روسناس

ديگر كتاب نميسوزانيم
سوزاندن سطري كافيست
تا ذهن آدمي براي قرني ديگر
مسدود بماند

© Pouneh Nedaii

Rustas

Wir verbrennen keine Bücher mehr,
eine einzige Zeile genügt,
um den menschlichen Geist
ein weiteres Jahrhundert zu hemmen

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani