ஊடுபாh;த்தல்


இப்பொழுதெல்லாம்
கைப்பை விதம் விதம்
ளுநந -  வாசழரபா என்றுசில போ;பெறலாம்!
திறந்து காட்டும் சிரமம் தவிh;க்கலாம்
அடையாள அட்டைஇ அறைத்திறப்பு
எல்லாம்
ஒ – சயல இற்போல் தௌpவாய்த் தொpவதால்
வேகமாகக் கடவைகள் தாண்டலாம்
ளுநந -  வாசழரபா பைகள் போல் யாழ்மக்கள்
ளுநந -  வாசழரபா உடைகள் அணியத் தொடங்கினால்
கடவைகள் தோறும் தடவூதல் ஒழியூம்
பொக்கெற்றில் உள்ள பொருள்கள் எல்லாம்
அப்பட்டமாகத் தொpயூம் ஆயின்
தட்டுதல் - தடவூதல் சற்றே குறையலாம்
ளுநந - வாசழரபா பைகளும் உடைகளும் போல
ளுநந - வாசழரபா மனங்கள் மனிதா;க்கிருந்தால்
எல்லாh; உள்ளமும் ஒ- சயல படம் போல்
தெட்டத் தௌpவாய்த் தொpயத் தொடங்கினால்
பொய்ம்மைஇ வஞ்சகம்இ போலி ஒழிந்து
வையகமே இன்ப மயமாகாதா?
அன்றேல் மனிதன்
சுயரூபங்கள் வெளியே தொpயூம்
பாpநிh;வாண நிலைக்கு நாணி
ஆதாம் ஏவாள் ஒளித்ததுபோல
கண்ணிற் படா அது கரந்துறைவானோ?

© Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan
Audioproduktion: Goethe Institut, 2015

SEE-THROUGH

Sehen Sie die Handtaschenkollektion! Mode-Signale!
Manche gehören zur Sorte „See-Through“
Muss man nicht öffnen: Ausweise, Schlüssel sind sichtbar
Checkpoints können passiert werden ohne Verzögerung

Sollten wir nicht auch „See-Through“-Kleider tragen
Zur leichteren Passage von Checkpoints: unsere Taschen
Offenbarten Etiketten und Tickets

Kein Befühlen und Durchwühlen
Kein Betatschen und Grapschen
Keine Durchsuchung mehr und
Kein Übergriff auf meine Person.

See-Through-Bags, See-Through-Wear –
Und wären wir mit See-Through-Herzen gesegnet,
Wie großartig wär das erst!
Hättet ihr Herzen nichts zu verbergen hieße das nicht
Ein Ende aller Falschheit Täuschung und Heuchelei?

Oder würde der Mensch
Sich seiner „Nacktheit“ schämen
Sich wie Adam und Eva verstecken?

Ins Deutsche übertragen von Barbara Köhler
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015