Rimas Uzgiris 
Translator

on Lyrikline: 50 poems translated

from: lithuanian to: english

Original

Translation

moters portretas su skutimosi peiliukais

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

Literatūra nevaizduoja moters besiskutančios kojas.
(iš literatūros teorijos paskaitos)

I. peiliukas

šunelis laižo moters blauzdas,
smailiais dantukais krimsteli
žole apaugusį kaulą
lieka raudonas rėžis
iš anapus
odos

katinas miega moters pažastyje,
retkarčiais pešteli plaukelius
moteris, įrėminta nailono, paralono,
frotinių rankšluosčių ir šešėlių karalystėje
tapo peizažą, truputį panašų į ją
(tuo metu dažų buteliukai tykiai tuštėja)
vonios kambarys perkeičia moterį,
laikrodis kniaukteli,
veidrodis linkteli
– dabar gali eiti
grįžus namo moteris
plauna prakaito druską,
nuveja akių šešėlius,
nusimeta lūpų blizgesį,
vienišiausiame iš kambarių
ji paleidžia vandenį ir visą dieną ganytą kūną,
šunį ir katiną
parupšnoti žolės

II. peiliukas

dalgis, skabantis blauzdos dobilus,
dulkių siurblys, įsiurbiantis gyvaplaukius,
valtis, irklais gremžianti išsiplėtusių venų paviršių

skeletas su dalgeliu, „iš dulkės į dulkę“, graikų požemių upės –
skustis kojas – tai beveik mirti,
mirtis yra moteris,
kuri skutasi kojas ir pažastis

mosikuodama ne dalgiu, o skustuvu
verčia žmones į kojų vašką,
linksmai traukdama:
I’m your Venus! I’m your fire, at your desire!

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

portrait of women with razors

english

                Literature doesn’t depict women shaving their legs.
                (from a lecture on literary theory)

I. RAZOR BLADE

a puppy licks the woman’s calves
gnaws with sharp little teeth
the bone overgrown with grass
leaving a red rash
on the other side
of skin

a cat sleeps in the woman’s underarm
occasionally plucking at hairs
the woman, framed by nylon, foam
face towels and a realm of shadows
paints a portrait of someone similar to herself
(while the little jars of paint quietly wane)
the bathroom changes the woman
the clock strikes
the mirror nods
– now you can go.
returned home, the woman
washes off the salts of sweat
chases away the eye’s shadows
removes the lips’ gloss
in the loneliest of rooms
she releases the water, the body herded all day,
the cat and the dog
to graze in the grass


II. RAZOR BLADE

a scythe, plucking the calf’s clovers
a vacuum cleaner sucking up the downy hairs
a rowboat, its oars scraping the surface of spreading veins

a skeleton with a scythe, “from dust to dust”, Greek rivers
of the underworld –
to shave one’s legs – almost to die –
death is a woman
who shaves her armpits and legs

it waves no scythe but a razor
turning people into leg wax
singing joyously:

I’m your Venus! I’m your fire, at your desire!

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

tikra vieno pavasario istorija

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

– nieko tokio, sakau, nieko tokio
šį pavasarį taip beprotiškai žalia,
taip žydi, tad ir mano įsčios
suželia piktžolėm ir su medžiais
išsprogsta
tokios ryškios operacinės žvaigždės
ir tik vienas noras krentant
į klampią sąmonės tuštumą – – –
kai staiga vėl įkvepiu oro
paskutinis vaizdas prieš atmerkiant
akis – žydintis mūsų sodo migdolas
– kaip jaučiatės?
– sapnavau pavasarį, – atsakau
dar supainiota siūlų narkozės,
apvyta drenų vijokliais, iš lašinės
kapsint sielai atgal į kūną
– nieko tokio, sakau, nieko tokio
tik suraižytas įsčias dar gelia
tik aštriau skleidžias gyvybė už lango
ir laikrodžiai tiksi garsiau

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

a true story of spring

english

– no problem, I say, no problem,
this spring is so madly green,
blooming so much that even my womb
has sprouted weeds and buds
like the trees
the starlight of the operating room is so bright
I have but one wish falling
into consciousness’ boggy blank – – –
then I suddenly breathe the air again,
and the final vision before opening my eyes:
the blooming almond tree of our garden

– how do you feel?
– I dreamt of spring, I answer
still tangled in the threads of narcotics,
wound by ivies of drainage tubes, my soul
dripping back into my body from the IV
– no problem, I say, no problem
only the continuing pain in my scraped out womb
only life spreading more sharply outside
and the louder tick of the clocks

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

ties bernardinais

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

Olgai

kalasi žolė į delnus ir į pečius lėktuvai
spiečių spiečiais

sėdime dviese
apsuptos

antkapius lyg rankas sukryžiavusių
rūsčių vienuolių
po dangaus gobtuvu –
bernardinų

kunigaikštiene, ar toli dar iki Petuškų?
užupis, polocku žemyn,
ties šv. ona tykantys gotų skeletai
ir visi šventieji

tiek tik!
arba keli šimtai gramų

kažkur laužas,
o laužtiniuose skliaustuose –
mūsų istorijos
šliaužia
lyg sraigė
šliūžę ant lapo palikdama
upė

sraigė teptukas
sraigė rašiklis
lėtai lėtai –
po žodį, po potėpį,
nukritusią uogą, kaštonų tirpstantį vašką –
dėliojasi mūsų istorijų šliūžės
Vilniaus puolimo ir nuopuolių metraščiai

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

by the Bernardines

english

for Olga

grasses shoot through hands, airplanes into shoulder blades,
a host of hosts

we sit, the two of us
encircled

by gravestones like the crossed arms
of austere monks
under a cowl of sky –
the Bernardines

duchess, is it far to Petushki?
beyond the river, down Polotsk Street
by Saint Anne’s lurking Gothic skeletons
and all those saints

only that!
or a few burning shots
somewhere, a bonfire,
in brackets –
our histories
slink by
like a snail on a leaf
leaving a trail of ooze
a river

the snail a paintbrush
the snail a pen
slowly, slowly –
word by word, stroke by stroke,
the windfall fruit, the melting wax of chestnut trees –
the chronicles of Vilnius, advances, retreats,
lay out our history’s trail of ooze

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

šuns balsas į dangų eina

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

Mano šuo naktim meldžiasi
šunų dievui,
dienom vizgina uodegą
ir tik liūdnos akys išduoda,
kad jis viską žino,
kad jis žino
ne tik apie Brisiaus galą.

Aš svajoju,
kaip mes kartu veiksim
visus tuos šuniškus dalykėlius,
o jis tikriausiai norėtų
išlenkti su manim vieną kitą taurelę,
kai abu apsvaigtume, tartų:
– Kaip pabodo man tas šuniškas gyvenimas,
juodas kailis ir net šunų dievas,
kurį turbūt išgalvojo žmonės,
žmonės viską išgalvoja,
net kad mes, šunys, jų nesuprantame.

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

a dog’s voice to the heavens goes

english

My dog prays at night
to the dog god
and wags his tail during the day,
only his sad eyes give him away –
he knows everything,
he knows
and not only about Old Yeller’s death.

I dream of how,
together, we will do
all those doggy things,
though he would probably prefer
to down a pint or two with me
and when our heads start to spin, he’d say:
– I’m so bored of my doggy life,
my black fur, even the dog god
who is probably a human dream –
humans imagine everything,
including our dogged ignorance of them

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Slėpynės

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

Šis miestas per mažas slėptis
čia vis tiek sutiksi visus tuos
kuriuos labiausiai norėtum - - -
kurių visai nenorėtum sutikti

Dažniausiai prekybos centruose
jų daug, jie dideli, anonimiški,
bet kaip tik ten tenka slėptis už skalbimo miltelių
(subtili nuoroda į sielos išskaistinimą)

Sako, geriausia slėptis matomiausioje vietoje,
tai ir išsidėstau šalia sudaiktėjusių žodžių
ir sužodėjusių žmonių
ten, kur lengviausiai galite mane rasti,
kur turiu vardą pavardę pažymėjimo numerį,
šiokį tokį svorį dailių skaičiukų lentelėje,
plastikinį puodelį kavos ir kelias cigaretes,
kurias dalinamės su vienatvės broliais
siųsdami ratu lyg suktinę

Šis miestas per mažas slėptis
ir per didelis būti surastai

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

hide and seek

english

This city is too small to hide in:
you always end up meeting
all of those you want to most –
and all of those you don’t...

Most often at the mall:
there’s so many of them, huge and anonymous
but you still find yourself hiding behind the laundry detergents
(a subtle sign of the soul’s immaculation).

They say it’s best to hide in plain sight
so I position myself next to objectified words
and verbalized people –
there where you can find me most easily
where I have a name, surname, personal ID,
such and such a weight on a neat table of numbers,
a plastic cup of coffee, cigarettes which
we share with our brothers in solitude,
sending them around in a rolling dance...

This city is too small to hide in
and too big to be found.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

saulėgrąžos

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

jo lūpos man primena
neišlukštentą saulėgrąžą,
jų skonis toks pats
sūrokas, mažumėlę aitrus,
jos tokios – saulėgrąžos sėklos – pravertos geldelės

kai mano liežuvis glosto jo ausį,
Van Goghą prisimenu ir galvoju,
kas būtų,
kas būtų, jei krimstelčiau

nenoriu grąžinti jam kūno
grąžos paliksiu geltonų žiedlapių,
sėklelių juodų

kas išaugtų pasėjus jo lūpas?

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

sunflowers

english

his lips remind me of
an unhusked sunflower seed
their taste is the same:
salty, a bit bitter
his lips are opening shells of seed

when my tongue caresses his ear
I remember Van Gogh
and think of what would be,
what would happen, if I bit –

I don’t want to return
his body
I’ll leave yellow blossoms as change
black seeds

what would grow if I were to sow those lips like seed?

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Visi Italijos miestai yra moterys

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

visi Italijos miestai – moteriškos giminės – taip skelbia gramatika
ir pusiasalis-aulinukas pritardamas kaukšteli aukštu kulnu

miestai-motinos sūpuoja dukrelę civilizaciją
miestai-meilužės deginasi, dailias kojas į Apeninus atrėmusios
miestai-žmonos barškina indais virtuvėje, trina baziliką, švelniai pjausto mozzarellą ir verda pastą
miestai-seserys laukia brolių, Sirenas bandydamos peršaukti
miestai-mylimosios
miestai-dukterys
miestai-našlės
miestai-paliktosios
Romos, Genujos, Florencijos, Venecijos, Udinės,
Bolonijos, Pizos, Milanai, Veronos, Ravenos

Italijos miestai yra moterys
Italijos moterys yra miestai

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

Italian cities are woman

english

All Italian cities are feminine – this is grammar’s decree
the peninsula-boot taps its high heel and agrees

cities – mothers rock their daughter, civilization
cities – lovers sunbathe, leaning their pretty legs on the Apennines
cities – wives clatter pots in the kitchen, rub basil, gently slice the mozzarella, boiling pasta
cities – sisters wait for brothers, trying to out-scream the Sirenscities – beloveds
cities – daughters
cities – orphaned girls
cities – abandoned women:
Roma, Genova, Firenze, Venezia, Udine,
Bologna, Pisa, Milano, Verona, Ravenna

Italian cities are women
Italian women are cities

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

glicinijos

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

pirmiausia reikėjo įvardinti
sužinoti kaip vadinamos
šitos žydinčios
violetinės

po to prisėsti kavinaitėj
jų apraizgytu stogu
viduržemio saulės pavėsy

pasidėti puodelį ant lapo
rašiklį
aptaškyti kava
padėvėtą dviratį už 50 eurų
atremti į tvorelę

mėgstamiausioje
piazza San Giacomo
grįstoje romėnų
lyžtelti ledų
tirpstančių neprisilietus

sekmadieniais kopti ant pilies kalvos
galąsti žvilgsnį į kalnus
rūkui išsiliejus gatvėse
vaizduotis jose savo miestą
kad už kelių tūkstančių kilometrų
po kelių šimtų savaičių
sėdėdama įšalusioje rytų europos
auditorijoje
skaitydama D’Annunzio
prisiminčiau šitą žydėjimą

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

wisteria

english

the first task was to name,
to find out what we call
those blooms of
violet color

then sit in a little cafe
shaded from the Mediterranean sun
by an arbor enlaced with them

put a cup on the page
my pen
spill coffee
lean a used bike
fifty euro
on the fence

in my favorite place
piazza San Giacomo
paved by the Romans
to touch my tongue
to the already melting gelato

sundays climbing the castle hill
to sharpen my view of the mountains,
seeing the streets enshrouded below with fog,
imagining my city there
hundreds of miles away
hundreds of weeks later
sitting in a frozen East European
auditorium
reading D’Annunzio
I remember this bloom

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

aukštasis

lithuanian | Ramunė Brundzaitė

mama, o kaip čia buvo
klausiu ir klausiu jau, sakytum, užaugus

jau retai bepasilipu ant taburetės, kad ką nors pasiekčiau

dabar siekiu kitų dalykų
pavyzdžiui, aukštojo mokslo,
kad vis dar galėčiau tėvams kuo nors pasigirti,
kad giminės atlaidžiau žiūrėtų: šita taigi juk su aukštuoju

mama, o kaip čia buvo
nuo vaikystės, sakė, pasiutus
vis bandydavau išsiaiškint, kas būna aukštai kilus

iki šiol nusibrozdinu kelius
vis pasirenku klystkelius
ir mėlynes lyg vaikystėj renku
nuo rašalo išsitepa pirštai

rašo ir rašo šita – ką darysi, gi su aukštuoju
nelabai kuo turi pasigirti
mano tėvai prieš gimines

mama, o kaip čia buvo
nežinau, kodėl ir aš lyg berniukas norėjau būti ne kirpėja,
bet kosmonautė

o paskui prasidėjo: auskarai, lipimas per langą,
negrįžimas namo, draugai, alus – jaučiausi lyg koją mėnuly iškėlus

dar truputį vėliau: eilėraščiai apie mėnesienas ir
aukštųjų akimirkų ieškojimas – pagal Mačernį

taip ir nepasiekiau jokio aukštojo pilotažo
ir vis dar
labai bijau
aukščio

© Ramunė Brundzaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute

higher

english

mama, what happened here?
I ask and ask, already, one might say, grown up

rarely do I climb on a stool anymore to reach for something high

now I reach for other things, for example,
higher education –
so that I could still boast of something to my parents,
so that my relatives would be more forgiving: this one, after all, has a higher degree

mama, what happened here?
since childhood, she said, I was crazed,
always trying to comprehend what happens when you ascend

even now, I scrape my knees
choosing the wrong way
collecting black and blue marks like a child
smearing my hands with ink

this one writes and writes – what can we do? she has a higher degree
they don’t have much to boast of, my parents
in front of my relatives

mama, what happened here?
I don’t know why I wanted to be, like a boy, not a hairdresser,
but an astronaut

and then it began: earrings, climbing through windows,
staying away from home, friends, beer – I felt like I had set foot on the moon

a little later: poems about moonlight
and the search for an elevated moment – like Mačernis, our visionary

and yet I never reached a higher aerobatics
and remain
very much afraid
of heights

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

vandens ženklai

lithuanian | Ernestas Noreika

nesunku atskirti
suklastotą žmogų

jame niekas neišryškėja
žvelgiant prieš šviesą

jis neturi vandens ženklų
kuriuose plaukiotų žuvys

jo hologramos netikslios

jo niekaip neveikia mėnulis
jame nevyksta potvyniai ir atoslūgiai

jo raidės per stipriai jaučiamos
pirštais braukiant per lūpas

tokie bando susimokėti savim
šios tikrovės kioskuose

pilnuose įvairiausio šūdo

už jų mažyčių langelių
sėdi moterys duobėtais veidais
iškrakmolytais gyvenimais

jų rankos ne iš šios tikrovės
jos nejaučia skirtumo

todėl tokie patenka į stalčių
iš kurio juos ištraukia

ir kažkam atiduoda kaip grąžą

dėl to ir turime krauti laužus

apsistatyti greitkelių žibintais
miestų žiburiais ir lemputėmis

judančiais šviesos malūnėliais

kad žiūrint vienas į kitą

viskas būtų aišku

Audio production: Lithuanian Culture Institute

water-marks

english

it’s not hard to detect
a counterfeit person
there’s nothing to see
when you hold him against the light
he doesn’t have water-marks
in which strange fishes swim
his holograms are imprecise
the moon has no effect upon him
for he has no ebb and flow
his letters are all too apparent
when you brush him against your lips
these types try to pay with themselves
in the kiosks of our reality
that brim with all kinds of shit
and behind their little windows
woman perch with cratered faces
starched lives
their hands are not from this reality
and they feel no difference at all
so they take those people in
and pull them out again
for change
that’s why we need to pile up bonfires
surround ourselves with highway lights
street lamps and bulbs
windmills of turning light
so that when we look at one another
everything will be clear

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

povandeninis

lithuanian | Ernestas Noreika

nebuvau susimąstęs
apie povandeninius traukinius
kol neaptikau slaptų bėgių
vedančių tiesiai į jūrą

tuomet pradėjau galvoti
apie traukinių sandarumą
kokiu greičiu jie lekia

ėmiau svarstyti kaip tais bėgiais
važiuodavo jų pirmtakai
kaip galėtų atrodyti
garvežio dūmai po vandeniu

besirangantys vidinėj jo pusėj

ėmiau galvoti apie gražias žuvis
plaukiančias už rasotų langų
apie gražias akis žiūrinčias pro langus

apie milžiniškus vėžlius
nutrenktus traukinių

tarp bėgių žydinčius
dar neatrastus vandens augalus

apie savižudžius po vandeniu
gulinčius ant tų bėgių
skarelėmis užrištais akvalangais

rūkančius paskutinę traukinio šviesą

galvojau būtų įdomu
keliauti su persėdimu

išlipt kokioj nors povandeninėj stoty

palaukt kito traukinio
vykstančio gilesniu maršrutu

tačiau tik sėdžiu ant bėgių
vedančių tiesiai į jūrą
lyg savižudis

paukščiais užrištomis akimis

rūkau saulėlydžio šviesą
susisukęs į temstančius kalnus

ir stebiu kaip toli bangose
traukiniai karts nuo karto
iškiša aprūdijusias galvas

apsidairo ar niekas nemato

įkvepia ir neria gilyn

Audio production: Lithuanian Culture Institute

submarine

english

I hadn’t considered submarine
trains until
I came upon the hidden tracks

leading straight into the sea

then I began to think about
the hermetic quality of trains
and the speed at which they fly

I began to consider how their precusors
travelled on those same tracks
and what the smoke of a steam-engine
looks like swirling through

the inner side of water

I began to think about pretty fishes
swimming beyond steamed-up windows
about pretty eyes gazing through the glass

about giant turtles
run over by the trains

about undiscovered aquatic plants
blooming between the rails

about suicides underwater
lying on the tracks
with air tanks tied down by rags

smoking their last train light

I thought it would be fun
to travel with connections

and disembark at some submarine
station to await another train

that travels a deeper route

yet here I sit on the tracks
leading straight into the sea
like a suicide

I smoke the sunset’s light
rolled up into darkening hills
and I observe how in the waves
the trains occasionally
raise their rusty heads

and look around to see if anyone sees

before taking a breath and diving down deep

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

petankė

lithuanian | Ernestas Noreika

kai sutikau senukus
ant suplakto žvyro

mėtančius geležinius rutulius

net neįtariau kad esu
vienas iš tų rutulių

sunkiai riedantis
aptvertoje teritorijoje

kurį mėgina numesti
kuo arčiau mažesniojo

stengiuos neriedėti
kai esu išmestas iš rankų

kovoju su judesiu
kurio nepasirinkau

kovoju ir griaunu savy

būdamas geležiniu rutuliu

nebegyvenamus pastatus
išjausmintuose kvartaluose

kiaurai skrodžiu
kaulines kūno sienas
su visais aprūkusiais langais

byrančiais mažomis
stiklo sėklomis

naiviai tikėdamas
kad mano vietoje

užsiveis sodai
su plaukiančiais medžiais

su fontanais
ir spalvotom žuvim

tyliai melsdamas
kad vietoj manęs neišdygtų

stikliniai dangoraižiai

Audio production: Lithuanian Culture Institute

Pétanque

english

When I met some old men
on trampled gravel

tossing metal balls

I didn’t even begin to suspect
that I was one of those balls

rolling with difficulty
within delimited bounds

attempting to get as close
as possible to a smaller one

but I try not to roll
when released from the hand

and to resist a motion
which I never chose

fighting and demolishing

as a metal ball

uninhabited buildings
insensate neighborhoods

I fly right through
the boney walls of the body
with all its smoky windows

crumbling into
small seeds of glass

naively believing
that in my place

gardens will propagate
with floating trees

and with fountains
and colorful fish

silently praying that in my stead
there will not sprout

skyscrapers made of glass

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

kelkraštis

lithuanian | Ernestas Noreika

neskirti panašiai skambančių žodžių
gali reikšti jog vieną rytą skubėdamas
pasiriši ne kaklaraištį o kelkraštį

ant kurio susirinks neaiškūs tranzuotojai
rodantys nykščiais į neesančią kryptį

laukdami jie rūkys ir gesins savo nuorūkas
į tavo išskalbtus marškinius

nuo pelenų pajuos apykaklė

per tave skries gražiausios mašinos
nuplautos vaškuotos nublizgintos
prikimštos liūdniausių veidų

į tave išmetančių per vos pravertus langus
vienkartinius puodelius
sklidinus verdančios tuštumos

cyps stabdžiai stos vilkikų vairuotojai
ir nupirks visas tavo moteris
iš prigesusių atminties viešnamių

o tu lyg niekur nieko grįši namo nusirenksi
pakabinsi spintoje išvažinėtus sielos marškinius

dulkėtą bei šiukšliną kelkraštį ir žiūrėsi
kaip visą naktį nenustoja eismas

kaip pro spintos tarpus blykčioja
prasilenkiančių automobilių šviesos

klausysies kaip cypia ir cypia stabdžiai
kaip stoja vilkikai mašinos

ir nežinia iki kur paveža tai

kas tau seniai nepriklauso

Audio production: Lithuanian Culture Institute

road-tie

english

to confuse similar sounding words
can mean that one morning in a hurry
you tie on not a neck-tie but a road-tie
on which all sorts of vague vagabonds gather
sticking out their thumbs for non-existent routes
they’ll smoke while waiting and stub their cigs
all over your laundered shirt
your collar will grow dark with ashes
the most beautiful cars will fly through you
washed waxed and burnished
packed with the saddest faces
from out the windows
they’ll throw single-use cups at you
brimming with boiling emptiness
brakes will squeak as truck drivers stop
to purchase all the women
from the dim brothels of your memory
and you will come home like it’s nothing to hang
in your closet the criss-crossed shirt of your soul
next to the dusty and littered road-tie
you’ll watch the traffic flow all night
seeing the blinking lights of passing cars
through the cracks of the closet door
you’ll listen to how the breaks squeak and squeak
how the cars and trucks pull to a stop
never knowing where they carry
what has long not been yours anymore

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

jei būčiau

lithuanian | Ernestas Noreika

jei iš tikrųjų būčiau jūreivis
tu išlydėtumei mane iš uosto
kaip romantiškuose filmuose

stovėtum su gėlėta suknele
perverta rūko žeberklais
žydinti iki neaiškaus skausmo

motum balta nosinaite
kol nebesugebėčiau įžiūrėti
išsiuvinėtų tavo veido inicialų
nutolstančio uosto kamputyje

kuriuo netikėtas lietus
nusivalo ašarojančią akį

jei iš tikrųjų būčiau jūreivis
manęs lauktum sugrįžtant

su neįtikėtinom istorijom
apie jūros pabaisas

apie betoninius banginius
purškiančius baltą dūmą
ir siūbuojantį mano gyvenimą

apie kurį kalbėdavomės
virtualiais pašto balandžiais

stovėtum krante ir matytum
kaip laivas įplėšia rūką
prisišvartuoja prie tavo širdies

kaip žengiu link tavęs
su žaibuojančia audros uniforma
pilnas pasimetusių paukščių

ir į suglaustus delnus įspraudžiu

negyvenamą salą

Audio production: Lithuanian Culture Institute

if i were

english

if i were really a sailor
you would see me off at the harbor
just as in romantic films
you would stand with a flowery dress
pinned with the harpoons of fog
blooming with ambiguous pain
you would wave a white handkerchief
until i couldn’t manage to make out
your embroidered initials
in the corner of the receding port
whose unexpected rain
washes out the teary eye
if i really were a sailor
you would wait for me to return
with unbelievable stories
about sea-monsters
and concrete whales
blowing white smoke
over my rocking life
the one we spoke about
with virtual carrier pigeons
then you would stand on the shore and see
how the ship rips through mist
to dock at the side of your heart
how i walk towards you
with a uniform of lightning storms
brimming with lost birds
and into your hands i would press
an uninhabited isle

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

iš-gertuvės

lithuanian | Ernestas Noreika

išgerkim tikrovės mėgintuvėliuose

laikomus miestus šalis superherojus
su atsukamais kardais

ryjančius vienu mauku
už save ilgesnius ašmenis
sudėtus kaukolių minibaruose

išgerkim termometrus
karščiausią vasaros dieną
kai nėra kuo kvėpuoti

išgerkim juos iš ligoninių
kuriose karščiuojantys kūnai
pripildo juos laužais ir saulėlydžiais

išgerkim stačiuosius trikampius
piramides ir apskritimus
matlankius ir skriestuvus

geografines ilgumas platumas kompasus
kryptis ir visus įmanomus atstumus
kad ir kiek jie beskirtų žmones
kurie turi išgert vienas kitą

išgerkim jų mokslinius laipsnius
ir staigius gyvenimo posūkius
verdančius kasdienybės induose
virtusius geizerių prieglaudom

išgerkim generolus leitenantus kapitonus
romo prigrūstas kajutes ir karo laivus
brandinančius bombas bei netektis

išgerkim antpečius ir auksinius medalius
iš jų karių našlės lydosi
karūnėles savo ašaroms
kad visuomenė suprastų
koks brangus liūdesys ir skausmas

išgerkim rūgstančius pelenus
tekančius naikintuvams iš prisiminimų
iš suluošintų protų gyvenimų

iš sudegusių daiktų žaizdos
iš apkasuose suanglėjusių kaulų

išgerkim visas upes ir ežerus
užsikimšusias debesų kriaukles
ir spindinčius balų veidrodžius

kuriuose apgirtę benamiai
iškritusiais smuikais
skalavo dulkėtų burnų operhauzus
nebeturėdami ant pasaulio kuo griežti

išgerkim klausos sutrikimo laipsnius
kad pagaliau vienas kitą išgirstume

išgerkim nudegimo laipsnius
ir nebedeginkim vienas kito

išgerkim laipsnius kurie nusako
kiek kartų turi būti
padaugintas iš savęs

nes nereikia būti padaugintam
nes tavęs ir vieno šioj žemėj pakanka
kuris ir taip palaipsniui

mirs iš troškulio

Audio production: Lithuanian Culture Institute

Drinking About

english

let’s drink up the cities countries
and superheroes with twist-off swords
held within the test-tubes of reality
let’s down in one draught
the swords longer than ourselves
arranged in mini-bars of skulls
let’s drink the thermometers
of the hottest day of summer
when there is no air to breathe
let’s drink thermometers from hospitals
in which fevered bodies
fill them with bonfires and sunsets
let’s drink right-triangles
pyramids and circumferences
projectors and calipers
geographical lengths widths compasses
vectors and all possible distances
no matter how much they divide people
who must keep drinking one another
let’s drink academic ranks
and sudden turns in life
boiling in the pots of the quotidian
become now shelters for geysers
let’s drink generals lieutenants captains
cabins full of rum and warships
in which loss and bombs mature
let’s drink tassels and gold medals
from which widows of war smelt
crowns for their tears
so that society would understand
how expensive is their sadness and pain
let’s drink fermenting ashes
flowing from fighter planes and memories
of the lives of the mentally damaged
flowing from the scars of burnt out things
from the carbonized bones of trenches
let’s drink all the rivers and lakes
the shining mirrors of puddles
clogged with the shells of clouds
in which drunken homeless people
rinsed the opera houses of dusty mouths
with forgotten organs
that couldn’t grind the gums of the world
let’s drink the stages of hearing loss
so that we could finally hear each other
let’s drink the stages of burn victims
and not burn each other anymore
let’s drink the percentages that define
how many times you have to be
multiplied by your self
because you don’t have to be multiplied
because you alone are enough on this earth
and will, stage by stage, regardless
die of thirst

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

indėnė

lithuanian | Ernestas Noreika

oro uoste krato indėnę

krausto jos lagaminą

jis pilnas vėjo išnarų
nukirptuose žirgo karčiuose

protėvių dvasių
skraidančių ugnies atplaišėlėm

jos lagamine dega laužas
ir stovi vienvietis vigvamas

keletas sprogstančių medžių
tarp jų pririšti du hamakai

jai sako kad degančio laužo
gabentis negalima

ypač sprogstančių medžių

jos veide auga
kapsinti druskos migla

jos kišenėje noksta
sultingi kokos lapai

jos lagamine keletas skalpų
kurie dar nespėjo išdžiūti

jos lagaminas pilnas
laukinių arklių ir peilių

iš mažų kaulelių gamintų
kaklo papuošimų

trys mažytės pypkutės
apraišiotos plunksnom

kelios vytintos žvaigždės
susuktos į nakties odą

džiovinta bizono mėsa
susukta į išdirbtą jo paties odą

ta mėsa jau savęs neprisimena
kaip vientiso kūno

neprisimenu savęs
kaip vientiso kūno

esu susuktas
į savo odos skepetas
su klykiančių kaulelių
papuošimais

su taikos pypkėm
ir rūdijančiais tomahaukais
su gęstančiais laužais

šonkaulių dubury

mano skalpas džiūsta
atsisukęs į šviesą
džiūsta gilios tamsos kaukolytės

indėnė šoka lietaus šokį
ir lėktuvai nekyla
jos vardas susijęs su elniais
ji meta ragus

ji supilsto lėktuvų sparnus
į rūko butelius
ji apsaugo nuo mirtino
paukščių kulkosvaidžio

man indėnė moja
ant juodo lyjančio žirgo

ji lekia per lietaus virbalais
numegztą pakilimo taką

pasiimdama karščiuojančias
vidinių kompasų įlankas

kuriose nebeneršia koordinatės

mane muša ir muša
prakaitas

mane purto
šiame oro uoste

mane krato
ant beprotybės
pakilimo tako

krato ir purto

kol kažkas mane nešas
už rankenos

ir palieka

dingusių daiktų

skyriuje

Audio production: Lithuanian Culture Institute

Indian Woman

english

they are shaking down the Indian woman
at the airport, riffling through her suitcase

which is filled with the slough of winds
caught in the clipped mane of a horse

and with the souls of ancestors
flying in the fragments of flame

a bonfire burns in her luggage
where a single wigwams stands

with several trees exploding with buds
and hammocks tied in between

they tell her you can’t take
a burning bonfire on board

nor the exploding trees of course

a dripping salty fog
gathers in her face

juicy cocoa leaves
ripen in her pocket

her suitcase contains a few scalps
that have not yet managed to dry

her suitcase is full of
wild horses and knives

and small bones made
into neck ornaments

and three small pipes
with feathers tied

several dried stars rolled up
into the skin of the night

dried buffalo meat rolled up
into treated skin of the same

that meat cannot recall itself
as a single body anymore

I cannot recall myself
as a single body anymore

I am all rolled up
into the shreds of my skin
decorated with
screeching bones

and with a peace pipe
and rusting tomahawks
with bonfires set to go out

in the basin of my ribs

my scalp is drying out
turned up to the light
deep, dark skulls desiccate

the Indian dances a rain dance
and the airplanes don’t take off
her name is connected to elk
and she sheds her antlers next

she pours the wings of planes
into bottles of fog
she guards against the deadly
machine gun salvos of birds

the Indian waves to me
from a black stallion of rain

she runs over the runway
knitted by tines of rain

taking with her the feverish
bays of an inner compass

in which coordinates no longer spawn

I am bursting out
with sweat

I tremble and shake
in this airport

they are shaking me out
on the runway
of madness

I shake and I shiver

while someone carries me
by the handle

and leaves me

in the department

for lost luggage

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Regėjimas

lithuanian | Indrė Valantinaitė

Būna dienų, kai nuryti gurkšnį –
toks sunkus, bergžias darbas.

Dienų, kai svaigintis į tave linkstančio
žiedo kvapų derme nėra jėgų.

Visa tai tam, kad ištiktų akimirkos,
kai praskrendanti bitė perspėja:
viens, du, trys – atsimerk!

Ir pamatai įtemptą,
švytinčią būties stygą.

Tuos vos virpančius, perregimus siūlus,
besidriekiančius aukštyn nuo kiekvienos
krutančios gyvasties.

Paskui vėl būna ilgos
ilgos dienos...

(Juk esti dovanų, per didelių,
kad būtų dailiai įpakuotos.)

© Indrė Valantinaitė
from: Trumpametražiai
Vilnius: Alma littera, 2017
ISBN: 9786090129142
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Sight

english

There are days when it’s so hard –
so vain – to swallow even a gulp,

Days when I lack the strength to be dazzled
by the fragrance of flowers leaning towards you.

All of it exists for a moment to remain,
as when a bee flies by with advice:
one, two, three – open your eyes!

And you see the taut, shining
strings of being –

quivering, diaphanous threads
stretching up high from every
animate thing.

Later, there will be more
long days...

(But some gifts are too large
to be nicely wrapped.)

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Viešbučio kambarys

lithuanian | Indrė Valantinaitė

Jis daug keliauja.

Kiekvienąkart jam rodos,
kad išnuomotas kambarys
primygtinai siūlo
visus septynis kelius.

Nors jame tėra
mini baras ir Biblija.

Du būdai
įsitverti rytojaus.

© Indrė Valantinaitė
from: Trumpametražiai
Vilnius: Alma littera, 2017
ISBN: 9786090129142
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Hotel Room

english

He travels a lot.

Every night it seems
that the rented room
urges him to take
all seven roads.

There is, though,
a Bible and a mini bar:

Two ways to grasp at
tomorrow.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Užuomarša

lithuanian | Indrė Valantinaitė

Kadaise buvome dvi greta 
augusios smilgos.
Pro šalį ėjusi mergaitė
tave pasirinko žemuogėm suvert.

Ir kas galėtų įtarti
tokį stingdantį
vėjyje siūruojančios
žolelės ilgesį.

Pabudusi dar kartą
gavau miklias kojas,
kad pasivyčiau tave.

Rankas – kad galėčiau
stipriai apglėbti
galiausiai sutikusi.

Išmokau žmonių kalbą,
kad apsakyt gebėčiau,
kaip anuomet trūko tavęs.

Persirgau visomis įmanomomis
vaikiškomis ligomis,
kad visa, kas netyra iš manęs
prakaito upe ištekėtų.

Tarsi pasiduodama paryčiais
klusniai leidausi pervelkama
švariais naktiniais marškiniais.

Baltais, baltais.
Lyg visa užklojęs sniegas
ryte dar nespėjus nė vienai katei
ar kiemsargiui jo pripėduoti.

Tai užmaršties veidą
regėjau tąryt pro langą.

Nukritus karščiui,
visiškai pasveikusi
tenorėjau žaisti.

Tiesiau rankas į turimas lėles,
norėjau dar daugiau
ir vis naujų.

Iki pat šios dienos
nebeprisiminiau nė karto
sapno apie smilgas.

© Indrė Valantinaitė
from: Apsisiautusios saule
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2020
ISBN: 9786094801334
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Absent-Minded

english

Once, we were two stalks of bent-grass
growing side by side.
A girl walked by and stopped to pick you
to be her wild berry skewer.

And who could imagine
such bone-chilling longing
in a grass blade
that sways in the breeze?

When I awoke I had
been given fleet feet
in order to catch up with you.

I had strong hands with which
to embrace you tightly
when we would finally meet.

I learned human speech
in order to explain
how much I had missed you.

I suffered through all
the childhood illnesses
so that everything impure in me
would flow out through feverish sweat.

As if in surrender, one morning,
I allowed myself to be dressed
in a fresh nightshirt.

White, white.
Like the snow that covers everything,
where not one cat or building super
has managed to leave a mark.

I gazed on the face of forgetfulness
that morning through the window.

My fever gone,
completely healthy,
I wanted to play.

I stretched out my hands to my dolls –
wanting more of them
and new.

I never remembered the dream
about bent grass
until today.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Slėptuvė

lithuanian | Indrė Valantinaitė

Šiemet persikrausčiau 

penktą kartą savo gyvenime.
Į vienuolynui priklausiusį pastatą,
prie kurio pritvirtinta lentelė
su pasaulio tautų teisuolių vardais.
Ne vienas žydas tarp šių sienų
buvo paslėptas ir išgelbėtas.

Draugai sakė:
- Oi, čia taip ramu, bet kiekgi
baimės turėjo sugerti šios sienos!

Jiems atsakiau:
- Bet kiekgi ši erdvė drąsos pritvinko
ir išsaugotos gyvybės dėkingumo!

Vakar gėriau arbatą
pas senutėlę kaimynę.
Jos miegamajame spinta.
Toje spintoje veidrodis.
Pajuodavęs kraštelis jojo
nuo drėgmės žmogaus šnopavimo.
Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę.
Vieno ir kito po lygiai.
Juk niekas negalėjo žinoti,
kaip baigsis tamsioji istorija.

Mano gyvybei grėsmės nėra.
Esu soti, sveika. Niekas nepersekioja.
Gatvėmis nemarširuoja uniformuoti vyrai.

Tik meilė srauniai virpčioja po oda.
Įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę.
Abiejų manyje po lygiai.

© Indrė Valantinaitė
from: Apsisiautusios saule
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2020
ISBN: 9786094801334
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Hiding Place

english

This year I moved
for the fifth time in my life.
It’s a building that once belonged to a convent
to which a board is attached
naming the Righteous Among the Nations.
More than a few Jews were hidden
and saved between these walls.

Friends said,
“Oh, how peaceful it is here, but
how much fear these walls have known!”

In reply, I answered,
“But how much courage permeates this space,
and the gratitude of all the lives saved!”

Yesterday, I had tea
with my elderly neighbor.
A closet in her bedroom.
A mirror in the closet.
It’s edges have blackened from
the humidity of human sighs.
Breathing in hope, breathing out fear.
One after the other in equal measure.
No one could know how
that dark history would end.

There is no threat to my life.
I am well fed, healthy. No one persecutes me.
Uniformed men do not march in the streets.

It is love that swiftly quivers under my skin.
I breathe in hope and breathe out fear.
Both in equal measure.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Apeigos

lithuanian | Indrė Valantinaitė

Mirštanti bitė įskrido 

pro langą.

Ant nugaros ritinėjosi
lyg dūkdama.

Trūkčiojančios kojelės,
jų nareliai, nageliai,
plaukeliai virpčiojo.

Siuntė visus įmanomus
signalus mano širdžiai
su prašymu
sutrumpint kančias.

Stovėjau ir žiūrėjau.
Nesiryžau.

Jaučiau jos skausmą
vis stipriau.
Bet nesiryžau.

Galiausiai paėmiau
į rankas
sunkią knygą.

Nespėjau.
Ji liovėsi spurdėjusi.

Švelnia kalte
į mane dvelktelėjo
praskriejusi josios vėlė.

Paguldžiau kūno kevalėlį
į bijūno sostą.
Iki vėjas atvyks
atsisveikinti.

© Indrė Valantinaitė
from: Apsisiautusios saule
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2020
ISBN: 9786094801334
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Rituals

english

The dying bee flew
through the window.

It rolled around on its back
as if having fun.

Twitching legs:
little segments, claws,
and hairs all aquiver.

It sent all possible signs
to my heart –
asking to be put
out of misery.

I stood and watched.
Feckless.

I felt its pain –
more and more.
Feckless.

Finally, I took
a heavy book
in my hands.

Too late.
Its struggle came to an end.

Gentle guilt
wafted over me
as its soul flew by.

I laid the husk
onto a peony throne.
Until the wind comes
to say goodbye.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Laisvės alėja

lithuanian | Indrė Valantinaitė

Senamiestyje, name,
kuriame tarpukariu gyveno
mano močiutė ir gimė tėvas,

po palėpe, kurioje jie badavo,
įrengtas madingas restoranas,

kurio atidaryme aš,
su įmantriausiu maistu burnoje
ir keistos kaltės jausmu pilve,

tik lubomis teatskirta nuo erdvės,
kurioje ji paliko raštelį,

žieduota ranka keliu taurę prie lūpų
ir švenčiu gyvenimą
už mus abi.

© Indrė Valantinaitė
from: Trumpametražiai
Vilnius: Alma littera, 2017
ISBN: 9786090129142
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Freedom Boulevard

english

In the Old Town house where
my grandmother lived between
the wars and my father was born –

under the loft in which they starved,
a trendy restaurant has set up shop.

I attend the opening, standing with
pretentiously prepared food in my mouth
and a strange feeling of guilt in my belly.

for only the ceiling separates this space
from the one in which she left her note.

Lifting a glass with a banded hand,
I celebrate life
for both of us.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

ŠAMAS

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Net ir šamas turi namą,
Net ir šamas myli mamą

Ir močiutę,
Ir senelį,
ir katytę,
Ir šunelį.
Šamas į mokyklą eina,
Traukia linksmą
Šamo dainą

Apie gražų šamo namą,
Apie puikią šamo mamą.

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Catfish

english

Even a catfish has a home.
Even a catfish has a mom,

And a grannie,
And a doggie,
And a kitty,
Even, a grand-daddy.
The catfish goes to school,
And sings a happy
Catfish song

About his pretty catfish home,
About his loving catfish mom.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

LYNAS

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Ežeras
Platus kaip blynas,
Ežere
Gyvena lynas.

Lynas
Mėgsta pasvajoti,
Svajose
Danguj skrajoti.

Paskrajoti,
Padainuoti
Ir pelekais pamojuoti.

Jeigu
Pamatysi lyną,
Kuris tempia
Pianiną

Danguje
Išgirsi dainą,
Kad pavasaris ateina.

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

The Tench Fish

english

The lake is wide
As a pancake dish.
Inside there lives
A common tench fish.

The tench fish
Likes to dream,
Having a wish
To fly, it seems,

To stream up high,
To sing in the sky,
To wave its fins, bye-bye!

So, if you see
The tench
Pulling a piano
And a bench,

You’ll soon hear his music cry
Way up high in the sky.
And you’ll know, it’s for spring
That he likes to sing.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

ORO LĖKTUVĖLIS

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Skrenda oro lėktuvėlis,
Sėdi vadas susivėlęs,
Jis tvirtai šturvalą laiko
Ir muses nuo veido vaiko.

Musės skrenda lėktuvu,
Nors nepirko bilietų.

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Airplane

english

The little airplane flies along.
The pilot has been sitting so long.
He holds the wheel with all his might,
And swats pesky flies out of his sight.

These flies are real deadbeats –
They fly without buying a seat!

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

EŽERAS

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Ežere užšalo ledas
Ir žuvims atėjo badas.
Ką daryti?
Kaip gyventi?
Laužus vandeny
kūrenti?
Susirinko jos iš ryto
Ir į Afriką išskrido.
Skrenda,
Uodegom mojuoja,
Žuviškas dainas 
Dainuoja.
Kuoja,
Kuoja,
Ešerys – 
Štai koksai
Gražus būrys.

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

The Lake

english

The lake froze over,
And the fish feel hunger.
How can they stay alive?
What will they do to survive?
Make a fire in the water?
Instead they got together,
And set off for Madagascar.
They fly – flapping
Fins and singing
Fishy songs –
The perch
The roach
The bass
All come along
What a pleasant bunch
Showing such sass.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

BĖDA

lithuanian | Marius Marcinkevičius

- Oi bėda,
Bėda,
Bėda, - 
Tarė senis su lazda.
Gal nebūtų tos bėdos,
Kad nereiktų jam lazdos.

Mes nupirkom seniui žirgą,
Juodą,
Juodą
Kaip naktis,
Tarsi žvaigždės
Spindi akys,
Karčiai
Dega
Kaip ugnis.

Senis ant to žirgo joja,
Karčiai vėjy plevėsuoja.
Karčiai vėjy plevėsuoja,
O varpeliai dzinguliuoja.

Dzingu dzingu,
Dzingu lingu,
Ėmė senis ir pradingo...

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Trouble

english

Oh, trouble,
Trouble,
Trouble –
Said the old man with a cane.
If he didn’t have this trouble,
then he wouldn’t need his cane.

We bought a horse for him to ride.
It has a hide
As black as night,
And like the stars
Its eyes shine bright.
It sports a flowing mane
that billows like a flame.

The old man rides that horse
And its mane streams on his course.
As the mane streams on his course,
The little bells, they ring perforce!

Ring-a-ling,
The bells they sing,
And the old man?
He took wing…

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

PAS SENELĘ

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Pas senelę
Prie trobelės
Karvė ganosi pievelėj.

Jūs nepatikėsit,
Klausinėt pradėsit,
Bet tikrai aš pats mačiau,
O pamatęs užrašiau:

Karvė valgo žalią šieną,
O gamina baltą pieną.
Kur žalia spalva pradingsta?
Gal ji varlėmis pavirsta?

Krokodilais ir žiogais,
Ir žalias, žaliais
Sapnais?

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

At Grandmother’s

english

At grandmother’s
A cow grazes
In the grass.

You won’t believe it –
You’ll want to perceive it –
But I saw it with my own eyes,
And wrote it down for all time:

The cow chews green hay
But white milk it gives away.
So, where does the green go?
Perhaps it turns into toads,

Crocodiles, string beans?
Or maybe, into green
Green dreams?

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

NYKŠTUKAS

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Po ąžuolu stovi
Mažytis namukas,
Po kiemą bėgioja
Mažytis šuniukas.

Prie židinio sėdi
Mažytis nykštukas
Jo pirštuose juda
Mažytis pieštukas.

Nykštukas mažyčius
Eilėraščius rašo,
Mažyčiams vaikams
Paskaityti juos prašo.

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Gnome

english

Under an oak tree
There stands a little house,
And in the yard set free,
A doggy runs with glee.

Inside the heated home,
There sits a little gnome
Whose fingers leave tiny traces
On paper’s empty spaces.

The little gnome writes
Pleasant little poems,
And asks you to recite
A few of them, if you like.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

MUSĖ

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Musė zyzia:
- Zu zu zu,
Vezime vaikus vezu.
Sunkiai man vaziuojasi,
Nes vaikai oziuojasi.

Reikia jai patarti
Raidę Ž ištarti.

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Fly

english

The fly buzzes
buzz buzz buzz
I carry my kids in a wagon
It’s hard for me to go on
With these rambum-bum-bunctious ones.

Will you help her utter
Without any stutter,
Rambunctious, little ones?

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

TURĖJIMAS

lithuanian | Marius Marcinkevičius

Eglė turi spyglį ilgą,
Pieva turi žalią smilgą,
Karvė turi margą šoną,
Striukė turi
Kapišoną

Vaikas turi gražų vardą,
O kareivis - 
Aštrų kardą

Žiurkė turi uodegėlę,
O darželis - 
Margą gėlę.

Tu turi mane ir mamą,
Ir dar mėgstamą pižamą.

Kai tik sagą užsisegsi,
Aš tau pasaką paseksiu.

Apie eglės spyglį ilgą,
Apie pievos žalią smilgą...

© Marius Marcinkevičius
from: maži eilėraščiai mažiems
Vilnius: Tikra knyga, 2018
ISBN: 978-609-8142-43-3
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Having

english

The spruce has a spiky braid.
A meadow has a green grass blade.
The cow has a motley hide.
A jacket has sleeves on the side.

A child has a pretty name.
A soldier has, for country,
An undying flame.

A rat has a tail,
And a country
Garden – a flowery trail.

You have me and mommy,
And your favorite jamies.

So, get comfy in your bedroom nook,
And I’ll read you your favorite book.

About the spruce’s spiky braid,
About the green grass blade…

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

[įsiskaičiau į tave]

lithuanian | Marius Burokas

įsiskaičiau į tave
per tiek metų

į plonytes raukšles
kapiliarus
atvertis

tamsoj
tampi švitrinė

tamsoj

pritampam
kaip vienas
mėnuo
prie kito

© Marius Burokas
from: švaraus buvimo
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2018
ISBN: 9786094800115
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

[i have read you closely]

english

i have read you closely
over the years

your slim wrinkles
and capillaries
agape

in the darkness to me
like a malleable emery cloth

in the darkness

we, malleable, merge
as one month folds
into another

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Rašytojų nuotraukos

lithuanian | Marius Burokas

stengiausi jus perprasti
žiūrėjau į veidus
bet iš tikrųjų ieškojau
ne jų paslapties
ieškojau savo –
ar mus sieja kas nors:
gija, siūlas, ryšys
ar esam paliesti
to paties piršto
ar laiku pakėlėme to
juodo telefono ragelį
ar pervėrė mus tvyksnis
šviesa
kai žinai:
tau duota
tau praskleidė uždangą
pelnytai
žinoma, pelnytai
tie spąstai
tas žinojimas
priklausomybė
saldi nekantra
pelnytai
visų veiduose atsispindi
tas pats sutrikimas
nuostaba
drovus įžūlumas

puikybė

© Marius Burokas
from: švaraus buvimo
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2018
ISBN: 9786094800115
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Photographs – Writers

english

I tried to grasp you
I stared at your faces
but was never really looking
for the secrets they contain—
I was searching for mine:
whether something connects us
a thread, a cord, a tie
whether we are touched
by the same finger
whether we picked up
the black receiver in time
whether the spark pierced us
the light
when you know
it is given to you
the curtain parts
deservedly
certainly, it is deserved
those snares
that knowing
the dependence
and sweet impatience
it is deserved
reflected in every face
that same derangement
wonder
the coy audacity

haughtiness

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

pavasario skrodimas

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

vienišas eina parko taku
palengva stato kojas
skrodžia pavasario kūną
trokšta žinoti kodėl ir pamiršti kas už tai

rankos gyslotos, skruostai kaulėti
kartais jis žino ko nori, ypač šiandien

kišenėje sugniaužtas metalas vis dar šaltas
batai pagaminti iš gerai išdirbtos odos
piniginėje yra šiek tiek grynųjų ir kelios kortelės
vienoje iš jų jis šiandien šypsosi

eina pirmą kartą šiais metais nupjauta veja
kvepia taip, kad uodžia net nuo rūkymo atbukusi nosis
jis nori išsiaiškinti pavasario mirties priežastį
gal net parašyti romaną

pasilenkia ir iš visų jėgų smeigia peilį į žemę

beveik tiesus brūkšnys, kraujas
įkiša ranką į vidų ir ilgai ieško
kol ištraukia mažą mėlyną mašinytę
tą pačią, kurią pametė dar vaikystėje

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

spring dissection

english

a lone man walks the park’s paths
he strides with ease
dissecting the body of spring
wanting to know why, and forgetting what for

veined hands, sunken cheeks
sometimes he knows what he wants, especially today

the metal he grips in his pocket is still cold
his shoes are made of finely worked leather
there is some cash and a few cards in his wallet
on one of them, he is smiling today

he walks on the lawn trimmed for the first time this year
the scent is so strong that even his tobacco-dulled nose can smell it
he wants to figure out the reason why spring dies
maybe even write a novel

he bends down and drives a knife into the ground with all his might

the cuts, drawing blood, are almost perfectly straight
he sticks his hand inside and searches, and searches
until he pulls out a small blue car
the same one that he once lost as a child

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

antras aukštas

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

pro mano langus matyti
kaip troleibusų laidai
nusineša žmones

elektra žybteli ir
užgęsta

vyzdžiai susitraukia
ir išsiplečia

kraujas plūsta į smilkinius

elnias neramiai
pakelia galvą

ir klausosi ligi tol negirdėto
nakties, iš kurios gėrė
čiurlenimo

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

second storey

english

from my windows i can see
the trolley bus wires
take people away

electricity sparks and
dies

pupils narrow
and expand

blood flows to my temples

and a buck restlessly raises
his head

to listen for the unheard murmur
of the night he just drank

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

svetima planeta

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

kompiuteris sako – atvykom
šiaip jis nešnekus, bet jau kelias valandas plepa
apie vaismedžių genėjimą
sako – kelionės tikslas pasiektas

kojų pirštai nutirpę
išlipu iš kosminio laivo
apsižvalgau, renku mėginius žemės mokslininkams –
vaikštau po lygiai tokį pat kambarį kaip savo
šviesmečių šviesmečius aplink nėra nieko gyvo
nėra ir užuolaidų
lauke ramiai sninga
kitoje gatvės pusėje languose žybsi girliandos
vaikai stumdosi ant šaligatvio

vien kosminė vienatvė ir uolienos

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

alien planet

english

the computer says – we’ve arrived
it’s generally not very talkative, but has been jabbering
for hours now about the pruning of fruit trees
it says – we have reached our journey’s goal

my toes are numb
i climb out of the spaceship
and look around, gathering samples for scientists –
i walk about a room identical to my own
nothing lives for light years all around
there are no curtains
it’s quietly snowing outside
garlands glitter in windows across the street
children push and shove on the sidewalk

nothing but cosmic loneliness and stone

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

pavasaris

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

sėdėdama šalia užuodžiu -
tavo rūbai slepia žaizdas

per odą prasikalusius
magnolijų žiedus

© Aušra Kaziliūnaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

spring

english

sitting next to you i can smell
the wounds under your clothes

magnolia blossoms
pushing through your skin

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

omletas

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

ruošiausi kepti omletą
praskėliau vieną kiaušinį
tada antrą
trečiame radau murziną berniuką

sėdėjo be tėvų, vienas
prekybos centre
šalia savęs turėjo dėžutę

apsidairiau ar niekas nemato
ir toliau gaminau
pusryčius

© Aušra Kaziliūnaitė
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

omelet

english

i was planning to cook an omelet
i broke one egg
then another
and in the third i found a grimy boy

sitting there, parentless, alone
in a shopping mall
with a small box at his side

i looked around to see if anyone saw
then continued to prepare
breakfast

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

mėnulis yra tabletė

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

mėnulis yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

pyktis yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

mindaugo tiltas yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

vasara yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

sausra afrikoje
galinti nusinešti
500 tūkstančių vaikų gyvybes
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

mylima moteris yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

mentai mušantys protestuotojų šunį
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

užleisti vietą autobuse
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

dainuoti iš laimės
palaidojus save
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

tyla yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

tame griovyje gulėdamas
kažką vapa
girtas laikas

niekada neklausk
kas iškasė šitą griovį
kas iškasė mums šią dieną
kas sukalė jos dantyse
spurdantį paukštį
PERLAUŽK

vieną pusę nuryk
kitą –
abiem rankom atvėręs paukščio dangtį
įdėk ir vėl uždaryk

tada pagaliau
pamatysi –

dienos dantimis
rieda
kraujo lašai

© Aušra Kaziliūnaitė
from: Mėnulis yra tabletė
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2014
ISBN: 9789986398158
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

the moon is a pill

english

the moon is a pill
with a groove
down the middle

anger is a pill
with a groove
down the middle

Mindaugas Bridge is a pill
with a groove
down the middle

summer is a pill
with a groove
down the middle

drought in Africa
that wipes away
the lives of 500 thousand children
is a pill
with a groove
down the middle

a beloved woman is a pill
with a groove
down the middle

a cop striking the protestors’ dog
is a pill
with a groove
down the middle

to give up one’s seat on the bus
is a pill
with a groove
down the middle

to sing from joy
having buried one’s self
is a pill
with a groove
down the middle

silence is a pill
with a groove
down the middle

drunken time lies
in the groove
and babbles

never ask
who cut this groove
who dug this day for us
who nailed a twitching bird
to its teeth
BREAK IT

swallow one half
and the other –
opening the bird’s lid with both hands
insert the pill and close

then you will finally
see –

drops of blood
streaking
over the day’s teeth

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

patvoriuose dar augs šalpusniai

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

kada nors visi mano draugai numirs
numirs giminaičiai ir mylimieji
numirs priešai ir nuo žemės paviršiaus
dings visi kaimynai ir praeiviai
kuriuos bent kartą buvau sutikusi
gatvėje

numirs klasiokai grupiokai
mokytojai dėstytojai
bendradarbiai

paskutinį kvapą išleis
visi žmonės
su kuriais dėl
nesuvokiamų priežasčių
dėvėjau tokią pat
laiko uniformą
nors taip ir neteko kariauti
jo mūšiuose

numirs paukščiai kurie anksčiau skraidė
virš mano aukštai iškeltos galvos
ir amžiams nutils šunės kuriuos išvykusi iš miesto
girdėdavau staugiant
šiurpulingomis naktimis

patvoriuose dar augs šalpusniai
ant pavėsinių ilsėsis nuvargusios vynuogės
bet niekas daugiau nevadins manęs vardu
o ir manęs pačios jau nebus

ir tuomet
atsargiai
šiek tiek pakreipusi galvą
stebėsiu svetimus šunis
vynuoges ir šalpusnius

ir tuomet
pirmą sykį iš tiesų regėsiu
paukščio skrydį

o pro šalį skubanti porelė
supratingai
žvilgsniais aplenks
suolelį
ant kurio sėdžiu

jie žinos
kad kitaip nei jie
aš iš tiesų matau
paukščio skrydį

kad
esu
visi man nepažįstami
šunės vynuogės
ir šalpusniai

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

coltsfoot will grow along the fence

english

someday, all my friends will die
my relatives and loved ones too
my enemies will die and all my neighbors
the passers-by whom i once met on the street
will vanish from the surface of the earth

my classmates and colleagues
teachers professors co-workers
will die

all the people will breathe their last
with whom i wore
for reasons unknown
the same uniform of time
though i never fought
in any of its battles

birds who once flew
above my head held high
will die and the dogs i used to hear howl
on spine-chilling nights outside the city
will grow silent for all eternity

coltsfoot will still grow along the fence
tired grapes will rest on arbors
but no one will call me by name
and i myself will not be

but then
carefully
head slightly cocked
i’ll watch the strange dogs
grapes and coltsfoot

and then
for the first time
i’ll really see the flight of birds

and the couple hurrying by
will scroll
their eyes
along the bench
on which i sit

and they will know
that i see
the flight of birds
differently

and that
i am
those things i don’t know
the dogs the grapes
and the coltsfoot

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

laisvė

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

senas rašytojas su pasišlykštėjimu žvelgdamas į mane
pro stipriai sukąstus dantis iškošia
– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?
suprask jo laikais buvo cenzūra o dabar mes gyvename
šiltnamio sąlygom ir nokstam kaip kokie pomidorai

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?
klausia manęs išverstakės žuvys nematomoj laiko upėj
– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?
teiraujasi Peliukas Mikis ir misteris Jėzus
susikibę už rankų sapnų proskynoj
toj pačioj kurioj skęstu kurioj paskendau ir nuskęsiu

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?
klausia manęs moliuskai kriauklės bangos žuvėdros ir dumbliai
nuskendusių laivų kapitonai ir nekaltos mergaitės –
po dešimties metų jos jau skelbs tostus ir gers viena kitos kraują
prie paminklo Andersono undinėlei ar kitam viešbuty

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?
nerimsta daugiaaukščio langų stiklai
ir praplaukiantys debesys

atsisuku į juos ir sakau
– jūs man galit uždrausti ir
uždrausti man gali šermukšnių kekių raudonis

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

freedom

english

an old writer looks at me with disgust
and squeezes some words out through his teeth:
who can stop you from writing what you want?
we must understand that his times were those of censorship
and we now live in a greenhouse like some kind of tomatoes

who can stop you from writing what you want?
asks the fish with bulging eyes in the unseen stream of time
who can stop you from writing what you want?
wonder aloud Mickey Mouse and Mr. Jesus
holding hands in the orifice of dreams
in which i drown did drown and will drown

who can stop you from writing what you want?
ask the clams and seashells the waves gulls and seaweed
the drowned ship’s captains and the innocent maidens –
in a decade they’ll give toasts as they drink each other’s blood
by the monument to Anderson’s mermaid or some other hotel

who can stop you from writing what you want?
uneasily stammers the glass in the windows of block apartments
with clouds drifting by

i turn to them all and say –
you can all stop me and so can
the red in a cluster of rowan berries

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

šventinis makiažas

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

Mačiau angelus su automatais rankose
jie liūdnai žvelgė į grindis oro uostose ir stotyse

lūkuriavo

Mačiau tėvų siųstus aštuonmečius
kurie pribėgę prie žmogaus teisių aktyvistų
šaukė – grąžinkit mums vaivorykštę –

kikeno

Mačiau vyrus, kurie manėsi esantys tikri vyrai
ir moteris, kurios manėsi esančios tikros moterys
susipažindamos vietoj vardo jos sakydavo
– esu to ir to moteris –

Mačiau ištuštėjusius kaimus, kertamus miškus
užtvenktas upes ir mažų miestelių bažnyčias

Veidrodyje

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

holiday make-up

english

i saw angels with automatic rifles in their hands
staring sadly at the floor in airports and stations

waiting

i saw eight-year-olds sent by their parents
running up to human rights activists
shouting – give us back the rainbow –

giggling

i saw men who thought they were real men
and women who thought they were real women
saying in greeting, instead of a name –
i am so and so’s woman –

i saw emptied villages, forests felled
dammed rivers and steeples of small towns

in the mirror

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

[Knygos yra mano]

lithuanian | Marius Burokas

Knygos yra mano
takeliai
ir sodas

prieglobstis ir
ligoninė

į jų sakinius įsikibęs
žvelgiu į žalumą
anapus

                   – tankios tavo grotos
                       eilute

lukštenu
eilėraščių vaistus

glotnius
it akmenukai
prie Juodosios

– – – – – – – –

betgi ne –
ir aš noriu

noriu būti
vienu iš tų –

su šarvais, hegzametru
kinkytame
vežime

vadeles ir ietį
sugniaužęs

rėkiantis

pašėlusiai lekiantis

į akmenines
mums atsuktas
dievų nugaras

© Marius Burokas
from: švaraus buvimo
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2018
ISBN: 9786094800115
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

[Books are my]

english

Books are my
paths
and garden

my shelter
and clinic

clutching their sentences
I gaze at the greenery
on the other side

                      – the bars of your lines
                          are dense

I husk
the pills of poems

smooth
like stones
by the Black Sea

- - - - - - - - 

but no—
I also want

I crave to be
one of those

riding
in armoured hexameter
harnessed to a chariot

gripping the reins
and a spear

shouting

flying like mad

into the stony backs
of the gods

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

iškamša

lithuanian | Aušra Kaziliūnaitė

vieną dieną prie konteinerio pastebėjau paliktą paukščio iškamšą
pastebėjau ir pamiršau, bet ji manęs nepamiršo, net ėmė persekioti –
kad ir kur eičiau, kad ir ką sutikčiau, visur mačiau nutriušusią paukščio iškamšą

iš pradžių tiesiog apsimesdavau, kad jos nematau
lai sau rodosi, man kas – nei čiulbėti, nei kirsti snapu vis tiek neįstengė

bet galiausiai visai suįžūlėjo – ėmė šmėžuoti ne tik viešose erdvėse –
įsimaišiusi tarp studentų, klausytojų, praeivių gatvėse –
rodydavosi draugų kompanijose, nevengė patupėti ir ant artimųjų galvų

tada bandžiau gražiuoju, priėjau ir paklausiau jos – ką čia veikia ir ko nori, ta iškamša
bet ji tik nebyliai tupėjo
o tėvas, ant kurio galvos ji galop įsitaisė, tik klausiamai pažvelgė į mane
tėti, tau ant galvos paukštis! – sušnibždėjau
bet jis numojo ranka, suprask – didelio čia daikto

nuo tada iškamšą jau regėjau ir sapnuose, net ten negalėjau nuo jos pailsėti
beveik nebemiegojau, beveik nebevalgiau, beveik nebebuvau
mačiau ją ir toliau – visada tokią pat sustingusią vienoje pozoje, nebylią, apipešiotą
man ėmė atrodyti, kad ji šiek tiek šypsosi. iškamša iš manęs šaipėsi
priėjau, čiupau ją ir mečiau iš visų jėgų į sieną. tik, pasirodo, ten buvo ne siena, o veidrodis

tąkart jame pirmą kartą išvydau skrendantį paukštį

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

stuffed

english

one day, by the dumpster, i saw an abandoned stuffed bird
i saw it and forgot, but it didn’t forget me, it even began to stalk me –
wherever and whenever i would go, whomever i would meet, i saw the ragged bird

at first, i pretended not to see it
let it show itself, what do i care – it neither chirps nor pecks at me

but eventually, it grew rude – appearing not only in public places –
among students, listeners, pedestrians –
but showing up among friends, perching even on my loved ones’ heads

so i tried to make nice, asking – what are you doing here and what do you want?
but the stuffed thing just squatted there – silent
and my father, on whose head it eventually perched, only looked at me inquiringly
dad – i whispered – there’s a bird on your head!
but he just waived his hand, you know – big deal

from that time on, i began to see the stuffed creature in my dreams –
no escape – i hardly slept, i barely ate, i barely was –
and i would keep seeing it – always frozen in the same pose, mute, frayed,
though it began to seem to me that it was smiling – the stuffed bird was mocking me
so i finally snatched it up and threw it with all my strength at the wall, only, it turned out,
that wasn’t the wall, but a mirror.

that was the first time i saw a bird fly
in a mirror

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Vasaris

lithuanian | Marius Burokas

Šalčio šuo laižo
mano rankas. Sniegas
ir akmenys. Vaikų
galvos boluoja
lange. Vamzdžiuose
ledėja vanduo, skyla medis
virsta garai, perlinė
šviesa čiuopia stiklą.
Visos būsenos dabar
nepastovios. Laikas –
it vėjas prie jūros
nugairina, nudilgo
nutirpdo. Man trūko
šios druskos, tavo
odos, šylančios po delnu
šiurkščių lūpų

švaraus buvimo.

© Marius Burokas
from: švaraus buvimo
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2018
ISBN: 9786094800115
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

February

english

Winter’s dog
licks my hand. Snow
and stones. Heads
of children glow
in windows. Pipes
have burst, a tree
has split, steam billows
as pearly light
touches glass. All states—
uncertain. Time is
a wind from the sea
that beats, blows, burns.
I needed this salt,
your skin, my chapped lips
warmed beneath your palm—

a clean life.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Easy Rider

lithuanian | Marius Burokas

važiuočiau tamsoj
liepsnos autobusu
pro stotį
pilną nemigos klipatų
pro priemiesčius
su apkasais, ambrazūrom
ir dzotais

važiuočiau ramiai
rusendamas
ugnies akvariume
pro daugiabučių riekes
dantis, akių obuolius
boluojančius
tamsos tirščiuose

regėčiau
kaip susiskleidžia miestas
gėlės kumštuku
kaip kruta ir vejas
smėlėtos
jo požemių šaknys

važiuočiau
liepsnos autobusu

tolyn
gilyn

į siaubingą
gamtos svetingumą
drėgną prieglobstį
gurgiančias samanas

važiuočiau
matuotis šalto
ir šlapio drabužio

atsigulti
veidu į aidintį kupolą

išdegti

© Marius Burokas
from: švaraus buvimo
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2018
ISBN: 9786094800115
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Easy Rider

english

i will ride
the blazing bus in the dark
through the station
of insomniac bums
past the Soviet suburbs
of trenches, embrasures
and pill-boxes

i will ride
quietly smouldering in
an aquarium of flame
past tenement rows
through the dregs of darkness
eyeballs and teeth
shining white

i will watch
how the city closes up
into the fist of a flower
how its sandy
underground roots
stir and seek

i will ride
the blazing bus

farther
deeper

into the horrible
hospitality of nature
a damp refuge
of purling moss

i will ride
to try on wet
cold clothing

to lie
face-up
in an echoing spire

to burn out

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Skruzdėlyno statybos instrukcija

lithuanian | Marius Burokas

Edgarui

Iš pradžių reikia labai ilgai spjaudyt ant žemės. Nuoširdžiai, baltais švariais purslais. Vėliau žėbti ir kramtyti, žėbti ir kramtyti. Tada žiesti ką tik nori. Prieglobstį iš gurinių, namelį iš molio, užuovėją iš šakų ir šiaudų. Pertepti it pyragą. Prakrapštyti angas, dūmtraukį. Pasikviesti artimus ir gimines. Ulioti tris dienas, keturias naktis. Anksti rytą išeit basom į prieangį. Pažiūrėt came į rūką, came į debesis, came į autostradą ir išvyti visus. Parsivest motinėlę, visą ciklą veistis ir daugintis, kol prieauglis nebetilptų. Tada visus krikštyt, augint, ženyt, vyt iš namų. 

Vėliau užsilipinti visas angas, pasilikti tik dūmtraukį ir raktą ant kaklo, šiek tiek malkų ir naminį gyvūną. Kai gyvūnas numirs, užrakinti duris, pasiimt buteliuką, išeiti į prieangį ir ilgai suptis. Kol pašals.

© Marius Burokas
from: Išmokau nebūti
Vilnius: Tyto alba, 2011
ISBN: 9789986168072
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Instructions for Building an Ant-hill

english

For Edgaras

To begin with, you have to spit on the ground for a long time, earnestly, with clean, white spume. Next, bite and chew, bite and chew. Then toss together what you like. A refuge of crumbs, a cabin from clay, a shelter of sticks and straw. Spit-smear it like a cake. Scratch out some openings, a flue. Invite friends and relatives. Raise a ruckus for three days, four nights. Go out to the porch early in the morning, in bare feet, and look: some stare at fog, some at the clouds, some at the highway – then drive everybody out. Bring home a little mother, breed a whole brood, multiply until the get doesn’t fit. Then baptise them all, raise them, marry them, drive them out of the house.
Later, paste up the openings, leaving only the flue and a key around your neck, some logs, the domestic beast. When the animal croaks, lock the doors, take a bottle, go out to the porch and sway on the swing for a long time. Until it freezes.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Skalbykla

lithuanian | Marius Burokas

Tiek šviesiaplaukių mergaičių
lankstančių apatinius drabužėlius
skalbimo mašinų gaudesys
neonas
TV žinios

Vogčiomis žiūriu į jas
atliekančias apeigas
pintinės pilnos apatinių
kvepiančių skalbimu
kvepiančių kūnu

Tokios rimtos
tokios gražios
ir užsimiršusios mergaitės
manęs nepažįstančios mergaitės
pasilenkusios ties kupinomis pintinėmis

Svetima kalba
svetimi kūnai
svetimas aš

paskubomis grūdantis
savo drapanas
į skalbyklės gerklę

Suspausta krūtine
Vienišas
visiškai nuogas
lietuvių poetas

© Marius Burokas
from: Išmokau nebūti
Vilnius: Tyto alba, 2011
ISBN: 9789986168072
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

Laundromat

english

So many girls with highlighted hair
folding their underwear
to the drone of washing machines
neon
and the TV news

Stealthily, I watch
them perform the ritual
baskets full of underwear
with the lingering scent of flesh

So serious
so pretty
and so focused these girls
who don't know me at all
bending over their brimming baskets

A foreign language
foreign bodies
and foreign me
quickly stuffing
his rags
into the washing machine's throat

His chest tightening
alone
and completely naked
the Lithuanian poet

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

[mieste karantinas]

lithuanian | Marius Burokas

mieste karantinas
ir gedulas. visi
laukia sniego.

ant fasadų ir
gatvėse –
nenuplaunama bjaurastis.

pagausėjo raganų.
jos leidžia blizgias
knygas
apie save.

tarpuvarčių šamanai
bruka amuletus,
kurių burtai
seniai negalioja.

baltarusija, lenkija –
visur
liepsnojančios tvoros.

apvirtę sunkvežimiai
su kontrabandine
žiema.

pakelėse siūlo
mėsą
beveik už dyką.

gyvuliai emigravo.
emigravo ir
rašto žinovai,
ir moterys,
kurios galėjo
paeiti.

tik vyrai
su meškerėm
ir vėliavom,
akmenais
užanty –

visi
vienoj aikštėj,
kad būt lengviau
paimt juos
į dangų
ir ten uždaryt,
kol išsiblaivys.

priešais,
namo lange,
virtuvėje,
dega šviesa.

nuoga mirtis
rausiasi
šaldytuve.

tai jos geltoni
aulinukai
taip šviečia,
kai vaikšto
gatve.

pastebi mane,
linkteli.

pasimatysim.

© Marius Burokas
from: Išmokau nebūti
Vilnius: Tyto alba, 2011
ISBN: 9789986168072
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

[In the city, quarantine]

english

In the city, quarantine
and mourning, everyone
waits for snow.

on the facades, and
in the streets––
an indelible hideousness.

witches have multiplied.
they publish glitzy
books
about themselves.

shamans in the gateways
peddle amulets,
whose spells
have long gone stale.

Belarus, Poland––
burning fences
everywhere.

overturned trucks
with the contraband
of winter.

meat is sold
by the road,
virtually free.

animals have emigrated,
along with the connoisseurs
of sacred script,
and any woman
who could walk.

only men
with fishing poles
and flags,
rocks
in their bosoms––

everyone
in one square,
so that it would be easier
to take them up
into heaven
and lock them up
until they sober.

in the window
of the facing house,
in the kitchen,
a light burns.

naked death
rummages through
the refrigerator.

it’s her
yellow jackboots
that shine
when she walks
the streets.

she notices me
and nods.
see you soon.

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris

Rūkas

lithuanian | Marius Burokas

mačiau
kaip rūkas apsemia ežerus
pakabina salas

manasis
jau apsemtas
manosios
jau pakabintos
aukštai
it Svifto vadovėlyje

– supranti
kad viskas tik retės:
apsilankymai
apkabinimai
dantys ir plaukai –

balsvumas lips prie akių
mylimosios nebeužuosi
nors lėkdavai
kaip drugelis į liepsną

gėrimas gelsvins
liežuvį
sąmojis taps glitus
o iškalba mikčios

– tačiau visada sugraibysi
grumbančiais pirštais

užmaršties užtrauktuką

© Marius Burokas
from: Išmokau nebūti
Vilnius: Tyto alba, 2011
ISBN: 9789986168072
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

FOG

english

I saw fog
flood lakes
hanging islands in the air

my lake
is flooded
my islands
hung high
as in Swift

– you understand
how everything tapers:
visits
embraces
teeth and hair––

the fog will rise to your eyes
and you'll lose your lover’s scent
even though you flew
like a moth to that flame

drinking will discolour
your tongue
as wit turns viscous
and eloquence stutters

– still, you can always grope
with dull fingers
to close the clasps of oblivion

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris