Heinz Graef 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: dutch to: german

Original

Translation

STERVEN TE ANTWERPEN

dutch | Maurice Gilliams

De stenen engel aan de Cathedraal
heft zijn balans te middernacht voor die bezwijken.
Het heir der luizen kraakt. De katten zijken
in kromme gangen waar geen tocht door jaagt.

Gelegerd op de terpen van het zwijgen,
ten voeten uit onder een schors van slaap,
het strottenbloed gestremd, de schedel kaal
geplukt, stinken de Hanen van het lijden.

Hier gaan de kralen van de rozenkrans verloren ;
van huid en haar geen raadsel overblijft
waar ledigheid in ledigheid wil wonen.

Het huis van kamers en de stad van straten :
ai, laat de klok met rust. Telt goud, drinkt wijn.
Het vuil rot ondergronds. Bidt niet voor het geraamte.

© Meulenhoff & Stichting Vita Brevis
from: Verzamelde gedichten
Amsterdam/Gent: Meulenhoff, 1993
Audio production: Het Beschrijf, 2004

STERBEN IN ANTWERPEN

german

Der Sandstein-Engel an der Kathedrale
hebt nächtens hoch die Waage, wenn ein Mensch erbleicht.
Das Heer der läuse knackt. Streunende Katze seicht
in Gassen krumm, durch die kaum Lüfte jagen.

Gelagert auf den Wurten tiefen Schweigens,
unter des Schlafes Rinde langhin ausgestreckt,
den Schädel kahlgerupft, von steifem Blut befleckt
die Gurgel, stinken die Hähne von dem Leiden.

Des Rosenkranzes Perlen sind hier ganz verloren,
und kein Geheimnis bleibt von Haut und Haar,
wo Müßiggang in Müßiggang will wohnen.

Das Haus voll Kammern und die Stadt voll Straßen :
Hört auf die Glocke rocht ! Zählt Gold, trinkt Wein !
Nicht hilft das Beten dem Gebein. Unrat fault unterm Rasen.

Übertragen von Heinz Graef
Copyright beim Übersetzer
Aus: Maurice Gilliams: Gedichte, Antwerpen, Librairie des Arts,1965.

LANDELIJK SOLO

dutch | Maurice Gilliams

Ik droomde: toen ik over de heide kwam
in ‘t late avondrood: mijn koude hand
had een warm vogelei geroofd. ¾ o liefste.

Gij woont alleen. Het huis staat afgelegen
in de wind die over de vlakte waait;
als ik bij u kom kan het niemand weten.
Twee stenen leeuwen waken bij de trap,
plechtig en zwaar, als voor een Egyptisch graf.  
Een staalhard kruid heeft de dorpel verschoven  
en ‘t eeuwenoud arduin ligt doorgebroken.
Soms zucht gij droef, als we de trap afgaan :
‘eilaas, gij zijt nooit diep door mij geraakt;
ge doet geen moeite.’ Zachtjes gaat ge wenen.  
Uw hand begint het bedauwde beeld te strelen  
en 'k laat mij vallen op het wilde gras.
- Liefste, roep ik ongewoon: op het dak  
zijn de schaliën los, dichtbij het venster :  
daaronder ligt ge aan mij met pijn te denken  
als het regent en er zingt dan een lek
op de koperen bollen van het bed.

‘t Is donker. In huis zijn we twee bijen  
in een biekorf: zoetheid aan alle zijden
en ons gezoem maakt de ogen groot en traag  
komen de woorden. voor uw voeten waakt
de hond. Het dier heeft afhangende oren ;
het ligt gerust en likt zijn brede poten.
In uw liefdemacht, stoeiend overstelpt,  
daal ik af als in een bad lauwe melk,
en 'k voel uw hart zwaar kloppen. Wij verzwijgen  
elkaar ons geheim, en dit schenkt zoet lijden,  
omdat wij, heel eenzaam zo dicht bijeen,  
elkander martelen met naïef leed.

Gij hebt mijn pijp uit mijn mond genomen
en gelegd naast het opgezet eekhorentje.
Dan verbergt ge uw gelaat in mijn hals  
en ademt zwaar, tot ge krachteloos valt
in mijn armen. Mijn lippen komen proeven
uw blijde pijn wanneer ze u diep ontroeren.
Gij zijt een boomken dat diep wordt gesnoeid  
en duizelt, lief. Dan zinken wij vermoeid.

Straks strelen we in de stal blauwe konijnen.
Op het hooi flitst een pasgeslepen beitel
en een bijl staat straf in een balk geplant.
Er ritselt een hagedis op het dak.
Gij dooft de lamp. Wij komen langzaam buiten  
onder de bomen en wij staan te luisteren
naar de verte waar maneklaarte vaart.
En gij wordt schoon en goed voor mij, eilaas,
in deze nacht. Wij staan op klamme zoden
en stamelen. Er drijft de geur van koren
alom en pasgebroken dennenhout.
Maar uw vingers zijn als mos, smal en koud,
en ik befluit ze zoetjes, tot ze zijn
betoverd aan mijn lippen, eeuwiglijk,
met de weemoed van mijn mond overdonkerd  
- lief, hoelang staan wij voor elkaar verwonderd ?

Ik verlaat u over een uitgedroogde gracht  
waar een oude schoen vergaat en wat
roest tragisch overblijft van duurzaam ijzer.
Zo treffen wij voor ‘t hart telkens bewijzen :
het schone, ook het sterke moet hier vergaan,  
en, vallend, worden wij ‘t einde gewaar.
Daarom laat God ons somtijds teder spelen
met alle de madelieven van ons leven.

© Meulenhoff & Stichting Vita Brevis
from: Verzamelde gedichten
Amsterdam/Gent: Meulenhoff, 1993
Audio production: Het Beschrijf, 2004

LÄNDLICHES SOLO

german

Ich träumte: als ich über die Heide kam
im späten Abendrot, hat meine kalte Hand  
ein warmes Vogelei geraubt. - O Liebste !

Du wohnst allein. Das Haus steht abgelegen
im Wind, der übers Flachland braust ;
komm ich zu dir, so wird es niemand wissen.
Zwei Löwen, steingehauen, wachen an der Treppe,  
festlich und schwer, als wär’s ein Königsgrab.
Die Schwelle hat ein stahlhart Kraut verworfen,  
ein mächtiger Quader, uralt, liegt geborsten.
Du seufzest tief, gehn wir hinab die Stufen:
„Weh mir, dich läßt mein Fühlen ungerührt.
du mühst dich nicht.“  Und sanfte Tränen fließen.  
Du streichelst über das betaute Steinbild,
indessen werf ich mich ins wirre Gras ¾
Liebste, rufe ich unvermutet: auf dem Dach  
sind ein paar Ziegel los, dicht überm Fenster,  
unter dem du liegst und lange an mich denkst,  
wenn sanft es regnet und es singend tropft  
herab auf deines Bettes Messrngknäufe.

Nur wird es dunkel. Im Haus sind wir zwei Bienen  
in einem Bienenkorb : Süsse nach allen Seiten,
und unser Summen macht die Augen gross, und zag  
fallen die Worte. Zu deinen Fügen wacht
der Hund. Die Ohren lappen tief herunter.
Er liegt gestreckt und leckt die breiten Pfoten.
In deiner Liebe Wärme, vom Tändeln übersättigt,  
sink ich wie in ein Bad aus lauer Milch
und fühl dein Herz laut schlagen. Wir verschweigen  
uns beide das Geheimnis; das schafft süsse Not,  
weil wir, sehr einsam und sehr dicht beisammen,  
einander quälen mit unschuldigem Leid.

Du hast aus meinem Mund die Pfeife mir genommen  
und legst sie nieder bei dem ausgestopften Eichhorn.  
Dann birgst du dein Gesicht an meinem Hals
und atmest schwer, bis du entkräftet sinkst
in meine Arme. Kosten möchten meine lippen
von deinem seligen Schmerz, wenn sie dich tief erregen.  
Du bist ein Bäumchen, das man tief beschnitt
und ach! nun schwindelt ihm. Dann sinken wir ermattet.

Bald streicheln wir im Stall blaue Kaninchen.
Vom Heu her blitzt ern frisch geschliffener Meißel,  
und in den Balken ist ein Beil gewuchtet.
Eidechse raschelt hurtig auf dem Dach.
Du löschst die Lampe. Langsam gehen wir nach draußen  
unter die Bäume, und wir stehn und lauschen  
weit in die Ferne, wo das Mondlicht geistert.
Und du wirst schön und gut für mich, ach ja,  
in dieser Nacht. Wir stehn auf feuchtem Rasen
und stammeln. Allenthalben treibt ein Duft
von Korn und frisch geschlagenem Tannenholz.
Doch derne Finger sind wie Moos, so schmal und kalt,  
und ich behauche sie behutsam, bis sie ganz  
verzaubert ruhn an meinen Lippen, ewiglich,
von meines Mundes Wehmut überdunkelt -
Liebste, wie lange stehn wir so und sind verwundert ?

Ich gehe von dir über eine ausgedörrte Gracht,  
darin ein alter Schuh verschimmelt, und ein wenig Rost  
tragisches Oberbleibsel ist von dauerhaftem Eisen.
So findet immerfort das Herz Beweise :
das Schöne muß, und auch das Starke, hier vergehn,  
und fallend werden wir des Tods gewahr.
Darum läßt Gott uns manchmal zärtlich spielen
mit den Magliebchen unseres Lebens.

Übertragen von Heinz Graef
Copyright beim Übersetzer
Aus: Maurice Gilliams: Gedichte, Antwerpen, Librairie des Arts,1965.

HERFST

dutch | Maurice Gilliams

Het is een land van grijsaards na de zomer,  
hier geeuwt de heide in haar gal van zonde ;  
het bruin der eiken heeft de geur der honden,  
het dorp gloeit in zijn klokken van october.

De honig druipt vermoeid in aarden potten  
waaraan de handen zich getroost verenen;
en eenzaam duurt ‘t gemaal der molenstenen,
‘t kasteel staat in zijn grachten te verrotten.

Sterfbedden blinken van het goud der vaderen,  
‘t is avond en de zonen zien het wonder :
‘t geboortehuis dompelt in nevel onder
en jeugd en lief en àl zijn niet te naderen.

© Meulenhoff & Stichting Vita Brevis
from: Verzamelde gedichten
Amsterdam/Gent: Meulenhoff, 1993
Audio production: Het Beschrijf, 2004

HERBST

german

Ich weiss ein Land von Greisen nach dem Sommer,  
dort gähnt die Heide in der Sünden Galle;
von Hunderuch ist Eichenbraun befallen,
das Dorf glüht in den Glocken des Oktober.

Träg tropft der Honig in die irdnen Krüge,  
daran die Hände sich getrost vereinen;
und endlos währt das Drehn der Mühlensteine,  
im Schlamm verfault des Schlosses morsch Gefüge.

Vom Gold der Väter Sterbebetten blinken,  
wird's Abend, sehn die Söhne stumm das Wunder :  
im Nebel taucht das Haus der Eltern unter,  
und Kindheit, Liebe - alles wird versinken.

Übertragen von Heinz Graef
Copyright beim Übersetzer
Aus: Maurice Gilliams: Gedichte, Antwerpen, Librairie des Arts,1965.

ELEGIE

dutch | Maurice Gilliams

Zondag op het land.
Roken en door 't venster staren :
linden voor de gevel,
trage knapen gaan voorbij.

Zomeravond op de velden
en de verre treinen kan men horen.
Grachten die naar heimwee smaken,
vergezichten, klokken die mij plagen
komen 't hart zijn honig roven.
En de dorpen die ik door wil trekken,
waar de bruiden wonen,
waar de boten varen op de stromen,
roepen mij in ‘t dalend donker :
in het koren staat een huis.

Maar ik toef hier voor het venster
van een boerenkamer
waar een stoel de stilte tekent
en de bloemen bruin verwelken
in een glas groen water.

© Meulenhoff & Stichting Vita Brevis
from: Verzamelde gedichten
Amsterdam/Gent: Meulenhoff, 1993
Audio production: Het Beschrijf, 2004

ELEGIE

german

Sonntag auf dem Land.
Rauchen und durchs Fenster starren :  
linden vor dem Giebel,
träge Knaben gehn vorbei.

Sommerabend auf den Feldern,
und die fernen Züge kann man hören.  
Grachten, die nach Heimweh schmecken,  
Ferngesichte, Glocken, die mich quälen,  
meinem Herzen wollen sie den Honig rauben.  
Und die Dörfer, die ich will durchwandern,  
wo die Bräute wohnen,
wo die Boote fahren auf den Strömen,  
rufen mich im fahlen Dunkel :
in dem Kornfeld steht ein Haus.

Doch ich stehe hier am Fenster  
einer Bauernkammer,
wo ein Stuhl die Stille zeichnet  
und die Blumen braun verwelken  
in dem Glas mit grünem Wasser.

Übertragen von Heinz Graef
Copyright beim Übersetzer
Aus: Maurice Gilliams: Gedichte, Antwerpen, Librairie des Arts,1965.

BRONNEN DER SLAPELOOSHEID

dutch | Maurice Gilliams

I.

Zij droeg de lamp achter de waterlissen.  
De dageraad van middernacht knaagt door  
het hoog vertrek waarin Maria slaapt,  
terwijl ik snak naar water en naar lissen.

Ik lig bij haar. Zij rust bij mij. En geen  
van beiden zijn wij in de wereld samen,  
want niets is hier want élders samen  
waar geen verlangen de een van de ander scheidt.

De muur wordt spiegel van het sterrenheir.  
De stilte zwelt van vissen. In de algen  
knerpen de zoutkristallen van oud zeer.

Verblijf ik dan voortaan in 't zeemansgraf  
terwijl het spookschip onverpoosd blijft zeilen?
- Maar als Maria zucht, vat ik haar hand.


II.

Wolvin en wolf in 't winters ledikant
als het gehuil des harten krimpt tot fluistren:  
uit de angsten ranken namen op in 't duister  
met in hun wijn de bloedsmaak van het lam.

Als in de tijd van de ouders zijn de nachten,  
op 't huis gestapeld drukt het tempelpuin;
en waar een lichtstraal door een schaduw suist  
bederft de waan tot schimmel op de wanden.

‘t Gedroomde kinderhandje slaapt in ons;
zijn polsje klopt gelijk in nood de borst
der vogels die men treurig vrij moet laten.

Samen, onder de vlag van 't beddenlaken,
als na een veldslag zijn wij opgebaard.
Maria's hand rust op mijn grauwend haar.

© Meulenhoff & Stichting Vita Brevis
from: Verzamelde gedichten
Amsterdam/Gent: Meulenhoff, 1993
Audio production: Het Beschrijf, 2004

BRUNNEN DER SCHLAFLOSIGKEIT

german

I.
Die lampe trug sie zu den Wasserlilien.
Das Morgenrot der Mitternacht dringt durchs  
geräumige Gemach, darin Maria schläft,  
dieweil nach Wasser und nach Lilien ich lechze.

Ich lieg bei ihr. Sie ruht bei mir. Und nie  
sind beide wir in dieser Welt beisammen,  
denn nichts ist hier was anderswo beisammen,  
wo kein Verlangen eins vom andern trennt.

Die Wand wird Spiegel uns des Sternenheers.  
Die Stille schwillt von Fischen. In den Algen  
klirren die Salzkristalle alten Leids.

Verbleib ich künftig in des Seemanns Grab,  
indessen ruhelos das Spukschiff segelt ?
- Doch wenn Maria seufzt, fass stumm ich ihre Hand.

II.
wölfin und Wolf auf Winters hartem Lager,  
wenn sich Geheul des Herzens dämpft zum Flüstern :  
aus Ängsten ranken Namen hoch im Düstern,
in ihrem Wein der Blutgeschmack des Lammes.

Wie in der Zeit der Eltern sind die Nächte,
aufs Haus gestapelt lastet Tempelschutt ;
und wo ein Lichtstrahl durch den Schatten huscht,  
verdirbt der Wahn zu Schimmel an den Wänden.

Erträumtes Kinderhändchen schläft in uns ;
sein kleiner Puls pocht wie in Not die Brust
des Vogels, den wir traurig flattern lassen.

Gemeinsam unterm Fahnentuch der Laken
sind wie nach einer Schlacht wir aufgebahrt.
Marias Hand auf meinem grauen Haar.

Übertragen von Heinz Graef
Copyright beim Übersetzer
Aus: Maurice Gilliams: Gedichte, Antwerpen, Librairie des Arts,1965.