مميزي

شب روي آسمان راه مي رفت
روي كوه ها
روي زمين
روي دل ما

گاه از پنجره
به خانه مي خزد
و كتاب ها را مميزي مي كند

گاه كه براي هوا خوري
روي بام مي رود
پايش لیز مي خورد

هم از اين رو است
كه صبح مي آيد
گاهي .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

Zensur

Nachts schritt er über den Himmel
über die Berge,
die Ebene,
unsere Herzen.

Manchmal kriecht er durchs Fenster
ins Haus
und zensiert die Bücher.

Manchmal, wenn er zum Luftschnappen
das Dach besteigt,
gleitet er aus.

Auch deshalb
kommt er morgens,
manchmal.

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani