Avstå från tragedierna V

V

som en hund skall du vara för det betyder mjuk myspäls och bra huggkäft vid

sidan av estetiskt positiva egenskaper #partnerbyte #irl #attack

        Den sista dagen dröjer. Nu skickas våra

          önskemål via robotförmedling ner till Asami

          Kannon, där misslyckandena får bo i tusentals

          seende händer längst ute på fibrerna, som lever

          böljande uppåt från natthimlens botten genom

          ögonen. De ligger i skärvor, ögonen. Vi har sovit

          för lite, börjar upprepa oss.

© Leif Holmstrand
De: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Producción de Audio: Leif Holmstrand

Refrain from Tragedies V

V

you should be like a dog because that means soft cozy fur and a jaw good

for biting in addition to positive aesthetic qualities #partnershift #irl #attack

                              The final day is delayed. Now our wishes
                              are sent via robot-mediation down to Asami 
                              Kannon, where the failures can live in thousands
                              of seeing hands at the tip of the fibers, which live
                              swelling up from the bottom of the night-sky's through
                              the eyes. They are scattered shards, the eyes. We have slept 
                              too little, are starting to repeat ourselves. 

 

Translated by Johannes Göransson