Alireza Abbasi 
Author

Poemas

Original

Übersetzung

[گاهي از من آدم برفي مي سازي] persa

Traducciones: de

to poem

[با چند پوكه] persa

Traducciones: de

to poem

[مُسکن دیگری] persa

Traducciones: de

to poem

[گنجشك ها] persa

Traducciones: de

to poem

[فكر اينكه يخچال ] persa

Traducciones: de

to poem

[هر بار كه دستم را] persa

Traducciones: de

to poem

[مرگ همه چيز را] persa

Traducciones: de

to poem

[چند بسته سيگار] persa

Traducciones: de

to poem

[با چشم باز] persa

Traducciones: de

to poem

[دور از تو] persa

Traducciones: de

to poem

خاورمیانه persa

[چقدر کبودی بر طناب] persa

Traducciones: de

to poem

[راه افتاده اند ] persa

Traducciones: de

to poem

[سپری شدن] persa

[غبار] persa

Traducciones: de

to poem

Alireza Abbasi 
Author

Foto © private
* 06.03.1975, Irán
Vive en: , Irán

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Foto © private
Publicaciones
  • پروانه ای از متن خارج می شود

  • مرمت خواب های کوتاه

  • تیترهای درشت سیاه ترند