تا انتها

گيرم بر گرديد
كتاب را ورق بزنيد ـ به عقب ـ
از نيامده ها دورمان كنيد
عربده هاتان
روزها را بگيرد
و ريسمان تان
گلويم را ببوسد


رؤيايم مي برد
بدان سو
و كتاب را تا انتها
مي خوانم.

© Ali Abdollahi
Producción de Audio: Ali Abdollahi

Zu ende

Selbst wenn ihr zurückkehrtet,
Das Buch umblättern würdet - rückwärts -
Von Künftigem uns entferntet,
Euer Gejohle
Die Tage erfüllte,
Und eure Stricke
Meine Kehle küßten.
Mein Traum führt mich
Zur anderen Seite,
Und das Buch lese ich
Zu Ende.

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani, erschienen in Akzente, Februar 2007