بر آستان تو

به بهروز تاجور و

باغ نرگس دستگرد خوسف

بر آستان تو
دري
به باغي از نرگس گشوده بود

يك بيابان پنجره
در چشم هايت
هر پنجره
آسماني از ستاره كه سوخته بود

دريا دلي
 دور از همه نام ها
با بغلي از مهر
با گل سخن مي گفت
ايستاده عصر
بر آستان شوكت دريايي
 كه بيابان بود

در باغي
با نهري فروتن
جوشيده از دلش .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

Sul tuo soglio

Sul tuo soglio,
si apriva una porta
su  un giardino di Narcisi.
un deserto di finestre
nei tuoi occhi.

ogni finestra
un cielo di stelle bruciate.
un cuor di mare
lontano da tutti uomini.
con un abbraccio di affetto
parlava  con il fiore.

fermo il pomeriggio,
sul soglio della grandezza marina
che era deserto.

un giardino
con un modesto ruscello
originava dal suo cuore.

Traduzione dal persiano di Alireza Zarei