דער טעם פֿון מײַן מאַמעס מילך

מײַן מאַמע איז שולדיק, וואָס ייִדיש, איר לשון,
האָט זי מיט איר מילך אין מויל מיר געשפּריצט.
כ׳האָב קעגנגעשטעלט זיך, געדרייט מיטן צינגל,
מיט פֿיסלעך געבריקעט, געריסן דאָס קול...
ס׳האָט גאָרנישט געהאָלפֿן — די מילך דער מאַמעס
אין בלוט ס׳איז אַרײַן, און מיט בלוט זיך צעמישט.
זינט דעמאָלט איך לעב, אַ פֿאַרסמטער מיט ייִדיש,
אַ סם, וואָס קיין שום אַנטידאָט איז נישטאָ.
עס העלפֿן נישט פּילן, קיין שום וויטאַמינען —
אַזאַ מין ירושה געהאַט אָפּגעשפּאָרט.
אַ ייִד איז געוווינט דאָך אין צרות אויך זוכן
אַ טראָפּנדל נחת, דערקוויקן דאָס האַרץ.
גענוג, לאָזט זיך אויס, איז אַ טראָפּנדל ייִדיש
צעשמעלצן דעם אומעט פֿון נעכטיקע טעג.
אין אָדערן מײַנע עס קלאַפּט און עס טראָגט מיך
אויף סטעזשקעס פֿאַרדרייטע דער האַרבער געמיש.
דער הײַנט איז דאָך טויב אָדער מאַכט זיך נישט וויסן:
ווער דאַרף דען הײַנט ייִדיש — אין מוח אַ שלאַק!
מײַן מאַמע איז שולדיק, און איך בין דער אָפּקום,
איך בריקע זיך ווידער, איך שרײַ אויף אַ קול...
ווי נאָר כ׳גיב אַ דריי מיט מײַן זינדיקן צינגל,
אויף ליפּן איך פֿיל פֿון איר ייִדיש דעם טעם.

מאַרץ, 2015

© Boris Sandler
Producción de Audio: Haus für Poesie, 2019

The Taste Of My Mother’s Milk

My mother is to blame
for spraying Yiddish, her language,
into my mouth with her milk.
I resisted, twisted my little tongue,
kicked my little feet, yelled…
It didn’t do any good--
my mother’s milk went into my blood
and mixed with it.
Since then I live poisoned with Yiddish,
a poison to which there is no antidote--
pills don’t help, nor any vitamins.
What a legacy I’ve accumulated!
A Jew, after all,
is used to looking for a droplet of joy even amid troubles,
to refresh his heart.
It turns out that a droplet of Yiddish
is enough to dissolve the sorrow of yesteryear.
That bitter mixture pulses in my arteries
and carries me onto twisted paths.
The now, after all, is deaf—
or pretends not to know.
Who needs Yiddish?! It’s a calamity!
My mother is to blame,
but I’m the one who suffers.
I still kick my feet and yell out loud,
but however I twist my sinful little tongue
I still sense the taste of her milk.

Translated from the Yiddish by Barnett Zumoff