Hanns Grössel 
Translator

on Lyrikline: 26 poems translated

from: swedish, danish to: german

Original

Translation

Schubertiana

swedish | Tomas Tranströmer

I
I kvällsmörkret på en plats utanför New York, en utsikts-
   punkt där man med en enda blick kan omfatta åtta mil-
   joner människors hem.
Jättestaden där borta är en lång flimrande driva, en spiral-
   galax från sidan.
Inne i galaxen skjuts kaffekoppar över disken, skyltfönstren
   tigger av förbipasserande, ett vimmel av skor som inte
   sätter några spår.
De klättrande brandstegarna, hissdörrarna som glider ihop,
   bakom dörrar med polislås ett ständigt svall av röster.
Hopsjunkna kroppar halvsover i tunnelbanevagnarna, de
   framrusande katakomberna.
Jag vet också – utan all statistik – att just nu spelas Schu-
   bert i något rum där borta och för att någon är de tonerna
   verkligare än allt det andra.

II
Människohjärnans ändlösa vidder är hopskrynklade till
   en knytnäves storlek.
I april återvänder svalan till sitt fjolårsbo under takrännan
   på just den ladan i just den socknen.
Hon flyger från Transvaal, passerar ekvatorn, flyger under
   sex veckor över två kontinenter, styr mot just denna för-
   svinnande prick i landmassan.
Och han som fångar upp signalerna från ett helt liv i några
   ganska vanliga ackord av fem stråkar
han som får en flod att strömma genom ett nålsöga
   är en tjock yngre herre från Wien, av vännerna kallad
   ”Svampen”, som sov med glasögonen på
och ställde sig punktligt vid skrivpulpeten om morgonen.
Varvid notskriftens underbara tusenfotingar satte sig i
   rörelse.

III
De fem stråkarna spelar. Jag går hem genom ljumma skogar
   med marken fjädrande under mig
kryper ihop som en ofödd, somnar, rullar viktlös in i fram-
   tiden, känner plötsligt att växterna har tankar.

IV
Så mycket vi måste lita på för att kunna leva vår dagliga
   dag utan att sjunka genom jorden!
Lite på snömassorna som klamrar sig fast vid bergsslutt-
   ningen ovanför byn.
Lita på tysthetslöftena och samförståndsleendet, lita på att
   olyckstelegrammen inte gäller oss och att det plötsligt yx-
   hugget inifrån inte kommer.
Lita på hjulaxlarna som på oss på motorleden mitt i den
   trehundra gånger förstorade bisvärmen av stål.
Men ingenting av det där är egentligen värt vårt förtroende.
De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat.
På vad? På någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit.
Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer – med
   förtroende – den blinda ledstången som hittar i mörkret.

V
Vi tränger ihop oss framför pianot och spelar med fyra hän-
   der i f-moll, två kuskar på samma ekipage, det ser en
   aning löjligt ut.
Händerna tycks flytta klingande vikter fram och tillbaka,
   som om vi rörde motvikterna
i ett försök att rubba den stora vågarmens ohyggliga balans:
   glädje och lidande väger precis lika.
Annie sa ”den där musiken är så heroisk”, och det är sant.
Men de som sneglar avundsjukt på handlingens män, de
   som innerst inne föraktar sig själva för att de inte är
   mördare
de känner inte igen sig här.
Och de många som köper och säljer människor och tror att
   alla kan köpas, de känner inte igen sig här.
Inte deras musik. Den långa melodin som är sig själv i alla
   förvandlingar, ibland glittrande och vek, ibland skrovlig
   och stark, snigelspår och stålwire.
Det envisa gnolandet som följer oss just nu
uppför
djupen.

© Tomas Tranströmer
from: Sanningsbarriären
Stockholm: Bonnier, 1978
Audio production: Recorded by Swedish Radio SR, Swedish Television SVT and Bonnier Audio.
© Bonnier Auido 2006, Sveriges Radio, Sveriges Television © Tomas Tranströmer

Schubertiana

german

I
Im Abenddunkel auf einem Platz außerhalb von New York, ein Aus-
   sichtspunkt, von dem aus man mit einem einzigen Blick die Woh-
   nungen von acht Millionen Menschen umfassen kann.
Die Riesenstadt in der Ferne dort ist eine lange glitzernde Wehe, ein
   seitlich gesehener Spiralnebel.
Drinnen im Spiralnebel werden Kaffeetassen über die Theke gescho-
   ben, die Schaufenster betteln die Vorbeigehenden an, ein Gewim-
   mel von Schuhen, die keinerlei Spuren hinterlassen.
Die kletternden Feuerleitern, die Fahrstuhltüren, die zusammenglei-
   ten, hinter Türen mit Sicherheitsschlössern ein ständiger Stim-
   menschwall.
Zusammengesunkene Leiber dösen in den Wagen der Untergrund-
   bahn, den vorwärts rasenden Katakomben.
Ich weiß auch - ohne jede Statistik -, daß jetzt in irgendeinem Zim-
   mer in der Ferne dort Schubert gespielt wird und daß für jemanden
   diese Töne wirklicher sind als all das andere.


II
Die endlosen Weiten des Menschengehirns sind zur Größe einer
   Faust zusammengeschrumpft.
Im April kehrt die Schwalbe in ihr Vorjahresnest zurück, unter die
   Dachrinne von genau derselben Scheune, in genau demselben Ort.
Sie fliegt von Transvaal weg, passiert den Äquator, fliegt sechs Wo-
   chen lang über zwei Kontinente, steuert genau diesen verschwin-
   denden Punkt auf der Landmasse an.
Und derjenige, der die Signale eines ganzen Lebens in ein paar ganz
   gewöhnliche Akkorde von fünf Streichern einfängt,
derjenige, der einen Fluß durch ein Nadelöhr strömen lassen kann,
ist ein dicker jüngerer Herr aus Wien, von den Freunden »Schwam-
   merl« genannt, der mit aufgesetzter Brille schlief
und sich morgens pünktlich ans Schreibpult stellte.
Wodurch sich die wundersamen Tausendfüßler der Notenschrift in
   Bewegung setzten.


III
Die fünf Streicher spielen. Ich gehe durch laue Wälder nach Hause,
   der Boden federt unter mir,
ich ringele mich zusammen wie ein Ungeborenes, schlummre, rolle
   schwerelos in die Zukunft hinein, spüre plötzlich, daß die Pflanzen
   Gedanken haben.


IV
Auf wieviel wir uns verlassen müssen, um unseren Alltag leben zu
   können, ohne durch die Erde zu sinken!
Uns auf die Schneemassen verlassen, die sich an den Berghang ober-
   halb der Stadt festklammern.
Uns auf die Schweigeversprechen und auf das einverständige Lachen
   verlassen, uns darauf verlassen, daß die Unglückstelegramme nicht
   uns gelten und daß der jähe Axthieb von innen nicht kommt.
Uns auf die Radachsen verlassen, die uns auf den Motorgelenken mit-
   ten in den dreihundertmal vergrößerten Bienenschwarm aus Stahl
   tragen.
Aber nichts von dem da ist eigentlich unseres Vertrauens wert.
Die fünf Streicher sagen, daß wir uns auf etwas anderes verlassen
   können. Und sie begleiten uns ein Stückchen auf dem Weg dorthin.
So, wie wenn im Treppenhaus das Licht ausgeht und die Hand - ver-
   trauensvoll - dem blinden Geländer folgt, das durchs Dunkel führt.


V
Wir setzen uns eng zusammen vors Klavier und spielen vierhändig in
   f-Moll, zwei Kutscher auf demselben Bock, es sieht ein bißchen
   lächerlich aus.
Die Hände scheinen klingende Gewichte hin- und herzuschieben, so
   als bewegten wir die Gegengewichte
und versuchten dadurch, das unheimliche Gleichgewicht des großen
   Waagebalkens zu verschieben: Freude und Leid wiegen genau
   gleich.
Annie sagte: »Diese Musik ist so heroisch«, und das stimmt.
Aber diejenigen, die neidisch auf die Männer der Tat schielen, diejeni-
   gen, die sich innerlich selbst verachten, weil sie keine Mörder sind,
   die erkennen sich hier nicht wieder.
Und die vielen, die Menschen kaufen und verkaufen und glauben, al-
   les lasse sich kaufen, die erkennen sich hier nicht wieder.
Nicht ihre Musik. Die lange Melodie, die in allen Verwandlungen sie
   selbst ist, mal glitzernd und weich, mal rauh und stark, Schnecken-
   spur und Stahltrosse.
Das eigensinnige Summen, das uns gerade jetzt
die Tiefen
hinaufbegleitet.

Aus: Sämtliche Gedichte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. München: Hanser 1997
© 1997 Carl Hanser Verlag München Wien

Romanska bågar

swedish | Tomas Tranströmer

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna
    i halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och
    Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

© Tomas Tranströmer
from: För levande och döda
Stockholm: Bonnier, 1989
Audio production: Recorded by Swedish Radio SR, Swedish Television SVT and Bonnier Audio.
© Bonnier Auido 2006, Sveriges Radio, Sveriges Television © Tomas Tranströmer

Romanische Bögen

german

In der gewaltigen romanischen Kirche drängten sich die Touristen im
   Halbdunkel.
Gewölbe klaffend um Gewölbe und kein Überblick.
Kerzenflammen flackerten.
Ein Engel ohne Gesicht umarmte mich
und flüsterte durch den ganzen Körper:
»Schäm dich nicht, Mensch zu sein, sei stolz!
In dir öffnet sich Gewölbe um Gewölbe, endlos.
Du wirst nie fertig, und es ist, wie es sein soll.«
Ich war blind vor Tränen
und wurde auf die sonnensiedende Piazza hinausgeschoben
zusammen mit Mr. und Mrs. Jones, Herrn Tanaka und Signora Sabatini,
und in ihnen allen öffnete sich Gewölbe um Gewölbe, endlos.

Aus: Sämtliche Gedichte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. München: Hanser 1997
© 1997 Carl Hanser Verlag München Wien

Osäkerhetens rike

swedish | Tomas Tranströmer

Byråchefen lutar sig fram och ritar ett kryss
och hennes örhängen dinglar som damoklessvärd.

Som en spräcklig fjäril blir osynlig mot marken
flyter demonen ihop med den uppslagna tidningen.

En hjälm som bärs av ingen har tagit makten.
Modersköldpaddan flyr flygande under vattnet.

© Tomas Tranströmer
from: Sorgegondolen
Stockholm: Bonnier, 1996
Audio production: Recorded by Swedish Radio SR, Swedish Television SVT and Bonnier Audio.
© Bonnier Auido 2006, Sveriges Radio, Sveriges Television © Tomas Tranströmer

Das Reich der Unsicherheit

german

Die Abteilungsleiterin lehnt sich vor und macht ein Kreuz,
und ihre Ohrgehänge baumeln wie Damoklesschwerter.

Wie ein gesprenkelter Falter am Boden unsichtbar wird,
verschmilzt der Dämon mit der aufgeschlagenen Zeitung.

Ein Helm, den Niemand trägt, hat die Macht übernommen.
Die Mutterschildkröte flieht fliegend unterm Wasser.

Aus: Sämtliche Gedichte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. München: Hanser 1997
© 1997 Carl Hanser Verlag München Wien

Från mars –79

swedish | Tomas Tranströmer

Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk
for jag till den snötäckta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.

© Tomas Tranströmer
from: Det vilda torget
Stockholm: Bonnier, 1983
Audio production: Recorded by Swedish Radio SR, Swedish Television SVT and Bonnier Audio.
© Bonnier Auido 2006, Sveriges Radio, Sveriges Television © Tomas Tranströmer

Im März '79

german

Überdrüssig aller, die mit Wörtern, Wörtern, aber keiner Sprache
  daherkommen,
fuhr ich zu der schneebedeckten Insel.
Das Wilde hat keine Wörter.
Die ungeschriebenen Seiten breiten sich nach allen Richtungen aus!
Ich stoße auf Spuren von Rehhufen im Schnee.
Sprache, aber keine Wörter.

Aus: Sämtliche Gedichte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. München: Hanser 1997
© 1997 Carl Hanser Verlag München Wien

Dygnkantring

swedish | Tomas Tranströmer

Stilla vaktar skogsmyran, ser i intet
in. Och intet hörs utom dropp från dunkla
lövverk och det nattliga sorlet djupt i
sommarens canyon.

Granen står som visaren på ett urverk,
taggig. Myran glöder i bergets skugga.
Fågel skrek! Och äntligen. Långsamt börjar
molnforan rulla.

© Tomas Tranströmer
from: 17 dikter
Stockholm: Bonnier, 1954
Audio production: Recorded by Swedish Radio SR, Swedish Television SVT and Bonnier Audio.
© Bonnier Auido 2006, Sveriges Radio, Sveriges Television © Tomas Tranströmer

Kentern von Nacht zu Tag

german

Still wacht die Waldameise, blickt in nichts
hinein. Und nichts ist zu hören außer Tropfen von dunklem
Laubwerk und das nächtliche Rieseln tief
         im Cañon des Sommers.

Die Tanne steht wie der Zeiger an einem Uhrwerk,
stachlig. Die Ameise glüht im Schatten des Berges.
Schrei, Vogel! Und endlich. Langsam beginnt die Wolken-
          fuhre zu rollen.

Aus: Sämtliche Gedichte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. München: Hanser 1997
© 1997 Carl Hanser Verlag München Wien

Allegro

swedish | Tomas Tranströmer

Jag spelar Haydn efter en svart dag
och känner en enkel värme i händerna.

Tangenterna vill. Milda hammare slår.
Klangen är grön, livlig och stilla.

Klangen säger att friheten finns
och att någon inte ger kejsaren skatt.

Jag kör ner händerna i mina haydnfickor
och härmar en som ser lugnt på världen.

Jag hissar haydnflaggan – det betyder:
”Vi ger oss inte. Men vill fred.”

Musiken är ett glashus på sluttningen
där stenarna flyger, stenarna rullar.

Och stenarna rullar tvärs igenom
men varje ruta förblir hel.

© Tomas Tranströmer
from: Den halvfärdiga himlen
Stockholm: Bonnier, 1962
Audio production: Recorded by Swedish Radio SR, Swedish Television SVT and Bonnier Audio.
© Bonnier Auido 2006, Sveriges Radio, Sveriges Television © Tomas Tranströmer

Allegro

german

Ich spiele Haydn nach einem schwarzen Tag
und spüre eine einfache Wärme in den Händen.

Die Tasten wollen, Milde Hämmer schlagen.
Der Klang ist grün, lebhaft und still.

Der Klang sagt, daß es die Freiheit gibt
und daß jemand dem Kaiser keine Steuer zahlt.

Ich schiebe die Hände in meine Haydntaschen
und ahme einen nach, der die Welt gelassen betrachtet.

Ich hisse die Haydnflagge - das bedeutet:
»Wir ergeben uns nicht. Sondern wollen Frieden.«

Die Musik ist ein Glashaus am Hang,
wo die Steine fliegen, die Steine rollen.

Und die Steine rollen quer hindurch,
doch jede Fensterscheibe bleibt ganz.

Aus: Sämtliche Gedichte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. München: Hanser 1997
© 1997 Carl Hanser Verlag München Wien

alfabet (6) [fiskehejren findes]

danish | Inger Christensen

fiskehejren findes, med sin gråblå hvælvede
ryg findes den, med sin fjertop sort
og sine halefjer lyse findes den; i kolonier
findes den; i den såkaldt Gamle Verden;
findes også fiskene; og fiskeørnen, fjeldrypen
falken; festgræsset og fårenes farver;
fissionsprodukterne findes og figentræet findes;
fejlene findes, de grove, de systematiske,
de tilfældige; fjernstyringen findes og fuglene;
og frugttræerne findes og frugterne i frugthaven hvor
abrikostræerne findes, abrikostræerne findes,
i lande hvor varmen vil frembringe netop den
farve i kødet abrikosfrugter har

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster : Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (6) [den fischreiher gibt es]

german

den fischreiher gibt es, mit seinem graublau gewölbten
rücken gibt es ihn, mit seinem federschopf schwarz
und seinen schwanzfedern hell gibt es ihn; in kolonien
gibt es ihn; in der sogenannten Alten Welt;
gibt es auch die fische; und den fischadler, das schneehuhn
den falken; das mariengras und die farben der schafe;
die spaltprodukte gibt es und den feigenbaum gibt es;
die fehler gibt es, die groben, die systematischen,
die zufälligen; die fernlenkung gibt es und die vögel;
und die obstbäume gibt es und das obst im obstgarten wo
es die aprikosenbäume gibt, die aprikosenbäume gibt,
in ländern wo die wärme genau die farbe im fleisch
erzeugen wird die aprikosenfrüchte haben

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

ORDENE REJSER

danish | Pia Tafdrup

Jeg bor i et andet land, men forlader
alligevel ikke mit hjem.
Alfabetet tager jeg med
og gramatikkens strukturer,
ordenes betydning og betoning.
    Uanset hvor på kloden
jeg slår mig ned,
bor jeg i sproget,
     jeg er født ind i.
Ingen storm af andre sprog
vælter mit omkuld.
Jeg er jeg
          i mit eget sprog -
drømmer på det, der tilfældigt
blev mit modersmål.
Jeg skriver hjemme,
                   skriver ude,
overalt det samme:
Ordene har trækfuglehjerte,
viser dissektionen,
     de vil en anden,
     og jeg lever
med disse fugleord, deres sang og hæse skrig.


© Pia Tafdrup and Gyldendal
from: Trækfuglens kompas
Gyldendal, 2010
Audio production: LiteraturHaus København, 2013

DIE WÖRTER REISEN

german

Ich wohne in einem andern Land,  verlasse dennoch
aber nicht mein Zuhause.
Das Alphabet nehme ich mit
und die Strukturen der Grammatik,
Bedeutung und Betonung der Worte.
        Ganz gleich, wo auf dem Erdball
ich mich niederlasse,
wohne ich in der Sprache,
in die ich hineingeboren worden bin.
Kein Sturm von anderen Sprachen
wirft mich um.
Ich bin ich
        in meiner eigenen Sprache –
träume in der, die zufällig
meine Muttersprache wurde.
Ich schreibe daheim,
        schreibe auswärts,
überall dasselbe:
Die Worte haben Zugvogelherzen,
zeigt die Obduktion,
        sie wollen einen andern erreichen,
        und ich lebe
mit diesen Vogelworten, ihrem Singen und heiseren Schreien.


Aus dem Dänischen von Hanns Grössel.- - - alternative Übersetzung - - -


DIE WÖRTER REISEN

Ich wohne in einem anderen Land und verlasse
dennoch nicht mein Zuhause.
Das Alphabet nehme ich mit
und die Strukturen der Grammatik,
die Bedeutung der Worte und ihre Betonung.
            Wo immer auf der Erde
ich mich niederlasse
wohne ich in der Sprache
            in die ich hineingeboren bin.
Kein Sturm anderer Sprachen
weht die meine um.
Ich bin ich
           
in meiner eigenen Sprache –
träume in dem, was zufällig
meine Muttersprache wurde.
Ich schreibe zu Hause,
            schreibe unterwegs,
und überall dasselbe:
Die Wörter haben Zugvogelherzen,
wie die Obduktion ergibt,
            sie möchten einen anderen erreichen,
            und ich lebe
mit diesen Vogelwörtern, ihren Liedern und heiseren Schreien.Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein. 


alfabet (13) [alfabeterne findes]

danish | Inger Christensen

alfabeterne findes

alfabeternes regn

regnen der siler

nåden lyset

stjernernes stenenes
mellemrum og former

flodernes løb
og sindets bevægelser

dyrenes spor
deres gader og veje

redernes bygning
menneskers trøst

dagslys i luften
musvågens tegn

solens og øjets
samvær i farven

den vilde kamille
ved husenes dørtrin

snebunken vinden
hushjørnet spurven

jeg skriver som vinden
der skriver med skyernes
rolige skrift

eller hurtigt over himlen
i forsvindende strøg
som med svaler
jeg skriver som vinden
der skriver i vandet
stiliseret monotont

eller ruller med bølgernes
tunge alfabet
deres skumtråde

skriver i luften
som planterne skriver
med stilke og blade

eller rundt som med blomster
i cirkler og duske
med prikker og tråde

jeg skriver som strandkanten
skriver en bræmme
af skaldyr og tang

eller fint som med perlemor
søstjernens fødder
og muslingens slim

jeg skriver som det tidlige
forår der skriver
anemonernes bøgens
violens og skovsyrens
fælles alfabet

jeg skriver som den barnlige
sommer som torden
over skovkantens kupler
som hvidguld når lynet
og hvedemarken modnes

jeg skriver som et dødsmærket
efterår skriver
som rastløse håb
som lysstorme tværs
gennem tåget erindring

jeg skriver som vinteren
skriver som sneen
og isen og kulden
og mørket og døden
skriver

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
skelettets og neglenes
tændernes hårets
og kraniets tavshed

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
hændernes føddernes
læbernes hudens
og kønnets hvisken

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
lungernes musklernes
ansigtets hjernens
og nervernes lyde

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
blodets og cellernes
synernes grådens
og tungens råb

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster: Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (13) [die alphabete gibt es]

german

die alphabete gibt es

den regen der alphabete

den regen der rieselt

die gnade das licht

zwischenräume und formen
der sterne der steine

den lauf der flüsse
und die bewegungen des gemüts

die spuren der tiere
ihre straßen und wege

den bau der nester
den trost von menschen

tageslicht in der luft
das zeichen des mäusebussards

das zusammensein der sonne
und des auges in der farbe

die wilde kamille
an den schwellen der häuser

den schneehaufen den wind
die hausecke den sperling

ich schreibe wie der wind
der mit der ruhigen schrift
der wolken schreibt

oder schnell über den himmel
in verschwindenden strichen
wie mit schwalben

ich schreibe wie der wind
der stilisiert monoton
ins wasser schreibt

oder rolle mit dem schweren
alphabet der wellen
ihre schaumfäden

schreibe in die luft
wie die pflanzen schreiben
mit stielen und blättern

oder rund wie mit blumen
in kreisen und büscheln
mit punkten und fäden

ich schreibe wie der strand
einen saum schreibt
aus schaltieren und tang

oder fein wie mit perlmutt
die füße des seesterns
und der schleim der muschel

ich schreibe wie das frühe
frühjahr das das gemeinsame
alphabet der anemonen
der buche des veilchens und
des sauerklees schreibt

ich schreibe wie der kindliche
sommer wie donner
über den kuppeln des waldrands
wie weißgold wenn der blitz
und das weizenfeld reifen

ich schreibe wie ein vom tode gezeichneter
herbst schreibt
wie rastlose hoffnungen
wie lichtstürme quer
durch nebelhafte erinnerung

ich schreibe wie der winter
schreibe wie der schnee
und das eis und die kälte
und das dunkel und der tod
schreiben

ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das schweigen des skeletts
und der nägel der zähne
des haars und des schädels

ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das flüstern der hände
der füße der lippen
der haut und des geschlechts

ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
die geräusche der lungen
der muskeln des gesichts
des gehirns und der nerven

ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das rufen des bluts
und der zellen der gesichte
des weinens und der zunge

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

[FRA NU AF]

danish | Ulrikka S. Gernes

FRA NU AF vil jeg altid
foretrække kaos
dansende, skamferede insekter
fanget i en støvet søjle
af sollys

altid foretrække
vanviddets skingre forgreninger
der slår kiler ind
i døgnets grund

svovlglimt blusser op
og styrter
en kaskade
af splintrede blikke

fornuften brænder broer
bag mig — bær blot ved
til dette bål!

altid gribe i blinde
efter det der ikke kan nås
altid foretrække
en ryggesløs mulighed
der kunne koste mig
livet eller det
der er værre

klatre mod himlen
jublende fuldendt kaotisk
ad en støvet søjle
af sollys

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[VON JETZT AN]

german

VON JETZT AN werde ich stets
das Chaos vorziehen
verschandelte tanzende Insekten
gefangen in einer staubigen Säule
aus Sonnenlicht

stets die schrillen
Verzweigungen des Wahnsinns vorziehen
die Keile in den Grund von Tag
und Nacht treiben

Schwefelschein lodert auf
und stürzt
eine Kaskade
aus zersplitterten Blicken

die Vernunft brennt Brücken
hinter mir ab – gieß bloß Öl
in diesen Scheiterhaufen!

stets blindlings nach dem greifen
was nicht erreicht werden kann
stets eine ruchlose
Möglichkeit vorziehen
die mich das Leben
kosten könnte oder
Schlimmeres

zum Himmel klettern
jubelnd vollendet chaotisch
über eine staubige Säule
aus Sonnenlicht

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[DIT NAVN STÅR]

danish | Ulrikka S. Gernes

DIT NAVN STÅR
på en afreven flig
af en lyserød kuvert
stukket ned i en tegnebog
efterladt på en bro

kvinden der ringer
og lægger beskeden
har jordslåede pletter
på stemmen
hendes ord
er svampesporer
som vinden driver ind
gennem sprækken
til et andet liv
hvor jeg benægter
min identitet
for én der søger mig
på et fremmed sted

jeg sidder tilbage
kilet fast i nuets ring
med en eksakt viden
om lyskeglen
der borer sig ind
i en stivnet pupil
i rummet uden øjenlåg
hvor al død venter
at forsones

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[DEIN NAME STEHT]

german

DEIN NAME STEHT
auf dem abgerissenen Fetzen
eines hellroten Umschlags
in eine Brieftasche gesteckt
auf einer Brücke hinterlassen

die Frau die klingelt
und den Bescheid hinterlegt
hat Stockflecken
auf der Stimme
ihre Worte
sind Pilzsporen
die der Wind durch den
Schlitz in ein andres
Leben hineintreibt
wo ich meine
Identität leugne
für jemand der mich an einer fremden
Stelle sucht

ich sitze zurückgeblieben
festgekeilt im Ring des Jetzt
mit einem genauen Wissen
vom Lichtkegel
der sich hineinbohrt
in eine erstarrte Pupille
in das Zimmer ohne Augenlider
wo aller Tod auf
Versöhnung wartet

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[HVOR LÆNGE]

danish | Ulrikka S. Gernes

HVOR LÆNGE kan du
holde vingen fast —
tanken løber lys langs fjer
lagt til rette, side om side
med fjer, omhyggeligt ordnet
i længder og bredder
i en struktur af præcis funktion
fra hårdt til blødt, fra fast
til bøjeligt, føjeligt og tættere på
fibrene klynger sig til hinanden
sitrer svagt, spændt, som holdt de
vinden fanget i en fortætning
af luft, de mindste bestanddele
og afstandene, strækningerne
strømmene, trækkets instinkt
rykker i nerverne — allerede her
har du løsnet dit greb
allerede her har flugten
fæstnet sit afsæt
i dig og vingen
river dig
væk

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[WIE LANGE]

german

WIE LANGE kannst du
den Flügel festhalten –
der Gedanke läuft an Federn entlang
zurechtgelegt, Seite um Seite
mit Federn, sorgfältig nach Längen
und Breiten geordnet
in einer Struktur von präziser Funktion
von hart bis weich, von fest
bis biegsam, fügsam und dichter dran
die Fasern klammern sich aneinander
zittern schwach, gespannt, als hielten sie
den Wind in einer Verdichtung von Luft
gefangen, die kleinsten Bestandteile
und die Abstände, die Strecken
die Ströme, der Instinkt des Zugs
zerrt an den Nerven – schon hier
hast du deinen Griff gelockert
schon hier hat der Flug
seinen Absprung in dir
festgesetzt und der Flügel
reißt dich
weg

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[HVIS JEG SIGER]

danish | Ulrikka S. Gernes

HVIS JEG SIGER at hvide heste
hvide kister, hvide lagener slår i vinden
at du går rundt derinde
i det rum jeg skimter
gennem døre som springer op og op
jo længere ind jeg kommer
hvis jeg siger at hvide sider
kridhvide sider og flere hvide sider
slår flænger i luften og jeg sidder inde
med alt det blod der skal til
for at skrive et liv
og jeg har ingen hænder

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[WENN ICH SAGE]

german

WENN ICH SAGE daß weiße Pferde
weiße Särge, weiße Laken im Winde knattern
daß du da drinnen umhergehst
in dem Zimmer, das ich erahne
zwischen Türen, die auf und aufspringen
je weiter ich hineinkomme
wenn ich sage daß weiße Seiten
kreideweiße Seiten und noch mehr weiße Seiten
die Luft zerfetzen und ich all
das Blut habe, das es braucht
ein Leben zu schreiben
und ich habe keine Hände

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[JEG NÆGTER]

danish | Ulrikka S. Gernes

JEG NÆGTER at acceptere
røgsøjlens dikterede skrift
der i det eksakte sekund
lader sig opløse, lader sig indføre
som en fodnote af terror
i den store lov
der har dømt os til at bære
skælvets løsen
når alibiet ikke holder
og legemet overgiver sig
når gryet renser ud
blandt stjernerne

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[ICH WEIGERE MICH]

german

ICH WEIGERE MICH die diktierte Schrift
der Rauchsäule zu akzeptieren
die in der exakten Sekunde
sich auflösen, sich einführen läßt
wie eine Fußnote von Terror
in das große Gesetz
das uns verurteilt hat, die Losung
des Bebens zu tragen
wenn das Alibi nicht hält
und der Körper sich ergibt
wenn das Dämmer aussäubert
zwischen den Sternen

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[DE SMÅ TIMER]

danish | Ulrikka S. Gernes

DE SMÅ TIMER ligger i baghold, truer
med et angreb af skingrende gry
jeg giver op, giver efter, intet værn
kan ikke længere stemme noget
imod noget, ved ikke længere hvad
imod hvad, retningsløs og reduceret
til en skamskudt kærlighed
overgiver jeg mig og lægger mit hoved
tæt mod dit hoved på puden og synker
med dig ind i respiratorens brænding
mod en fjern ukendt kyst
hvor vi sover lidt, er lidt døde sammen
under den bro af stjernearmeret mørke
der slår op over os og nu er
vores eneste vej til hinanden

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[DIE FRÜHEN STUNDEN]

german

DIE FRÜHEN STUNDEN liegen im Hinterhalt, drohen
mit einem Angriff aus schrillendem Dämmer
ich gebe auf, gebe nach, kein Schutz
kann noch etwas gegen
etwas stemmen, weiß nicht mehr was
gegen was, richtunglos und reduziert
auf eine angeschossene Liebe
übergebe ich mich und lege meinen Kopf
dicht an deinen Kopf auf das Kissen und sinke
mit dir in die Brandung des Respirators
gegen eine unbekannte ferne Küste
wo wir ein wenig schlafen, ein wenig tot sind zusammen
unter der Brücke aus sternenarmiertem Dunkel
die sich über uns wölbt und jetzt unser einziger
Weg zueinander ist

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[EN FLIMREN]

danish | Ulrikka S. Gernes

EN FLIMREN af kridhvide heste
dundrer natten igennem
flammende manker hvisler
din livstid letsindigt i vinden

hovslags hvidglødende gnistregn
i skred mod verdens kant
jorden slår imod din krop
som ville den støde dig væk
gøre faldet ugjort sekundet før
dit blod giver slip og overgiver dig
til tyngdens lov og siver
tilbage i barndommens muld

en flimren af kvæstede dage
dér hvor din krop er fanget
og jorden nægter at løsne sit greb
du prøver, men har ikke styrken
til at udfri dig selv
af øjeblikket altid

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2010

[EIN FLIMMERN]

german

EIN FLIMMERN kreideweißer Pferde
wummert die Nacht hindurch
lodernde Mähnen zischeln
leichtsinnig deine Lebenszeit in den Wind

weißglühender Funkenregen von Hufschlägen
im Rutsch dem Rande der Welt zu
die Erde schlägt gegen deinen Körper
als wollte sie dich wegstoßen
den Fall ungeschehn machen in der Sekunde
bevor dein Blut losläßt und dich dem Gesetz
der Schwerkraft übergibt und zurück
in den Mull der Kindheit sickert

ein Flimmern beschädigter Tage
dort wo dein Körper gefangen ist
und die Erde sich weigert, ihren Griff zu lockern
du versuchst, hast aber nicht die Kraft
dich immer aus dem
Augenblick zu befreien

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[MÅNEN VED]

danish | Ulrikka S. Gernes

MÅNEN VED
og mit blod

hospitalshvide vågenætter
vi er begge i verden
drejer om en akse
af forskudte billeder
går over hver sin grænse
og ser ind i hinanden
gennem lag på lag af himmel
et uendeligt rum
forskanset

så blå
dine øjne

du klatrer ad en stige
uden fortøjning eller ende

månen ved
og mit blod

signaler svirrer i luften
jeg vifter instinkter væk
insekter draget
af de mørke årer
der springer svulmende
ud af min hud

for at nå dig, gå dig i møde
svøbe dig i pulsens hyldest

når ingen løfter
bønner eller besværgelser
længere
kan holde dig her

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[DER MOND WEISS]

german

DER MOND WEISS
und mein Blut

krankenhausweiße Wachnächte
wir sind beide in der Welt
kreisen um eine Achse
aus verschobenen Bildern
gehen jede über ihre Grenze
und blicken ineinander
durch Schicht um Schicht von Himmel
ein unendlicher Raum
verschanzt

so blau
deine Augen

du kletterst auf einer Leiter
ohne Befestigung noch Ende

der Mond weiß
und mein Blut

Signale schwirren in der Luft
ich wedle Instinkte weg
Insekten angezogen
von den dunklen Adern
die anschwellend aus meiner
Haut springen

um dich zu erreichen, dir entgegenzugehn
dich in die Huldigung des Pulses zu hüllen

wenn keine Versprechen
Gebete oder Beschwörungen
dich noch
hierhalten können

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[I SAMME SEKUND]

danish | Ulrikka S. Gernes

I SAMME SEKUND
jeg indrømmer
øjeblikkets omfang
af puls og søvn og jord
drejer mit blik
en millimeter mod øst
og ser en flok fugle
flå gnister af gryet
i vingeslags guld
over morgengrå tage

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby : Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[KAUM RÄUME ICH EIN]

german

KAUM RÄUME ICH EIN
was der Augenblick
an Puls und Schlaf
und Erde umfaßt
dreht sich mein Blick
einen Millimeter nach Osten
und sieht wie eine Schar Vögel
Funken aus dem Dämmer rupft
in Gold von Flügelschlägen
über morgengrauen Dächern

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

alfabet (12) [livet, luften vi indånder findes]

danish | Inger Christensen

livet, luften vi indånder findes
en lethed i alt, en lighed i alt,
en ligning, et åbent bevægeligt udsagn
i alt, og mens træ efter træ bruser op i
den tidlige sommer, en lidenskab, lidenskab
i alt, som fandtes der til luftens leg med
den faldende manna en enkel principtegning,
enkel som når lykken har masser af mad
og ulykken ingen, enkel som når længslen
har masser af veje og lidelsen ingen,
enkel som den hellige lotus er enkel
fordi den kan spises, en tegning så enkel
som når latteren tegner dit ansigt i luft

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster : Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (12) [das leben, die luft die wir einatmen gibt es]

german

das leben, die luft die wir einatmen gibt es
eine leichtigkeit in allem, eine gleichheit in allem,
eine gleichung, eine offen bewegliche aussage
in allem, und während baum um baum hinaufbraust in
den frühen sommer, eine leidenschaft, leidenschaft
in allem, als gäbe es für das spiel der luft mit
dem fallenden manna eine einfache modellzeichnung,
einfach wie wenn das glück massenhaft nahrung hat
und das unglück keine, einfach wie wenn die sehnsucht
massenhaft wege hat und das leiden keine,
einfach wie der heilige lotus einfach ist
weil man ihn essen kann, eine zeichnung so einfach
wie wenn das lachen dein gesicht in luft zeichnet

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

alfabet (5) [efteråret findes]

danish | Inger Christensen

efteråret findes; eftersmagen og eftertanken
findes; og enrummet findes; englene,
enkerne og elsdyret findes; enkelthederne
findes, erindringen, erindringens lys;
og efterlyset findes, egetræet og elmetræet
findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden
findes, og edderfuglen og edderkoppen findes,
og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster: Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (5) [den herbst gibt es]

german

den herbst gibt es; den nachgeschmack und das nachdenken
gibt es; und das insichgehn gibt es; die engel,
die witwen und den elch gibt es; die einzelheiten
gibt es, die erinnerung, das licht der erinnerung;
und das nachleuchten gibt es, die eiche und die ulme
gibt es, und den wacholderbusch, die gleichheit, die einsamkeit
gibt es, und die eiderente und die spinne gibt es,
und den essig gibt es, und die nachwelt, die nachwelt

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

alfabet (4) [duerne findes]

danish | Inger Christensen

duerne findes; drømmerne, dukkerne
dræberne findes; duerne, duerne;
dis, dioxin og dagene; dagene
findes; dagene døden; og digtene
findes; digtene, dagene, døden

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster: Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (4) [die tauben gibt es]

german

die tauben gibt es; die träumer, die puppen
die töter gibt es; die tauben, die tauben;
dunst, dioxin und die tage; die tage
gibt es; die tage den tod; und die gedichte
gibt es; die gedichte, die tage, den tod

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

alfabet (3) [cikaderne findes]

danish | Inger Christensen

cikaderne findes; cikorie, chrom
og citrontræer findes; cikaderne findes;
cikaderne, ceder, cypres, cerebellum

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster: Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (3) [die zikaden gibt es]

german

die zikaden gibt es; wegwarte, chrom
und zitronenbäume gibt es; die zikaden gibt es;
die zikaden, zeder, zypresse, cerebellum

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

alfabet (2) [bregnerne findes]

danish | Inger Christensen

bregnerne findes; og brombær, brombær
og brom findes; og brinten, brinten

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster: Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9

alphabet (2) [die farne gibt es]

german

die farne gibt es; und brombeeren, brombeeren
und brom gibt es; und den wasserstoff, den wasserstoff

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

alfabet (1) [abrikostræerne findes]

danish | Inger Christensen

abrikostræerne findes, abrikostræerne findes

© Inger Christensen & Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag AS, 1981
from: alfabet / alphabet
3. korrigierte Auflage

Münster : Kleinheinrich Verlag , 2001
ISBN: 3-926608-12-9
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

alphabet (1) [die aprikosenbäume gibt es]

german

die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

Aus: alfabet / alphabet. (3. korrigierte Auflage)
Münster: Kleinheinrich Verlag, 2001

© Kleinheinrich Verlag, Münster 1988, 1990 und 2001

[HELE NATTEN DELTAGER JEG I ET QUIZSHOW, VÅGNER]

danish | Ulrikka S. Gernes

HELE NATTEN DELTAGER JEG I ET QUIZSHOW, VÅGNER
inden det går i luften, live, udmattet, som efter
et maraton må jeg endnu engang tage mit liv op
til revision, fortøjet til regnbuen; kort efter sidder
jeg i S-toget til Herlev, som om dét er løsningen;
kvinden på sædet overfor taler højlydt usbekisk
i sin mobiltelefon; uden for stationen står et ældre
par og deler Vagttårnet ud, gratis, siger de, og vil
ikke tage imod min tyver; beton, graffitti, et tungt
pust af tjørn, jeg sparker en fyrrekogle et godt stykke
ned ad Violinvej; i transit, jeg er på rejse gennem
rummet, Jordklodens spilleregler forekommer mig
umådelig provinsielle, særlig regulativer vedrørende
parkering, mit fartøj er blevet konfiskeret; og jeg
er fortabt uden dig.

© Ulrikka S. Gernes
Audio production: LiteraturHaus Copenhagen, 2013

[DIE GANZE NACHT NEHME ICH AN EINER QUIZSHOW TEIL, WACHE]

german

DIE GANZE NACHT NEHME ICH AN EINER QUIZSHOW TEIL, WACHE
auf, ehe sie auf Sendung geht, live, erschöpft, wie nach
einem Marathon, muß ich mein Leben nochmals zur
Überprüfung aufnehmen, angetäut an den Regenbogen;
kurz darauf sitze ich in der S-Bahn nach Herlev, als wäre das
die Lösung; die Frau auf dem Sitz gegenüber spricht laut
Usbekisch in ihr Handy; vor dem Bahnhof steht ein älteres
Paar und verteilt den WACHTTURM, kostenlos, sagen sie,
und wollen meinen Zwanziger nicht annehmen; Beton,
Graffitti, ein schwerer Hauch von Weißdorn, ich trete
einen Fichtenzapfen ein gutes Stück den Violinvej hinunter;
in Transit, ich bin auf Reisen durch den Raum, die Spielregeln
des Erdballs kommen mir maßlos provinziell vor, besonders
Parkvorschriften, mein Fahrzeug ist beschlagnahmt worden;
und ich bin ohne dich verloren.

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel

[SÆRT, SOM DU ER I MINE TANKER]

danish | Ulrikka S. Gernes

SÆRT, SOM DU ER I MINE TANKER
 for tiden, som du sniger dig ind
gennem spalter, jeg ikke anede
var der. Er der sket noget? Er du o.k.?
Hvorfor stiger du nu op fra dybet,
er der mon andet på færde, i gære,
dernede? Jeg synes ellers, jeg har lært
at holde mig på overfladen, skøjte
eller noget der ligner, og så kigger du
op på mig gennem isen. Er du ikke lidt
bleg, eller er det den dunkle baggrund,
der gør det? Måske er det bare vinklen,
der virker foruroligende, eller fordi
din mund åbner sig og lukker sig,
som en fisks, og det er umuligt at høre,
hvad du siger, hvis du ellers siger
noget, men dine læber ... og af alle
de første kys, jeg har fået, er det kun
dit, jeg husker; suget, synket, forsvindingen
og alt det, der med ét
ikke længere fandtes.

Audio production: LiteraturHaus Copenhagen, 2013

[SELTSAM, WIE DU ZUR ZEIT IN MEINEN]

german

SELTSAM, WIE DU ZUR ZEIT IN MEINEN
Gedanken bist, wie du dich einschleichst
durch Spalten, deren Vorhandensein ich
nicht ahnte. Ist etwas passiert? Bist du wohlauf?
Warum steigst du jetzt aus der Tiefe,
ist etwas andres zugange, in Gärung
da unten? Ich dachte eigentlich, ich hätte gelernt,
mich auf der Oberfläche zu halten, Schlittschuhlaufen
oder etwas Ähnliches, und da guckst du
hoch zu mir durch das Eis. Bist du nicht etwas
bleich, oder macht das der dunkle
Hintergrund? Vielleicht ist es nur der Winkel
was beunruhigend wirkt, oder weil
dein Mund sich öffnet und schließt
wie der eines Fischs, und es ist unmöglich zu hören
was du sagst, wenn du denn etwas
sagst, aber deine Lippen ... und von all den
ersten Küssen, die ich bekommen hab, erinnre ich mich nur
an deinen; den Sog, das Heruntergleiten, das Ver-
schwinden und alles, was es mit eins
nicht mehr gab.

Aus dem Dänischen von Hanns Grössel