Tsead Bruinja

friesisch

Linda Voûte

indonesisch

[leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens...] (fy)

leave nimmen wit hoe't wy yn eardere libbens
inoar foarby ronnen of de bus misten dêr't ien
fan ús beiden yn siet of do myn suster ús mem
yn wiest en it tusken ús neat wurde mocht om't
 
der te folle jierren of in leauwe tusken ús
dreaun sa plastysk as in kontinint sil de ôfstân
wol ris west ha ik wie miskien drok dwaande mei
it útfinen fan fjoer wylst do en dyn frijer
 
oare kant de oseaan de kearsen oanstutsen
hâld ik dy al wer te stiif fêst ik wol dy net
fynknipe mar ik bin bang en bliid tagelyk dat
 
der noait mear tusken ús wêze sil as dit hielal
dêr't wy net by inoar yn komme kinne omdat
it te lyts is foar it fertriet fan twa dy't ien wurde
 
leave lit tiid ús fan inoar ôf skuorre at wy ien foar ien
deageane wy slaan werom mei brêgen fan wurden

© T.B. / Bornmeer
Aus: De wizers yn it read
Leeuwarden: Bornmeer, 2000
Audioproduktion: NLPVF, 2005

[kekasih tak seorang]

kekasih tak seorang tahu bagaimana waktu kehidupan sebelumnya
kami saling melewati atau ketinggalan bus di dalam salah satu
kami atau di dalam kamu adalah adikku ibuku
dan kami tak boleh menghubungkan cinta karena

perbedaan umur atau iman dan barangkali
jarak di antara kami pernah plastis seperti benua
dan mungkin aku sibuk menemukan cari menyalakan api
sedangkan kamu dan pacarmu

menyalakan lilin di seberang samudra
apakah ku memegangmu terlalu kuat  maaf aku tak mau
memerasmu sampai halus namun aku takut dan juga gembira

bahwa tak pernah akan lebih di antara kami
kecuali alam semesta ini di dalamnya kami tak bisa berkumpul
sebab terlalu kecil untuk kesedihan dua orang yang menyatu

kekasih biar waktu memisahkan kami kalau satu demi satu kami meninggal
dalam hidup ini kami akan memukul balik dengan jembatan kata

Terjemahan: Linde Voûte