Lucia Pietrelli 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: catalan to: italian

Original

Translation

Efectes

catalan | Anna Gual

No és a la nit sinó al capvespre,
a l’hora blava, quan deu mil ocells
a la renglera d’un cable elèctric
es posen d’acord i aguanten l’alè,
apreten les ales i se’ls dispara
el batec, la sang de les potes els bull
i calculen quants nusos té el vent,
com si fos el primer cop, com si fos
el darrer, i es repeteixen per dins
estem
a punt
a punt
a punt
per travessar el cel i creuar el continent.

La força de l’impuls
reverbera el fil metàl·lic,
fa baixar
per uns segons
la intensitat
de les bombetes.

Ningú entén el per què.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner , 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Effetti

italian

Non è di notte ma al tramonto,
nell'ora azzurra, quando diecimila uccelli
in fila su un cavo elettrico
si mettono d'accordo e trattengono il respiro,
stringono le ali e gli si accelera
il battito, il sangue delle zampe bolle
e calcolano quanti nodi ha il vento, 
come se fosse la prima volta, come se fosse
l'ultima, e si ripetono dentro
siamo
pronti
pronti
pronti
per fendere il cielo e attraversare il continente.

La forza dell'impulso
riverbera sul filo metallico,
abbassa
per alcuni secondi
l'intensità
delle lampadine.

Nessuno capisce il perché.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Adults

catalan | Anna Gual

Comptabilitzats:

51 secrets incrustats a les taquetes
microscòpiques de les pupil·les,
8 decepcions surant a la superfície
remoguda de la glàndula llagrimal,
14 mentides retingudes a la capa
rugosa de la llengua, amb la saliva,
27 pecats amagats a la penombra
que habita la intersecció de la carn.

Som la brutalitat del bastó
d’un cec que pel passeig es troba
un altre cec, i el fa caure.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner, 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Adulti

italian

Contabilizzati:

51 segreti incrostati nelle macchiette
microscopiche delle pupille,
8 delusioni galleggiando sulla superficie
rimossa della ghiandola lacrimale,
14 bugie trattenute sullo strato
ruvido della lingua, con la saliva,
27 peccati nascosti nella penombra
che abita l'intersezione della carne.

Siamo la brutalità del bastone
di un cieco che passeggiando incontra
un altro cieco, e lo fa cadere.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Brots

catalan | Anna Gual

Entre lletra i lletra
hi neix un munt d’herba
que no penso tallar.

He tornat a desenterrar significats,
a tensar les paraules ajuntant-les.

Mira’m com contemplo,
com em cruix el cos
només en l’acte de mirar.

Estirar les definicions
com qui estira els ossos
en el moment de llevar-se.

Allargar els sons
perquè t’arribin les ones
ara que ets totes les cases,
tots els rebosts,
tots els refugis nuclears.

Deixa de repetir en veu baixa
que no em vols al costat del llit
si escric així, que et sento.

Les coses no són el que semblen ser,
sinó tota la resta.

from: L'ésser solar
Lleonard Muntaner, 2013
Audio production: Radio Vilafranca

Germogli

italian

Tra lettera e lettera
nasce un sacco d'erba
che non penso tagliare.

Ho riportato alla luce significati,
ho messo in tensione le parole unendole.

Guardami come contemplo,
come mi scricchiola il corpo
solo nell'atto di guardare.

Stirare le definizioni
come chi stira le ossa
nel momento d'alzarsi.

Allungare i suoni
affinché t'arrivino le onde
ora che sei tutte le case,
tutte le dispense,
tutti i rifugi nucleari.

Smettila di ripetere a bassa voce
che non mi vuoi di fianco nel letto
se scrivo così, che ti sento.

Le cose non sono ciò che sembrano essere,
ma tutto il resto.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Inundació

catalan | Anna Gual

I si no la veig? I si m’enfonso
abans que la vegi?
Què faig, eh, què faig? Obro els ulls
i que m’entri l’aigua pels forats?

Jo m’enfonso i no la veig.
Et ben juro que no la veig.

I això s’inunda, això va
cap avall com una mala cosa
i no la veig,
em pots ben creure que no la veig.

Moc els braços
però l’aigua m’absorbeix
i no la veig
i no la veig
i no la veig i m’absorbeix.

I digue’m,
què he de fer si no m’espera
i decideix no aparèixer
i decideix aparèixer quan jo ja no la veig?

I és que això és el que passa
i és que no hi és
o no la veig i sí que hi és i molt m’enganya.

Obro la boca i que m’entri l’aigua
i si hi és
i és que no la veig
que vingui a treure’m
del mar negre,
que vingui a obrir-me
les costelles,
que em xucli l’aigua
dels pulmons.

Si hi és a temps, si apareix.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Inondazione

italian

E se non la vedo? E se sprofondo
prima di vederla?
Cosa faccio, eh, cosa faccio? Apro gli occhi
e che mi entri l'acqua per i fori?

Io sprofondo e non la vedo.
Giuro che non la vedo.

E tutto ciò si allaga, tutto ciò
si inabissa come una brutta cosa
e non la vedo,
puoi ben credere che non la vedo.

Muovo le braccia,
però l'acqua mi assorbe
e non la vedo
e non la vedo
e non la vedo e mi assorbe.

E dimmi,
cosa devo fare se non mi aspetta
e decide di non apparire
e decide di apparire quando io non la vedo più?

E questo è quello che succede
ed è che non c'è
o non la vedo e sì che c'è e come m'inganna.

Apro la bocca e che mi entri acqua
e se c'è ed io non la vedo
che venga a tirarmi fuori
dal mar nero, che venga ad aprirmi
le costole,
che mi risucchi l'acqua
dai polmoni.

Se arriva in tempo, se appare.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Ruderal

catalan | Anna Gual

Reneix la menudesa
de l’ínfim.

Reposa al costat de la carretera,
a la riba del bloqueig mental.

Quina determinació,
la de la petita planta que creix a la cuneta,
incomodant el ciment que l’escanya.

Rupestre fins al moll de l’os,
em desvisc per intimar
amb aquesta planta,
per animar-la a no decaure,
per copiar-li el gest guanyador.

Unes semblances
inventades.

Un impuls vegetal que ja és meu.

from: Molsa
AdiA Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Periferica

italian

Rinasce la minutezza
dell'infimo.

Riposa vicino alla strada,
sulla riva del blocco mentale.

Che determinazione,
quella della piccola pianta che cresce sulla cunetta
scomodando il cemento che la soffoca.

Rupestre fino al midollo,
mi strazio per comunicarmi
con questa pianta,
per incoraggiarla a non cedere,
per copiarle il gesto vincente.

Alcune somiglianze
inventate.

Un impulso vegetale che è già mio.

Tradotto da Lucia Pietrelli

S'ha de fer un forat

catalan | Anna Gual

Agafo una pala i un rasclet
i començo a cavar cap avall,
trencant primer les rajoles,
esmicolant després el ciment
i la terra que el sosté i totes
les pedres que trobo les deso
a les butxaques per si
tot d’una visc una esllavissada
i cal fer un mur i esperar
que la cosa es calmi.

No vull pensar
on arribaré ni quan tardaré
ni si al final hi trobaré
algú cavant en sentit contrari.

Qui sap si xocaré,
sense tenir temps
per prevenir la col·lisió,
contra el cap d’algú
ple de fang i runa.

La veritat, pànic de xocar
contra mi,
de ser jo la pregunta i la resposta.

from: Implosions, 2008
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Bisogna fare un buco

italian

Prendo una pala e un rastello
e comincio a scavare,
rompendo prima le mattonelle,
sbriciolando poi il cemento
e la terra che lo sostiene e tutte
le pietre che trovo le conservo
nelle tasche per se
all'improvviso vivo una valanga
e bisogna fare un muro e aspettare
che la cosa si calmi.

Non voglio pensare
dove arriverò né quanto ci metterò
né se alla fine vi troverò
qualcuno scavando nella direzione opposta.

Chissà se mi scontrerò,
senza avere tempo
di prevenire la collisione,
contro la testa di qualcuno
pieno di fango e macerie.
La verità, panico di scontrarmi
contro di me,
di essere io la domanda e la risposta. 

Tradotto da Lucia Pietrelli

L'hivernar de l'ós

catalan | Anna Gual

Em vaig enamorar
del cordó umbilical.

Em donava els requeriments,
me’ls oferia a la boca.

Ara visc en l’enyor perpetu
de totes les vides
a què m’hauria pogut amarrar
amb aquell conducte
de carn i visions.

La meva mare
encara no sap
de les pintures rupestres
que li vaig dibuixar
a la paret uterina.

from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

L'ibernare dell'osso

italian

Mi innamorai
del cordone ombelicale.

Mi dava gli alimenti,
me li offriva in bocca.

Ora vivo nel rimpianto perpetuo
di tutte le vite
a cui mi sarei potuta appigliare
con quel condotto
di carne e visioni.

Mia madre
ancora non sa
le pitture rupestri
che le ho disegnato
nella parete uterina.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Teoria del caos

catalan | Anna Gual

A la superficie
de la meva pell d’humana
hi ha restes
de saliva, petons, carícies, mossegades,
esperma,
xuclets,
talls, ferides, cops, llagues,
suor, cicatrius,
rascades, sang, crostes, blaus, lesions,
esgarrapades,
bufetades,
varius, butllofes i cremades.

No em calen ni perforacions ni tatuatges,

el meu cos
és un mapa.

from: Implosions, 2008
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Teoria del caos

italian

Sulla superficie
della mia pelle umana
ci sono avanzi
di saliva, baci, carezze, morsi,
sperma,
succhiotti,
tagli, ferite, colpi, piaghe,
sudore, cicatrici,
graffi, sangue, croste, more, lesioni,
sfregi,
schiaffi,
varici, vesciche e ustioni.

Non ho bisogno di perforazioni né tatuaggi,

il mio corpo
è un mappa.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Hipertensió

catalan | Anna Gual

La pressió

sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc.

Perquè si no arrisco no visc
i si no visc no té sentit escriure
i com viure sense escriure?

Així que la pressió
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer
sense que el cap del que escriu
exploti.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes
són moviment, són lluita, són motor.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,
perquè els problemes són inspiració.

I el viure surant
que se’l quedi un altre, que jo vull
menjar terrossos de terra.

I la cuirassa transparent
que la vesteixi un altre, que jo vull
enganxar-me
els dits a cada porta,
que jo vull entrar a un tornado i donar voltes
i tirar-me a un riu cabalós
i que se m’emporti.

La probabilitat de quedar-m’hi
sempre ha estat elevada
al nivell en el que em moc,
perquè si vull escriure he de viure i no patir
per si se’m para el cor.

from: Implosions
LaBreu Edicions, 2008
Audio production: Radio Vilafranca

Ipertensione

italian

La pressione
è sempre stata alta
nel livello in cui mi muovo.

Perché se non rischio non vivo
e se non vivo non ha senso scrivere
e come vivere senza scrivere?

Per cui la pressione
è sempre stata alta
nel livello in cui mi muovo,
perché voglio scrivere, e non c'è scrittura sincera
senza che la testa di colui che scrive
esploda.

Ed è per questo che tutto ciò che faccio
è sotto pressione e comporta problemi,
perché i problemi 
sono movimento, sono lotta, sono motore.

Ed è per questo che tutto ciò che faccio
è a pressione e comporta problemi,
perché i problemi sono ispirazione.

E vivere a galla
che lo faccia un altro, che io voglio
mangiare zolle di terra.

E l'armatura trasparente
che la vesta un altro, che io voglio
incastrarmi
le dita in ogni porta,
che io voglio entrare in un tornado e girare
e lanciarmi nel fiume furioso
e che mi trascini via con lui.

La probabilità di rimanerci
è sempre stata alta
nel livello in cui mi muovo,
perché se voglio scrivere devo vivere e non soffrire
se si ferma il cuore.

Tradotto da Lucia Pietrelli

Saudade

catalan | Anna Gual

El vent no fa soroll
però tu el sents
quan toca les coses.

Així, el poema.from: El tubercle
3i4 Edicions, 2016
Audio production: Radio Vilafranca

Saudade

italian

Il vento non fa rumore
ma tu lo senti
quando tocca le cose.

Così, il poema.

Tradotto da Lucia Pietrelli