Clyde Moneyhun 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 14 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: englisch

Original

Übersetzung

Quatre

katalanisch | Clementina Arderiu

Profunditat de pensament:
angoixa.
Món abrandat, mortal!
Demà la casa serà coixa
de mi. I l'ànima?
Immortal?

Extremarem d'amor el joc.
Esposa
fèrtil d'enginy gosat
seré. L'amor com una rosa
sola. Per àrbitre,
llibertat.

Reconcilies mon instint,
revolta,
amb la raó que escau,
i mare sóc de cop i volta.
Infant, tu reies, i
quina pau!

Secularment dona i destí
caminen:
les Parques van filant.
Un lloc al món, el meu, i finen
retrets. Els somnis no
valen tant.

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: "Cant i paraules" in "Poemes"
Sabadell: La Mirada, 1936
Audio production: Library of Congress, Washington

Four

englisch

Deepest thought:

anguish.

World in flames, dying!

Tomorrow the house will limp along

without me. The soul?

Undying?


We will take the game of love to extremes.

I will be

the fertile wife

of daring wit. Love like a single

rose. For referee,

freedom.


You mollify my natural instinct,

revolt,

with proper logic,

and I am a mother suddenly again.

Child, you laugh, and

what peace!


Centuries woman and destiny

walk together:

they weave their way through the Parks.

One place in the world, mine, and all criticism

ends. Dreams are not

worth much.

Translated by Clyde Moneyhun

De la por

katalanisch | Clementina Arderiu

L’ànima petita
Se’m fa a poc a poc.
Tinc la casa oberta,
Mestressa no sóc;
Feinejo debades
I amb un ai al cor:
Les portes no clouen.
Déu meu, quina por!
L’ànima, petita
Se’m fa a poc a poc.

Trompetes de festa,
Violins d’estiu,
Sonaven encara
Avui com ahir
-si no desafinen
Se n’hi va ben prim.
I les flors a taula
Canten de desig;
Dels meus fills el riure
És salt de dofins.

Però ai!, voldria
De ma por repòs.
L’esparver que temo
Ja ha aixecat el vol.
La terra verdosa
Se’m tara de groc.
És injust que ens lligui
La por de la mort.
I jo ai!, voldria
De ma por repòs.

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: "Cant i paraules" in "Poemes"
Sabadell: La Mirada, 1936
Audio production: Library of Congress, Washington

On Fear

englisch

My soul shrivels

a little at a time.

My house is thrown open,

I´m no longer its mistress;

I work desperately in vain

with an ache in my heart:

the doors won´t close,

my God, what fear!

My soul shrivels

a little at a time.

 

Festival trumpets,

summer violins,

playing still

today like yesterday

—a little out of tune,

dying thinly away.

And the flowers on the table

sing of desire;

my children´s laughter

is the leap of dolphins.

 

But oh! I wish

I could rest.

The hawk I fear

has already taken flight.

The verdant earth

is decaying to yellow.

It´s not fair that we´re bound

to fear and death.

And I, oh! I wish

I could rest.

Translated by Clyde Moneyhun

Alegria

katalanisch | Clementina Arderiu

Cor meu, solellada
turbulència roja:
plenitud que salta
desbridada i folla.
Alegria! Bandera
coronant la torre-
bastides no calen
ni cordes ni roses...

Roda, roda, roda,
animeta meva,
no secreta, fonda...
Cerca, mira, parla,
cenyeix graciosa,
domina i acaba
amb ta pura força
la meva ventura...

Intactes les hores
em facin corona.

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: "Cant i paraules" in "Poemes"
Sabadell: La Mirada, 1936
Audio production: Library of Congress, Washington

Joy

englisch

Body of mine, sun-kissed

ruddy tumult:

abundance that leaps

unbridled and wild.

Joy! A flag

crowning the tower—

needs no scaffolding

nor ropes nor hooks.

 

Turn round and round

my little soul,

not hiding, only deep …

Seek, look, speak,

encircle me in grace,

with your pure strength

guide me to the end

of my good fortune …

 

Untouched, the hours

crown me.

Translated by Clyde Moneyhun

La gran jugada

katalanisch | Clementina Arderiu

Silenci de mirades.
Qui perd en la jugada?
Ai, dubte que t’obstines!
Respira fort!

Per l’aigua va gronxant-se
-tumbaga dilatada-
El cor com una barca.
Respira fort!

Que em portin verdes glasses!
La primavera passa,
La Mort vol disfressar-se.
Respira fort!

A dintre de la casa,
Refèiem la jugada;
La porta oberta frisa.
Respira fort!

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: "Cant i paraules" in "Poemes"
Sabadell: La Mirada, 1936
Audio production: Library of Congress, Washington

The Great Game

englisch

Silent stares.

Who loses this round?

Oh, doubt, how you persist!

  Take a breath!


Like a ship on the water

—an expanding ring—

my heart rocks.

  Take a breath!


Bring me green ices!

Spring passes,

Death wants to mask itself. 

  Take a breath!


Back in the house,

we took up the game again:

the open door scrapes.

  Take a breath!

Translated by Clyde Moneyhun

Ventada

katalanisch | Clementina Arderiu

Però encara no és passada,
Oh cor meu!
Ha vingut escabellada,
Tota urc.

Per la força –ai com crida!–
Se m’enduu;
Sense alè, atemorida,
Menjo pols.

L’amistat arremolina
–bo i dolent;
Res d’amiga ni veïna
Ni cel blau.

Només l’ombra que no em deixa
Dintre els ulls;
Em debato amb mi mateixa
I em faig mal.

La ventada té cobertes
Multituds:
Com un camp li són ofertes,
–tristes flors!

I esgarrifa la dallada
Que va fent
Amb la Mort aparellada:
Quanta sang!

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: Sempre i ara
Audio production: Library of Congress, Washington

Windstorm

englisch

But it´s not yet over,

oh my heart!

It has arrived disheveled,

arrogance complete.


By brute force—how it howls!—

it carries me away;

out of breath, frightened,

I choke on dust.


Amity is driven away

—good and bad;

no friends or neighbors,

no blue sky.


Nothing but shadow

is left in my eyes;

I struggle with myself

and do myself harm.


The windstorm has swept over

multitudes:

offerings in an open field

—pitiful flowers!


And terrifying is

the scythe that works

mated with Death

—so much blood!

Translated by Clyde Moneyhun

El poema feliç

katalanisch | Clementina Arderiu

Deliberadament
Tanquem la porta;
A fora, el sol i el vent,
Els camps i l’horta;
A dins,
Molt sola i molt endins,
La Meravella;
Ardent, la soledat
Es lliga amb ella.
Per què?
A l’ombra del no-re
Uns mots suscita,
I acuden com els ocells
Tots a la cita
Els mots,
Alegres o capcots
-oh quina tria!-
La prova cal del foc
I l’agonia.
Després,
Es tanca el seu recés,
Misteriosa,
I neix -quin temps més llarg!-
Com d’una fosa
D’encís,
El poema feliç.
“Mare que bleixa,
Meravella -direm-
Vida mateixa
Ets tu”;
Però no ho sap ningú.

Deliberadament
Tanquem la porta;
A fora, el sol i el vent,
Els camps i l’horta.

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: Sempre i ara
Audio production: Library of Congress, Washington

The Happy Poem

englisch

Deliberately

we close the door;

outside, sun and wind,

fields and farms;

inside,

so alone and so enclosed,

the Miracle;

eager, loneliness

bonds itself to her.

Why?

In the shadow of nothingness

some words provoke

other words

lined up like birds

waiting their turn,

happy or stubborn

—oh the choices!—.

The trial must be by fire 

and agony.

Afterward,

the retreat ended,

mysterious,

and born—how long it took!—

as if forged

from fire,

the happy poem.

“Mother gasping for breath,

Miracle—we say—

you are

life itself,”

but nobody hears it.


Deliberately

we close the door;

outside, sun and wind,

fields and farms.

Translated by Clyde Moneyhun

Ecce Homo

katalanisch | Ponç Pons

A Fernando Pessoa

No ho creuràs, però res.
Els capvespres me'n vaig
a S'Estància i tot sol,
envoltat d'animals,
pod ullastres, escric
fins que és tard i ja fosc
m'assec dins la cabana
de còdols i entre espelmes
convers amb Déu que tracta
d'apaivagar integristes,
defuig reaccionaris,
té por de talibans.

Com en el bell poema
d'Ernesto Cardenal
on parla dels trapencs
que s'aixequen de nit
i encenen les mampares
i obren els seus Salteris
i els grans Antifonaris,
jo encenc voltat de moixos,
gallines, bens, tortugues,
tot el meu espelmari
i res a Déu pels fills.

Sé que no em salvaré,
menorquí expoliat,
de la insomne passió
de llegir tots els llibres.
En el fons crec de cor
que tot és sembrar fum
i encalçam en va el vent
de la Literatura.

Tanmateix ja he viscut
conformat els meus cinc
minuts banals de fama
i ara tenc tot el temps
del món per descobrir
qui sóc, d'on vénc i on vaig.

Potser fóra millor,
ple de vida i bondat,
caminar per la neu
sense petges ni rumb
i no dir res com Walser.

Tanmateix d'aquest foc,
incurable desfici,
sols en quedarà el nom
en un llibre de text,
un carrer dedicat,
una estàtua amb coloms.


Escrivim per ser eterns
i al final ens morim.

He burxat, per trobar
les arrels del neguit,
la ferida que du,
sinuosa i roent,
de ca nostra al portal
lusità del teu pis.

Tu ja saps que el poder
literari fa olor
de podrit i ha perdut
la vergonya i el cànon.
Per açò, retirat
de feruma, escrivisc
com si no hi hagués món
i fos l'últim parlant
d'una llengua ja morta.

Al final sé que tot
serà res i no hi ha
més futur que l'oblit,
però crec que ha valgut,
a pesar del dolor,
la pena aprofitar
per fer versos la vida.

© Edicions Proa
aus: El salobre
Barcelona: Edicions Proa, 1997
Audio production: Institut Ramon Llull

Ecce Homo

englisch

You won’t believe it, but I pray.

I go out at twilight

to S’Estància and all alone,

surrounded by animals,

I prune the olive trees, I write

until late and evening falls

sitting in my cabin

of stone, in the midst of candles

I converse with God who tries

to pacify fundamentalists,

sidesteps reactionaries,

fears the Taliban.


As in the beautiful poem

by Ernesto Cardenal

where he talks about Trappists

who rise in the night

and illuminate their cells

and open their psalters

and great antiphonaries

I light all my candles

circled by cats,

hens, lambs, tortoises,

and pray to God for my children.


I know it won’t save me,

plundered son of Menorca,

from the unrelenting passion

to read every book.

I do believe with all my heart

that it’s grasping at smoke

and in vain we chase the wind

of Literature.


I’m resigned to the fact

that I’ve already lived my five

banal minutes of fame

and now I have all the time

in the world to discover

who I am, where I’m from, where I’m bound.


Maybe it would be better

to go walking in the snow

full of life and kindness

without footprints or cap

like Walser, saying nothing.


After all, from this fire,

incurable torment,

nothing remains but a name

in a student’s textbook

a street named for you,

a statue with pigeons.


We write to live forever

and in the end we die.


To find the roots

of anguish, I’ve prodded

the wound that leads,

tortuous and blistering,

from our house to the door

of your Portuguese apartment.


You already know that

literary fame smells like

decay and has lost

all shame and decorum.

This is why, withdrawn

from the stink, I live and write

as if there is no world

and I’m not the last speaker

of a language already dead.


In the end I know that everything

will be nothing and there is no

other future than oblivion,

but I believe it’s been worth it,

in spite of the misery,

taking advantage of the pain

to make life into poetry.

Translated by Clyde Moneyhun

Dictat d'amor

katalanisch | Ponç Pons

L'amor que us hai en totes les parts m'ascla.
                            Jordi de Sant Jordi


Desvetllat per neguits lleganyosos de mots,
veig la lluna que lluny deu brillar a Belleville
i em retorna descalç per teulats plens d'enyor
al mansàrdic embruix d'un París que era festa.
Jo tenia llavors fe vermella en Kropotkin,
febre d'àngels com Rilke i més fam que Vallejo.
Jo llegia temptat d'insurgent negritud
Aimé Césaire, Senghor, i escrivia llogat
a l'infern de Rimbaud, marginal, àvids versos.

¿Tant de temps ha passat? ¿No sóc ja aquell encès
jove d'àgils sentits que, en un gest amistós
de mitòman, llançà per Celan flors al Sena?
¿On són ara les neus de Villon o les roses
de Ronsard o les nits emporxades que, lent,
aprenia a Camus l'alfabet de ser un home?
Jo admirava Gauguin, jo també era Madame
Bovary i, amb els ulls sense alè pel Voyage,
exhumava atordit l'aspra prosa, el discurs
gargallós del calvari inclement de Céline.

Ara sé que cap cop simbolista de daus
no podrà mallarmós abolir mai l'atzar
ni cap líric vaixell no em durà cap al sud.
Existesc perquè escric. Pàl.lid d'albes, illenc
medul·lar que s'abraça a la llengua, maldorm
sempre amb ploma i papers enllibrats vora el llit
per si arriba, com ara, imparable el poema.

Jo no vaig seure mai al Deux Magots o al Flore,
ni vaig ser-te infidel ni et vaig dir cap mentida.
Jo em cercava gelós de ser lliure per verds
bulevards de bell nom que amb els dits balbs d'hivern
ja evocava abocat sobre un atlas romput
quan als límits del vent naufragaven gavines.

Trescador de carrers utrillans que conec
com els grops de la taula tacada on escric,
duc gravat a la pell salabrosa el perfum
d'una tarda estival que, feliç i estranger,
al vell Bois de Boulogne, amb tendresa i pa dur,
vaig llegir, lluminoses, les Cartes a Theo.

Madur d'anys i records que rosega l'oblit,
menorquí fins al moll emblancat dels meus ossos,
t'estimava i t'estim amb un cremant amor...
Mentre et mir segrec ara, estigmat, poesia.

Jo també em moriré a París amb ruixada.

No puc ésser ni sóc més que literatura!

© Edicions 62
aus: Estigma
Barcelona: Edicions 62, 1995
Audio production: Institut Ramon Llull

Edict of Love

englisch

The love I bear you shatters me all to pieces

Jordi de Sant JordiKept awake by the bleary anxiety of words

I see the moon that must also shine on faraway Belleville

and takes me barefoot back to terraced roofs full of nostalgia

for the mansardic enchantment of a Paris that was a feast.

Back then I had red faith in Kropotkin,

I caught Rilke’s fever of angels, I was hungrier than Vallejo.

I read enticed by rebellious negritude

Aimé Césaire, Senghor, and I wrote, a tenant

of Rimbaud’s hell, trivial, fervent verses.


Has so much time gone by? Am I not still that fiery

mercurial youth who, in the loving gesture

of a mythomaniac, threw flowers into the Seine for Celan?

Where are the snows of Villon or the roses

of Ronsard or the nights in the attic that, slowly,

taught Camus the alphabet of being a man?

I admired Gaugin, I too was Madame

Bovary and, eyes breathless from the Voyage,

I exhumed the bitter prose, the phlegmy

sermon of Céline’s harsh Calvary.


Now I know that no symbolist throw of the dice

could ever, Mallarmean, abolish chance,

nor any lyrical boat carry me all the way south.

I am because I write. Pallid at dawn, islander

to the core, who embraces language, insomniac

always on the edge of the bed with pen and bound paper

in case, as now, an inexorable poem begins to flow.


I never sat in the Deux Magots or the Flore,

was never unfaithful to you or told you a lie.

I found myself guilty to be free on the green

boulevards with beautiful names I had already evoked

leaning over a tattered atlas with stiff winter fingers

when strong winds shipwrecked the seagulls.


Hiker of Utrillan streets that I know

like the knots on the stained table where I write,

I wear engraved on my salty skin the perfume

of a summer afternoon when, happy and foreign,

in the old Bois de Boulogne, with affection and hard bread,

I read the luminous Letters to Theo.


Mature in years and memories that gnaw at oblivion,

Minorcan to the bleached marrow of my bones

I loved and I love you with a burning love . . .

While, stigmatized, I now watch you in secret, poetry.


I too will die in a downpour in Paris.


I cannot be and can be no more than literature!

Translated by Clyde Moneyhun

Perquè avui feia el seu ple

katalanisch | Maria-Mercè Marçal

Perquè avui feia el seu ple
la lluna se’ns posa a taula.
Quin pany de cel de quadrets
de cuina les estovalles!
En acabat de sopar
l’amor ens tira les cartes.
Al primer tomb de la sort
la color se’ns transmudava.
Al segon, els gots de vi
tacaren les estovalles.
Al tercer se’ns va trencar
la lluna de porcelana.

© Fundació Maria Mercè Marçal
aus: Bruixa de dol
San Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1979
Audio production: Fundació Maria-Mercè Marçal

Because today the moon was full

englisch

Because today the moon was full,

it joined us at the table.

A checkered piece of sky

served for a tablecloth!

After our dinner was done

love laid out the cards.

After the first spread

our faces became flushed.

After the second, drops of wine

stained the tablecloth.

After the third we broke

the moon of porcelain.

Translated by Clyde Moneyhun

Camises de dormir de setí

katalanisch | Maria-Mercè Marçal

Camises de dormir de setí. I una rosa.
I quines coses que ens fan felices! Veus?
Ens pintarem les ungles de les mans i dels peus
amb pètals de gerani. I sentirem la nosa

d’aquell vell cartipàs on calcàvem paraules
—ai, trampes de colors per als infants babaus!
Al fons del mar varen llençar les claus,
allà on feien l’ullet els tresors de les faules.

Au, anem a cercar-les, vestides de pirata!
Però, la lluna, on té el seu vaixell de plata?
Qui ens embulla les trenes a les branques dels saules?

Paraules de setí. Amb pell d’amor, paraules…
La nit, que ens xuclaria mar endins i no gosa,
ha esfullat aquest dia amb crepuscle de rosa.

© Fundació Maria Mercè Marçal
aus: Bruixa de dol
San Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1979
Audio production: Fundació Maria-Mercè Marçal

Night gowns of fine satin

englisch

Night gowns of fine satin. And just a single rose.

And all the things that make us happy! See?

We’ll paint the nails of both our hands and feet

with petals of geranium. And we’ll feel the weight


of the old exercise book where we copied words.

Ah! pretty colored snares for silly children!

They throw their keys deep into the sea,

down where the fairy tale treasures wink.


Let’s go, we’ll seek them out, dressed as pirates!

But where does the moon keep its silver ship?

Who tangles up our braids in willow branches?


Words of satin. With a skin of love, words . . .

Night, that could sweep us into the sea and doesn’t dare,

has stripped the day’s leaves with rosy twilight.

                          

Translated by Clyde Moneyhun

Al bosc de la meva son

katalanisch | Clementina Arderiu

Al bosc de la meva son
Anàvem. De mi no resta,
En ser-hi, sinó el record.
Caçades al llaç, vergonya!
Mes falles totes hi són.
Jo em veia com la regina
Inútil sense la cort.
M’ajeia contra la terra,
Batuda i sense perdó;
Els ulls miraven, miraven
Tanta fullaraca d’or;
Els ulls miraven i veien
Ran de terra viure un món.
El pigot, per si calia,
M’esvera amb el seu renou
I amb el seu vol se m’enduia
Al bosc de la meva son.

© Estate of Carles Riba and Clementina Arderiu
aus: "Cant i paraules" in "Poemes"
Sabadell: La Mirada, 1936
Audio production: Library of Congress, Washington

The Forest of My Dreams

englisch

Here we are in the forest

of my dreams. There’s nothing

of me here except memories.

Trapped in the snare—for shame!—

all my faults are here.

I have seen myself as

the useless queen of an empty court.

I press myself against the earth

beaten and unforgiven.

My eyes see, they see

so many dead golden leaves.

My eyes see, they see

whole worlds down here.

It takes a woodpecker´s drumming

to startle me awake

and its flight carries me away

from the forest of my dreams.

Translated from Catalan by Clyde Moneyhun

Brida

katalanisch | Maria-Mercè Marçal

A la fira dels Folls
jo hi aniria.
Vindria qui sap d’on
–i ningú no ho sabria–
amb els llavis oscats
de molta vida,

traginer de cançons
en cavall sense brida.

Quin esquer se m’arrapa
a la geniva?
Amor, estel amarg
a la deriva,
em fa senyals: jo vaig
per l’altra riba,

traginer de cançons
en cavall sense brida.

Cadenes són presons
i jo en fugia
pel call dels bandolers
a trenc de dia.
A la fira dels Folls
jo hi aniria

traginer de cançons
en cavall sense brida.

© Fundació Maria Mercè Marçal
aus: Bruixa de dol
Barcelona: Llibres del Mall, 1979
Audio production: Fundació Maria-Mercè Marçal

Bridle

englisch

To the Feast of Fools

I would go, from

who knows where,

and no one would know,

with lips much scarred

from so much life,

 

a peddler of songs

on a horse with no bridle.

 

What bait lures me

back to the hook?

Love, bitter star,

drifting, beckons:

I cross the stream

to the other side,

 

a peddler of songs

on a horse with no bridle.

 

Chains are prisons

and I ran away

through the thieves’ quarter

at the break of day.

To the Feast of Fools

I would ride,

 

a peddler of songs

on a horse with no bridle.

Translated from Catalan by Clyde Moneyhun

Palinuro

katalanisch | Ponç Pons

Encallat entre els bruts
esquelets destrossats
de vaixells a una platja
ignorada i ardent
pel sol fort del migdia
amb els ulls abrasats
de claror sent el gust
llatzerant de la sal
resignada que cou
estrangera i silent
assumeix savi d’anys
la bellesa cruel
de ser un home vençut
sense llengua ni pàtria.

© Quaderns Crema
aus: Desert encès
Barcelona: Quaderns Crema, 1989
Audio production: Institut Ramon Llull

Palinurus

englisch

Stranded among filthy

shattered skeletons

of ships on a beach

unknown and burning

from the scorching midday sun

eyes ablaze

with clarity tasting the salt

of bitter resignation

that stings

strange and silent

he assumes ancient sage

the cruel beauty

of being a vanquished man

without language or country.

Translation from Catalan by Clyde Moneyhun

Obituari

katalanisch | Ponç Pons

People change and smile, but the agony abides.
                                   T.S. Eliot

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou
i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba
Sota un cel generós perfumat de llentrisca
les figueres lliuraven en terra els seus fruits
Pel barranc verd d'Es Bec entre Ses Canessies
Son Boter dava a un mar d'un profund blau turquesa
Desterrades les aus orfe d'antigues dunes
jo em pensava gelós que el paisatge era nostre
dins les sísquies la gent llença faunes i fems
Ara em tanc en la nit de Sa Rocassa i cant
amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa
explotada que estim amb dolor de fill pària
Ja no hi ha vellmarins als penyals de Fornells
S'omplen totes les cales de bars i de murs
La llum grega es tenyeix de renous asfaltats
L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts

© Edicions Proa
aus: El salobre
Barcelona: Edicions Proa, 1997
Audio production: Institut Ramon Llull

Obituary

englisch

People change and smile, but the agony abides.

                                    T.S. Eliot


I have walked the fields to Son Bou

and I have seen gullies scoring the face of Llucalquelba

Under a generous sky perfumed with pistachio blossoms

the fig trees drop their fruit to the earth

Across the green valley of Es Bec in Ses Canessies

Son Boter descends to a sea of deep turquoise

Rootless birds, banished from ancient dunes

I covet this land that was always ours

People throw cans and sewage into the canals

I cloister myself in the night of Sa Rocassa and sing

with love all that survives of this ruined island

adored with the broken heart of a prodigal son

Already there are no seals in the crags of Fornells

All the coves are full of bars and walls

The Greek light is tainted with asphalt eruptions

The language I write is not spoken even by the dead

Translated from Catalan by Clyde Moneyhun