Ine Sollie Narten 
Translator

on Lyrikline: 15 poems translated

from: norwegian, german to: german, norwegian

Original

Translation

Gavetid

norwegian | Torild Wardenær

Jeg lever allernådigst og storslått, og ved årsskiftet er det gavetid,

presanger til Pater O, til Peter Pan, til mamma, til de snille grandonklene

og alle mine venner, vi skal leve evig.

Jeg gir dem evighetsgavene: et villdyrskinn, sterke grønne lianer.

Jeg har temmet litt tid for dem, jeg tenner lys, binder lianene, jeg leser tekstene,

dveler ved første avsnitt, tredje linje, jager bort helveteshundene,

alt som kan plage dem, strør om meg med trylleord og fromme bønner.


Jeg går en sikksakkrute gjennom byen, samler mot, ser på dem med

noe som må ligne gudenes blikk, ømt, tordnende ømt.


Men døden sitter med makten, tilbyr antigaven,

den uakseptable, den som skaper gjeld.

© Aschehoug
from: Døgndrift
Oslo: Aschehoug, 1998
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Bescherungszeit

german

Ich lebe voller Gnade und grandios und zum Jahreswechsel ist

Bescherungszeit; Geschenke für Pater O, für Peter Pan, für Mama, für

die lieben Großonkel und alle meine Freunde, wir sollen ewig leben.


Ich gebe ihnen die Ewigkeitsgeschenke: einen Wildtierpelz, starke grüne

Lianen.

Ich habe für sie ein wenig Zeit gezähmt, ich zünde Lichter an, binde die Lianen,

ich lese die Texte, verweile beim ersten Abschnitt, dritte Zeile, verjage

die Höllenhunde, alles was sie plagen kann, streue um mich mit

Zauberwörtern und frommen Gebeten.

Ich gehe eine Zickzacklinie durch die Stadt, sammle Mut, sehe sie an mit

einem Blick, der dem eines Gottes ähneln muss, sanft, donnernd sanft.


Aber der Tod besitzt die Macht, bietet das Gegengeschenk an,

das Unakzeptable, das, was Schulden hervorruft.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Arvestykke CCCXXXIII, psi= x(ψ + 10¹ºº)

norwegian | Torild Wardenær

Gi meg en P! Helst Pluto med sine måner av natt og underverden, Charon, Nix og Hydra, og hvis alt går etter planen, sonden New Horizon som i 2015 vil ankomme i fredelig ærend.
Gi meg en S! Sombrerogalaksen pyntet i infrarødt lys.
Gi meg en I! Isis og Osiris, Inanna og Dumuzi

Gi meg hva som helst – gjerne frøene som har overlevd vinteren i et astronomisk antall og
som akkurat nå vender seg i jorda mens jeg er satt til å leve videre, i en kosmologisk gullalder, omgitt av alt og
jeg slutter meg til de tre kjente dimensjonene, men jakter stadig på nye formler, noen ganger med inspeksjonsspeilet løftet høyt, andre ganger ligger det gjenglemt i en dyphavsgrøft og
glimter svart i en evighet, og selv om tiden av og til hjemsøker meg iført et slep av Goyas bevingede monstre eller ganske enkelt farer forbi, nedlesset av medaljer ment for denne verdens dystre statsledere, styrer jeg den oftest inn i en nyopprettet koloni eller lar den streife fritt mellom sine egne firdimensjonale gjemmer og
et annet felt – dette; nær, som vi alltid har trodd, men nå melder det seg
like ubesværet som en soloppgang, tiltrukket av vislingen i sitt eget navn

psi = femtedimensjonen hvor alt står i forbund og aldri går tapt
psi = subatomet – på samme tid mektig og reservert
psi = ψ, den 23. bokstaven i det greske alfabet
psi = bølgen som får himmel og jord til frivillig å skifte plass

Hva så? Vi vet jo dette og har alltid visst det.
Måtte det bare innta oss og forandre oss, måtte det bare gavne oss.

© Aschehoug
from: Psi
Oslo: Aschehoug, 2006
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Erbstück CCCXXXIII, psi=x(ψ + 10¹ºº)

german

Gib mir ein P! Am besten Pluto mit seinen Monden aus Nacht und Unterwelt,
Charon, Nix und Hydra, und, wenn alles nach Plan geht, die Sonde New
Horizon, die 2015 in friedlicher Absicht dort ankommen wird.
Gib mir ein S! Die Sombrerogalaxie in infrarotes Licht getaucht.
Gib mir ein I! Isis und Osiris, Inanna und Dumuzi.

Gib mir, was auch immer – gerne die Samen, die den Winter überlebt haben
in astronomischer Zahl und
die sich gerade jetzt in der Erde wenden, während ich gezwungen bin,
weiterzuleben, in einem kosmologischen Goldenen Zeitalter, umgeben von
allem und
ich schließe den drei bekannten Dimensionen an, bin aber ständig auf der
Jagd nach neuen Formeln, manchmal ist der Spiegel zur Inspektion hoch
erhoben, manchmal liegt er vergessen in einer Tiefseerinne und
glitzert schwarz eine Ewigkeit lang, und auch wenn mich die Zeit ab und zu
heimsucht, angetan mit einer Schleppe von Goyas geflügelten Monstern,
oder einfach vorbeisaust, beschwert mit Medaillen, die den düsteren
Staatsführern dieser Welt zugedacht sind, dirigiere ich sie oft in eine neu
errichtete Kolonie oder lasse sie frei umherstreifen. In ihren eigenen
vierdimensionalen Winkeln und
ein anderes Feld – dieses; es ist nah, wo wir es immer vermutet haben; aber
nun meldet es sich so unbeschwert wie ein Sonnenaufgang, angezogen vom
Zischen seines eigenen Namens

psi = die fünfte Dimension, in der alles im Verbund ist und nie verloren geht
psi = das Subatom, gleichzeitig mächtig und reserviert
psi = ψ, der 23. Buchstabe des griechischen Alphabets
psi = die Welle, die Himmel und Erde dazu bewegt, einander freiwillig
abzuwechseln

Und nun? Wir wissen das ja und haben es immer gewusst.
Möge es uns nur einnehmen und uns verändern, möge es uns nutzen.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Arvestykke CCXCIV, Usikret I

norwegian | Torild Wardenær

Mot Skytten, tjuefem tusen lysår herfra, raver den unge Pistolstjernen rundt i sin egen detonerte masse, hundre og femti ganger sterkere enn solen, fullt ladd, usikret og ute av skjeftet.
Ikke at jeg lar meg true, men jeg løfter likevel armene og stiller meg opp mot en vegg
gir frivillig fra meg mine personalia

rike: animalia
rekke: chordata
orden: primat
familie: hominidae
slekt: homo
art: sapiens
habitat: terrestrisk og

sent i evolusjonsrekken, med epiteler og ryggrad og sirkulasjonsorganer fullt utvokst og av en ætt som er dels ukjent, dels milanesisk, men jeg innrømmer også nedstammingen fra skallus, flimmerormer og ikter, at jeg tilhører en høyt utviklet art, men at jeg ennå ikke er i stand til å elske min neste, innrømmer at selv mine mest uselviske handlinger kan telles på en hånd noe den bleike himmelen over meg misbilligende har vært vitne til og bakenfor fyrer Pistolstjernen løs i alle retninger mens jeg trykker meg inn mot en vegg
viser fram ansiktet mitt som om det skulle være et kosmisk merke, som om det skulle gi meg fritt leide.

© Aschehoug
from: Psi
Oslo: Aschehoug, 2006
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Erbstück CCXCIV, Ungesichert I

german

In Richtung des Schützen, fünfundzwanzigtausend Lichtjahre von hier entfernt, taumelt der junge Pistolenstern in seiner eigenen detonierten Masse, hundertundfünfzig mal stärker als die Sonne, voll geladen, ungesichert, aus dem Schaft heraus.
Nicht, dass ich mir drohen ließe, aber ich hebe dennoch die Arme und stelle mich an die Wand
gebe freiwillig meine Personalien an

Reich: Animalia
Stamm: Chordata
Ordnung: Primaten
Familie: Hominidae
Gattung: Homo
Art: sapiens
Habitat: terrestrisch

ein spätes Glied der Evolutionskette, mit voll ausgebildetem Epithel und Rückgrat, sowie Zirkulationsorganen, und von einer Herkunft, die teils unbekannt, teils milanesisch ist, aber ich gestehe auch mein Abstammen von den Käferschnecken, Strudel- und Saugwürmern, dass ich einer hochentwickelten Art angehöre, aber noch nicht in der Lage bin, meinen Nächsten zu lieben, gestehe, dass selbst meine selbstlosesten Handlungen an einer Hand abgezählt werden können. Was der bleiche Himmel über mir missbilligend bezeugt hat, und dahinter feuert der Pistolenstern in alle Richtungen, während ich mich an eine Wand drücke mein Gesicht zeige, als sei es ein kosmisches Zeichen, als gewähre es mir freies Geleit.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Arvestykke CCCXXX, Feltstudier II

norwegian | Torild Wardenær

Feltstudier II

Innseilingen stille og uten motorer over grønne sjøer med berg som går ned i vannet og Jalapeñofugler i flukt over – hvordan skal jeg forklare dette: hver morgen å få et nytt vannmerke ved ankomsten til felt I fra felt II, disse områdene ikke så ulike, men ofte trekker denne reisen mellom seg noen merkelige avstander langs de mørke bergene, under de jaktende fuglene og i denne avmotoriserte seilasen fra søvnens særegne eksakthet, en rus som bare kan måles i sin egen rus og i det faste avbiktet fra den våkne verdens synd og i de store initiasjonene som må påregnes hver natt – alt i største fortrolighet og nøyaktighet sammen med et og annet utbrudd fra dyr eller mennesker i nød eller glede, skrapingen av klør mot et underlag, vannmasser i bevegelse, klapring fra fremmede seremonier og skikker, den pågående krigen, den nesten lydløse kardinalfisken, suset fra de nærmeste fiksstjernene.

Hva skal jeg si om denne samtidigheten som blander seg med de skarpe skrikene fra de jaktende Jalapeñofuglene?
Et øyeblikks absolutt gehør blir uventet innvilget meg og jeg griper selvfølgelig sjansen, identifiserer tonen nøyaktig i overgangen mellom felt I og felt II og sier:
«Det er en ciss.»

© Aschehoug
from: Psi
Oslo: Aschehoug, 2006
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Erbstück CCCXXX, Feldstudien II

german

Feldstudien II

Das Hineinsegeln still und ohne Motoren über grüne Seen mit Bergen, die ins Wasser reichen und Jalapeñovögeln im Flug darüber – wie soll ich dies erklären: jeden Morgen ein neues
Wasserzeichen zu erhalten bei der Ankunft in Feld I von Feld II kommend, diese Gebiete nicht so unähnlich einander, aber oft beschreibt diese Reise einige merkwürdigen Abstände zwischen sich, entlang den dunklen Bergen, unter den jagenden Vögeln und in diese entmotorisierte Segelfahrt, aus der eigentümlichen Exaktheit des Schlafes, ein Rausch, der nur in seinem eigenen Rausch gemessen werden kann und in der Abbitte von den Sünden der wachen Welt und in den großen Initiationen, mit denen zu rechnen ist in jeder Nacht – alles in größter Vertrautheit und Genauigkeit, gepaart mit dem einen oder anderern Ausbruch von Tieren oder Menschen in Not oder Freude, das Kratzen von Krallen auf einer Unterlagen, Wassermassen in Bewegungen, Klappern von fremden Zeremonien oder Bräuchen, dem anhaltenden Krieg, dem fast lautlosen Kardinalfisch, dem Sausen der nahsten Fixsterne.

Was soll ich über diese Gleichzeitigkeit sagen, die sich mit den scharfen Schreien der
jagenden Jalapeñovögel mischt?
Das absolute Gehör des Augenblicks wird mir unerwartet gewährt, und ich ergreife natürlich die Gelegenheit, identifiziere den Ton genau im Übergang von Feld I zu Feld II und sage:

«Es ist ein Cis.»

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Vi har kanskje sovet oss gjennom livet

norwegian | Torild Wardenær

Vi har kanskje sovet oss gjennom livet
flakket søvngjengeraktig omkring fra kjærlighet til kjærlighet
mumlet oss inn i språkets allmakt
drømt oss mot virkeligheters utkant
glidd ut av døgnet, ut av decenniet.

Kanskje skal vi våkne opp på dødens terskel med asurøyne
med alle somrenes gulloblater i munnen
villig gi oss selv tilbake til jorden i gave
ja, vi vet det med sikkerhet nå: framtiden skal få oss
de umælende fårene og de varmekjære sikadene skal vitne om det og
fra offerestedets høyeste punkt
skal svarttrosten, uten en flekk av synd
synge og synge.

© Aschehoug
from: Paradiseffekten
Oslo: Aschehoug, 2004
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Wir sind vielleicht schlafend durchs Leben gegangen

german

Wir sind vielleicht schlafend durchs Leben gegangen
sind gleich Schlafwandlern von Liebe zu Liebe herum gestreift
haben uns in die Allmacht der Sprache gemurmelt
haben uns an den Rand der Wirklichkeit geträumt
sind geglitten aus dem Tag, aus der Decade.

Vielleicht werden wir an der Schwelle zum Tod mit Azuraugen erwachen
mit goldenen Oblaten aller Sommer im Mund
der Erde uns willig als Geschenk zurück geben
ja, wir wissen das jetzt mit Sicherheit: die Zukunft soll uns erhalten
die sprachlosen Schafe und die wärmeliebenden Zikaden werden das
bezeugen und
vom höchsten Punkt der Opferstätte
wird die Amsel von Sünde unbefleckt
singen und singen.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Vev, mangel

norwegian | Torild Wardenær

Hva er dette, hudmangel, hornmangel, blodmangel?
Du går oppreist, stanger og stanger; er bleik og rispet og avsindig, for det er nedlagt
forbud mot en for hurtig passasje, et forbud mot å dø
og noen lover holder deg i tømme, de er de eneste realitetene og loven  om å leve til
du dør, loven om at du lever fordi det er en grunn til det, er hovedloven  og det er
den strengeste
og lovgiveren plager deg, oppholder deg, og du selv holder deg lydig, går hit og dit
stryker deg langs ukene, årene, går oppreist, faller når det er stupmørkt og påkrevd
og du lukker deg inn og ut, til for eksempel formødrene, til tiden da lysene brant,
da livet var forspillet til et uendelig og uoverskuelig løp, men akkurat langt nok
og kroppen var mindre da, vevet så hvitt og ikke helt viklet ut av mors vev, nå er hun
tilbake til stjernene, og hennes mor er også hos stjernene, og elskerne deres kan det
bare spekuleres om, om lidenskapen nå er blitt frittflytende og om det er til det
bedre?
for vevet viser seg bare å være til låns, modervevet er borte, oldemorvevet, kjæreste-
vevet er borte, ditt er det eneste som er igjen, utvokst, nesten visnende og det er
ikke snakk om å forstå, det er ikke snakk om å kreve noe, for eksempel varighet
eller å få førstevevet tilbake, eller å få løfter om evighet.

© Aschehoug
from: Titanporten
Oslo: Aschehoug, 2001
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Gewebe, Mangel

german

Was ist dies, Hautmangel, Hornmangel, Blutmangel?
Du gehst aufrecht, stößt und stößt, bist bleich und geritzt und wahnsinnig,
denn es ist
ein Verbot erlassen, gegen eine allzu schnelle Passage, ein Verbot zu sterben
und einige Gesetze halten dich im Zaun, sie sind die einzigen Realitäten und
das
Gesetz, um zu leben bis du stirbst,
das Gesetz, dass du lebst, weil es einen Grund dafür gibt, ist das Hauptgesetz
und das ist das Strengste
und der Gesetzgeber plagt dich, hält dich auf, und du selbst hältst dich
gehorsamst, gehst hierhin und dorthin
streckst dich längs der Wochen, der Jahre gehst aufrecht, fällst, wenn es
dunkel ist und erforderlich
und du schließt dich ein und aus, in das Beispiel der Vormütter, bis zu der Zeit,
als sie Lichter brannten,
als das Leben ein Vorspiel war, für einen unendlichen und unüberschaubaren
Lauf, aber genau lang genug
und der Körper war kleiner damals, das Gewebe so weiß und nicht ganz
entwickelt aus dem Gewebe der Mutter, sie ist jetzt zurück
bei den Sternen, und ihre Mutter ist auch bei den Sternen, und ihre Liebhaber
können nur darüber spekulieren,
darüber, ob die Leidenschaft jetzt fließend geworden und ob es zum besseren
ist?
Denn das Gewebe scheint nur geliehen, das Muttergewebe ist weg, das
Großmuttergewebe, das Gewebe des Liebsten ist weg, deines ist das einzige,
das übrig geblieben ist; ausgewachsen, beinahe verwelkend und es ist nicht
die Rede davon, zu verstehen, es ist nicht die Rede davon, etwas zu
verlangen, zum Beispiel Dauerhaftigkeit
Oder das erste Gewebe zurück zu bekommen
oder Versprechungen über Ewigkeiten zu erhalten.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Vater: sagen die Kinder

german | Nora-Eugenie Gomringer

Ohne William James
Wäre er nicht pragmatisch
Er stellt sich hin
Und trinkt ein Ei aus der Schale
Füchslein sagen die Kinder
Stielt ein Ei

© Verlag Voland & Quist
from: Klimaforschung [Mit Audio-CD]
Dresden und Leipzig: Verlag Voland & Quist, 2008
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Far: sier barna

norwegian

Uten William James
Ville han ikke vært pragmatisk
Han stiller seg opp
Og drikker et egg ut av skallet
Lille rev sier barna
Stjeler et egg

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten

Underveis må jeg ha snudd om på tallene

norwegian | Torild Wardenær

Underveis må jeg ha snudd om på tallene og automatisk og med sikker skrift har jeg
skrevet 3002 i stedet for 2003. Jeg tar det uten videre som et tegn på at det vil bli sant at vi
skal være der sammen, en aprildag ett tusen år fram i tid.

Jeg skriver april 3002. Skjærene holder et spetakkel over trær og hustak. Fargen på det
nye gresset er eldgammel, men det legger sitt unge pigment rundt oss. Det er like etter
de store revolusjonene. Vi har overlevd og lært så mye, blant annet hvordan vi kan
være forbundet. Vi risikerer fremdeles at det vil være lysår mellom oss, men
avstandene
vil kunne overvinnes i løpet av sekunder og ved hjelp av tankens klarhet og hjertets
renhet.

For sikkerhets skyld maner jeg derfor allerede nå både mine og dine atomer inn i en ny
inkarnasjon, for jeg vil ikke gå glipp av disse framtidige forbindelsene, av skjærenes
elleville lek under den enorme vårhimmelen, av at verden ennå vil strutte av liv.

© Aschehoug
from: Paradiseffekten
Oslo: Aschehoug, 2004
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Unterwegs muss ich die Zahlen vertauscht haben

german

Unterwegs muss ich die Zahlen vertauscht haben und automatisch und mit
sicherer Schrift habe ich geschrieben 3002 anstatt 2003. Ich nahm es ohne
weiteres als ein Zeichen, dass es wahr sein wird, dass wir dort zusammen sein
werden, ein Apriltag Tausend Jahre vorwärts in der Zeit.

Ich schreibe April 3002. Die Elstern veranstalten ein Spektakel über Bäumen
und Hausdächern. Die Farbe des neuen Grases ist uralt, aber es legt sein
junges Pigment um uns herum. Es ist kurz nach den großen Revolutionen. Wir
haben überlebt und so viel gelernt, unter anderem wie wir verbündet sein
können. Wir riskieren noch immer, dass Lichtjahre zwischen uns sein werden,
aber die Abstände können im Laufe von Sekunden überwunden werden mit
Hilfe der Klarheit der Gedanken und der Reinheit des Herzens.

Um sicher zu gehe, wünsche ich deshalb, bereits jetzt sowohl meine als auch
deine Atome in eine neue Inkarnation, denn ich will diese zukünftige
Verbindung nicht verpassen, das übermütige Spiel der Elstern, unter dem enormen Frühlingshimmel, dass die
Welt noch immer vor Leben strotzen wird.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Tragödie

german | Nora-Eugenie Gomringer

Mama hat mich
immer gewarnt

Mit dir zieh ich mir
ein hölzernes Pferd
in die Mauern

Papa ringt jetzt
mit den Schlangen
am Strand

© Verlag Voland & Quist
from: Klimaforschung [Mit Audio-CD]
Dresden und Leipzig: Verlag Voland & Quist, 2008
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Tragedie

norwegian

Mamma har alltid
advart meg

Du er en hest av tre
som jeg har dratt
innenfor murene

Pappa bryter nå
med slangene
på stranden

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten

Scham

german | Nora-Eugenie Gomringer

Neben Martin
sah ich auf den Hang
vom Rosengarten aus
Meine Sandalenfüße
Warm von Urin
Keine Rose
wollt mich erstechen

© Nora-Eugenie Gomringer
from: unveröffentlichtem Manuskript
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Skam

norwegian

Ved siden av Martin
Så jeg over mot dalsiden
Fra rosehagen
Føttene mine i sandaler
Varme av urin
Ingen rose
Ville stikke meg til døde

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten

Liebesrost

german | Nora-Eugenie Gomringer

Über Nacht
Hast du oxidiert
Neben mir

Hast auf mich reagiert
Bist rostig geworden
Du sagst
Golden
Ich lecke an deinem Hals
Du schmeckst wie der
Wetterhahn

© Verlag Voland & Quist
from: Klimaforschung [Mit Audio-CD]
Dresden und Leipzig: Verlag Voland & Quist, 2008
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Elskovsrust

norwegian

I løpet av natten
Har du oksidert
Ved siden av meg

Har reagert på meg
Blitt rusten
Du sier
Gyllen
Jeg slikker på halsen din
Du smaker som
Værhanen

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten

Der Rose kündigen für den Tag, an dem alle nach Dornen fragen

german | Nora-Eugenie Gomringer

An süßduftenden Tagen, an denen Regen auf allen Bänken sitzt
und ein Rentner über die Rohheit der Jugend erzürnt
-denn der Regen ist jung und tritt die Bänke mit Wasserfüßen-,
an schweren, dunstigen, ebendiesen Tagen
ist der Garten ein Revier der Zierde,
der Schnecken und Würmer,
der Zähne der Löwen,
der Größe der Rosen,
der Majestät und des Grüns.
Ich sitze und gehe manchmal,
es ist ein Tanzschritt eher als ein Wegbereiter,
ich komme nicht an, ja ich verlaufe mich sogar.
Ich trete auf die Zehen meines Baumes.
Mein zarter Schuh versucht ein Muster, versucht etwas bleibendes zu zeichnen,
der Regen wird kommen und wird vergessen machen.
Ich werde mich wegspülen, ich werde unter der Straße gluckern, ich werde mich
wenden, an Ecken an die Oberfläche sprudeln,
ich werde Wände hinauf und hinabsteigen.
Meine Hände spielen im Haar der Farne
und ertasten das Zarte und Gegangene.
Ich denke bei mir, wie leicht und sonderbar die Flächen sind, auf denen wir
                                                                                               wandern
und gar nicht leben.
Der Rose lecke ich den Hals, den schlanken und ihre breite Stola lässt mich im
Schatten weilen.
Der Dorn, der kleine Sarazene, ist voller Eifersucht. Sein Schwert ist alt und meine
Lust sehr jung. Die bunte Dame gewährt, dass ich ein Blatt von ihrer Brust ablöse,
ein Blütensegel, ein bauschiges Tüchlein, das ich mir um Lippen und Fingerkuppen
lege, um, wie ein Schwärmer, dummer Junge, kleiner Muck vor ihr zu lagern und
                                                                                                               wie
einer, der nur Rosenworte reden darf.
Meine Dame hat ihr Herz auf meine Zunge gelegt mit dem einen Kuss.
An Tagen, wie ebendiesen. In Nächten wie jenen,
entsage ich dem Duft und schicke mich, um sie zu betrügen,
an die Hände und Münder anderer Sträucher.
Ich beiße in die Tomate, ich feiere die Röte der Völle.
Hin und her schwingt mein Verdacht,
der Garten raunt. Ich bin entdeckt,
enttarnt als Larve, die ein Blatt zerreißt.
Die Ameise kommt, um nach mir zu sehen.
Die treue Amme trägt mich hinab.
Manchmal bin ich ein Haus, das verlassen wurde von einer Schnecke.
Ich liege als stille Erinnerung am Rand und Halme wachsen in mich hinein
und Vögel hallen wider.
Meine Mauern, die gewunden und wund, zittern wie einsturzgefährdet.
Kein Denken an die fröhlichen Feste.
Sie fragen nach Dornen, die Undankbaren.
Für ebendiesen Tag, sage ich, habe ich der Rose gekündigt.

© Verlag Voland & Quist
from: Sag doch mal was zur Nacht. [Mit Audio-CD]
Dresden und Leipzig: Verlag Voland & Quist, 2006
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Å avskjedige rosen på den dagen, da alle spør etter torner

norwegian

På dager duftende av sødme, når regnet sitter på alle benkene
og en pensjonist irriterer seg over ungdommens råhet
-for regnet er ungt og sitter med vannføtter på benkene-,
på nettopp slike tunge, dampende dager
er hagen et prydens revir for
snegler og mark,
løvetenner,
rosenes prakt,
det majestetiske og det grønne.
Jeg sitter og går innimellom,
danser mer enn jeg tråkker meg veg
jeg kommer ikke fram, går meg sågar vill.
Jeg tråkker på tærne til treet mitt.
Den lette skoen min forsøker å tegne et mønster, forsøker å tegne noe bestående,
regnet vil komme og vil viske det vekk.
Jeg kommer til å skylles vekk, jeg kommer til å sildre under gaten, jeg kommer til å
vende meg, sprudle i hjørner til overflaten,
jeg kommer til å stige opp og ned langs veggene.
Hendene mine leker i bregnenes hår
og berører det sarte og det forgangene.
Jeg undres, hvor lette og selsomme flatene er, der vi slett ikke lever
men likevel vandrer.
Jeg slikker rosens slanke hals, og dens brede stola lar meg lar meg hvile i skyggen
Tornen, den lille saraseneren, er full av sjalusi. Dens sverd er gammelt og min
lyst er svært ung. Den fargerike damen tillater meg å løsne et blad fra hennes bryst,
et kronbladsegl, et luftig tørkle som jeg legger rundt leppene og fingertuppene
mine, for som en svermer, en dum gutt, en liten askeladd, å slå leir foran henne, en som
bare får lov til å snakke rosespråket.
Med et kyss la denne damen hjertet sitt på tungen min.
På nettopp slike dager. Og i denne natt,
frasier jeg meg duften og for å bedra henne, hengir jeg meg
til andre buskers hender og munner.
Jeg biter i tomaten, og feire det rødes fylde.
Mistanken min kommer og går,
hagen sukker tungt. Jeg er blitt oppdaget,
avslørt som larver, som biter opp et blad.
Mauren kommer, for å se til meg.
Den trofaste ammen bærer meg ned.
Av og til er jeg et hus, forlatt av en snegle.
Jeg ligger som en vag erindring i utkanten og strå vokser inn i meg
med gjenklang av fuglene.
Murene mine, vridde og vonde, skjelver som om de var sammenstyrtningstruet.
Ingen tanker på de lystige festene.
De spør etter torner, de utakknemlige.
For nettopp denne dagen, sier jeg, har jeg avskjediget rosen.

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten

Fremstøt fra proletariatet

norwegian | Torild Wardenær

Det kjennes som om jeg har blått blod i årene
jeg tilhører nok aristokratiet, jakter rev og hare
legger land under meg, holder hoff
inntar galleriet og pukker på min rett,
men proletaren Død fotfølger meg
det smeller: et vådeskudd, streifer meg bare
det røde blodet avslører meg, det ytterste laget mitt svir
Og adelskapet står i dobbelt fare
derfor dekker jeg fort til såret,
så lett det har vært å unnslippe
tenker jeg, inntar plassen min igjen
og til tross for at jeg siden bare gir ut små almisser,
skrumper den svære, formuende framtida inn.

© Aschehoug
from: Døgndrift
Oslo: Aschehoug, 1998
Audio production: 2007, Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Vorstoß des Proletariats

german

Es fühlt sich an, als hätte ich blaues Blut in meinen Adern
Ich bin wohl Teil der Aristokratie, und jage Fuchs und Hase
versammle Land unter mir, halte Hof
halte Einzug in die Gallerien und beharre auf meinem Recht
aber Proletarier Tod folgt mir auf dem Fuße
es knallt: ein Warnschuss, er streift mich nur
das rote Blut verrät mich, meine äußerste Haut brennt
und der Adel steht in doppelter Gefahr
deshalb decke ich schnell die Wunde zu,
wie einfach es war, zu entkommen
denke ich, nehme wieder meinen Platz ein
und später trotz der Gabe meiner geringen Almosen
schrumpft die gewaltige, vermögende Zukunft ein.

Aus dem Norwegischen von Nora Gomringer und Ine Sollie Narten

Bauernzart

german | Nora-Eugenie Gomringer

Das Kalb geht die Nacht ein
Ich schlaf draußen im Stall
Hier, die Suppen is in der Kanna
Geh fei ins Bett, morgen müss ma naus

© Nora-Eugenie Gomringer
from: unveröffentlichtem Manuskript
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Bøndenes ømhet

norwegian

Kalven har ikke lenge igjen
Je søv ute i stalln
Her, suppa er i spænne
Gå nå å legg dei, vi må ut i morra

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten

Daheim

german | Nora-Eugenie Gomringer

Mamaundpapaundkindundkindsschwesterundkinderbruder
undkinderonkelundhoppehoppeundfallefalleindengrabengefress
envonrabenundangesabbertvomhundundmeerschweinunds
einekurzenbeinchenverschwindenimschlundgelbervogelimkäfi
gundnachbarundnachbarsfrauundputzeundputzesmannund
mamasloverundpapasblondeundpapasblondeshellesundmam
astablettenundhundeshitzeundnachbarskatzeundidylleinderrei
he

© Verlag Voland & Quist
from: Klimaforschung [Mit Audio-CD]
Dresden und Leipzig: Verlag Voland & Quist, 2008
Audio production: 2004, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Hjemme hos oss

norwegian

Mammaogpappaogbarnogbarnssøsterogbarnsbrorogbarnso
nkelogriderideogrideranketilmøllerenshusogingenandrehjemm
eennenlitenkattepusogsikletpåavhundenogmarsvinogdenskor
tebeinforsvinnerigapetgulfugliburognaboognaboskoneogvask
ekjerringogvaskekjerringsmannogmammaselskerogpappasblo
ndineogpappaslysepilsogmammastabletteroghundeløpetido
gnaboskattogidyllenirekkene

Oversettelse: Torild Wardenær og Ine Sollie Narten