كوه

مرا با كوه رازي است
با پنجره
 با درخت


مرا با دشت
با تو
و ماه
و آيينه اي كه شكست .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

La montagna

Ce un segreto tra me e la montagna,
tra me e la finestra,
 me e l'albero.
me e la pianura,
me e la luna,
e quell' specchio che si e' rotto.

Traduzione in Italiano di: Alireza Zarei