Per Brask 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: danish to: english

Original

Translation

[HVIS JEG SIGER]

danish | Ulrikka S. Gernes

HVIS JEG SIGER at hvide heste
hvide kister, hvide lagener slår i vinden
at du går rundt derinde
i det rum jeg skimter
gennem døre som springer op og op
jo længere ind jeg kommer
hvis jeg siger at hvide sider
kridhvide sider og flere hvide sider
slår flænger i luften og jeg sidder inde
med alt det blod der skal til
for at skrive et liv
og jeg har ingen hænder

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[IF I SAY]

english

IF I SAY that white horses
white coffins, white sheets lash in the wind
that you walk about in there
in a room I glimpse
behind a door that springs open and open
the further in I go
if I say that white pages
chalk-white pages and more white pages
rip the air and I hold
all the blood necessary
to write a life
and I have no hands

Translated into English by Per Brask and Patrick Friesen

[FRA NU AF]

danish | Ulrikka S. Gernes

FRA NU AF vil jeg altid
foretrække kaos
dansende, skamferede insekter
fanget i en støvet søjle
af sollys

altid foretrække
vanviddets skingre forgreninger
der slår kiler ind
i døgnets grund

svovlglimt blusser op
og styrter
en kaskade
af splintrede blikke

fornuften brænder broer
bag mig — bær blot ved
til dette bål!

altid gribe i blinde
efter det der ikke kan nås
altid foretrække
en ryggesløs mulighed
der kunne koste mig
livet eller det
der er værre

klatre mod himlen
jublende fuldendt kaotisk
ad en støvet søjle
af sollys

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[FROM NOW ON]

english

FROM NOW ON I will always
prefer chaos
dancing, maimed insects
caught in a dusty column
of sunlight

always prefer
insanity’s shrill branching
that wedges
into day’s ground

sulfureous glimpses flare up
and crash
a cascade
of splintered glances

reason burns bridges
behind me—go ahead and carry
wood for this bonfire!

always grasp in blindness
for what cannot be reached
always prefer
a depraved possibility
that could cost me
my life or what
is worse

climb towards heaven
jubilantly chaotic
on a dusty column
of sunlight

Translated into English by Per Brask and Patrick Friesen

[DIT NAVN STÅR]

danish | Ulrikka S. Gernes

DIT NAVN STÅR
på en afreven flig
af en lyserød kuvert
stukket ned i en tegnebog
efterladt på en bro

kvinden der ringer
og lægger beskeden
har jordslåede pletter
på stemmen
hendes ord
er svampesporer
som vinden driver ind
gennem sprækken
til et andet liv
hvor jeg benægter
min identitet
for én der søger mig
på et fremmed sted

jeg sidder tilbage
kilet fast i nuets ring
med en eksakt viden
om lyskeglen
der borer sig ind
i en stivnet pupil
i rummet uden øjenlåg
hvor al død venter
at forsones

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[YOUR NAME IS WRITTEN]

english

YOUR NAME IS WRITTEN
on a torn slip
of a pink envelope
pushed into a wallet
left on a bridge

a woman calls
and leaves the message
in the moist folds
of her voice
her words
are fungus spores
the wind drives in
through the crack
to another life
where I deny
who I am
to someone who seeks me
in a strange place

I am
nailed to the circle of the present
with an exact knowledge
of the cone of light
that drills its way into
a rigid pupil
in the room without eyelids
where all death awaits
redemption

Translated into English by Per Brask and Patrick Friesen

[MÅNEN VED]

danish | Ulrikka S. Gernes

MÅNEN VED
og mit blod

hospitalshvide vågenætter
vi er begge i verden
drejer om en akse
af forskudte billeder
går over hver sin grænse
og ser ind i hinanden
gennem lag på lag af himmel
et uendeligt rum
forskanset

så blå
dine øjne

du klatrer ad en stige
uden fortøjning eller ende

månen ved
og mit blod

signaler svirrer i luften
jeg vifter instinkter væk
insekter draget
af de mørke årer
der springer svulmende
ud af min hud

for at nå dig, gå dig i møde
svøbe dig i pulsens hyldest

når ingen løfter
bønner eller besværgelser
længere
kan holde dig her

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[THE MOON KNOWS]

english

THE MOON KNOWS
and my blood

hospital white nights of vigil
we are both in the world
turning on an axis
of displaced images
we each cross a border
and look into each other
through layer upon layer of sky
an unending space
entrenched

your eyes
so blue

you climb a ladder
without foothold or end

the moon knows
and my blood

signals whirr in the air
I fan away instincts
insects drawn
by dark veins
swelling
from my skin

in order to reach you, meet you
wrap you in the homage of my pulse

when promises
prayers and spells
no longer
can hold you here

Translated into English by Per Brask and Patrick Friesen

[JEG NÆGTER]

danish | Ulrikka S. Gernes

JEG NÆGTER at acceptere
røgsøjlens dikterede skrift
der i det eksakte sekund
lader sig opløse, lader sig indføre
som en fodnote af terror
i den store lov
der har dømt os til at bære
skælvets løsen
når alibiet ikke holder
og legemet overgiver sig
når gryet renser ud
blandt stjernerne

© Ulrikka S. Gernes
from: Kamikaze
Valby: Borgens Forlag, 1999
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

[I REFUSE]

english

I REFUSE to accept
the spine’s dictated script
which at the precise moment
lets itself dissolve, lets itself be inserted
as a footnote of terror
in the great law
that has condemned us to carry
the quake’s loosening
when the alibi doesn’t hold
and the body surrenders itself
when dawn cleans up
among the stars

Translated into English by Per Brask and Patrick Friesen