Abol Froushan 
ÜbersetzerIn

auf Lyrikline: 8 Gedichte übersetzt

aus: persisch nach: englisch

Original

Übersetzung

سانسور

persisch | Ali Abdolrezaei

در قتل عام ِ
                 سرِ سطرِ آخر را زدند
  و خون     مثل       به جان ِ افتاده ست
مرگ است روی صفحه دارد دراز می
و زندگی    پنجرهی وامانده ای سنگ او را
تفنگی تازه دنیا را ست
و من مثل به درهای این واردم
   هنوز همان اتاق ِ     از خانه
 
در زندگی ِمن     مثل      با سطرهای این صفحه مادرم
دستهای گربه رقاصی می هنوز
                                     تا موش بدواند
                                         پی ِسوراخی پُر

دنبال ِدرسی در مدرسه
دیگر برای سارای عاشقانه ام  دارا نیستم
دارمیفِ تازه ام را انجام می دهم
شما خط بزنید
و در دختری  آخرِ این شعر زمین می خورد
                        خانه ای درستید
                                     پُر از دری زخمش باز شده باشد
        و از لای اضلاع ِ مرگ
                       مثل اتاقی از این خانه رفته باشد خوشبخت شد
دختری خواسته باشد خویشم   
       دانه بپاشد درصداش      پیشم
      و در خانقاهِ اندامش
             چرخ بزند    هی چرخ بزند چشمهام     دوباره درویشم
چقدر چشمها
این حفره های تو خالی
در بازی ِ بین دو آدم هزار دستانند
چقدر این سمتِ هستی هستم آن سمتی ترم همه ایرانند     
       ! پدرد!      مادرد!       برادردم
حال من از درد  وخیم تر است
نوشتن از من عقیم تر است
و لندن آب و هوای مش ای دارد هنوز     
خواهرانه منتظر است
                  مرگ     روی بدنم دراز
                                                    زندگی باز مرا
     
 برای شاعری صفِ طویل شده     دلم می سوزد
برای بی شاخه ای جی جی هایش باد ست در گلو
برای استراحتِی سیم برق ندارد
برای خودم
                                                               مثل ِ برق رفته ام از خانه

آدمی بودم
حماقتدم و شاعر شدم

© Ali Abdollrezaei

Censorship

englisch

In the massacre of my words
they've beheaded my last line
and blood   ink like is hitting on paper
there's death  stretched over the page
and life like a window ajar  shattered by a rock
a new gun has finished off the world
and I  imported goods like through this alley's doors
am still the very meagre room that emigrated


I in my life who am pen like to the lines of this meagre page  am mother
The cat's paws are still prancing
to scare the mouse
running for the hole they filled


In pursuit of the lesson I did at school
I'm no longer Jack the lover to my Jill
I'm doing my new homework
You cross it out

And in the girl who will tumble at this poem's end
build a house
filled with a door open like a wound
and from in-between the edges of death
like a room gone from this house  lived happily
a girl  who wanting to make me her own
would throw morsels in her voice  
to tease me over
to the temple of her body
for my eyes to keep whirling and whirling  to make a Dervish of me again
How the eyes
these empty sockets
in between the love making of two are thousand handed
How this side of being where I am is all the more other-sided in Iran
Fathurt  mothurt  my brothurt!
My condition is more critical than hurt
writing's more emasculated than me
and London with its hair highlights of a weather is still
sisterly awaiting
Death  to stretch over my body
for life to kill me again

My heart is bleeding  
for the poet whose queue of words is getting longer

for the branch less sparrow who's swallowed its twitter
for the
restitution of a crow 
with no overhead wire
for myself
gone from the house  like electricity
I was somebody
Did the foolish thing became a poet!

English Translation by
 Dr. Abol Froushan

زلزله

persisch | Ali Abdolrezaei

اجازه آقا!
گاو اگر سُر می خورد
شیروانی اگر می افتاد
زیر ِآن همه تیر آهن همیشه آیا می مُردیم؟
 
آموزگار    ی بر چهره اش ریخت
دست هایش را از تهِ جیبش
و آسمان       روی سقفِ چندم نشست
 
نی های له شده!
درس هایی از دستِ بچه ها افتاد
و دیوارها      چه خواب هایی برای مردم نمی دیدند
تنها      روی دستی از زیر ِ آوار بیرون آمد
صدای انگشتی برخاست!
 
اجازه آقا!
می توانم        برخیزم!؟

© Ali Abdollrezaei

Earthquake

englisch

She raises a finger
Excuse me teacher!

If the holy cow* slips
tin roofs falling over
under lots of iron beams
would we always die?

the teacher  a tremour slipping down his face
pulled the pocket bottoms off his hands
and heavens fell down on the Nth class

crushed benches
lessons fallen from children’s hands
and the walls
what dreams they harboured for the inhabitants
except for


a hand that appeared out of the rubble
rose the sound of a finger!

Excuse me Sir!
May I   get up!?

* According to an ancient Persian Myth of Creation, the earth rotates on the
horn of a bull. Legend had it that if the bull coughed, the earth would slip off
its horn, causing an earthquake.

English Translation by Dr. Abol Froushan

تبعید

persisch | Ali Abdolrezaei

این طرفِ دنیا       پسری هم اگر داشته باشی

پسری    دراین طرفِ دنیاست

به سمت های آبی پشتِ سر ریختی رفت بی خیال!

بیهوده از خیالِ من میگذری

اگر این جا باشی

دیگر آن نیستی آن جا هستی

مثلِ منی میشوی اینجایم

من اگر برگردم

دیگر آن نیستم این جا هستم

مثلِ تویی میشوم آنجایی

دیگر نمیخندم

حتی نمیگندم

تنها         تنهاییِ خودم را انجام میدهم

مثل همین حالا حالم خوب است

و خیال می       با خیالِ راحت تنهام

        بی خیال!

آن طرفِ دنیا         مادری هم اگر داشته باشم

مادری       درآن طرفِ دنیاست

© Ali Abdollrezaei

Banished

englisch

On this side of the world
even if you had a living son
it would be a son
on this side of the world
who went in the direction of the water that you spilt behind the tears
Never mind!


Pointlessly, you walk across my mind
If you were here
you would no longer be the one over there
you would be like me over here
If I returned
I would no longer be the one over here
I would be like you over there

I no longer laugh
nor even go off
I only exercise my own loneliness
like now that I feel fine
and I imagine I am imaginatively alone
Never mind!


On that side of the world
even if I had a living mother
it would be a mother
on that side of the world

English Translation by
 Dr. Abol Froushan

تهران

persisch | Ali Abdolrezaei

این زیباست       درست!
ی ِ خوبی دارد      قبول!
آسمان ِ بالای سرش هم آبی ست      خب!

نیستم عزیزم
می بینم چه صندلی های خوشگلی دورِعجب میزی نشسته اند
 نمی موسیقی ِ لبِ دریایی دارد
 بعد ِ اینی     لب هایی ترین چقدر خوردن دارد
آب تنی در هوای این نابلدی را هم خوب بلدم
بلدم طوری نگاه ازلای نمی دانم
  می دانم
 وسطِ چشمهای تو راحت نشسته ام          
و در هر طرف دست می برم
 ای از تو را می خورم خوردنی تری
    خر نیستم
می فهمم
تو حق داری          
Ok!
اما اگر همه ی اینها
                        و اینها
 زیرِ آسمان ِ سیاه ِ تهران بود
چقدر می چسبید

© Ali Abdollrezaei


Tehran


englisch

This café is fine         Right!
Has great coffee Agree
Blue sky above  fine

Not blind darling
I can see beautiful chairs round such a table
I don't deny the seaside music
and after this coffee
these fulsome lips delectably  waiting
and I know well how to swim in the air of this unknowing
I know how to see through this I know not what


I know!
Sitting so comfortably in your eyes
whichever side I reach
I can take a bit of you even more delectable
I'm not stupid
I understand
you're right
OK!
But if all this
and everything
was under the blackened sky of Tehran
we'd have been so much in place

English Translation by
 Dr. Abol Froushan

ابزوردیته

persisch | Ali Abdolrezaei

 
واقعن!
تنبلی هم زیرِ پای تو لُنگ انداخته پاشو!
 
    شده بود
 
باور نمی تا تنگِ غروب خواب دیده باشی
 
   نخوابیده بود
 
چه نشستی بر صندلیهای دورِ میز نشستهای چیدهای ؟ 
 
   سیبی نچیده بود
 
به اندازهی دو وعده بیشتر چریدهای  چه دیدهای؟ 
 
  نخورده بود      چیزی ندیده بود
 
عجب هوای بوداری تنِ اتاقی بر سرت باز هم گوزیدی؟
 
    ریده بود
 
غیرت به این خوابی میی گردن است
حیفِ رگ نداری
 
        بریده بود
و تنهایی عمری در دلش تنگی می
زیلوی زیرِ میز را خون بود
 بود نمیدید
مرده بود

© Ali Abdollrezaei

Absurdity

englisch

Honestly!
Even laziness has tripped you down get up!

had got up

I can’t believe you’ve been dreaming till dusk

wasn’t sleeping

How come you’ve been sitting around the seats you’ve picked round the table?

hadn’t picked an apple


Now you’ve been grazing for two grazes what have you seen?

hadn’t eaten seen nothing

What stink you’ve made up in this room you scum head you farted again?

had shitted

Shame owes a jugular to this sleeping of yours
pity the jugular you ain’t got

had cut

and lonesomeness which nestled in him for a lifetime
had dyed the rug under the table red
She was blind not to see
was dead.

English Translation by
 Dr. Abol Froushan

آلبوم

persisch | Ali Abdolrezaei

این مادرِ من است        زیباست نه!؟

این برادر و این هم پدرم!

اگر بداند چه دربدرم            طفلی!

این ته تغاری سوری        این خنده رو هم...

دوری دوری چه با حافظهام
ارشدترین خواهرِ من است

وقتی میگرفت

در حالِ خنده از حال میرفت

ماندهام چگونه این از لبِ خنده برداشته شد

سینمای چشمهای گریه

ول!

ولی چقدر قاطی ام

طفلی!        مادرِ دهاتیام!

اگر آزادی سری به ایران بزند

تو میشوی تازه عروسِ پدرم

و بعدِ صبحانه خواهرم

اسپند دود می دورِ سرم

تا چشم نخورم

از ای در لیلاترین زنی دارم

و مادرم        در حالِ پُز دادن

با تو میزند سرِ باغ و بیجار       نُقل میپاشد

تا پسرش    دیدی زده در      حالی به حالی بشود

شدهام!

حالا درحالِ شانه به شانه درهالِ خانهایم

چرا خیالی لا به لای شالی حالییم؟  ول!

© Ali Abdollrezaei

Album

englisch

This is my Mum Isn’t she beautiful?
This is my brother and this, my father
If only he knew how door to door I am now
Poor innocent thing
This one is Sara the youngest  
this smiley face also…can’t remember the
name!

Exile, exile what havoc it wreaks on the memory
She’s my eldest sister
She used to pass out laughing
when shooting pictures

I’m at a loss how these pictures of lips that have smiled
are movies of eyes that have cried
Leave it!
But how mixed up I am
Poor dear my peasant Mum
If freedom ever pays Iran a visit
You’ll become my father’s new bride
and after breakfast my sister
will burn frankincense
to smudge around my head and dispel the bad eye
on my having a Leila in the night most
and my Mum while boasting
will be throwing confetti and ululating in the paddy at the bottom of the garden
so her son may eye up the lap of this lass    and be
   turned on - I’m turned on
Now that we’re enthralled shoulder to shoulder in the hall of this house
why not make believe we’re wrapped in the bliss of rice paddies?
 Let go

English Translation by
 Dr. Abol Froushan

چنار

persisch | Ali Abdolrezaei

برای مرگ تو گریه است عزیزم
به من قول داده اند
قول داده اند  چنارت
چناری
       جوباری ای رفته رفته خودش را گود می
عرض می گیرد
 نهر می شود
نهری آب می دهد
     به آهوان ِجوانی درسایه ات لم می دهند

   اگر حسودیی
 دیر یا زود
رودی تو خواهم بود

© Ali Abdollrezaei

An Oak

englisch


To your death darling
 tears are too little
They promised me
Promised me you'll rise as an oak


An oak
  by a little brook
that gets deeper as it goes
as it widens to a stream
a stream that renders its rivery water
to the young deer resting in your shade

Promise me you won't be jealous
'cause sooner or later
I'll be a river right by your side.

English Translation by
Dr. Abol Froushan

مهرو

persisch | Ali Abdolrezaei

او مرا دور و من او را چنان دوره ام
 دیگر دور است
نمی دانم رفته اند پستان هاش
امشب آغوش گودی دارد
و من برای ای بمیرم
به حضرتِ ی علاقه محتاجم

ریشم را زده ام
 چشمی با تو داشته باشم      نیستی!
تنهائیِ مرا دیگری نمی برد
  می مانم  
      تای بیاید خلوتم

مثل ی شتر در صحرا
 پشتِ  پیری  در دشت
مثل ی طیاره از آسمان لندن
                            می توانم بروم    ولی
مثل باران دیروز مجبورم    چتری بخرم
یا همین برفی بعد از آن آمد
                      و از خانه بیرونم
                        زنگی بزنی
برف نیستی آب ات
 باران نیستی خیس امی
  آتشی    
 می سوزانی و می گذری

© Ali Abdollrezaei

Moonface

englisch

She so surrounded me
and I so rounded her up in me
that she's no longer around.
Don't know where her bosoms gone
Tonight is flat chested
and in order to die I
need her eminance grace
 Miss Sentiment

I'm shaven
to have an eye with you 
why aren't you there!
Taxis no longer take my solitude

I stay behind
till some come to make me a quiet place
like a camel in the desert
an old tortoise on the plain
or like the plane in a London sky
in which I can fly
but where?

Like yesterday's rain
urged me to buy this umbrella
or this snow that came down after the rain
and sent me out of the house
Give me a ring do something
You're not snow so I can melt you
you're not rain so you can wet me
you're a brush fire
that turns to cinder and moves on

English Translation by
Dr. Abol Froushan