Kerry Shawn Keys 
ÜbersetzerIn

auf Lyrikline: 17 Gedichte übersetzt

aus: litauisch nach: englisch

Original

Übersetzung

Taip ir gyvenu

litauisch | Laurynas Katkus

Taip ir gyvenu su voratinkliais ir su fikusais
žodynais, komiksais ir širdimi
tuksinčia nakties pakraštyje

Gyvenu su siuntiniais ir emailais
prūsija ir žvėrynu, rugine ir vynu
atvėsus orui, sulėtėjus kvėpavimui

Šnekuosi su statulomis ir poetais
kuriuos mėgstu ir kurių negaliu pakęsti
per sapną aiškiai ištardamas priebalses

Karpau nagus, taisau dušą
prisipažįstu ir nutyliu, vairuoju automobilį
nes niekas taip neliepė

Lauke su tirpstančio sniego plotais
stebiu kiškį, tupintį tarp krūmokšnių
ir įsileidžiu jį sąmonėn

Šoku, šoku, atsimušu į kliūtį, sustingstu –
kaip drėgna aplinkui
kaip garas virš žemės

Prisidengęs erdve, retai pastebimas
klausydamasis plakimo, kuris vis stiprėja

© Laurynas Katkus

And so I live

englisch

And so I live with cobwebs and ficuses,
dictionaries, comic strips, and a heart
which taps at the outskirts of night

I live with parcels and emails,
Prussia and Žvėrynas, moonshine and wine
When the air gets colder, the breathing slower

In dreams I talk with statues and poets
whom I like and whom I cannot stand
clearly pronouncing the consonants

I cut my nails, repair the shower,
confess and overlook in silence, drive the car
because nobody suggested I do so.

Outside in patches of melting snow
I observe a hare sitting in a copse
and let him into my consciousness

I jump I jump, strike something, I freeze –
How humid it is all around
How steamy above the earth

Covered with space, rarely seen,
listening to the ever-stronger beat of my heart

Translated by Kerry Shawn Keys

Šeštame aukšte

litauisch | Laurynas Katkus

Negarsiai  murmantis liftas
Kelia mus į knygų padangę.
Užsimerkusi suki plaukus aplink pirštą:  
Snaudulys yra minkštas ir šiltas kokonas.
Jis įplyš,  kai įžengsi į  lentynų labirintą.
Kai ant kaklo užsikabinsi  kortelę.

Geltonuose kalėjimo narveliuose, ten
raštą skaito kitaip, visu kūnu. Geležinio Vilko gatve
Į sėkmę įsiutusios lekia mašinos.
O čia tiktai  prietema, valandos,  prietema…
Per pietus gersi sultis iš taurės.
Tirštimas liks lūpų kamputy.

Klaidžiosi praėjimais, neieškodama,  
Kur baigiasi ir prasideda raidės.
Lyg atsisveikindama, lytėsi nugarėles.
Nes žinai, kaip laukiama ženklo. Nors krustelėjimo.
Kaip supratus nušvinta.
Kaip lentynos yra begalinės.

Į blausų koridorių atsiveria durys,
Bet mano elektros išlydžiai
Išdraikė varinius tavo plaukus.
Nejudėdama, nekreipdama dėmesio
Stovi ir  geri savo atvaizdą,
Dvilypuojantį  lifto veidrodžiuos.

© Laurynas Katkus

On The Sixth Floor (Mažvydas Library)

englisch

An elevator, murmuring quietly,
Lifts us into a sky of books.
Eyes closed, you twist your hair around your finger:
Slumber is a soft and warm cocoon.
It will tear, when you step into the labyrinth of shelves.
When you hang your I.D. around your neck.

In the nearby prison’s yellow cages, they read the script
Another way, with the whole body. On Iron Wolf Street
The cars race, competing toward success.
Here only twilight, hours on end, twilight…
At lunch you’ll drink juice from a wine glass.
The pungence sticking to the corner of your lips.

You’ll wander down the aisles, not even searching
For the beginning or end of the letters.
As if saying goodbye, you’ll touch the spines of the books.
For you know, how one waits for a sign. Just a stirring.
How on understanding, everything shines.
How the shelves are endless.

The door opens onto the dim corridor.
But my electricity
Has grazed your hair.
Not moving, not paying any attention,
You stand and drink your image,
Which duplicates itself in the elevator’s mirrors.

Translated by Kerry Shawn Keys

Vėl vaikštau

litauisch | Laurynas Katkus

Ich war alt wie ein Rauch
                            Johannes Bobrowski                   


vėl vaikštau po nuotraukas virš pianino
jos įsileidžia nesipriešindamos, lyg to laukusios

spalvos šešėliai blunkančios linijos
išsigaubia lyg lašas iš krano:

atvėsę patalai greimas ant pieno
vėlyvos sirenos -  greitosios ar fabriko

tavo kūnas kruta ankštam ore
kažkur toli kitam kvadrate

į stiklą trinasi putplastis

ar  jauti prietemos kvapą ar nueisi
nežinia kur atneši  

Palangos tiltą  ar ne

aštuntam kambary tarp šokančių kojų  
aštunto dešimtmečio batais randu  ko neieškojau

ant  parketo nukritęs kraujo lašas
toks apvalus tirštas nekaltas
 
pasilenkiu ir lyžteliu, apstulbęs

© Laurynas Katkus

once again I pace

englisch

Ich war alt wie ein Rauch
                            Johannes Bobrowski


once again I pace around the photos on the piano
they receive me without the least resistance

colors shadings fading lines
camber like a drop from the tap

the bedding’s cooled down   scum on the milk
sirens late at night – an  ambulance or factory

your body stirs in the stuffy atmosphere
somewhere far away in another quarter

styrofoam rubs against the windowpane

don’t you feel the taste of dusk    won’t you go
not knowing where   will you bring

the bridge of Palanga or not

in the eighth room back amid the dancing legs
wearing shoes from the eighties  I find what I wasn’t looking for

on the parquet a fallen drop of blood
so round thick innocent

I lean down and lick it, stunned

Translated by Kerry Shawn Keys

Užauginusios

litauisch | Agnė Žagrakalytė

numiręs guli sau ant nugaros, kirmėles spjaudai aukštyn – pasiutęs gerumas! (a.a. senelis)  

Vaikiškos pėdkelnės ant galvos – ausys,
vilnonės kojinės tiesiai ant šlepečių –
murzinos kiškio pėdelės
jos mėgo laideles vaikams,
tad taip persirengusi lydžiu
šlubų senučių eiseną per dangų
nuvargom ligi senos skaldyklos
rikiuojasi į eilę ir šliuožia tik
šliuožia mediniais loveliais
žemyn kikendamos, laibesnė
skersa užstringa, tai kitos per
viršų straksena, pabyra terbelės
kepti obuoliai ir pypkutės
Elžbės knygelė iškrinta, ten
skrebeliodavo pirmą sniegą,
maudžiantį pusiaują  
giesmių nuotrupas, o čia
atsivertus matau: „mano skarelė
plona, ausys šąla, kurmiai
kaselę sušiaušė, o Marelės
(tai ta, kur užstrigo)
flanelinės kelnikės, patogios,
minkšta dabar jai gulėt!“

© Agnė Žagrakalytė
Audio production: 2004 Books from Lithuania

They raised us

englisch

when you’re dead you lie on your bac spitting up worms
– one hell of a good time! (my grandfather, God rest his soul)
   

Children’s pantyhose over the head – the ears,
woolen socks pulled over slippers –
dirty rabbit feet
they like programs for children
maybe that’s why I wear all this when escorting
a procession of limping grannies in the sky
tired by the time we’ve reached the mason’s shop
they form a queue and slide
and slide down small wooden chutes
giggling, the slimmest one
gets stuck crosswise
so the others jump over, handbags spill
baked apples and briar pipes,
Liz’s booklet – she used to scribble
there of the first snow
and her aching back - and now
I open and read: “my headscarf
is thin, my ears freezing cold, moles
mussed up my braids, and Marion’s
flannels (the one who got stuck) are snug.
It’s soft for her, lying here now!”

© Agnė Žagrakalytė
Translated by Kerry Shawn Keys

Piratinė kopija

litauisch | Laurynas Katkus

Jis nuomojasi butą užpraeitam dešimtmety už autostrados.

Miega po nupešiotom adijalų snaigėm, kurios kadaise
                                                                                    užpustydavo pajūrio kopas.

Spintos lentynas slegia  monitoriai, procesoriai,
                                                                                    diskeliai ir diskai.

Jo kūnas  tarsi švininis, tik po vokais retkarčiais
                                                                                    čiūžteli drumzlini obuoliai.

Skaičių virtinės, blyksniai, daugialypis ir  įsakmus judėjimas:
                                                                                    tai schemos kužda tamsoj.

Perkrautos, išderintos, apkrėstos virusais, jos kenčia žiaurią vergovę.

Kas akimirką šitame mieste prie jų prisiliečia barbarų rankos.

Tik tu gali mus išgelbėti, Vygi,  sako Motininė Plokštė,  iškirsti langą į laisvę,

Tik tu, nes žmonės nebesupranta, ką sakai,  kodėl staiga
                                                                                    atsijungi, meti ragelį.

Jūsų kalbos  skirtingos.

Ateik pas mus, ir būsi imliausias, tobuliausias algoritmas!

Sistemoje, kuri niekad nestringa,  kur nėra  nuovargio,  
                                                                                    alkio, pornografinių puslapių!

Kur galimybės atsiranda vos pagalvojus,  kur visos spalvos ir greičiai, Vygi,
                                                                                    būsim kartu iki galo!

Virš skardžio blėsta oranžinis mėnulio indikatorius.
                                                                                    Ant suoliukų vietas tuoj užims  

Saulėgrąžų valgytojai, ir turgaus prekeiviai rėks
                                                                                    ant žmonų nuskalbtom rankom.

Siūbuos ir kibirkščiuos laidai, troleibusams lendant iš žiedo.

Tavęs laukia kietai virtas kiaušinis virtuvėj suskilusiom sienom
                                                                                    ir tuščioj, nė vienos detalės.

© Laurynas Katkus

Bootleg Copy

englisch

He is renting a flat behind the highway in the 80s.

He sleeps under the threadbare snowflakes of the nappy blankets
                                           which once snowed on the seaside dunes.

The shelves of the cupboard are weighted down with monitors, processors,
                                           floppies, and hard discs.
 
His body is lead-like, behind the eyelids only an occasional
                                           swish of turbid eyeballs.

Rows of numbers, flashes, multiple and commanding movements:
                                           these are chips whispering in the dark.

Overloaded, discordant, infected with viruses, they suffer a cruel slavery.
 
Every second in this city they are touched by the hands of barbarians.

Only you can save us, Vygis, says the Mother Board, cut a window to freedom.

Only you, because people don’t understand anymore what you are saying, why you
                                           suddenly turn off, throw down the receiver.         

Your languages are different from one another.

Come to us, and you will be the most pliant, most perfect algorithm!

In the system, which never freezes, where there’s no weariness,
                                           hunger, pornographic sites!

Where only thought-about possibilities appear, where there’re all colors and speeds, Vygis,
                                           we will be together till the end!

Above the bluff, the orange meter of the moon is flagging.
                                           On the benches the places will soon be taken  

By the eaters of sunflower seeds, and construction workers shouting to their wives,
                                           wives with dish-water hands.

Wires will swing and spark when the trolleybuses peep out from the end station.

A hard-boiled egg waits for you in the kitchen with its cracked walls, empty,
                                           not a component in sight.

Translated by Kerry Shawn Keys

[Išsilukštensiu, jei būsi mano... ]

litauisch | Agnė Žagrakalytė

Išsilukštensiu, jei būsi mano
Skiepai nuo įsiūčio
Smigteli porąkart
Ir rami
Lanksčios lygiagretės
Viskas lygiagrečiai
Net tolstam lygiagrečiai
Veidrodis nuliežia tik
Vieną sluoksnį
Likusius vyniojam į ritinius
Nurodydami datas
Po metų spalvinsim
Atplėšinėdami sulipusius
Kai užsirašom atsimenam
Kai užsirašom
Kalbėkite garsiau, pabandykite
Į stiklinę, bus mikrofonas
Jau geriau žiemą per ežerą
Žvaigždės ant meldų suvarstytos
Traška po kojom peršalom
Žviegiant mindomai pilnačiai
Suieškom taures, kaitinsim klijuosim
Daug taurių, daug nugarų
Saugiai išplaukti.

© Agnė Žagrakalytė
Audio production: 2004 Books from Lithuania

[I‘ll hatch out if you‘ll be mine]

englisch

I‘ll hatch out if you‘ll be mine
Inoculation against rage
A few stabs
And I‘m calm
Flexible parallels
Everything is parallel
Even going separate ways is parallel
The mirror licks off just
One layer
The rest we‘ll roll up in scrolls
Inscribe the dates
In a year we‘ll color them
Tear apart those stuck together
When we write down we remember
When we write down
Speak louder please, try
The glass, it‘ll make a mike
It‘s better in winter over the lake
Stars strung on rushes
Crackling under the feet, we get cold
Trampling on the squealing full moon
We‘re finding cupping glasses
We‘ll heat them, a lot of cups,
A lot of backs for safe sailing.

© Agnė Žagrakalytė
Translated by Kerry Shawn Keys

TYLINČIŲJŲ YRA KARALYSTĖ

litauisch | Rimvydas Stankevičius

Šimtmečius tyli sustingę miestai

Amžinas meilės judesys
Žvilgsnis pro langą
Amžinas žingsnis per slenkstį
Žodis kyšantis iš pusiau pravirų lūpų

Amžinas išdidumas ir skurdas
Lietus pakibęs virš ištroškusios žemės
Ir amžinai tas pats kiemsargis
Kas rytą tingiai slampioja
Su šluota rankoje

Bet jis iš kitos karalystės

© Rimvydas Stankevičius
Audio production: 2004 Books from Lithuania

THE KINGDOM BELONGS TO THE SILENT

englisch

Petrified cities are silent for ages

The eternal movement of love
A glimpse through a window
The eternal step over the threshold
A word sticking out of half – opened lips

Eternal pride and poverty
Rain hanging over the thirsty earth
And every morning the same sweeper
Loiters around idly
With a broom in his hand

But he from another kingdom

© Rimvydas Stankevičius
Translated by Eugenijus Ališanka and Kerry Shawn Keys

NEKANONIZUOTAS

litauisch | Rimvydas Stankevičius

Tuščia ir gili
Yra karalystė.
Šalta, sunki,
Tolydžio mažėjanti.
Ankšta ir vimdanti
Yra karalystė.
Noris sakyt, kad
Niekieno - -
- - - -
- -
Mūsų.

© Rimvydas Stankevičius
Audio production: 2004 Books from Lithuania

UNCANONISED

englisch

Empty and deep
The kingdom
Cold heavy
Continually diminishing
Cramped and emetic
The kingdom
One wants to say
Nobody’s - -
- - - -
- -
Ours

© Rimvydas Stankevičius
Translated by Eugenijus Ališanka and Kerry Shawn Keys

Mudu du

litauisch | Agnė Žagrakalytė

Vaišių padėklą ir šypsenas
Perplėšė svetimas žvilgsnis
Susiūsim tą nuotrauką dailiai
Raudonu šilkiniu siūlu
Tik tik tik springdami
Spurdės laikrodžiai
Adatai popierių varpant
Lūpom rūką rupšnojant
gurkšnojant slieko glotnumo
gatvelę pro langus
Aš traukiu, tu trauki,
Mes abu susitraukiam iki
Skiauterėtų dėžučių
Tavo dėželėje adata sirpia
Mano – raudoni siūlai
Gulim ramiai, skiauterėlėm
Jūržoles laižom nuo kilimo

© Agnė Žagrakalytė
Audio production: 2004 Books from Lithuania

Both of us

englisch

The smiles and heaps of food
Were torn by an alien look
We’ll stitch that photo up
With red silk thread
Tick tick tick the clocks
Will sputter
While the needle eats through the paper
While lips nibble at the fog
sipping the street through the windows
sleek like an earthworm
I take a drag, you take a drag
Both of us shrivel into
Cockscombed tiny boxes
In your box the chirping
In mine the red thread.
We lie serenely, our cockscombs
Licking seaweed from the carpet

© Agnė Žagrakalytė
Translated by Kerry Shawn Keys

Meninis klonavimas

litauisch | Agnė Žagrakalytė

Mylimas kojų nagus
Ant kultūrinio leidinio karposi
Kai nieks nematys – laižysiu
Žirklučių ašmenis – liko
Kokia dulkelė vistiek
Giliau įsipjovus liežuvį
Kraują su dulkėm išminkius
Nusilipdysiu vaikelį

Guldysiu degtukų dėžutėn
Iš jo marškinių pažastų
Iškirptom skiautelytėm
Išklojus
Tegul įkvimpa taip svaigiai
Tevirpa pakinkliai praeivėms

Iš kriauklės, vonios,
Nuo paklodės
Po vieną plaukelį surinksiu
Turės tokius plaukus
Nešiosis
Ten skendinčias moterų
Plaštakas

Jam nusičiaudžius džiovinsiu
Nosines ant radiatorių
Išdžiūvus gramdysiu kruopščiai
Šičia bus dantys – išdrožus
Nušveisiu citrinų žievelėm
(žybčios mergoms, kai užaugs)

© Agnė Žagrakalytė
Audio production: 2004 Books from Lithuania

Artistic cloning

englisch

My sweetheart clips his toenails
On the cultural weekly.
When nobody’s watching, I’ll lick
The scissor blades – maybe there’s
A speck of dust left somewhere.
Cutting my tongue deeper
I’ll mix the blood with the dust
And mould a small child.

I’ll put him in a matchbox
Lined with shreds cut
From the armpits
Of my sweetheart’s shirt.
Let the odor intoxicate.
Let the knees of passing women buckle.

From the sink, the bathtub,
The bedsheets,
I’ll collect every little hair.
Such hair he’ll have
Carrying woman’s palms
Buried inside.

When my sweetheart sneezes, I’ll dry
His handkerchiefs on the radiator
Diligently scraping off the remnants
For making teeth – carving,
Then polishing with lemon peels
(they’ll flash at girls when he grows up)

© Agnė Žagrakalytė
Translated by Kerry Shawn Keys

Laiškas

litauisch | Laurynas Katkus

Aūū! Vėjas atplėšė duris.
Ak, mašina, sniege.

Melsva vakaro šviesa,
žiemos pradžia.

Jau ilgokai negaunu laiško, gražu.
Nebesurenku žodžių, pabiro kažkur po stalu.

Ar matei, kaip auga nagas?
Braška ir plyšta popieriaus lapas.

Čia! Aš čia, susuktas lipnion juostelėn,
 nukryžiuotas ant armonikos,
aš čia kvėpuoju, negrįžk.

© beim Autoren
Audio production: 2002 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Letter

englisch

Yo!  Wind tore off the door.
Ah, a car, in snow.

Blue evening light,
beginning of Winter.

No letter for a long time, fine.
I can’t find words---they’re somewhere under the table.

Have you seen a nail grow.
A sheet of paper crumple and tear.

Here!  I’m here wrapped in sticky tape,
crucified on an accordion,
here I’m breathing do not return.

Translated by Kerry Shawn Keys
© by the TranslaterDINGUSIŲJŲ YRA KARALYSTĖ

litauisch | Rimvydas Stankevičius

Jie nieko nežino
Sako kaip ir per amžius
Tingiai dūzgia saulė ir
Margaspalviai paukščiai kyla
Krūtinėmis taškydami spindulius
Net neprisimena
Ar būtų matę ką nors ar bent šešėlį jutę
Švari sako žemė sapnai ir giesmės

Ir romūs žvilgsniai nuslysta per dangų
Kyla prie lūpų pirštai
Ir spaudžias arčiau vienas kito į krūvą visi
Trys gyvieji ir tuzinas mirusiųjų

© Rimvydas Stankevičius
Audio production: 2004 Books from Lithuania

THE KINGDOM BELONGS TO THE LOST

englisch

They don’t know anything
They say the world without end
The sun hums lazily and
Mottled birds take wing
Splashing sunbeams with their breasts
Not even remembering
If they saw anything or felt at least a shadow
They say the earth and dreams and chants are pure

Meek glances glide over the sky
Fingers mount to lips
They all huddle closer to each other
Three living and a dozen dead

© Rimvydas Stankevičius
Translated by Eugenijus Ališanka and Kerry Shawn Keys

KARTĄ PER METUS. VIEŠKELIS

litauisch | Rimvydas Stankevičius

Žinau ko ateini mama
tam ir yra
nerakintos durys pernakt
negesinta šviesa kišanti
šiurkštų snukį
artyn

Tam ir yra šitas vieškelis
kuriuo tiktai tu
kuriuo tiktai eitum ir eitum
net prieš gaidgystę kai šerkšnas
stvarsto už
kojų

Žinau tai tavo samdyti
elegantiški skausmo
pirštai sutvarkantys patalą
užsagstantys marškinius
po to jau palangėn
barbenantys

Laukiu ir aš
imsim patręšim
žodžiais ramybę

– Kodėl, vaikeli, kodėl?
Kas gi tau šovė į galvą?

– Aš pats, mama.

© Rimvydas Stankevičius
Audio production: 2004 Books from Lithuania

ONCE A YEAR. A COUNTRY ROAD

englisch

I know what you are coming for Mom
that’s why
the door’s unlocked all night
the light’s not out it pokes
its coarse snout
closer

That’s why there’s a country road
along which only you
along which only you’d walk and walk
even before cockcrow when hoarfrost
grabs the legs

I know it’s your hired
elegant aching fingers
making the bed
buttoning the shirt
later on tapping
on the windowsill

I’m also waiting
finally we will top – dress
the silence with words

-Why, sonny, why?  
What got into your head?

-I’ll manage myself, Mom.

© Rimvydas Stankevičius
Translated by Eugenijus Ališanka and Kerry Shawn Keys

KARTA

litauisch | Rimvydas Stankevičius

Vaikiška raganų medžioklė.
Kaip ir kasnakt stovim visi
po kvarco dušu – pusnuogiai, jauni,
beveik patenkinti,
dar garuojantys sapnų likučiais:
tie, kur prabudę iš karo, rūgščiai kvepia žeme;
gėdijas rankų virpėjimo tie, kur iš meilės sūpynių;
suglebę ir skaidrūs – ragavę mirties…
Pažinti galima, bet kuo gi apkaltinsi,
Kai laikmečio pirštas vis rodo
Į vėliavas –
Vėliavos baltos
Kartoja: nekaltas, nekaltas…

© Rimvydas Stankevičius
Audio production: 2004 Books from Lithuania

GENERATION

englisch

Childish hunting of witches.
As every night we all stand
under a shower of quartz – half naked, young,
almost satisfied,
still steaming with the remains of dreams:
those, woken from war, smell of sour earth;
those from the swing of love have the flush of trembling hands;
limp and limpid – those who tasted death…
You can recognise them, but of what to accuse them,
when the finger of time points constantly
to standards –
white standards
repeat: no guilty, no guilty…

© Rimvydas Stankevičius
Translated by Eugenijus Ališanka and Kerry Shawn Keys

blogis yra gražus...

litauisch | Agnė Žagrakalytė

blogis yra gražus
svaiginimasis yra gražus blogis yra
gražus

yra blyškus nuovargis
miegančių mergaičių
skruostuose

perpildyto troleibuso pažastys
gaubia jas kaip tankiai sukaltos
prakaituojančios gegnės

troleibuso žodžiai gula ant gegnių
lyg traškančios čerpės

glitūs troleibuso plaučių vėjai
smelkiasi pro čerpes

išbalusios miega susivijusios mergaitės
tirpstančiuose kas stotelė namuose  

tvirtai apsikabinusios balzganos žolelės

l‘herbes mauvaises
fleures du mal

po darbo vairuotojai
virsta sodininkais
rauna piktžoles
baltos šaknys
meta į naktį
į juodą stotelių dirvožemį

© Agnė Žagrakalytė
Audio production: 2004 Books from Lithuania

[evil is beautiful]

englisch

evil is beautiful
intoxication is beautiful evil is
beautiful

a pale fatigue rests
on the cheeks
of sleeping girls

the armpits of an overcrowded trolley
enclose them like a thicket
of sweating rafters

the words of the trolley lay down
on the rafters like rattling roofing tiles

the viscous winds of trolley lungs
penetrate the tiles

pale entangled girls are sleeping
while at each stop their home melts more and more

tightly embracing pallid herbs

l’herbes mauvaises
fleures du mal

after work
the drivers become gardeners
weeding out
white roots
flinging them into the night
into the black soil of the bus stops

© Agnė Žagrakalytė
Translated by Kerry Shawn Keys

Vairuotojo žmona

litauisch | Laurynas Katkus

Vairuotojo žmona: Rytą man liko tik odinė kepurė ant spintos.
Vairuotojas: Iš pradžių taip lėkiau - maniau, apsiversiu.
V.ž.: Aš vėl aptekau katėm; siūlai smaugia man kaklą.
V.: Bremenas. Šlapdriba. Sapnuojas pasieniečiai.
V.ž.: Oi, susirgau! Nepadeda ir žiūrėjimas pro langą.
V.: Užsimiršęs glaudžiu sunkvežimio priekį, tavo krūtinę.
V.ž.: Ji neužkrečiama, tačiau mirtina. Jau motina išneša šiukšles, nuperka maisto.
V.: Parvešiu Europos pieno, ir tu pasveiksi.
V.ž.: Kalėdos. Po langais šaukia: Dezdemona, padarysiu tave laimingą!
Nebegaliu: išvažiuosiu, pakeisiu butą, pavardę, tautybę…
V.: Pakrauta. Jungiu šviesas; spaudžiu vairą, lyg kelią sutrumpint galėčiau. Jaučiu:
liko tik kelios minutės.
Ar spėsiu, ar spėsiu?

© beim Autoren
Audio production: 2002 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

The Truck Driver´s Wife

englisch

Truck Driver’s Wife  In the morning only a leather cap on the shelf.
Driver At first I was really moving---and thought I might turn over.
Truck Driver’s Wife  I’m surrounded by cats again. Yarn chokes my neck.
Driver  Bremen. Sleet. Dreaming of borderguards.
Truck Driver’s Wife  Oh, I’m sick. Even looking out the window doesn’t help.
Driver  Oblivious, I press the front of the truck, your breast.
Truck Driver’s Wife  It’s not contagious, but it’s deadly.
Mother already carries out the rubbish, buys the food.
Driver I will bring you the milk of Europe, and you’ll be cured.
Truck Driver’s Wife  Christmas. Outside the window
somebody shouts, „Desdemona, I will make you happy.“ For
me no more. I’m leaving, changing flats, name,
nationality....
Driver Done. Turning on the headlights, pressing the
steering wheel, like I can shorten the way. I feel there
are only a few minutes left. Will I be on time. On time?

Translated by Kerry Shawn Keys
© by the TranslaterM.M.M.

litauisch | Laurynas Katkus

Kelias pasitaikė balotas.
Taškydamos purvą ir šviesą, lėkė mašinos.
Po mumis dunksojo melsvas merkurijaus miestas.
Skarda ir vanduo rūdijo jo sutemose.
Susėdom pailsėti,
iškratėm dulkes iš sandalų. Valgėm duonos ir lašinių.

Aš ant stulpelio,
Tomas ant lagaminėlio,
Marija - prie kojų (dar nepradėta, Viešpatie - o jau kaip sraigė).

Kai kurios užeigose ir aikštėse
dundėjo demonų muzika.

Pasistiprinę pakilom, išskleidėm vėliavą,
ir, giedodami pirmuosius himnus, ėmėm leistis į slėnį.

© beim Autoren
Audio production: 2002 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

City Of Mercury

englisch

The road happened to be boggy.
Cars drove by, splashing mud and light.
Below us loomed the blue city of mercury.
Tin and water rusted in its twilight.
We sat down to rest, shook dust
from our sandals, ate bacon and bread.

Me perched on a roadside post.
Tomas on his suitcase.
Marija--- reclining sideways(it is not yet begun, Lord---
she’s curled like a snail).

From the squares and taverns
the rumble of demons.

Refreshed we rose, spread the banner,
and singing our first hymns, started to descend into the valley.

Translated by Kerry Shawn Keys
© by the Translater