Bill Johnston 
Translator

on Lyrikline: 7 poems translated

from: polish to: english

Original

Translation

Psalm XXXI

polish | Julia Fiedorczuk

              R.K.

sikorka przysiadła na parapecie jak wiadomość
wygenerowana przez mgłę, październik
przechodził w listopad w brzozach dębach olchach,
mrozoodpornych kwiatach, na cmentarzach
gdzie nasi ojcowie nie pisali pamiętników,
gdzie nie poznaliby naszych dzieci, naszych
wierszy i nas. Telewizja nadawała Polskę,
która zginęła, a potem nie zginęła, a potem znowu
zginęła, a potem nie, a potem słońce
podbiło wycinankę gałęzi, nie wiadomo kiedy
sikorka wsiąkła w niebo, zanim zdążyłam powiedzieć
pamiętaj, zapamiętaj mnie—

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Psalm XXXI

english

          for R. K.

 

a chickadee had perched on the windowsill like a message

generated by the mist, October

was turning into November in the birches oaks alders,

in the frost-resistant flowers, in the cemeteries

where our fathers wrote no memoirs,

where they would not recognize our children, our

poems, ourselves. The television was showing Poland

that had perished, and then had not perished, and then

again had perished, and then not, and then the sun

flung up a mesh of branches, all at once

the chickadee was absorbed by sky before I could say

remember, remember me—

Translated by Bill Johnston

Psalm II

polish | Julia Fiedorczuk

pożeracze mojego ciała,
jak zabrzmi kanon naszej przyjaźni?
2 metry kwadratowe skóry,
koniec świata to moje
mieszkanie, 30 kilometrów kwadratowych
błon komórkowych domu
pańskiego powszedniego i woda,
woda, woda dla spragnionego, pijcie
to ze mnie krzywdziciele moi,
przyjaciele moi,
kochankowie moi,
suchą stopą przez morze moje
do jutra— 

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Psalm II

english

Devourers of my flesh,

how will the canon of our friendship sound?

2 square meters of skin,

the limit of the world is my

dwelling, 30 square kilometers

of cell membrane in the house

of our daily lord, and water,

water, water for the thirsty, drink

from me, my wrongdoers,

my friends,

my lovers,

dry-shod across my sea

until tomorrow—

Translated by Bill Johnston

Psalm I

polish | Julia Fiedorczuk

                           M.M.

niektórych wierszy nie można już napisać,
niektórych nic dało się napisać wcześniej,
nocą rozpacz z powodu dzieci, utopionych
dzieci, powieszonych dzieci, spalonych
dzieci, zgładzonych dzieci, maskotek dzieci
w rozbitym samolocie, bo macierzyństwo
jest dożywociem, a rozpacz szuka atrakcji
i pokupnych kształtów, żeby się w nie wystroić,
żeby się zasłonić, żeby się ochronić;
więc lepiej milcz, mówię, więc mówię: żadna
z waszych kości nie będzie połamana, powiedzmy,
„nie zabraknie wam żadnego dobra”, powiedzmy,
„będzie zasadzone drzewo u strumieni wód”— 

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Psalm I

english

       for M. M.

 

some poems cannot be written any longer.

some could not be written until now.

nighttime despair because of the children, drowned

children, hanged children, burned

children, massacred children, toys of children

in the plane wreck, because motherhood

is a life sentence, while despair seeks ornaments

and pleasing shapes, so as to dress up in them,

take shelter in them, be protected;

so best be quiet, I’m saying, so I’m saying: none

of your bones is going to be broken, let’s say,

“you shall want for nothing,” let’s say,

'a tree will be planted by the flowing waters”— 

Translated by Bill Johnston

Tlen

polish | Julia Fiedorczuk

Pokażę ci miłość w jednej garści gwiazd.
Znasz feerię śniegu na przydrożnych liściach?
Fioletowy kontur grudniowego dnia?
Przyszłam tu, żeby oddychać.

Są mali tancerze w kropli rzecznej wody.
Raje owadów za bramą ogrodu,
Gniazdo w zgięciu ramion tamtej grubej sosny,
W gnieździć moich ramion mleczny oddech dziecka.

Lekko mieszkamy na wydechu świata,
Jeden mrok dodany do drugiego mroku.
Usta przy policzku.
Policzek przy udzie.

Lekko mieszkamy na wydechu świata,
ciepła sierść wilczycy i jej ostre zęby,
brzytwa mrozu gładzi ciemną skórę rzeki,
jej mieszkańcy bezszelestnie opadają na dno.

Przyszłam tu żeby oddychać.
Smutek naszych rzeczy na zimowym niebie.
Śnieg szybko topnieje na policzkach dziecka,
Nasze oczy śmieją się do gwiazd,

Niebo spotyka gładką skórę rzeki,
Oddycham, oddycham, więc jestem.

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Oxygen

english

I'll show you love in a handful of stars.

Have you seen the spectacle of snow on the roadside leaves?

The purple silhouette of a December day?

1 came here in order to breathe.

 

There are small dancers in a droplet of river water.

Insect heavens beyond the garden gate,

a nest in the crook of the pine tree’s broad arm,

in the nest of my arm a child's milky breath.

 

We dwell lightly at the outbreath of the world,

dusk heaped upon dusk.

Mouth next to check.

Cheek next to thigh.

 

We dwell lightly at the outbreath of the world,

the she-wolf’s warm pelt and her pointed fangs,

the razor of ice that smoothes the rivers dark skin,

its occupants sinking to the bottom.

 

I came here in order to breathe.

The sadness of our stories upon a winter sky.

Snow quickly melting on the checks of a child,

our eyes laughing with the stars,

 

the sky meeting the river’s smooth skin;

I breathe, I breathe therefore 1 am. 

Translated by Bill Johnston

Ramię Oriona

polish | Julia Fiedorczuk

Wielkie poruszenie na tych gładkich morzach,
kłębią się ciężkie, ciemne ciała ryb.
To duch awaryjnie ląduje na wodzie,
ślizga się, tnie toń, wytraca prędkość, czas.

Czas rozdzielić poły słonecznego płaszcza,
uwolnić wiatr—

i już.

Pył międzygwiazdowy na listkach pierwszych drzew.
Rozmodlony zając strząsa słoną rosę,
lgnie do ciepłej ziemi wsłuchany w jej musujące tętno.

Asymilacja i dysymilacja. CO₂, H₂O,
i światło, światło, światło,
przemiana materii w materię, wzrost i dojrzewanie
w płaskim dysku falującej Galaktyki.

Czarna śmierć pulsuje cicho pomiędzy gwiazdami,
„Koło biegunu krąży wiecznymi obwody” —
płomienna Betelgeuse, Rigel, Bellatrix—
jadą Kosiarze na jesienne niebo, patrz!

Patrzymy. Masz we włosach mgłę i nitki pajęczyny,
niesiesz reklamówkę pełną zimnych gruszek.

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Orions Shoulder

english

Great turbulence on these smooth seas,

dark, heavy bodies of the fish are swirling:

the spirit is making an emergency landing,

cutting across the water, losing speed, losing time.

 

Time now to separate the tails of the suns coat,

 

to free the wind—

it’s done.

 

Interstellar dust on the young leaves of first trees.

A hare, rapt in prayer, brushes the salty dew

and presses to the warm earth, intent on its frothing pulse.

 

Assimilation and dissimilation. CO₂, H₂O,

and light, light, light,

metabolic conversion, growth and maturation

within the flat disk of the rippling Galaxy.

 

Dark death is throbbing softly among the stars,

“he turns about in a fixed place"— fiery Betelgeuse, Rigel, Bellatrix—

the Reapers are riding through the autumn sky—just look!

 

We look. You’ve mist and strands of cobweb in your hair,

you're carrying a plastic bag hill of cold pears.

Translated by Bill Johnston

Lądy i oceany

polish | Julia Fiedorczuk

Dosłownie ogień jest nam bliski.
Czasami czujesz go w podeszwach stóp.
To znak, że kiedyś wszystko było boskim oceanem.
Zaś głęboki czas ziemi wyraża się w liczbach tak zatrważających,
że ich odkrycie odmieniło bieg ludzkiej myśli.

Która, rzecz jasna, spodziewa się gruntu
pod nogami i przychylnej aury.
Z tej perspektywy słońce jest czymś w rodzaju wieczności,
a morze upartym podtekstem.

Miejsce
ma sens o ile da się wykopać grób.
Tylko gdzieniegdzie można pobudować domy.
Na przekór wszystkiemu wierzy się w trwałość tych śladów,
chociaż powszechnie wiadomo, że lepsza jest jedna garść pokoju.
Jeszcze inne wersje mówią o wysłuchanej modlitwie ryb.

Tak czy inaczej, odmęt ma swoje prawa.
Ciała poniekąd stałe, mamy przecież łzy, a te są w każdym słowie:

bo sól jest na końcu języka i jest kropką nad i.

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Lands and Oceans

english

It is literally fire that is dear to us.

At times you feel it on the soles of your feet.

It’s a sign that everything was once divine ocean,

while the deep time of earth is expressed in such disquieting numbers

that their discovery has changed the course of human thought.

 

Which, it goes without saying, expects the ground

beneath its feet, and a favorable ambience.

From this perspective the sun is something like eternity,

 the sea a stubborn subtext.

 

The place

will work so long as graves can be dug.

Only in certain places can houses be built.

Despite everything there’s faith in the permanence of these traces,

though everyone knows it’s better to have one handful of peace.

Still other versions speak of the answered prayer of the fish.

 

One way or the other, chaos has its laws.

Bodies are solid, though we do have tears, and they are in every word:

 

for salt is on the tongues tip and is the dot over the i.

Translated by Bill Johnston

Fotosynteza

polish | Julia Fiedorczuk

Słońce mnie rodzi prawie bezboleśnie,
na stopie mam plasterek ciepła, na powiekach
lekki kompres krwi, nieziemskie gogle.
Przysiada na nich widmo jak roztrzepany

błyskawiczny ukwiał, który mi opowiada
barwne ichtiologiczne historie. Czerwień
i czerń, tak wszystko się zaczyna,
później dopiero Wielki Wylew

Ultramaryny, która jest moją amfibią.
Jak to było? Staram się pamiętać
i coraz mocniej trę oczy. Tamte podskórne
czasy podpływają bliżej, są moje

na ułamek światła, momentalny bezdech
i rozkoszny strach, który się zaraz rozproszy
w musującej toni. Mieć ciebie święcie
na własność. Kochać cię, ciebie tracić.

A trzeba wyjść na ląd, opierzyć się i patrzeć
prosto w słońce.
Zieleń tęczówki jak morze.
Tkanka, tkanina, tlen.

© Julia Fiedorczuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Photosynthesis

english

The sun gives birth to me almost without pain,

a dressing of warmth on my foot, on my eyelids

a light compress of blood, unearthly goggles.

On them crouches a spectrum like a rapid

 

giddy anemone that tells me

colorful ichthyological stories. Red

and black is how everything starts,

then later the Great Inundation

 

of Ultramarine, my amphibious vehicle.

How was it? I strive to remember,

rubbing my eyes. Those subcutaneous

times drift nearer, they are mine

 

for a light-flash, a brief apnea

and an exquisite fear, that instantly dissolves

in the foaming depths. To possess you,

world. To love you, lose you.

 

But what's needed is to emerge on land, grow feathers,

look straight at the sun.

Tie sealike green of the iris.

Flesh, cloth, breath. 

Translated by Bill Johnston