ДЕТСТВО: СПОМЕНИ

Спомен за пътнически влакове
Дълго пътуване
Тя е на четири, пет, шест години
Когато я питат, отговаря с доверие.
Те се смеят: каква хитруша,
ще те продаде!
Тя не хитрува
и не продава,
а те са
чужди.

По-късен, но неясен спомен за
нейни лъжи: нейна
по-съвършена действителност.
Истини в аванс.

Ясен спомен за книжки
с корави листа и картинки на цяла страница:
Дърварят е заклещил лапите на мечката
Овчарите хвърлят в реката вълка, завързан в чувал
Дядото претрепва зверовете, които са се сместили
учтиво в ръкавичката
Български приказки.
Немски приказки:
Мрачни гори
Зловредни гномове
Плашени до смърт деца

Хензел и Гретел
Иванчо и Марийка
Още скитащи
призраци
неутолени молби за сигурен свят.

© Ekaterina Yossifova
Audioproduktion: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

CHILDHOOD: MEMORIES

A memory of passenger trains

A long journey

She is only five, six, seven years old 

When they ask her questions, she answers with confidence.

They laugh: what a cunning girl,

she’ll sell you in a minute!

She does not use cunning

and does not sell,

and they are

alien to her.


A later, but unclear memory of

her lies: her more perfect reality.

Truth in advance.


A clear memory of books with stiff pages and large pictures

The lumberman fastens the paws of the bear

The shepherds throw the wolf into the river tied up in a sack

The old man does away with the beasts civilly squeezed in the little mitten

Bulgarian fairy tales

German fairy tales

Dark forests

Deadly gnomes

Children frightened to death


Hanzel and Gretel

Ivancho and Mariyka

Still roaming

Ghosts

Unanswered prayers for a secure world.

Translation: Valentin Krustev