Sinn ist da

1.

Οι αλλαγές
συμβαίνουν σε συναρμογές                                  απλωμένες
κάτω από τη σάρκα –

το οικείο τοπίο                               αντικαθίσταται από
                                         κατεστραμένη γη :
μάζα
                          σημαδεμένη από
μια αντικατοπτριζόμενη σκέψη
                               μια γυάλινη κυλινδρική πύλη που βλέπει στον
                                                                                             έξω κόσμο .

2.

Ο ανταλλακτικός αλτρουισμός ως πιθανή στρατηγική -
μάθε και κατοίκησε αυτόν τον κόσμο.
Η μεταβολή του ορισμού του ορίου (ουσ.):
εκείνο που κάποτε δεν απαιτούσε
καμία σκέψη .

3.

Η αντιμετώπιση του εαυτού ως
                                        σειρά λανθασμένων                        αποκρίσεων.
Εξαπάτηση ή / και αντίποινα:

ένας κύκλος βεβιασμένων αναχωρήσεων
   που διακόπτεται από
                                                           ένα νέο σφάλμα.

4.

Η θέσπιση ενός σημείου αποκοπής
         ανεπαίσθητες     μικροεπιταχύνσεις
αυτό       είναι εξέλιξη : μονομερής αποστασία
ενάντια
    στην αμοιβαία           συνεργασία.

Μια λύση που απορρέει από την επιστήμη και την
              φαντασιακή εφαρμογή της.

5.

Η υποκατάσταση
του αυτόνομου   εαυτού
από ένα εξαρτώμενο   σώμα :

η μνήμη ως δοχείο συλλογικών εμπειριών
ο κάλυκας ως σημαίνον απουσίας

                     μια επαναλαμβανόμενη παραβίαση της συνεργασίας.

6.

                                             Πώς μπορείτε να μην γνωρίζετε
ό,τι όλοι γνωρίζουν;


Μια χωρική ύπαρξη που οδηγεί σε κορεσμό &
η ανακάλυψη των διαταγών κρυμμένων σε κοινή θέα. 
                                                         Η πλήρης ακινησία φέρει τις
δικές της σημειολογικές συντεταγμένες :
" ...μου φάνηκε ότι
θα έπρεπε να είχα συνεχίσει να είμαι το ίδιο άτομο. "

Το τέχνασμα ως απότοκο της
ενότητας;
      Ή ως αποτροπαϊκή τελετουργία;
Είναι προφανές ότι η αναγνώριση δεν είναι αμοιβαία.

7.

Πυκνές ροζέτες που σχηματίζουν μια μοβ θάλασσα,
ένα διάλυμα που σιγά-σιγά αποκτά πυκνότητα.

Η σιωπηλή λογοκρισία της προφορικής,
φωτογραφικής και ψηφιακής ιστορίας:
το κακό μάτι ως ψηφιακή εφαρμογή.

Ένα μικροσκοπικό κλάσμα του κόσμου
εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα
μιας άδειας που χορηγείται
από το πουθενά.

Ας ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που το
κατέστησαν δυνατό για μένα
να παρευρίσκομαι εδώ
απόψε .

Mαγεία.

© Theodoros Chiotis
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin / Haus für Poesie, 2016

Sinn ist da (Der Verrat der Bilder III)

1.

Veränderungen
erfolgen in Formationen                         wuchernd
unter dem Fleisch -

die vertraute Landschaft                ersetzt durch
                                                verbrannte Erde:
eine Masse
                         gezeichnet von
spiegelndem Denken
                                      einem Glaszylindertor in die
                                                                                        Außenwelt. 

2.

Der alternative Altruismus als mögliche Strategie -
erforscht und bewohnt die Welt.
Die Verwandlung der Definition der Grenze (Subst.):
Alles, was einst kein Denken
erforderte.

3.

Die Haltung zu sich selbst als
                                        eine Reihe falscher                    Antworten.
Täuschung oder/und Vergeltung:

ein Kreis übereilter Aufbrüche
             durchschnitten von
                                                              einem neuen Irrtum.

4.

Die Entscheidung, sich gewaltsam abzulösen
                 unmerkliche Mikrobeschleunigungen
das           ist Entwicklung: einseitige Wortbrüchigkeit
gegen
                 reziproke Zusammenarbeit.

Eine Lösung als Resultat der Wissenschaft und
                  ihrer imaginären Anwendung.

5.

Die Ersetzung
des autonomen     Selbst
durch einen abhängigen Körper:

die Erinnerung als ein Gefäß kollektiver Erfahrungen
die Hülse als Signans der Abwesenheit  

                           eine wiederholte Missachtung der Zusammenarbeit.

6.

                                    Wie könnt ihr nicht kennen,
was alle kennen?


Eine zum Überdruss führende räumliche Existenz &
die Entdeckung von Befehlen, verborgen in der öffentlichen Wahrnehmung.
                                                                   Völlige Reglosigkeit bringt ihre
eigenen semiotischen Koordinaten hervor:
"... Mir schien, dass
ich dieselbe Person sein muss."

Winkelzüge als Nachgeburt der
Einheit?
            Oder als Geisteraustreibung?
Offenbar ist die die Anerkennung nicht gegenseitig.

7.

Dichte Rosetten schwimmen in einem Meer aus Lila,
umgekehrtes Destillat.

Die schweigende Zensur der mündlichen,
fotografischen und digitalen Geschichte:
der böse Blick findet digitale Anwendung.

Ein mikroskopischer Weltbruchteil
erscheint als Resultat
einer Genehmigung, erteilt
aus dem Nichts.

Lasst uns all jenen danken, die es
mir ermöglichten,
heute Abend
hier zu sein.

Magischer Moment.

Aus dem Griechischen übersetzt von Michaela Prinzinger