معامله


به هيچ قيمتي نتوانستند
زندگي اش را بخرند
تصميم گرفتند
رايگان
او را به مرگ
بفروشند.

© Ali Abdollahi
De: هی راه می روم در تاریکی
تهران: نشر نارنج, 1376
ISBN: 964-63721-15-5
Producción de Audio: Ali Abdollahi

Transaction

On n’a pas pu achater sa vie

Pour rien au monde

On decide de la vendre gratuitrment

À la mort.

Traduit par Assiyeh Heydari