صندلي هاي خالي

سخن راني كه به پايان رسيد
موج جمعيت از در تالار
خارج شدند .
دربان
در را پشت آخرين نفر بست
بعد
نگاهي به ميز خالي خطابه انداخت  
و ناگهان دريافت
چه قدر زيباست
اگر خطابه يي
براي صندلي هاي خالي بخواند .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

Le sedie vuote

finito il commizzo,
l'onda di gente
uscita dalla sala.

il portiere
ha chiuso la porta
dietro l'ultima persona,
dopo
lo sguardo rivolto verso la cattedra vuota,
all' improvviso accortosi
che bello
se facesse un discorso
per le sedie vuote.

Traduzione dal persiano di Alireza Zarei