- ოსანა...

როდესაც პალატი დატოვა პილატემ,
...ღალატი, ღალატი, ღალატი დილამდე...
და ცოდვა პირადი, ცოდვათა პარადი
რწმენის პაროდიით სავსეა პირამდე.
- შემოდი, ვინა ხარ?! - დუმილი...
დუმილი,
დუმილიც დამალე, დამალე და მალე
ანგელოსთ ამალა მოაგნებს სამალავს,
სოსანის ბუმბულებს შეარხევს ფრთოსანი
და კრიალოსანის ძაფია არილი
არილზე ასხმული ცხოვრების მარილი -
- სიტყვები:
- ოსანა, ოსანა, ოსანა...

ჩვენი საუკუნე... საკანის უკუნი...
უკუნის სიმშვიდე, პალატა მეშვიდე
და ცოდვის შვილები - დაუნი, დებილი,
სასტიკი დროება და დაუნდობელი...
კოჭლია კამარა და თაღი დაბალი.

როდესაც პალატი დატოვა პილატემ,
ღალატი, ღალატი, ღალატი დილამდე...

ხელს იბანს ყოველი
მას მერე ვინც არის,
ვის, საით მოელის
შეკრული ფიცარი
და დროის საცერით

გაცრილი ნაცარი,
წყალს მიაქვს ფაცერი
და დანაფიცარი.

ხელს იბანს მოხუცი,
ხელს იბანს ყმაწვილი,
ვის სადაც მოუწევს
ონკანის ნაწილი.

ხელს იბანს ვაჭარი,
ხელს იბანს მოხელე,
ერთმანეთს ამჩნევენ
და მკვლავებს მოხვევენ.

ხელს იბანს ძმობილი,
ხელს იბანს დობილი,
დრო ჩვენგან შობილი
და დაუნდობელი.

ტოვებენ პალატებს,
მისდევენ პილატეს,
დილიდან ღამემდე,
ღამიდან დილამდე...

...და ისმის:
- ოსანა!
- ოსანა!
- ოსანა!...

© Dato Magradze
Aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audioproduktion: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

- Hosianna...

Als Pilatus verließ das Gemach,
... bis zum Morgen Verrat, Verrat, Verrat
und eigene Sünde, der Sünden Parade
ist voll der Parodie des Glaubens bis zum Rande
- Komm rein, wer bist du?! - Stillschweigen ...
Schweigen,
verbirg das Schweigen, verbirg es und balde
die Engelschar findet den Hinterhalt rasch,
zum Rascheln bringt der Consolida Flügel ein Vogel
der erste Sonnenstrahl ist der Rosenkranz
das Salz des Lebens gereiht auf dem Sonnenstrahl -

- die Worte:
- Hosianna, Hosianna, Hosianna...

Unser Jahrhundert ... Das Dunkel der Zelle ...
Die Ruhe des Dunkels, siebenter Krankensaal
und Kinder der Sünde - Downe und Debile,
Grausame Zeiten sind gnadenlos, alle ...
Lahm ist das Firmament, niedrig der Bogen.
Als Pilatus verließ das Gemach,
bis zum Morgen Verrat, Verrat, Verrat...

Sein jeder Nachfolger
wäscht seine Hände,
wen, wo erwarten
gebundene Bretter
und durch das Zeitsieb

gesiebte Asche
schwimmt auf dem Wasser
der Fischer Fangschlinge
und das an Eides Stelle Beschworene.

Die Hände waschen sich
Jüngling und Greis,
wo es wem glückt
an dem Wasserhahnstrahl.

Die Hände waschen sich
Kaufmann, Beamter,
erblicken einander,
umarmen sich beide.

Die Hände waschen sich
Freundin und Freund,
von uns erzeugte grausame Zeit.

Man verlässt das Gemach,
Man geht Pilatus nach,
Vom Morgen bis zur Nacht,
Von der Nacht bis zum Morgen ...

Und man hört:
- Hosianna!
- Hosianna!
- Hosianna!..

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7