Rosalind Buck 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: dutch to: english

Original

Translation

Wenteling XXI

dutch | Lies Van Gasse

Deze ochtend, toen ik na jaren boven kwam,
waren mijn haren nat,
groeiden er schubben onder mijn oksels.

Hitte rustte op de huid
als een vals akkoord.
De poppen lagen bloot.

Maden vraten aan mijn vingers
en het groeien kostte tijd.

Toen ook mijn ogen open gingen,
kwam de zon op. Padden zwegen plots.

Ik had bijna spijt.

Er was een gordijn dat mij het zicht benam
en mijn vinnen zogen aan.

Ik had niets geleerd, maar deze lente
gaf mij dode takken en een zacht moeras.
Meer had ik niet nodig.

Ik bedacht dat zelfs de grootste vissen
pijn zuigen, dat het zachtste land bevaarbaar is.

Ik bedacht dat waar de eindes elkaar raken,
niets nog wat wil zeggen.

Er zitten vreemde stromingen in ons,
die ons in hoogtes en dieptes trekken,

maar na jaren van traagheid lopen we snel over.

Wij varen naar het einde.
Honger trekt.

Ik ben een mast die woorden vangt,
de touwen hard, maar strak.

© Lies Van Gasse
from: Wenteling
Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Revolution XXI

english

This morning when, after years, I emerged,
my hair was wet,
scales grew beneath my arms.

Heat lingered on the skin
like a false note.
The chrysalids lay exposed.

Maggots nibbled at my fingers
and growing took time.

When my eyes also opened,
up came the sun. Toads were suddenly silent.

I felt almost sorry.

There was a curtain blocking my view
and my fins stuck.

I had learned nothing, but this spring
gave me dead branches and a soft marsh.
This was all I needed.

I thought that even the biggest fish
suck pain, that the softest land is sailable.

I thought that where the ends meet
nothing means a thing anymore.

There are strange currents in us,
that drag us into peaks and troughs,

but after years of sluggishness we swiftly overflow.

We sail towards the end.
Hunger pulls.

I am a mast that picks up words,
the ropes hard, but tight.

Translated by Rosalind Buck

Wenteling XVII

dutch | Lies Van Gasse

Deze avond, wanneer de lucht zingt als bloed
en het laken scheurt, zit zij kaal op de einder.

Wij kunnen recht in haar hart kijken.

De wind is zwak en veranderlijk.
Ze knipt paarden en dames.

Deze avond, wanneer stenen splijten
en zij het haar als touwen rond zich draagt,
zien wij u staan.

U kan in een muur van water veranderen.

Het zijn de laatste uren
die haar in de vernieling zuigen,
maar u schijnt licht in het middelpunt.

Ze zit haar mannen op het vel,
gooit trossen los, steekt over,
bevaart een beter leven.

Ze zal niet meer zingen,
leest uw schaduw
op de wand die haar omsluit.

Ze kan ballen.
Het houdt haar warm.

Dus deze avond,
wanneer zij in het donker overzwemt
als een kuiken dat zijn ei niet vindt,
bergt geen man zijn meisje.

Waarom zou men zoeken?

Ze zal zich om u heen slaan
als zacht touw.

Ze zal u omhelzen als draad.

En zo,
het jong,
het nest

en al het grind daartussen
zit als een kleine veer in haar
die soms tot vleugels groeit.

Ik heb geen stok onder uw taal
en ik weet niet waar het schip zal stranden,
of de rivier zich inwaarts trekt,

maar wat het mooiste zweeft, valt hard.

Niets hiervan is noodzakelijk.
Wij hebben een wak te vullen in elkaar.

© Lies Van Gasse
from: Wenteling
Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Revolution XVII

english

This evening, when the air sings like blood
and tears the sheet, she sits bald on the horizon.
 
We look straight into her heart.
 
The wind is weak and changeable.
She cuts out horses and ladies.
 
This evening, when stones split
and she dresses the hair around her like ropes,
we see you stand.
 
You can change into a wall of water.
 
It’s the final hours
that suck her into destruction,
but you radiate light at the core.
 
She gives her men a hard time,
casts off, crosses over,
voyages to a better life.
 
She will sing no more,
reads your shadow
on the wall enclosing her.
 
She can ball up.
It keeps her warm.
 
So this evening,
when she swims over in the dark
like a chick unable to find its egg,
no man will guard his girl.
 
Why would one search?

She will lash herself about you
like soft rope
 
She will embrace you like thread.
 
And so,
the young,
the nest
 
and all the shingle in between
sits like a tiny feather in her
that might grow sometimes into wings.
 
I have no prop beneath your language,
and I don’t know where the ship will strand,
whether the river runs inwards,
 
but what floats best, falls hard.
 
None of this is necessary.
We have a gap to fill in each other

Translated by Rosalind Buck

Wenteling II

dutch | Lies Van Gasse

Dat is nog jong.
Het speelt.

Dat wentelt zich over daken
en kantelt avond in nacht.

Dat strikt de veters argeloos,
verhangt zich aan ademloos water.

Dat giet.

Dat giet als de warmte
zich loom om de huizen legt.

Dat klautert in druppels,
klimt als hagel.

Dat snakt.

Dat snakt als de aarde
die groeien verwacht,
de mand die de katten wil bergen.

Dat gloeit als een rode, klamme huid,
als namiddag in zomer.

Dat drinkt.

Het water kan de dorst niet aan,
rivieren gieten binnen,
stromen slaan monden open.

Dat breekt de naden
die ons bespannen
en slaat los.

Dat zet de ochtend aan.

Het dartelt en de tegels houden vast.
Muren zuigen. In een ooghoek
ziet men zelfs de kast bewegen.

Dat wentelt zich en wiekt.
Dat legt zich in het leven neer.

In een nat land zou men het benoemen
als het zinderen van zon, de volle lucht
die aandacht eist, het leven buiten de lichamen.

In de droogte borrelt het op
als water uit de bron,
wervelt het trappen af.

Dat vergeet dat in haar lichaam
de kiem van ouderdom verborgen zit.
Dat is oneindig in haar verspilling.

Dat kirt als een niet te belopen pad.
Als grind in water,
als zomers, ritselend riet.

Dat stilt zich als water in de kom.
De deining verdwijnt,
wij kijken haast verbijsterd toe.

Het tolde om een onvindbare as,
sloeg de buit naar binnen.

Het had zich als een teek
onder de huid gezet,
klauwde ruw de poten.

Het kon de zon in strepen leggen op de vensterbank,
zich strekken tot de onderbuik haast onbeschaamd naar boven kwam.

Ook kon het zwart zijn en gewiekst.

Het kon hoog op de poten door het huis draven,
onder banken sluipen en in een moment van overmoed
in kieren die men niet verwacht.

Het gebruikte rozen om melk te zuigen,
aardbeien voor een zachte adem
en zangzaad als de weeën kwamen

en zo de moeder onoprecht
haar armen om de baby sloeg,
dan brieste het.

Het is jong.

Het heeft zich na maanden opgericht,
loopt trappen op en af.

We moesten het maar zeggen
hoe onze benen traag zijn.
We wilden graag alles vertellen,
maar wankelden op de tong.

We lieten zorgen op het aanrecht staan,
trokken ramen open, snoven luid landinwaarts.

Het is blauw.
Wij zijn gaan denken dat de uren van geen tel meer zijn.

© Lies Van Gasse
from: Wenteling
Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Revolution II

english

That’s still young.
It plays.
 
That rolls over roofs
tipping evening into night.
 
That ties laces guilelessly,
hangs itself on breathless water.
 
That pours.
 
That pours as the warmth
wraps itself sluggishly around the houses.
 
That clambers in droplets,
climbs like hail.
 
That yearns.
 
That yearns like the earth
that awaits growing,
the basket that longs to hold cats.
 
That glows like a red, clammy skin,
like afternoon in summer.
 
That drinks.
 
The water cannot match the thirst,
rivers pour inside,
streams burst mouths open.
 
That snaps the seams
that bind us
and breaks loose.
 
That spurs on the morning.
 
It darts, and the tiles hold fast.
Walls suck. From the corner of your eye
you can even see the cupboard move.
 
That turns about and tumbles.
That lays itself down in life.
 
In a wet land it would be called
the shimmering of the sun, the open air
in demand of attention, life outside the body.
 
In the dryness it bubbles up
like water from a spring,
swirling down stairs.
 
That forgets that in her body
the seed of age lies dormant.
That is infinite in her wastage.
 
That gurgles like an impassable path.
Like gravel in water,
like summery, rustling reed.
 
That calms like water in the bowl.
The swell subsides,
we look on almost amazed.
 
It orbited an unfindable axis,
casting all inward.
 
It had settled like a tick
under the skin,
clawed the paws raw.
 
It could lay the sun in stripes on the windowsill,
stretch until the underbelly almost brazenly emerged.
 
It could be black, as well as artful.
 
It could trot on tiptoe through the house,
steal under sofas and, in a moment of recklessness,
into unexpected cracks.
 
It used roses to suckle milk,
strawberries for a soft breath
and birdseed when contractions came
 
and so the mother insincerely
wrapped her arms around the baby,
then it roared.
 
It’s young.
 
After months, it raised itself,
walked up and down the stairs.
 
We had to admit
how slow our legs are.
We wanted to tell all,
but tottered on the tongue.
 
We left our cares on the draining board,
threw windows open, sniffed loudly inland.
 
It's blue.
We’ve started to think the hours no longer count.

Translated by Rosalind Buck