Nathan Fields 
Translator

on Lyrikline: 14 poems translated

from: czech to: english

Original

Translation

Staří bohové jsou stále online

czech | Jana Orlová

Ráda bych obcovala s chmelem
zarostlým v lese jako moje srst
v namožených fasciích úřednice

Kroky odměřím touhu po tobě
útrpné právo pro pokročilé
a vím, ještě je čas, protože
staří bohové jsou stále online

© Jana Orlová
from: Neutečeš
Brno: Větrné mlýny, 2022
Audio production: Jana Orlová, 2022

The ancient gods are still online

english

I would like to commune with hops

overgrown in the woods like my fur

in the strained fascia of a clerk


I will measure out my desire for you with steps

torture for the advanced

and I know there’s still time because

the ancient gods are still online

Translation: Nathan Fields

[Já jsem ten, kdo prosí ďábly]

czech | Jana Orlová

Já jsem ten, kdo prosí ďábly
poslouchám jejich říhání, zlomyslně
se zastavuji v řeči jenom tak
aby dech nepoznal pauzu, miluju
peklo jako chleba s máslem
trhám intelekt směrem dovnitř

Jako dítě jsem nechápala proč
nejsem muž, lepší než muž
je už jenom čarodějnice

© Jana Orlová
from: Neutečeš
Brno: Větrné mlýny, 2022
Audio production: Jana Orlová, 2022

[I am the one who asks the devils]

english

I am the one who asks the devils

I listen to their belching maliciously

I stop in speech just like that

so that breath doesn’t recognize the pause I love

hell like bread and butter

I tear intellect in the inward direction


As a child I didn’t understand why

I’m not a man better than a man

is already only a witch

Translation: Nathan Fields

[Ve svém životě jsem cizinkou]

czech | Jana Orlová

Ve svém životě jsem cizinkou
pozorovatelem svého těla
otrokem svého hladu
Čekám na rozhodnutí:
můžu si vybrat rtěnku
ale svobodná nejsem

© Jana Orlová
from: Újedě
Brno: Větrné mlýny, 2017
Audio production: Jana Orlová, 2022

[I’m a foreigner in my own life]

english

I’m a foreigner in my own life

an observer of my body

a slave to my hunger

I’m waiting for a decision:

I have a choice of lipstick

but I’m not free

Translation: Nathan Fields

[Když se udělal]

czech | Jana Orlová

Když se udělal
utřel péro do utěrky
A já se smála
jaká jsem to hospodyňka!

© Jana Orlová
from: Újedě
Brno: Větrné mlýny, 2017
Audio production: Jana Orlová, 2022

[When he had come]

english

When he had come

he wiped his dick on a cloth

And I laughed

what a homemaker I am!

Translation: Nathan Fields

[Můj milenec mrdá až to bolí]

czech | Jana Orlová

Můj milenec mrdá až to bolí
můj milenec má rád krev
šampaňské a bílé šatičky
Můj milenec je katolík

© Jana Orlová
from: Újedě
Brno: Větrné mlýny, 2017
Audio production: Jana Orlová, 2022

[My lover fucks until it hurts]

english

My lover fucks until it hurts

my lover likes blood

champagne and little white dresses

My lover is catholic

Translation: Nathan Fields

[Miluješ pokrok]

czech | Jana Orlová

Miluješ pokrok
Miluješ úhlednost
Jsem jiná generace
Mám ráda retro
Mám ráda špínu
Neznám žvýkačky Pedro
Nezažila jsem komunismus
Jsem jiná generace
Můžu se vymezovat jen vůči konzumu
Jsi jiná generace
Ale šukáš skvěle

© Jana Orlová
from: Újedě
Brno: Větrné mlýny, 2017
Audio production: Jana Orlová, 2022

[You love progress]

english

You love progress

You love neatness

I’m a different generation

I like retro

I like dirt

I don’t know Pedro chewing gum

I didn’t experience communism

I’m a different generation

I can only limit myself from consumerism

You are another generation

But you fuck great

Translation: Nathan Fields

[Po zimě ještě měla]

czech | Jana Orlová

Po zimě ještě měla
ztuhlé maso
když ji roubovali do dřeva
ručně

Žádné zranění
které by stálo za řeč
a šeptání dlaní
puklinou

Prababička stojí u okna
a čeká milence
Prababička čeká milence
a nosí vodu na oheň
Prababička čeká milence
a její manžel spí

Na statku je všechno v pořádku

© Jana Orlová
from: Újedě
Brno: Větrné mlýny, 2017
Audio production: Jana Orlová, 2022

[After winter she still had]

english

After winter she still had

toughened meat

when they grafted her into wood

by hand


No wounds

that would be worth speaking about

and whispering through a palm

through a crack


Great-grandmother stands at the window

and awaits a lover

Great-grandmother awaits a lover

and carries water for the fire

Great-grandmother awaits a lover

and her husband is sleeping


Everything is fine on the farm

Translation: Nathan Fields

[Vyšívám Měsíc]

czech | Jana Orlová

Vyšívám Měsíc
a polykám zelené stromy
Kamna nehoří
hloubí se déšť

Odhrnuju vlasy
a dívám se na cestu
jak plyne do tmavnoucího pole

Za chvíli potkám vrány
a něco ze mě odnesou

Co dělat
Vrátím se do kamen
s mokrou sirkou
a zasadím znova
nevyrostlé stromy

© Jana Orlová
from: Čichat oheň
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013
Audio production: Jana Orlová, 2022

[I’m embroidering the moon]

english

I’m embroidering the moon

and swallowing green trees

the stove’s not burning

the rain is deepening


I push my hair aside

and watch the path

as it flows into the darkening field


In a moment I’ll meet crows

and they’ll take something from me


What to do

I return to the stove

with a wet match

and again plant

immature trees

Translation: Nathan Fields

[Slétává mezi pavučinu ros]

czech | Jana Orlová

Slétává mezi pavučinu ros
v rukou věci zemřelých

Mezi stromy spí
a chodí po hladině

Líže otisky stop
Určuje směr
a hledá smrt

Koupe se v ní
v rybníku před sto lety

© Jana Orlová
from: Čichat oheň
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013
Audio production: Jana Orlová, 2022

[Flies down among spiderwebs of dew]

english

Flies down among spiderwebs of dew

in a hand of things of the dead


Sleeps among trees

and walks upon the surface


Licks prints of tracks

Determines direction

and looks for death


Bathes in it

in a pond a hundred years ago

Translation: Nathan Fields

Nejlepší překladatel komiksů

czech | Marie Iljašenko

V březnu je dobré držet se malých věcí:
hodinek hyacintů nejlépe však kulatých a nejlépe kovových
nepouštět se do velkých podniků nekupovat si byt nebo poušť
nečekat moc a moc nekecat

aby ses samou lehkostí nezačal vznášet
vedle prvních komárů a skleněných much
věty formulovat tak aby se vešly do bublin
holé ještě nerozvité

Je dobré péct bábovky z větru a vody a cukru
nic jiného zatím neroste na záhonech našich kontinentálních zahrad
co nejvíc spát a číst co nejméně
nejlépe komiksy

Je třeba se naučit nauku bublifuku
do luftu lehce foukat luft
to se naučíš od nejlepšího překladatele komiksů
který je podle všeho na dovolené

který už podle všeho nepřekládá
který už podle všeho nežije
kterým jsi podle všeho ty sám

© Marie Iljašenko
from: Sv. Outdoor
Brno: Host, 2019
Audio production: Marie Iljašenko

The Best Translator of Comics

english

In March, it’s good to stick to small things:
watches and hyacinths but round ones and metal ones are best
not to undertake great endeavours don’t buy a flat or a desert
not to expect much or express much

so that you don’t start to float from mere ease
beside the first mosquitoes and glass flies
formulate sentences that fit into speech bubbles
simple not yet complex

It’s good to bake bundt cake from wind water and sugar
nothing else grows in our continental garden beds yet
to sleep as much as you can and read as little
comics are best

It’s essential to learn soap bubble science
softly blowing puff into puff
you’ll learn it from the best translator of comics
who’s apparently taken holiday

who’s apparently not translating anymore
who’s apparently not living anymore
who is apparently you

Translation: Nathan Fields

Norge

czech | Marie Iljašenko

Příběhy které se nestaly tíží jako vzducholoď
ale jen dokud stojíš o jejich tíhu
Je tohle dospělost? Je tohle lest? Ne
je to vzácný plyn hélium

Teď si vzpomeň na odplouvající vzducholoď
v malém městečku ve středu Evropy
vzducholoď leda tak pro pár
která nenechává stín v trávě jak je lehká

Když bůh zemřel nenechal žádné vzkazy
žádné zákazy a žádnou tíhu
jen hodně kávy
aby ses mohla správně rozhodnout
kdy klesat a kdy se vznést

© Marie Iljašenko
from: Sv. Outdoor
Brno: Host, 2019
Audio production: Marie Iljašenko

Norge

english

Stories that never happened bear down like airship
but only if their burden matters to you
Is this maturity? Is this a trick? No
it is helium, a noble gas

Now remember the airship sailing away
in a small town in the center of Europe
only an airship for a couple
that leaves no shadow in the grass it is so light

When god died he left no messages
no restrictions and no burden
just a lot of coffee
so that you could properly decide
when to fall and when to rise

Translation: Nathan Fields

Espresso

czech | Marie Iljašenko

Ráno kávovar chrlí páru jako malý drak
na prázdný šálek dosáhneš jen ze židle
skoro jako za svého postelového dětství
kdy vylézt na skříň byla nejvyšší meta
a největší hrdinkou žena na skútru
která bez zaváhání nechá doma syna
aby se stala barovou tanečnicí
aby mohla celé léto žít u moře

Kapky vody vytvářejí modrou lagunu
tohle nepij ještě počkej
všichni jsme odjeli připomnělo se mi
jezero uprostřed města plné světla
a možná také useknutých rukou a nohou
říkaly jsme my děti a průhledná věta
udělal bych pro tebe všechno

Tak tu se mnou ještě chvíli zůstaň
bez tebe ani to dětství nestálo za nic
Ona dodnes tančí ale dnes jen tango
měla by už být stará ale není
Když odjedeš čas totiž začne plynout jinak
neplyne sráží se dělá kruhy dělá zázraky
dělá neuvěřitelné věci stejně jako kofein

© Marie Iljašenko
from: Sv. Outdoor
Brno: Host, 2019
Audio production: Marie Iljašenko

Espresso

english

In the morning the coffee machine spouts steam like a little dragon
only from a chair can you reach an empty cup
almost like in my bedded childhood
when climbing up onto the wardrobe was the highest aim
and the greatest heroine a woman on a scooter
who doesn’t hesitate to leave her son at home
to become a bar dancer
to be able to live by the sea all summer

Drops of water form a blue lagoon
don’t drink it yet wait
we all left I remember
the lake in the middle of the city full of light
and perhaps cut-off hands and feet as well
we children said and the transparent sentence
I’d do anything for you

So stay here with me a little longer
without you even that childhood was nothing
she’s dancing to this day but just the tango
she should be old now but isn’t
when you leave even time starts flowing differently
doesn’t flow condenses makes circles does miracles
does incredible things just like caffeine

Translation: Nathan Fields

Krahujec

czech | Milan Děžinský

Chtěl bych mít ženskou empatii.
Na co myslí, když se holí?
Je po dešti. Dívám se do zahrady,
nad kterou trhavě krouží pták.
Hledal jsem v encyklopedii.
Nikdy jsem neviděl krahujce,
najednou mě napadlo, že zemřu,
aniž bych kdy viděl krahujce,
nebo ještě hůř –
zemřu, zrovna když budu něco žvýkat –
nebo jinak směšně –
s jednou nohou v nohavici –

© Milan Děžinský
from: Tajný život
Host, 2012
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Sparrowhawk

english

I would like to have a woman’s empathy.
What do they think about when they’re shaving?
It’s stopped raining. I’m looking out into the yard,
above which a bird is fitfully circling.
I looked in the encyclopedia.
I have never seen a sparrowhawk;
It suddenly struck me that I would die
without ever having seen a sparrowhawk,
or worse still –
I’d die while chewing something –
or otherwise ridiculously –
with one foot in a pant leg –

Translation: Nathan Fields www.bodyliterature.com

Gravitace

czech | Milan Děžinský

Pořádají piknik, ale vypadá to,
jako by v nouzi vyndávali nářadí z auta,
anebo vyndávají z auta nářadí,
ale vypadá to, jako by si vyrazili na piknik.
Tělo se nevrhá proti podlaze zdviže,
ale zdviž proti tělu.
Soumrak nepadá na město,
město plazivě vklouzává pod soumrak.
Káně se nevrhá k myši,
to myš se katapultuje proti dravci.
U druhého břehu řeku pod sebou valí prám.
My se neblížíme svému konci,
to z nejzazší prázdnoty
se konec řítí proti nám.

© Milan Děžinský
from: Tajný život
Host, 2012
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Gravitation

english

They’re having a picnic, but it looks as
if they were taking the tools out of the car in an emergency,
or they are taking the tools out of the car,
but it looks as if they were going out on a picnic.
A body does not thrust itself against the floor of an elevator,
but the elevator against the body.
Dusk does not fall upon the city,
the city slides creeping in beneath the dusk.
A hawk does not propel itself towards a mouse,
the mouse catapults itself against the predator.
At the opposite bank a barge rolls the river under itself.
We are not approaching our end,
but from ultimate emptiness
the end is hurtling towards us.

Translation: Nathan Fields www.bodyliterature.com