דער טעם פֿון מײַן מאַמעס מילך

מײַן מאַמע איז שולדיק, וואָס ייִדיש, איר לשון,
האָט זי מיט איר מילך אין מויל מיר געשפּריצט.
כ׳האָב קעגנגעשטעלט זיך, געדרייט מיטן צינגל,
מיט פֿיסלעך געבריקעט, געריסן דאָס קול...
ס׳האָט גאָרנישט געהאָלפֿן — די מילך דער מאַמעס
אין בלוט ס׳איז אַרײַן, און מיט בלוט זיך צעמישט.
זינט דעמאָלט איך לעב, אַ פֿאַרסמטער מיט ייִדיש,
אַ סם, וואָס קיין שום אַנטידאָט איז נישטאָ.
עס העלפֿן נישט פּילן, קיין שום וויטאַמינען —
אַזאַ מין ירושה געהאַט אָפּגעשפּאָרט.
אַ ייִד איז געוווינט דאָך אין צרות אויך זוכן
אַ טראָפּנדל נחת, דערקוויקן דאָס האַרץ.
גענוג, לאָזט זיך אויס, איז אַ טראָפּנדל ייִדיש
צעשמעלצן דעם אומעט פֿון נעכטיקע טעג.
אין אָדערן מײַנע עס קלאַפּט און עס טראָגט מיך
אויף סטעזשקעס פֿאַרדרייטע דער האַרבער געמיש.
דער הײַנט איז דאָך טויב אָדער מאַכט זיך נישט וויסן:
ווער דאַרף דען הײַנט ייִדיש — אין מוח אַ שלאַק!
מײַן מאַמע איז שולדיק, און איך בין דער אָפּקום,
איך בריקע זיך ווידער, איך שרײַ אויף אַ קול...
ווי נאָר כ׳גיב אַ דריי מיט מײַן זינדיקן צינגל,
אויף ליפּן איך פֿיל פֿון איר ייִדיש דעם טעם.

מאַרץ, 2015

© Boris Sandler
Producción de Audio: Haus für Poesie, 2019

Der Geschmack der Milch meiner Mutter

Es ist die Schuld meiner Mutter, dass sie mir Jiddisch,
ihre Sprache, mit ihrer Milch in den Mund gespritzt hat.
Ich hab mich dagegen gewehrt, meine Zunge gewunden,
mit den Füßen ausgeschlagen, mir die Kehle aus dem Hals geschrien …
Es hat nichts etwas geholfen – die Milch der Mutter
drang in das Blut und vermischte sich mit dem Blut.
Seit damals lebe ich als ein mit Jiddisch Vergifteter,
ein Gift, für das es keinerlei Gegengift gibt.
Es helfen keine Pillen, keinerlei Vitamine –
eine so unglaubliche Hinterlassenschaft ist darin aufgespart.
Ein Jude ist doch gewohnt, in all den Zores
auch ein Tröpfchen Ergötzen zu suchen, um das Herz zu erquicken.
Es genügt, stellt sich heraus, ein Tröpfchen Jiddisch,
um die Kümmernis vergangener Tage wegzuschmelzen.
In meinen Adern pocht und nimmt mich mit sich
auf gewundenen Pfaden das herbe Gemisch.
Das Heute ist doch taub oder stellt sich unwissend:
Wer braucht denn heut Jiddisch – ein Quälgeist im Hirn!
Meine Mutter ist schuld dran, und ich bin das Überbleibsel,
ich schlag wieder um mich, ich schreie laut …
Sobald ich meine sündige Zunge winde,
spür ich auf den Lippen den Geschmack ihres Jiddisch.

März 2015

Ins Deutsche übersetzt von Armin Eidherr.