مميزي

شب روي آسمان راه مي رفت
روي كوه ها
روي زمين
روي دل ما

گاه از پنجره
به خانه مي خزد
و كتاب ها را مميزي مي كند

گاه كه براي هوا خوري
روي بام مي رود
پايش لیز مي خورد

هم از اين رو است
كه صبح مي آيد
گاهي .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

La revisione

La notte camminava sul cielo
sulle montagne
sulla terra
sui nostri cuori.

ogni tanto dalla finestra
si striscia dentro casa
revisiona i libri.
ogni tanto per prendere una boccata d'aria
sale sul tetto e scivola,
per questo che
arriva  l'alba
ogni tanto.

Traduzione dal persiano di Alireza Zarei