Claire Rosslyn 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: catalán to: inglés

Original

Translation

Crip is sexy

catalán | Maria Sevilla

                                 I knew a guy who was dyslexic,
                                 but he was also cross-eyed,
                                 so everything came out right.
                                 Harmony Korine, Gummo


No tinc paraules per descriure
la violència d’un cos tan nu
sota la roba. M’imagino
Frida Kahlo i Carol Rama
penetrant-se. La bellesa
d’una erecció pneumàtica,
ortopèdica, esquinçant-vos
la brutor entre les natges:
brutor de tenir un nom,
brutor de tenir pell,
brutor d’una matriu trabucant-se
amb tots els fills que no tindreu.
Però jo
no tinc paraules per descriure’m
la vergonya d’un cos tan nu
sota la roba i només sé
mirar-lo pel forat del pany.
M’imagino la vostra presència
foradant-me. La bellesa
d’una erecció pneumàtica,
ortopèdica, esquinçant-me
la brutor entre les natges:
brutor de tenir un nom,
brutor de tenir pell,
brutor d’una matriu trabucant-se
amb tots els fills que no tindré.
Perquè jo
no tinc paraules per descriure
l’horror de ser la meva policia
dins la roba.

© Món de Llibres
from: Kalàixnikov
Món de Llibres, 2017
Audio production: Catalunya Ràdio

Crip is Sexy

inglés

                                 I knew a guy who was dyslexic, 
                                 but he was also cross-eyed, 
                                 so everything came out right.
                                 Harmony Korine, Gummo

 
I don’t have words to describe
the violence of a body so naked
under clothes. I imagine
Frida Kahlo and Carol Rama:
penetrating one another. The beauty
of a pneumatic erection,
orthopaedic, ripping you
the shit between the buttocks:
shit to have a name,
shit to have skin,
shit of a womb tied in knots
with all the kids you won’t have.
                                    But I
don’t have words to tell myself
the embarrassment of a body so naked
under clothes and I only know
to look at it through the key hole.
I imagine your presence
piercing me. The beauty
of a pneumatic erection,
orthopaedic, ripping me
the shit between the buttocks:
shit to have a name,
shit to have skin,
shit of a womb tied in knots
with all the kids I won’t have.
                                    Because I
don’t have words to describe
the horror of being my own police
inside clothes.

Translated by Claire Rosslyn

Terral

catalán | Maria Sevilla

No és de matinada si no acabo al Kentucky
pidolant. Un glop. Si no s’assequen les voreres.
No és de matinada si no sento que no sóc
jo ja mai més. Com si tu i la teva ombra, i boca seca.
No és de matinada si no pixo de puntetes al lavabo,
i m’esquitxo. Se me’n fot. I no m’eixugo.
No és de matinada... no pot ser si no m’hi pixo
i si no sóc la teva puta, boca seca. I no m’eixugo...
i no m’eixugo. Se me’n fot. S’eixuguen soles les voreres
amb el vent que ve de dins i deshidrata. Em deshidrata
(boca seca. La ressaca. Aquest vent que ve de dins:
Arc del teatre, de l’Est, Nou de la Rambla, el terral glaça).
I les voreres, assecant-se. I la disfàsia alcoholitzada
d’una puta. Que sóc jo.
Que sap que
no és de matinada si no acaba al Kentucky
pidolant. Un glop. O pidolant saber-se carn
de la teva ombra. Pidolant. Només un gest teu
vincladís fent-se glaçó de whisky ranci
en got de tub a la vorera. Abandonat.
Com si mai, com si no fos. Ressecant-se
amb el pixum que ve d’aquella cantonada
on hi ha vint cèntims. Rebutjats.
Que ningú almoina.

© AdiA Edicions
from: Dents de polpa
AdiA Edicions , 2015
Audio production: Catalunya Ràdio

Land Breeze

inglés

Dawn won’t arrive if I don’t end up in the Kentucky
begging. A swig. If they don’t dry the sidewalk.
Dawn won’t arrive if I don’t feel that I’m not me
ever again. As though you and your shadow, and dry mouth.
Dawn won’t arrive if I don’t piss on tiptoes
in the toilet. It splashes me. I don’t give a fuck. I don’t want to get dry.
Dawn won’t arrive… It won’t if I don’t urinate
and if I’m not your whore, dry mouth. And I don’t want to get dry…
and I don’t wash myself. I don’t give a fuck. Sidewalks clean themselves
with the wind that comes from inside and dehydrates. It dehydrates me
(rancid mouth. The hangover. That wind that comes from inside.
Arc del teatre, de l’Est, Nou de la Rambla, the icy dust cloud.)
And the footpaths, drying. And the alcoholic dysphagia
of a whore. It’s me.
                                    Who knows that
dawn won’t arrive if she doesn’t end up in the Kentucky
begging. A swig. Or begging to be the meat
of your shadow. Begging. Just a gesture from you
sliding on an ice cube or a rancid whisky
in a tube glass on the sidewalk. Abandoned. 
As though never, as if it didn’t exist. Drying out
with the piss that reaches from that corner
where there are twenty cents. Rejected.
No one picks them up.

Translated by Claire Rosslyn

Exorcisme

catalán | Maria Sevilla

             perché anche la malattia ha un senso,
             una dismisura, un passo,
             anche la malattia è matrice di vita.
             Alda Merini

Esbadellà-se’m la matriu com avortant,
escabridada, la còncava promesa vertebrant-se.
Esbalmà-se’m, perbocada, l’el·lipse
esbutxacada d’unes mans furtivament supines.
Esbocinà’s l’ofrena, esvertebrà’s el verb i
esbravà’s l’amniòtica promesa en desclucar-se
—arc voltejant la corba de la histèria.
Esbadocà-se’m la matriu com avortant,
espoltradora, la còncava promesa replegant-se.
Esgavellà-se’m l’eix precís de rotació,
esconillà-se’m l’esquelet pels punts de fuga,
estremí’s la línia horitzontal i
estiraren-me dels fils que han per nom demència
—arc voltejant la corba de la histèria.
Esbudellà-se’m la matriu com avortant,
esqueixalada, la còncava promesa retornant-me.
Esponcellà-se’m la florida dins del ventre,
esbardissà’s furtivament el marge.
Escanyellà’s el vol, esbategà’s la vertical i
esbotzà’s el precipici de la insània
—arc voltejant la corba de la histèria.

© Món de Llibres
from: Kalàixnikov
Món de Llibres, 2017
Audio production: Catalunya Ràdio

Exorcism

inglés

             perché anche la malattia ha un senso,
             una dismisura, un passo,
             anche la malattia è matrice di vita.
             Alda Merini

The womb was ripped from me as if aborting,
unchained, the concave promise bonding.
The dilapidated ellipse from some fugitive hollow hands
was collapsed in me, regurgitated.
The offering was crumbled, the verb was denied and
the poured amniotic promises were broken away
             - turning arc the curve of hysteria.
The womb was unlocked from me as if aborting,
wretched, the concave promise was withdrawing.
The precise rotation axis was broken from me,
the skeleton was dislocated from me at the vanishing point,
the horizontal line was shaken and
pulled me from the threads called dementia
             - turning arc the curve of hysteria.
The womb was ripped from me as if aborting,
discounted, the concave promise returning to me.
The flowering within my belly was dismembered,
the margins were fugitively cleared.
The flight was strangled, the vertical was flapped and
the precipice of insanity was broken open
            - turning arc the curve of hysteria.

Translated by Claire Rosslyn

Detroit

catalán | Maria Sevilla

L’Spree com una llengua que s’hidrata
quan és dolça la cervesa. Quan mossegues
cada inútil sincronia amb dents de polpa,
i és dolça la impotència a les genives.
L’Spree. I una llengua que s’hidrata
a les palpentes industrials. O tu, xuclat
de nit i precipicis de neó, ganyota absurda.
Enrampant-se el maxil·lar a un déu absent.
Pleonàstic. Redundant. Reduplicant-se
a un groove hipnòtic. El patró. El cicle
en moviment. Atàvics ritmes electrònics

o soroll a les parpelles industrials:
c o r c s i h i p o t à l e m s .

O soroll a les parpelles industrials:
c o r c s i h i p o t à l e m s .

O soroll a les parpelles industrials:
c o r c s i h i p o t à l e m s .

Martelleig de les vies i dels trens sense parada
com l’Spree, o com una llengua que s’hidrata
quan és dolça la cervesa. Quan mossegues
cada inútil sincronia amb dents de polpa.
Cada inútil revolta incandescent. Rutilant,
tu en la teva forma pura i buida. Hipertensa.
Hipertròfia. Obesitat dels dics de contenció i
pornografia de la pèrdua hipermetròpica
d’un beat. D’una galàxia. D’un mig petó de baf
acomiadant-se a la finestra, si és dolça la cervesa
i és dolça la impotència a les genives.

Com l’Spree. Com totes les llengües que s’hidraten,
enrampant-se a les palpentes.
Somrient al déu absent.

© AdiA Edicions
from: Dents de polpa
AdiA Edicions, 2015
Audio production: Catalunya Ràdio

Detroit

inglés

The Spree like a tongue that’s hydrated
when the beer is sweet. When you bite
each useless synchronicity with teeth of pulp,
and the impotence in the gums is sweet.
The Spree. And a tongue that’s hydrated
groping about industrially. Or you, sucked
from night and precipices of neon, absurd grimace.
The jaw cramping to an absent god.
Pleonastic. Redundant. Reduplicating
to a hypnotic groove. The pattern. The cycle
in movement. Atavistic electronic rhythms

or noise to the industrial eyelids:
w o o d w o r m s              a n d      h y p o t h a l a m u s.

Or noise to the industrial eyelids:
w o o d w o r m s              a n d      h y p o t h a l a m u s.

Or noise to the industrial eyelids:
w o o d w o r m s              a n d      h y p o t h a l a m u s.

Hammering of the tracks and of the trains without pause
like the Spree, or like a tongue that’s hydrated
when the beer is sweet. When you bite
each useless synchronicity with teeth of pulp.
Each useless incandescent revolt. Twinkling,
you and your form pure and hollow. Hypertensive.
Hypertrophy. Obesity of the dams and
pornography of the farsighted amnesia
of a beat. Of a galaxy. Of a half a kiss of mist
saying goodbye across the window, if the beer is sweet
and the impotence in the gums is sweet.

Like the Spree. Like all the tongues that are hydrated,
cramping groping their way.
Smiling to the absent god.

Translated by Claire Rosslyn

It follows

catalán | Maria Sevilla

Ens trobarem, amor, a l’angle mort dels miralls retrovisors, i floriran
incendis virginals per regalar-nos el tall més tendre de la por.
Jo duré un congost partint-me de la gola als genitals i tu podràs
conduir tota la corba del meu cos fins a l’abisme adolescent
del meu desig dentat. La nit: serà tan fonda com el fred
als orfenats. La nit: serà tan alta com el crit dels meus mugrons.
La nit: serà tan densa com la sang regalimant cal·ligrafies que escriuran
els nostres noms contra l’asfalt. Contra l’eterna joventut del parabrises,
amor! Ens trobarem a l’angle mort dels miralls retrovisors, i collirem
els somnis escapçats de motoristes degollant la mitjana de la por.
La impotència no serà sinó la còpula impossible de les línies paral·leles
sobre el pla. L’autopista serà una projecció de ketamina deformant
distàncies i horitzons. La matinada: una quimera innocent de salvació.
Les meves cuixes: la mordassa expiatòria dels coiots. El nostre impacte no farà
sinó l’exacta trajectòria desviada de les teves ereccions, i escriurem
els nostres noms contra l’asfalt. Contra l’eterna joventut del parabrises,
amor! Ens trobarem a l’angle mort dels miralls retrovisors, i collirem
els somnis fermentats de cadàvers desmembrant la cuneta de la por.
Jo seré el càncer nocturn. Jo seré el siamès malvat. Seré Texas oxidada
mutilant la humanitat. Seré la sida. Seré el darrer desastre nuclear
i seré els ulls mirant Sodoma, seré els ulls sense parpelles profanant
la teva boca. Seré el suc de l’indiscible ejaculant-te el caos a sobre
i seré: la mirada reculant la traça dels teus òrgans escrivint
els nostres noms contra l’asfalt. Contra l’eterna joventut del parabrises,
amor! Ens trobarem a l’angle mort dels miralls retrovisors, i floriran
incendis virginals per regalar-nos el tall més tendre de la por.© Món de Llibres
from: Kalàixnikov
Món de Llibres , 2017
Audio production: Catalunya Ràdio

It Follows

inglés

We will meet, love, in the blind spot of the rear-view mirror, and virginal fires
will blossom to give us the most tender edge of terror.
I will wear a canyon opening me from the throat to the genitals and you can
drive the whole curve of my body until the adolescent abyss
of my toothed desire. The night: it will be as deep as the cold
of orphanages. The night: it will be as high as the shout in my nipples.
The night: as dense as blood trickling calligraphy that will write
our names against the asphalt. Against the eternal youth of windshields,
love! We will meet in the blind spot of the rear-view mirror, and we will gather
the beheaded dreams of motorcyclists butchering the median strip of terror.
The impotence will only be the impossible copula of the parallel lines
on the plane. The motorway will be a projection ketamine deforming
distances and horizons. The dawn: an innocent chimera of salvation.
My thighs: the atoning bite of the coyotes. Our impact will only follow
the exact deflected trajectory of your erections, and we will write
our story against the asphalt. Against the eternal youth of the windshields,
love! We will meet in the blind spot of the rear-view mirror, and we will gather
the fermented dreams of corpses dismembering the ditch of terror.
I will be the nocturnal cancer. I will be the evil Siamese. I will be oxidised Texas           
mutilating humanity. I will be AIDS. I will be the latest nuclear disaster
and I will be the eyes looking at Sodom, I will be the eyes without eyelids desecrating
your mouth. I will be the unspeakable juice ejaculating chaos on you
and I will be: the look retracing the route of your organs writing
our names against the asphalt. Against the eternal youth of the windshields,
love! We will meet in the blind spot of the rear-view mirror, and virginal fires
will blossom to give us the most tender edge of terror.

Translated by Claire Rosslyn