Alen Bešić  (Ален Бешић)
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 4 Gedichte übersetzt

aus: englisch nach: serbisch

Original

Übersetzung

Last Ink

englisch | Michael Ondaatje

In certain countries aromas pierce the heart and one dies
half waking in the night as an owl and a murderer's cart go by

the way someone in your life will talk out love and grief
then leave your company laughing.

In certain languages the calligraphy celebrates
where you met the plum blossom and moon by chance

—the dusk light, the cloud pattern,
recorded always in your heart

and the rest of the world—chaos,
circling your winter boat.

Night of the Plum and Moon.

Years later you shared it
on a scroll or nudged
the ink onto stone
to hold the vista of a life.

A condensary of time in the mountains
—your rain-swollen gate, a summer
scarce with human meeting.
Just bells from another village.

The memory of a woman walking down stairs.

Life on an ancient leaf
or a crowded 5th-century seal

this mirror-world of art
—lying on it as if a bed.

When you first saw her,
the night of moon and plum,
you could speak of this to no one.
You cut your desire
against a river stone.
You caught yourself
in a cicada-wing rubbing,
lightly inked.
The indelible darker self.

A seal, the Masters said,
must contain bowing and leaping,
"and that which hides in waters."

Yellow, drunk with ink,
the scroll unrolls to the west
a river journey, each story
an owl in the dark, its child-howl

unreachable now
—that father and daughter,
that lover walking naked down blue stairs
each step jarring the humming from her mouth.

I want to die on your chest but not yet,
she wrote, sometime in the 13 th century
of our love

before the yellow age of paper

before her story became a song,
lost in imprecise reproductions

until caught in jade,

whose spectrum could hold the black greens
the chalk-blue of her eyes in daylight.


Our altering love, our moonless faith.

Last ink in the pen.

My body on this hard bed.

The moment in the heart
where I roam restless, searching
for the thin border of the fence
to break through or leap.

Leaping and bowing.

© Michael Ondaatje
Published with permission of the author
aus: Handwriting
Toronto: McClelland and Stewart, 1998
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

POSLEDNJE MASTILO

serbisch

U određenim zemljama mirisi se zariju u srce i čovek

umre u polusnu u noći dok sova i taljige ubice prolaze


baš kao što će neko u tvom životu razglabati o ljubavi i žalosti

a potom otići od tebe smejući se.


U određenim jezicima kaligrafija slavi mesto

gde si slučajno naišao na šljivin cvet i mesec


– blagi sumrak, skupina oblaka,

svagda zabeležena u tvom srcu


a ostatak sveta – haos,

koji okružuje tvoj zimski brod.


Noć Šljive i Meseca.


Godinama kasnije podeliš to

na svitku ili blago pritiskaš

mastilo na kamen

da zadrži pogled života.


Zgušnjavanje vremena u planinama

– tvoja kapija nabubrila od kiše, leto

oskudno u susretima s ljudima.

Samo zvona iz drugog sela.


Sećanje na ženu koja silazi niz stepenice.


         *


Život na drevnom listu

ili pretrpanom pečatu iz 5. stoleća


taj odražavajući svet umetnosti

– leži na njemu kao na krevetu.


Kad si je prvi put ugledao,

u noći šljive i meseca,

nikome o tome nisi smeo da kažeš.

Sasekao si želju

na rečnom kamenu.

Zatekao si se

usred trljanja krilâ cvrčaka,

blago umrljan mastilom.

Neizbrisivo mračnije ja.


Pečat, govorio je Učitelj,

mora da sadrži saginjanje i skok,

„i ono što se krije u vodama“.


Žut, pijan od mastila,

svitak se odmotava ka zapadu

putovanje rekom, svaka priča

sova u mraku, njen dečji jauk


sad je nedostižna

– taj otac i ćerka,

ta ljubavnica što silazi naga niz modre stepenice

svaki korak ometa njeno pevušenje


Želim da ti umrem na grudima, ali ne još,

napisala je, nekoć u 13. stoleću

naše ljubavi


pre no što je hartija požutela


pre no što je njena priča postala pesma,


izgubljena u nepreciznim reprodukcijama


sve dok nije uhvaćena u žadu,


čiji je spektar mogao da zadrži tamno zelenilo

kao kreda plavu boju njenih očiju na dnevnoj svetlosti.


         *


Naša promenljiva ljubav, naša vera bez mesečine.


Poslednje mastilo u olovci.


Moje telo na ovoj tvrdoj postelji.


Onaj trenutak u srcu

gde lutam nespokojan, u potrazi za


tankom granicom ograde

da se kroz nju probijem ili je preskočim.


Skačući i saginjući se.

Prevedeno: Alen Bešić

Step

englisch | Michael Ondaatje

The ceremonial funeral structure for a monk
made up of thambili palms, white cloth
is only a vessel, disintegrates

completely as his life.

The ending disappears,
replacing itself

with something abstract
as air, a view.

All we'll remember in the last hours
is an afternoon—a lazy lunch
then sleeping together.

Then the disarray of grief.


On the morning of a full moon
in a forest monastery
thirty women in white
meditate on the precepts of the day
until darkness.

They walk those abstract paths
their complete heart
their burning thought focused
on this step, then this step.

In the red brick dusk
of the Sacred Quadrangle,
among holy seven-storey ambitions
where the four Buddhas
of Polonnaruwa
face out to each horizon,
is a lotus pavilion.

Taller than a man
nine lotus stalks of stone
stand solitary in the grass,
pillars that once supported
the floor of another level.

(The sensuous stalk
the sacred flower)

How physical yearning
became permanent.
How desire became devotional
so it held up your house,
your lover's house, the house of your god.

And though it is no longer there,
the pillars once let you step
to a higher room
where there was worship, lighter air.

© Michael Ondaatje
Published with permission of the author
aus: Handwriting
Toronto: McClelland and Stewart, 1998
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

KORAK

serbisch

Obredna pogrebna konstrukcija za monaha

načinjena od tambili palmi, belo platno je

samo posuda, raspada se


posve kao i njegov život.


Svršetak nestaje,

zamenjuje se


nečim apstraktnim

poput vazduha, pogleda.


U poslednjim satima sećaćemo se

tek jednog popodneva – lenjog ručka

i kako smo spavali zajedno.


A potom rasulo žalosti.


         

*


U jutro punog meseca

u šumskom manastiru

trideset žena u belom

meditira o zapovedima tog dana

do mraka.


Hode tim apstraktnim stazama

svim srcem

užagrenom mišlju usredsređene

na taj korak, a potom na sledeći.


U sutonu crvene opeke

Svetog četvorougla,

među svetim sedmospratnim ambicijama

gde četiri Bude

Polonaruve

gledaju na četiri strane sveta,

nalazi se paviljon lotosa.


Devet kamenih stabljika lotosa

viših od čoveka

stoji samotno u travi,

stubovi koji su nekad podupirali

pod narednog nivoa.


(Putena stabljika

svetog cveta)


Kako je telesna žudnja

postala trajna.

Kako je želja postala pobožna

te ti podupire kuću,

kuću tvoje voljene, kuću tvoga boga.


I mada je tamo više nema,

ti stubovi su nekoć omogućavali da kročiš

u uzvišeniju odaju

u kojoj beše molitve, i vazduh beše ređi.

Prevedeno: Alen Bešić

Wells II

englisch | Michael Ondaatje

The last Sinhala word I lost
was vatura.
The word for water.
Forest water. The water in a kiss. The tears
I gave to my ayah Rosalin on leaving
the first home of my life.

More water for her than any other
that fled my eyes again
this year, remembering her,
a lost almost-mother in those years
of thirsty love.

No photograph of her, no meeting
since the age of eleven,
not even knowledge of her grave.

Who abandoned who, I wonder now.

© Michael Ondaatje
Published with permission of the author
aus: Handwriting
Toronto: McClelland and Stewart, 1998
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Bunari II

serbisch

Poslednja sinhalska reč koju sam izgubio

bila je vatura.

Reč za vodu.

Šumsku vodu. Vodu u poljupcu. Suze

koje sam prolio na rastanku sa ajom Rozalin

napuštajući svoj prvi dom.


Više vode za njom nego za bilo kim

što mi je opet iz pogleda pobegao

ove godine, dok sam je se sećao,

bezmalo majke izgubljene, tokom tih godina

žedne ljubavi.


Nemam nijednu njenu fotografiju, nismo se sreli

od moje jedanaeste godine,

ne znam čak ni gde joj je grob.


Ko je napustio koga, pitam se sad.

Prevedeno: Alen Bešić

Nine Sentiments (IX)

englisch | Michael Ondaatje

An old book on the poisons
of madness, a map
of forest monasteries,
a chronicle brought across
the sea in Sanskrit slokas.
I hold all these
but you have become
a ghost for me.

I hold only your shadow
since those days I drove
your nature away.

A falcon who became a coward.

I hold you the way astronomers
draw constellations for each other
in the markets of wisdom

placing shells
on a dark blanket
saying "these
are the heavens"

calculating the movement
of the great stars

© Michael Ondaatje
Published with permission of the author
aus: Handwriting
Toronto: McClelland and Stewart, 1998
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Devet osećanja (IX)

serbisch

Staru knjigu o otrovima

ludila, mapu

šumskih manastira,

hroniku dopremljenu

morem u sanskritskim slokama.

Sve to čuvam,

ali ti si za mene

postala duh.


Samo tvoju senku

čuvam od onomad kad sam

oterao tvoju prirodu.


Soko se prometnuo u kukavicu.


Čuvam te onako kao što astronomi

jedni drugima crtaju sazvežđa

na tržnicama mudrosti


stavljaju školjke

na tamno ćebe

i govore: „Ovo

su nebesa“


proračunavaju kretanje

velikih zvezda

Prevedeno: Alen Bešić