مثل آفتاب

مثل آفتاب
    رنگ محبت می پرد
    ذره ذره از دست می رود
    شور زندگی
     احترام
   نام زنی است که گم شده
   در خلوت مدام
   دشنه ی خیالمان را صیقل میزنیم
   با این همه هنوز
  پروانه عاشق است
  شیرمی نوشد
  در سپیده که ما خوابیم
  خواب

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

Come il sole

Come il sole,
impallidisce il colore dell' affetto,
pian piano svanisce,
la gioia di vivere.
il rispetto,
nome di una donna che si e' persa
nella continua solitudine.
lucidiamo il pugnale della nostra
immaginazione.
con tutto cio,
ancora,
la farfalla e' innamorata.
nell' alba che noi dormiamo.
Dormire.

Traduzione in Italiano di: Alireza Zarei