווּ אַהין
צו גיין.

יאָ צי ניין?
ווייסט גאָט אַליין.
טוסטו אייביק
ווײַטער שטיין.


2012

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Der Beschluss

alemán

Auf einer schmalen Schwelle
stehst du
zwischen ja
und nein.

Wenn ja –
wird man sich sehn.
Und wenn nicht –
bleibst du allein.

Bist unentschlossen
unsicher
wohin
zu gehen.
Ja oder nein?
Das weiß nur Gott.
Und du stehst
so da – immerfort.

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

ליב

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

האָסטו מיך ליב
איז טו מיר צו ליב
און האָב זשע מיך ליב.

ביסט בײַ מיר אַ מאָל געווען
מײַן ליב און לעבן
איצט זיץ איך לעבן דיר

און שפּיר
נישט ליב
בײַ זיך אין שטוב.

און וואָס צוליב?
ווייסט אַליין נישט
וואָס איז ליב.

2017

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

lieb

alemán

Wenn du mich liebst
dann tu es mir zulieb
und hab mich lieb.

Warst für mich einmal
mein Lieb und Leben
Jetzt sitz ich neben dir

und spüre
keine Liebe mehr
bei mir zuhaus.

Und weshalb?
Weil du, was lieb ist,
selbst nicht weißt.

2017

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

דאָס פּאָרל

yídish | Gitl Schaechter-Viswanath

זיך אָנגערוקט דער בליסעזאָן,
וואַקסט אַ סאָסנע לעם אַ קליאָן!
„ווי זשע?“ פֿרעגט מען,
„אומגעהערט –
שכנים אין דער זעלבער ערד.

ס׳איז דאָך אַ כּלל אין דער נאַטור:
די ביידע זענען נישט קיין פּאָר.
ס׳גרייט אויף זיי די עלעמענטן
אַנדערשדיקע פֿונדאַמענטן“.

נאָר אויף צו להכעיס דעם פּראָטעסט
טיפֿן זיך די וואָרצלען פֿעסט,
איינערס צווײַגן ציט צום צווייטן
עלעהיי אַ קינד צום זייגן.

„סאַמעטענע בלעטער, גלעט מיך,
וואַרט נישט אויף מײַן זאָג ׳איך בעט דיך׳.
מין גענאָדל, דין און שאַרף,
דײַן האַרציק וואַרעמקייט באַדאַרף.

און כ׳זע, סע ציט דיך אויך צו מיר,
צו מײַן טיף גרינעם שטילקאָליר,
דער קילער, ווייכער נאָדלערד
וואָס לאָזט דיך וואַקסן אומגעשטערט“.

דער קליאָן, דערהערט די ליבערייד,
שפּרייט אויס די אַקסלען ברייט פֿאַר פֿרייד.
און גליִיִק פֿליסט דער זאַפֿט אין אים –
זײַן סאָסנע נעמט אויך אים אַרום.

* * *

זיך אָנגערוקט דער בליסעזאָן,
וואַקסט אַ סאָסנע לעם אַ קליאָן...

© Gitl Schaechter-Viswanath
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Das Paar

alemán

Die Jahreszeit, in der alles aufblüht, nahte.
Da wächst eine Kiefer neben einem Ahorn!
„Wie kann das sein?“, fragt man,
„Hat man sowas schon gehört?
Nachbarn in der selben Erde.

Es ist doch ein Naturgesetz:
Diese beiden können kein Paar sein.
Die Elemente haben für sie
je verschiedene Fundamente vorgesehen.“

Doch dem Protest zum Trotz
wachsen die Wurzeln tief und kräftig.
Die Äste des einen strecken sich hin zum andern
wie ein durstiges Kind die Arme zur Brust.

„Samtene Blätter, streichelt mich,
wart’ nicht, bis ich sage: ‚Ich bitte dich.’
Meine Nadeln, dünn und scharf,
bedürfen deiner Herzenswärme.

Und ich sehe : es zieht dich auch zu mir,
zu meiner tief-grünen Tönung,
zur kühlen, weichen Nadel-Erde,
in der du unbehelligt wachsen kannst.“

Der Ahorn breitet, nachdem er diese Worte der Liebe gehört hat,
seine Schultern weit vor Freude.
Und glühend fließt in ihm sein Lebenssaft –
und auch ihn nimmt seine Kiefer in die Arme.

***

Die Jahreszeit, in der alles aufblüht, nahte.
Da wächst eine Kiefer neben einem Ahorn …

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

געאָגראַפֿיע־לימוד

yídish | Boris Sandler

ס’איז אים גוט, ווי בײַ זײַן מאַמען אין בויך
(ייִדיש שפּריכווערטל)

ישׂראל — האָט מען גערופֿן מײַן טאַטן,
און איך האָב לאַנג נישט געוווּסט,
אַז ישׂראל איז אויך אַ לאַנד דאָ,
נאָך ווײַטער פֿון בערג קאַרפּאַטן,
וואָס פֿאַר מיר איז געווען — עק וועלט!
זינט דאַן פֿאַרשטיי איך שוין בעסער די מאַפּע,
און איך קאָן געפֿינען ישׂראל,
אָבער לאַנג שוין לעבט נישט מײַן פּאַפּע...
בלויז די קאַרפּאַטן בלײַבן שטיין.
און עס קומען פֿון דאָרטן אַרויס,
ווי אַמאָל אין די אַלטע צײַטן,
די שרעקלעכע מעשׂיות וועגן וואַמפּירן
און וווּרדאַלאַקן אויך.

גענענדל — אַזוי הייסט מײַן מאַמע,
און איך ווייס איצט בפֿירוש געוויס,
אַז ס׳איז דאָ אַזאַ אָרט — גן־עדן,
אָבער איך ווייס נישט, וווּ עס איז?
האָב איך געפֿרעגט בײַ אַ זקן,
וואָס זײַן חכמה איז גרעסער פֿון כּוח:
„וווּ נעמט מען, רב ייִד, אַזאַ מאַפּע,
מיט דעם אָרט, אָנגעוויזן גענוי?‟
האָט ער אַ רגע פֿאַרטראַכט זיך,
זיך אַ גריבל געטאָן אין זײַן מוח,
און געזאָגט:
„האָסט שוין, קינד מײַנס, אַלץ פֿאַרגעסן,
בײַ דײַן מאַמען, גענענדל, אין בויך!‟

מערץ 2009

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Geografieunterricht

alemán

                  Er fühlt sich wohl, wie im Bauch seiner Mutter.
                                                      (Jiddisches Sprichwort)

Israel – so rief man meinen Vater,
und ich wusste lange nicht,
dass es auch ein Land gibt, das Israel heißt,
noch ferner als die Berge der Karpaten,
wo für mich schon das Ende der Welt war!
Seit damals verstehe ich die Landkarte schon besser,
und ich kann Israel finden,
doch mein Papa lebt schon lange nicht …
Nur die Karpaten bleiben stehen.
Und von dort dringen hervor,
wie einst in den alten Zeiten,
die schrecklichen Geschichten über Vampire
und Werwölfe auch.

Genendl – so heißt meine Mutter,
und ich weiß jetzt gewiss & sicher,
dass es hier einen Ort gibt – Gan-Eden,
aber ich weiß nicht, wo er ist?
Fragte ich einen Alten,
dessen Weisheit über alle Maßen ist:
„Wo, lieber Mann, bekommt man so eine Karte,
auf der dieser Ort genau eingezeichnet ist?“
Er dachte einen Moment nach,
zerbrach sich ein bisschen seinen Kopf,
und sprach:
„Hast das alles schon, mein Kind, vergessen?
: Bei deiner Mutter, Genendl, im Bauch.“

März 2009

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

קעשענעס

yídish | Boris Sandler

כ׳דאַרף טראָגן אַ וועלט מיט קעשענעס
אויף מײַנע באַשיידענע בגדים,
צו האַלטן דאָרט טעג פֿון די וואָכנס
און די יום־טובֿדיקע אויך.
צו מאָל זײַנען טעג אַזוי שווער,
אַז זיי רײַסן די קעשענעס אָפּ;
מאַכן אין זיי אַ לאָך? —
איז אַ שאָד צו פֿאַרלירן אַ טאָג.
גיי איך אַרום אײַנגעהויקערט
און גראָב די ערד מיט דער נאָז.
אַזוי לאַנג די ערד געגראָבן,
ביז ס׳איז געוואָרן אַ גרוב.
די גרוב האָט פֿאַרגאָסן דער רעגן —
אַ רעגן פֿון קלולות און כּעס;
געברענט האָט דער כּעס מיט פֿײַער,
איז וואַרעם געוואָרן אַרום.
די ביימער צעבליט און די קוסטעס —
וועט זײַן דאָס גערעטעניש גרויס.
פֿון פֿרוכטן מאַך איך וואַרעניע,
צו לעשן דעם פֿײַער פֿון כּעס.
ווערט קילער באַלד — אַ מחיה,
און די פֿייגל פֿליִען אַוועק;
דאָס מיינט, ס‘איז געקומען ווינטער,
און דער ווינטער קומט מיט שניי.
איך קאָך דעמאָלט שנייענע קניידלעך
און באַהאַלט זיי אין קעשענעס אויס...
ס׳איז גוט צו האָבן בגדים
מיט קעשענעס טיפֿע אַ סך;
און אויב איר האָט נישט קיין בגדים,
איז קויפֿט זיך אַ פּשוטן זאַק.

אויגוסט, 2009

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Taschen

alemán

Ich muss auf meiner bescheidenen Kleidung
eine Unzahl von Taschen tragen,
um dort Tage der Wochen aufzubehalten
und die Feiertage auch.
Bisweilen sind Tage so schwer,
dass sie die Taschen abreißen;
soll ich ein Loch in sie machen? –
Es ist doch schade darum, einen Tag zu verlieren.
So gehe ich zusammengekrümmt umher
und grabe die Erde mit meiner Nase auf.
Ich habe so lange in der Erde gegraben,
bis eine Grube entstanden ist.
Die Grube hat der Regen mit Wasser gefüllt –
ein Regen aus Fluch und aus Zorn;
der Zorn brannte mit seinem Feuer,
sodass es warm wurde ringsum.
Die Bäume erblühten und die Sträucher –
die Ernte wird ertragreich sein.
Aus den Früchten mache ich Konfitüre,
um damit das Feuer des Zornes zu löschen.
Gleich wird es kühler – welch eine Erquickung,
und die Vögel fliegen davon;
das bedeutet, der Winter ist gekommen,
und der Winter kommt mit Schnee.
Aus dem Schnee koch ich dann Knödel
und verstaue sie in den Taschen…
Es ist gut, wenn man eine Kleidung hat,
mit zahlreichen tiefen Taschen;
und wenn ihr keine Kleidung habt,
dann kauft auch wenigstens einen einfachen Sack.

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

דער טעם פֿון מײַן מאַמעס מילך

yídish | Boris Sandler

מײַן מאַמע איז שולדיק, וואָס ייִדיש, איר לשון,
האָט זי מיט איר מילך אין מויל מיר געשפּריצט.
כ׳האָב קעגנגעשטעלט זיך, געדרייט מיטן צינגל,
מיט פֿיסלעך געבריקעט, געריסן דאָס קול...
ס׳האָט גאָרנישט געהאָלפֿן — די מילך דער מאַמעס
אין בלוט ס׳איז אַרײַן, און מיט בלוט זיך צעמישט.
זינט דעמאָלט איך לעב, אַ פֿאַרסמטער מיט ייִדיש,
אַ סם, וואָס קיין שום אַנטידאָט איז נישטאָ.
עס העלפֿן נישט פּילן, קיין שום וויטאַמינען —
אַזאַ מין ירושה געהאַט אָפּגעשפּאָרט.
אַ ייִד איז געוווינט דאָך אין צרות אויך זוכן
אַ טראָפּנדל נחת, דערקוויקן דאָס האַרץ.
גענוג, לאָזט זיך אויס, איז אַ טראָפּנדל ייִדיש
צעשמעלצן דעם אומעט פֿון נעכטיקע טעג.
אין אָדערן מײַנע עס קלאַפּט און עס טראָגט מיך
אויף סטעזשקעס פֿאַרדרייטע דער האַרבער געמיש.
דער הײַנט איז דאָך טויב אָדער מאַכט זיך נישט וויסן:
ווער דאַרף דען הײַנט ייִדיש — אין מוח אַ שלאַק!
מײַן מאַמע איז שולדיק, און איך בין דער אָפּקום,
איך בריקע זיך ווידער, איך שרײַ אויף אַ קול...
ווי נאָר כ׳גיב אַ דריי מיט מײַן זינדיקן צינגל,
אויף ליפּן איך פֿיל פֿון איר ייִדיש דעם טעם.

מאַרץ, 2015

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Der Geschmack der Milch meiner Mutter

alemán

Es ist die Schuld meiner Mutter, dass sie mir Jiddisch,
ihre Sprache, mit ihrer Milch in den Mund gespritzt hat.
Ich hab mich dagegen gewehrt, meine Zunge gewunden,
mit den Füßen ausgeschlagen, mir die Kehle aus dem Hals geschrien …
Es hat nichts etwas geholfen – die Milch der Mutter
drang in das Blut und vermischte sich mit dem Blut.
Seit damals lebe ich als ein mit Jiddisch Vergifteter,
ein Gift, für das es keinerlei Gegengift gibt.
Es helfen keine Pillen, keinerlei Vitamine –
eine so unglaubliche Hinterlassenschaft ist darin aufgespart.
Ein Jude ist doch gewohnt, in all den Zores
auch ein Tröpfchen Ergötzen zu suchen, um das Herz zu erquicken.
Es genügt, stellt sich heraus, ein Tröpfchen Jiddisch,
um die Kümmernis vergangener Tage wegzuschmelzen.
In meinen Adern pocht und nimmt mich mit sich
auf gewundenen Pfaden das herbe Gemisch.
Das Heute ist doch taub oder stellt sich unwissend:
Wer braucht denn heut Jiddisch – ein Quälgeist im Hirn!
Meine Mutter ist schuld dran, und ich bin das Überbleibsel,
ich schlag wieder um mich, ich schreie laut …
Sobald ich meine sündige Zunge winde,
spür ich auf den Lippen den Geschmack ihres Jiddisch.

März 2015

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

מחשבֿות אין דער צײַט פֿון וועלט־דערוואַרעמונג

yídish | Boris Sandler

צוויי ווישערס אויף שויבן
צום טאַקט פֿון אַ טאַנץ
געווישט און געשויבט
האָבן גלאָז ביז אַ גלאַנץ.
און שוואַרצע צוויי גראַציעס
אין הייסן סודאַן
באַוועגן זיך ריטמיש,
באַגלייט פֿון טאַם־טאַם.

דאָ גיסט און טאַליאָפּעט —
דער וועג איז פֿאַרפֿלייצט,
און דאָרט — נישט קיין גרעזל —
אַלץ איז צעשמעלצט.
האַלב־וועלט ווערט פֿאַרגאָסן,
האַלב־וועלט אויסגעברענט...
די מומחים זיך קריגן,
זיי ווייסן אַ קרענק!

איז וואָס זײַנען שולדיק
די גראַציעס צוויי,
אַז ערגעץ אין אַרטיק
ווערט ווייניקער שניי?
פֿאַר וואָס דאַרף איך שטעקן
פֿאַרשפּאַרט אויפֿן וועג —
אומזיסטיקער קרבן
פֿון דערוואַרעם-עפֿעקט?

מערץ, 2009
 

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Überlegungen in der Zeit des weltweiten Treibhauseffekts

alemán

Zwei Wischer auf Scheiben
wischten und schabten
im Takt eines Tanzes
das Glas, bis es glänzte.
Und zwei schwarze Grazien
im heißen Sudan
bewegen sich rhythmisch,
begleitet von einem Tamtam.

Es gießt und flutet –
der Weg ist überschwemmt,
und dort – kein Grashalm –
schmilzt alles dahin.
Die halbe Welt geht unter in Wasser,
die andere Hälfte ist verbrannt …
Und die Spezialisten streiten herum
und wissen einen Dreck!

Was haben denn die beiden Grazien
für eine Schuld daran,
dass irgendwo in der Arktik
der ewige Schnee weniger wird?
Warum muss ich mitten
auf dem Weg feststecken –
ganz sinnlos – ein Opfer
des Treibhauseffekts?

März 2009

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

די אָנגעשראָקענע זעברע

yídish | Boris Sandler

אין צימער אייבערשטן בײַ נאַכט איז שטיל.
פֿון פֿענצטער הויכן, דורך די שפּאַרונעס שמאָלע
לאַמטערנס נײַגעריקער בליק אין צימער
קוקט אַרײַן.
זײַן שאַרף עלעקטרישע צעשנײַדט
אויף פּאַסן שײַן די פֿינצטערניש
און רו פֿון נאַכט —
אויף שוואַרץ און ווײַס,
אויף ווײַס און שוואַרץ —
אַ זעברע שטייט פֿאַרטראַכט.
זי הערט זיך אײַן אין אומרו פֿון דער גאַס:
אַ וויי־געשריי פֿון אַמבולאַנס,
אַן אײַלעניש פֿון טריט פֿאַרשפּעטיקטע,
אַ קרעכץ פֿון בוים דעם אַלטן,
וואָס מיד איז שוין צו וואַקסן...
אַ גרוס פֿון דעם טראַמווײַ —
דאָס האַוועניש פֿון טאָג
פֿאַרשלעפּט ער אינעם פּאַרק,
מיט אַ געקלאַנג...
איך שטיי שוין אויף דער שוועל,
אַ רגע בלויז — דעם צימער כ'וועל פֿאַרלאָזן —
די צײַט זיך לייגן שלאָפֿן...
און פּלוצעם פֿון אַ ווינקל,
פֿון הינטער דעם פֿאָטעל פֿאַרזעסענעם,
צוויי אויגן אָנגעשראָקענע איך זע.
אַ פּינטל געבן זיי צו מיר —
די זעברע נאַכטיקע פֿאַרשווינדט...
כ'דערמאָן זיך: דאָס געווען בין איך,
פֿון קינדשאַפֿט כ'קוק אַרויס
און די נשמה ציטערט מיר פֿאַר פּחד.
פֿאַר וואָס?
אין צימער פֿינצטערן געבליבן כ'בין אַליין —
אַזוי געעצהט האָט דער טאַטע,
אויב כ'וויל אַ דרייסטער וואַקסן יאַט.

מעלבורן, יוני, 2012

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Das verschreckte Zebra

alemán

Im höchstgeleg’nen Zimmer ist es still bei Nacht.
Durchs hohe Fenster und durch schmale Spalten
schaut der Laterne neugieriger Blick
herein ins Zimmer.
Ihre elektrische Klinge zerschneidet
die Finsternis in Licht-Streifen
und Nacht-Stille –
in Schwarz und Weiß,
in Weiß und Schwarz –
da steht ein Zebra, ganz versunken in Gedanken.
Es lauscht der Unruhe der Straße:
das Weh-Geheul von einer Ambulanz,
das hektische Getrippel verspäteter Schritte,
das Ächzen des alten Baumes,
der schon des Wachsens müde ist …
Der Gruß der Straßenbahn –
sie zieht des Tags Geschäftigkeit
mit Geklingel und Geklangel
mit sich mit in den Park …
Ich steh schon auf der Schwelle,
nur einen Augenblick – ich werde gleich den Raum verlassen –
es ist schon Zeit, schlafen zu gehen …
Doch plötzlich – aus einer Ecke,
hinter dem durchgesessenen Fauteuil :
sehe ich zwei verschreckte Augen.
Sie zwinkern mir zu –
und es verschwindet das Nacht-Zebra …
Da weiß ich : das war ich …
Aus der Kindheit schaue ich hervor –
und die Seele zittert mir vor Entsetzen.
Warum?
Man hat im finster’n Zimmer mich allein gelassen –
so war des Vaters Ratschlag für den Fall,
wenn ich den frechen Bengel spielte.

Melbourne, Juni 2012

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

אויפֿן וועג קיין סדום

yídish | Boris Sandler

מײַן מוח ווערט בײַ נאַכט אין פֿעלד פֿאַרוואַנדלט,
וווּ פֿערד זיך פּאַשען אויפֿן גראָז פֿון צײַט,
נישט פֿערד — נשמות פֿיטערן זיך רויִק,
וואָס מיר דעם וועג אין פֿינצטערניש געצײַגט.

כ'דערקען דאָס טײַכל, אויסגעבענקט נאָך וואַסער,
דעם קוויטש פֿון זשאַבעס אין דעם אָטשערעט,
אַ שײַטער — פֿונקען שפּריצן אין דער פֿינצטער
פֿון מולד גרינעם נאַריש אָפּגעשפּעט.

אַרויסגעשאַרט פֿון פֿײַער מיט אַ שטעקן
פֿאַרשׂרפֿטע בולבעס, ענלעך צו אַ קויל,
צעבראָכן איינע — ס'שלאָגט פֿון איר אַ פּאַרע,
עס בריט און דאָך, צעגייט זיך אינעם מויל.

פֿאַרבאָרגענע נשמות — צוויי מלאכים
(דעם דריטן זעט מען בײַ דעם שײַטער קוים),
אין שליחות בלאָנדזשען זיי, און איך — אין חלום,
פֿאַרלוירן צווישן אייביקייט און רוים.

זיי שווײַגן, ווי עס פּאַסט פֿאַר די מלאכים,
בײַם ראַנד פֿון שליאַך, וואָס פֿירט קיין סדום...
און בלויז דאָס פֿעלד, און פֿערד, און יונגער מולד,
געדרעמלט האָבן ערבֿ דעם פּאָגראָם.

דעצעמבער, 2014

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Auf dem Weg nach Sodom

alemán

Mein Hirn wird des Nachts in ein Feld verwandelt,
wo Pferde weiden auf dem Gras der Zeit,
nein, keine Pferde – Seelen grasen ruhig,
die mir den Weg in der Finsternis gewiesen haben.

Ich erkenne den Bach, der sich nach Wasser sehnt,
das schrille Gequake der Frösche im Rohr,
einen Scheiterhaufen – Funken spritzen in die Finsternis
und werden blöd vom grünen Neumond nachgeäfft.

Herausgescharrt mit einem Stock aus dem Feuer :
angesengte Kartoffeln, Kohlen ähnelnd,
eine aufgebrochen – ein Dampf dampft von ihr auf,
glühend heiß – und doch : löst sich mild im Munde auf.

Verborgene Seelen – zwei Engel
(den dritten am Scheiterhaufen kann man kaum erkennen),
sie irren herum mit ihrer Mission, und ich – im Traum,
verloren zwischen Ewigkeit und Raum.

Sie schweigen, wie sich das für die Engel gehört,
am Rand des Pfades, der nach Sodom führt …
Und nur das Feld, die Pferde, der junge Mond,
schlummerten am Vorabend des Pogroms.

Dezember 2014

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.

די נעכט אין ירושלים

yídish | Boris Sandler

פֿון כּוזרים אַ טראָפּן, צי אַ טראָפּן פֿון מיזרח,
זיך באַזעצט אויפֿן פּנים דײַן מיידלשער חן.
צי מיט אַ וווּאַל עס פֿאַרשטעלן פֿאַר צניעות,
צי אפֿשר אַנטבלויזן דער וועלט אויף צו להכעיס?
פֿון וועמען געירשנט האָסטו דײַנע לאָקנס,
וואָס פֿאַלן, ווי ציגן־געלויף פֿון אַ באַרג?
די בריסטלעך — נאָך טערפּקע, ווי ווײַנטרויבן־טויבן —
זיי פּיקן מײַן לײַב מיט די יאַגעדעס־פּיסקלעך.
איך זינק אין די אויגן פֿון דײַן עלטער־באָבען,
דורך דורות און צײַט — אַ שיכט נאָך אַ שיכט.
שיפֿלט מײַן גוף אויף די כוואַליעס פֿון תּענוג,
אונטערגעיאָגט מיט דײַן אָטעם און זיפֿץ.
כ׳פֿיל שוין מײַן סוף — צום גן־עדן אַ רגע —
איך וויל נישט אַהין, לאָמיר פֿאַלן אין תּהום!..
ווי הייס זײַנען נעכט אין ירושלים,
ווי קאַלט די פֿרימאָרגנס אין דער אייביקער שטאָט.
יולי, 2013

© Boris Sandler
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Die Nächte in Jerusalem

alemán

Von Chasaren ein Tropfen, oder ein Tropfen vom Orient,
so ließ auf dem Gesicht sich deine mädchenhafte Grazie nieder.
Oder soll man es, aus lauter Schamhaftigkeit, mit einem Schleier verdecken,
oder, der Welt zum Trotz, vielleicht entblößen?
Von wem hast du deine Locken geerbt,
die fallen wie eine Ziegenherde, die einen Berg hinunterläuft?
Die kleinen Brüste – noch hart & spitz, wie Weintrauben=Tauben –
sie picken meinen Leib mit Beerenpickschnäbeln.
Ich sinke in die Augen deiner Urgroßmutter,
durch Menschenalter und Zeiträume – eine Schicht nach der anderen.
Mein Leib segelt auf den Wellen des Vergnügens dahin,
angetrieben von deinem Atem, von deinem Seufzen.
Ich spüre schon mein Ende – bis zum Paradies nur mehr ein Augenblick –
ich will dort nicht hin, lassen wir uns in den Abgrund fallen! …
Wie heiß sind die Nächte in Jerusalem,
wie kalt die Morgen in der Ewigen Stadt.

Juli 2013

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.