НАСЕКАДЕ СИ

Те раскинувам
раскинувам

ливчиња белешки загубени со дамки од кафе сметки ливчиња од шеќерчиња билети за метро авионски бординг карти обоени со боја на вино и на џинс тефтерчиња од хотелски соби белешки од автобуски станици подметнувачи за чаши обележани со кармин нацрт пораки тантели платна енергии салфетки од ресторани зборови по хотелски соби

каде што не оди никој
таму одам јас
ги одврзувам
летаат
и слободна ти се предавам тебе
ти се враќам
немајќи речиси ништо да ти кажам.

© Nataša Sardžoska
Aus: Living water
Audioproduktion: Haus für Poesie / 2018

YOU ARE EVERYWHERE

I tear you up
I rip apart

papers lost notes with coffee marks bills sugar bag subways tickets boarding cards colored from wine and blue jeans colors block-notes bus cards business cards with lipsticks marks hidden messages laces energies napkins from restaurants strings words in hotel rooms

where nobody goes
I go
I unwind them, they fly
and I deliver myself free to you
I come back to you
without having anything to say.

translated by the author
revised by Sinead MccMorrow